31999D0470

1999/470/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakennusliimojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1478) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 184 , 17/07/1999 s. 0032 - 0036


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 1999,

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakennusliimojen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1478)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/470/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

1) komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi "vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusseikat"; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä tarvittava ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyn varmentamiselimen osallistumista,

2) mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

3) mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille menetelmille,

4) menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, sekä menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa säädettyjä menetelmiä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

5) tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asiaa koskevien teknisten eritelmien mukainen.

2 artikla

Liitteessä II mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty varmentamiselin.

3 artikla

Liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1.

LIITE I

Laattaliimat (erityisesti hydrauliset sideaineet, sementtisideaineet, dispersiopolymeerit, reaktiohartsit)

Sisä- ja ulkokäyttöön rakennuksissa ja muissa rakennuskohteissa lukuun ottamatta niitä käyttötarkoituksia, joihin sovelletaan luokkiin A(1), B(2), C(3) kuuluvista materiaaleista valmistettuja tuotteita koskevia palotekniseen käyttäytymiseen liittyviä määräyksiä.

(1) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

(2) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

(3) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

LIITE II

Laattaliimat (erityisesti hydrauliset sideaineet, sementtisideaineet, dispersiopolymeerit, reaktiohartsit)

Käyttötarkoituksiin, joihin sovelletaan luokkiin A(1), B(2), C(3) kuuluvista materiaaleista valmistettuja tuotteita koskevia palotekniseen käyttäytymiseen liittyviä määräyksiä.

Rakennusliimat (erityisesti epoksihartsit, polyuretaanihartsit, akryylihartsit, aminohartsit, fenolihartsit)

Rakennekäyttöön rakennuksissa ja muissa rakennuskohteissa.

(1) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

(2) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

(3) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

LIITE III

Huomautus:

niiden tuotteiden osalta, joita käytetään useampaan kuin yhteen jäljempänä mainituissa tuoteryhmissä eriteltyyn käyttötarkoitukseen, hyväksytyn elimen on suoritettava tehtävät, jotka aiheutuvat kaikista sovellettavista vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyistä yhteensä.

TUOTERYHMÄ:

RAKENNUSLIIMAT (1/2)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

>TAULUKON PAIKKA>

Menettely 2+: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 1 mukaan luettuna hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella

Menettely 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY 2 liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapuksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ:

RAKENNUSLIIMAT (2/2)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

>TAULUKON PAIKKA>

Menettely 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohta ilman pistokoenäytteiden testausta

Menettely 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 2

Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan vaihtoehto 3

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.