31999D0447

1999/447/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1999, Saksan kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisestä 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn päätöksen 98/122/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1533) (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 175 , 10/07/1999 s. 0066 - 0067


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä kesäkuuta 1999,

Saksan kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisestä 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn päätöksen 98/122/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1533)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(1999/447/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoiminpiteiden perusteista ja edellytyksistä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2468/98(1) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

ottaa huomioon yhteisön kalastusalan uudelleenjärjestelyn tavoitteista ja yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä tammikuuta 1997 31 päivään joulukuuta 2001 kestävän tasapainon löytämiseksi kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä 26 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/413/EY(2) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

1) Saksan kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisestä 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi 16 päivänä joulukuuta 1997 tehdyssä komission päätöksessä 98/122/EY(3) vahvistetut tavoitteet määriteltiin tuolloin käytettävissä olevien tietojen perusteella,

2) Saksan laivastonsa alusten perinteisistä toimintatasoista toimittaman uuden tiedon vuoksi tiettyjä laivaston osia koskevia tavoitteita olisi tarkistettava, ja

3) tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätöksen 98/122/EY liitteenä oleva taulukko, jossa vahvistetaan Saksan kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman tavoitteet vuosiksi 1997-2001, ja korvataan se tämän päätöksen liitteessä olevalla taulukolla alaviitteineen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liitttotasavallalle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1999.

Komission puolesta

Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 19.

(2) EYVL L 175, 30.7.1997, s. 27.

(3) EYVL L 39, 12.2.1998, s. 21.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

KVV: Kalavarojen vähenemisen vaara.

LK: Liikakalastus.