31999D0177

1999/177/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä helmikuuta 1999, edellytyksistä, joilla muovisille laatikoille ja kuormalavoille voidaan myöntää pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY säädettyjä raskasmetallien pitoisuustasoja koskeva poikkeus (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 246) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 056 , 04/03/1999 s. 0047 - 0048


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä helmikuuta 1999,

edellytyksistä, joilla muovisille laatikoille ja kuormalavoille voidaan myöntää pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY säädettyjä raskasmetallien pitoisuustasoja koskeva poikkeus (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 246) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (1999/177/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

muoviset laatikot ja kuormalavat ovat sellaisia käytännön tuotteita, joiden osalta voidaan soveltaa asianmukaisia edellytyksiä,

pakkausten uudelleenkäyttö ja pakkausjätteen kierrätys ovat mainitun direktiivin perustavoitteita,

edellytyksiä, joilla myönnetään poikkeus uusille pakkauksille, olisi sovellettava yleisesti kaikkiin pakkauksiin siinä ketjussa, jonka osana uusi pakkaus otetaan käyttöön,

poikkeuksen voimassaolo päättyy kymmenen vuoden kuluttua sen voimaantulosta, jollei poikkeusta päätetä jatkaa direktiivin 94/62/EY 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/62/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämä päätös koskee kaikkia direktiivin 94/62/EY soveltamisalaan kuuluvia pakkauksia ja sen tarkoituksena on määrittää edellytykset, joilla direktiivin 94/62/EY 11 artiklassa säädettyjä pitoisuustasoja ei sovelleta muovisiin laatikoihin tai kuormalavoihin, joita käytetään suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvassa tuotekierrossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 94/62/EY 22 artiklassa säädettyjä poikkeuksia.

2 artikla

Tässä päätöksessä:

- sovelletaan direktiivin 94/62/EY 3 artiklassa esitettyjä määritelmiä,

- tarkoitetaan "tarkoituksellisella käytöllä" tietyn aineen tietoista käyttöä pakkauksen tai pakkauksen osan valmistuksessa siten, että sen pysyvän esiintymisen avulla on tarkoitus saada aikaan jokin lopullisen pakkauksen tai sen osan erityinen ominaisuus, ulkonäköön liittyvä seikka tai piirre. Kierrätettyjen materiaalien käyttöä raaka-aineena uusien pakkausmateriaalien valmistuksessa ei katsota tarkoitukselliseksi käytöksi, vaikka jossakin kierrätetyn materiaalin osissa voikin esiintyä säänneltyjä metalleja,

- tarkoitetaan "tahattomalla esiintymisellä" säännellyn metallin esiintymistä pakkauksen tai pakkauksen osan ainesosana silloin, kun tätä metallia ei ole käytetty tarkoituksellisesti,

- tarkoitetaan "suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvalla tuotekierrolla" tuotteiden kiertämistä valvotussa uudelleenkäyttö- ja jakeluketjussa, jossa kierrätetty materiaali on peräisin ainoastaan ketjussa olevista yksiköistä ja muuta kuin kierrätettyä materiaalia tuodaan ketjuun ainoastaan niin vähän kuin on teknisesti mahdollista, ja josta voidaan poistaa yksiköitä vain erikseen hyväksytyllä menettelyllä siten, että palautettujen yksiköiden osuus voidaan pitää mahdollisimman suurena.

3 artikla

Muovisten laatikoiden ja kuormalavojen lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuudenarvoisen kromin yhteispitoisuus painosta saa ylittää 600 ppm:n, 250:n ppm:n ja 100 ppm:n rajat, jos nämä laatikot ja kuormalavat täyttävät kaikki tämän päätöksen 4 ja 5 artiklassa säädetyt edellytykset.

4 artikla

Muovisten laatikoiden ja kuormalavojen, joihin tätä poikkeusta sovelletaan, on oltava valmistettu valvotussa kierrätysprosessissa, jossa kierrätetty materiaali on peräisin ainoastaan muista muovisista laatikoista ja kuormalavoista ja jossa käytetään muuta kuin kierrätettyä materiaalia niin vähän kuin on teknisesti mahdollista, kuitenkin enintään 20 prosenttia painosta. Palautetut yksiköt, joita ei voida enää käyttää uudelleen, on käsiteltävä tämän päätöksen 5 artiklan määräysten mukaisesti.

Valmistuksessa tai jakelussa ei käytetä tarkoituksellisesti lyijyä, kadmiumia, elohopeaa tai kuudenarvoista kromia, vaan näiden metallien mahdollinen esiintyminen on tahatonta.

Muovinen laatikko tai kuormalava, jota tämä poikkeus koskee, saa ylittää pitoisuusrajat ainoastaan sen seurauksena, että siinä on käytetty kierrätettyjä materiaaleja.

5 artikla

Muovisia laatikoita ja kuormalavoja, joita tämä päätös koskee, on käytettävä valvotussa jakelu- ja uudelleenkäyttöjärjestelmässä seuraavien edellytysten mukaisesti:

Säänneltyjä metalleja sisältävät uudet muoviset laatikot ja kuormalavat on merkittävä kestävällä ja näkyvällä tavalla.

On luotava kirjaamis- ja seurantajärjestelmä, johon sisältyy menetelmä taloudellisen ja sääntelyä koskevan vastuun määrittämiseksi ja jonka avulla voidaan osoittaa tämän päätöksen noudattaminen sekä palautusprosentit eli niiden palauttamiskelpoisten yksiköiden prosenttiosuus, joita ei ole poistettu kierrosta käytön jälkeen vaan jotka on palautettu valmistajalle tai pakkaajalle/täyttäjälle tai valtuutetulle edustajalle; tämän palaustusprosentin on oltava mahdollisimman korkea, mutta vähintään 90 prosenttia laatikoiden ja kuormalavojen elinkaaren aikana. Järjestelmässä on otettava huomioon kaikki uudelleen käytettävissä olevat yksiköt, jotka otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.

Kaikki palautetut yksiköt, joita ei ole enää mahdollista käyttää uudelleen, on joko hävitettävä asianomaisten kansallisten viranomaisten erityisesti hyväksymää menettelyä noudattaen tai kierrätettävä kierrätysprosessissa, jossa kierrätettävä materiaali koostuu kierrosta olleista muovisista laatikoista tai kuormalavoista ja jossa käytetään muuta kuin kierrätettävää materiaalia niin vähän kuin on teknisesti mahdollista, kuitenkin enintään 20 prosenttia painosta.

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on laadittava vuosittain kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus, johon sisältyy vuotuinen selvitys siitä, miten tässä päätöksessä säädettyjä edellytyksiä on noudatettu. Selvitykseen sisällytetään myös tiedot käytettävän järjestelmän tai valtuutettujen edustajien mahdollisista muutoksista.

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on säilytettävä tätä selvitystä vähintään neljä vuotta siten, että se on asianomaisten kansallisten viranomaisten käytettävissä tarkastuksia varten.

Jos valmistaja ja tämän valtuutettu edustaja eivät ole sitoutuneet yhteisön alueelle, velvoite säilyttää tekninen selvitys viranomaisten käytettävissä koskee henkilöä, joka saattaa tuotteen yhteisön markkinoille.

6 artikla

Edellä esitetyt vaatimukset koskevat poikkeuksia direktiivin 94/62/EY 11 artiklasta eivätkä ne rajoita mainitun direktiivin 9 artiklassa säädettyjen vaatimustenmukaisuusmenettelyjen soveltamista.

7 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy kymmenen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava niistä käytännön toimenpiteistä, mukaan lukien valvontatoimenpiteet, tarkastukset jne., joita ne toteuttavat. Tämä ilmoitus on annettava direktiivin 94/62/EY 17 artiklan perusteella annettavan raportin puitteissa.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 1999.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10