31999D0062

1999/62/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn komission päätöksen 97/222/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4347) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 020 , 27/01/1999 s. 0054 - 0060


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 1998,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn komission päätöksen 97/222/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4347) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (1999/62/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY (2), ja erityisesti sen 21 a ja 22 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksellä 97/222/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 98/246/EY (4), vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista elävien naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa eräistä Euroopan maista säädetään komission päätöksessä 98/372/EY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 98/505/EY (6),

koska klassista sikaruttoa esiintyy edelleen luonnonvaraisessa sikakannassa, T Osekin tietyistä osista tulevalle elävien sikojen tuonnille asetetaan joitakin rajoituksia,

samaa aluejakoa olisi sovellettava villisian lihasta valmistettujen tuotteiden tuontiin T Osekistä,

Euroopan yhteisö on soveltanut terveyttä koskevia rajoituksia eräisiin Kroatian alueisiin, joilla on esiintynyt eläinlääkärintarkastuksiin liittyviä ongelmia; yhteisön eläinlääkärien tekemän tarkastuskäynnin perusteella näyttää siltä, että Kroatian eläinlääkäriviranomaiset valvovat tyydyttävästi koko maata,

tämän vuoksi on aiheellista tehdä lihavalmisteiden tuonti mahdolliseksi koko Kroatian alueelta,

eläintautien valvonta Zimbabwessa on tyydyttävää; sen vuoksi on aiheellista tehdä mahdolliseksi sellaisten lihavalmisteiden tuonti Zimbabwesta, jotka on lämpökäsitelty vähintään 80 celsiusasteen lämpötilassa, joka on saavutettava kauttaaltaan lihassa,

Tunisian eläinlääkintäviranomaiset ovat antaneet tyydyttävät takeet, joiden perusteella voidaan mahdollistaa sellaisten lihavalmisteiden tuonti Tunisiasta, jotka on lämpökäsitelty vähintään 80 celsiusasteen lämpötilassa, joka on saavutettava kauttaaltaan lihassa,

päätös 97/222/ETY olisi muutettava vastaavasti, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 97/222/EY liite seuraavasti:

1. Korvataan I osa tämän päätöksen liitteessä olevalla I osalla.

2. Korvataan II osa tämän päätöksen liitteessä olevalla II osalla.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31

(3) EYVL L 89, 4.4.1997, s. 39

(4) EYVL L 98, 31.3.1998, s. 44

(5) EYVL L 170, 16.6.1998, s. 34

(6) EYVL L 226, 13.8.1998, s. 50

LIITE

I OSA

>TAULUKON PAIKKA>

II OSA

>TAULUKON PAIKKA>