31999D0022

1999/22/EY: Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, energia-alan tutkimuksia, selvityksiä, ennusteita ja muuta siihen liittyvää toimintaa koskevasta monivuotisesta ohjelmasta (1998-2002)

Virallinen lehti nro L 007 , 13/01/1999 s. 0020 - 0022


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä joulukuuta 1998,

energia-alan tutkimuksia, selvityksiä, ennusteita ja muuta siihen liittyvää toimintaa koskevasta monivuotisesta ohjelmasta (1998-2002) (1999/22/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

(1) 13 päivänä joulukuuta 1995 päivätyssä valkoisessa kirjassa "Euroopan unionin energiapolitiikka" ehdotettiin energia-alan suuntausten seuraamiseksi uutta lähestymistapaa, joka perustuu yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa ja joka loisi lisäarvoa tuomalla esiin ja suosimalla parhaita menetelmiä, edistämällä yhteistä lähestymistapaa tutkimusten ja selvitysten teossa sekä rohkaisemalla osaamisen vaihtoa alalla,

(2) edellä mainitusta valkoisesta kirjasta 8 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa päätöslauselmassa (3) neuvosto esitti uskovansa, että energia-asioita koskevan päätöksenteon on yhteisön tasolla tapahduttava energiatilanteen ja tulevaisuuden suuntausten yhteisen analyysin yhteydessä, ja kehotti komissiota huolehtimaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön järjestämisestä,

(3) Kioton pöytäkirjasta 11 päivänä toukokuuta 1998 tehdyissä päätelmissä neuvosto suhtautui myönteisesti komission esitykseen energiapolitiikan vaihtoehdoista ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiseksi ja korosti tarvetta valmistella yhteinen selvitys kasvihuonekaasujen vähentämisen taloudellisista vaikutuksista,

(4) 15 ja 16 päivänä kesäkuuta 1998 kokoontuneen Cardiffin Eurooppa-neuvoston päätelmissä kehotettiin energianeuvostoa ottamaan ympäristöseikkojen mukaan ottaminen ja kestävä kehitys huomioon omalla politiikan alallaan sekä kehotettiin neuvostoa ja komissiota seuraamaan säännöllisesti tämän prosessin edistymiseksi tarvittavia organisaatiojärjestelyjä; tämän vuoksi on tarpeen kehittää sopivia indikaattoreita alalla tapahtuvan edistyksen seuraamiseksi,

(5) yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla tehtävät ennakoivat selvitykset ja markkinoiden seuranta ovat erityisen tärkeitä sopivan, keskipitkän ja pitkän aikavälin strategian kehittämiselle; jäsenvaltioita ja asiasta kiinnostuneita osapuolia olisi kannustettava tekemään asiaa koskevia yhteisiä selvityksiä,

(6) energian hankintavarmuus on yksi keskeisistä energiapolitiikan tavoitteista; Euroopan yhteisö on yhä riippuvaisempi muualta tulevasta energiasta, joten on tarpeen seurata tarkasti energiamarkkinoiden suuntauksia sekä Euroopan yhteisössä että maailmanlaajuisesti ja tehdä niitä koskevia selvityksiä,

(7) kilpailukykyisten energian hintojen varmistamiseksi on erityisen tärkeää seurata yhteisön tasolla säännöllisesti kahden keskeisen, sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamisesta äskettäin annetun direktiivin täytäntöönpanoa,

(8) tämän seurannan olisi perustuttava jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontayksiköiden yhteistyöhön, jolla edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja varmistetaan suurempi avoimuus komission sähkön ja kaasun sisämarkkinoita varten käyttöönottaman mallin mukaisesti,

(9) päätöksellä 1999/21/EY, Euratom (4) energia-alan toimia koskevan monivuotisen puiteohjelman (1998-2002) osana olisi tämän vuoksi hyväksyttävä energia-alan tutkimuksia, selvityksiä, ennusteita ja muuta siihen liittyvää toimintaa koskeva erityisohjelma,

(10) yhteisön tuen tehokkaan käytön varmistamiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi komission olisi huolehdittava, että hankkeet arvioidaan ennakolta perusteellisesti; komission olisi seurattava ja arvioitava järjestelmällisesti tukea saavien hankkeiden edistymistä ja tuloksia,

(11) energia-asioista vastaavien kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen energiajärjestön ja Energiaperuskirjan sihteeristön sekä teollisuutta, muita kiinnostuneita osapuolia, esimerkiksi ympäristöjärjestöjä ja kuluttajia, ja tiettyjä kolmansia maita edustavien tahojen olisi voitava osallistua joihinkin näistä toimista yhteisön suhteita kyseisiin järjestöihin ja maihin koskevien sääntöjen mukaisesti,

(12) nämä toimet on koordinoitava yhteisön, jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen muiden toimintojen kanssa,

(13) on poliittisesti ja taloudellisesti toivottavaa, että assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat voivat osallistua tähän ohjelmaan 21-22 päivänä kesäkuuta 1993 Kööpenhaminassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien ja komission asiasta neuvostolle toukokuussa 1994 antaman tiedonannon mukaisesti; myös Kyproksen olisi voitava osallistua ohjelmaan,

(14) tähän päätökseen sisältyy 6 päivänä maaliskuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistuksen (5) 2 kohdan mukainen rahoitusohje ohjelman koko keston ajaksi, mikä ei kuitenkaan vaikuta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan; olisi otettava huomioon, että uudet rahoitusnäkymät neuvotellaan tämän ohjelman toteuttamisen aikana, ja

(15) Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ei sen 235 artiklassa annetun toimivallan lisäksi ole muita määräyksiä tämän päätöksen tekemiseksi tarvittavista valtuuksista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Yhteisö toteuttaa ajanjaksona 1998-2002 energia-alan toimia koskevan monivuotisen puiteohjelman osana yhteisön energiapolitiikan tulevaa kehittämistä koskevia tutkimuksia, ennusteita ja muuta siihen liittyvää toimintaa koskevan erityisohjelman, jäljempänä "Etap-ohjelma".

Päätöksen 1999/21/EY, Euratom 1 artiklan 2 kohdassa lueteltujen ensisijaisten tavoitteiden lisäksi Etap-ohjelmalla pyritään:

a) luomaan yhteisössä yhteinen lähestymistapa energia-alan tutkimuksia, selvityksiä, ennusteita ja muuta siihen liittyvää toimintaa varten,

b) edistämään energiamarkkinoiden ja -politiikan yhteensovitettujen selvitysten tehoa yhteisössä ja jäsenvaltioissa,

c) selvittämään ja arvioimaan Euroopan ja maailman energiamarkkinoiden kehityssuuntia muun muassa hankintavarmuuden ja kilpailukyvyn osalta,

d) selvittämään ja arvioimaan energian tuotannon ja käytön vaikutuksia ympäristöön, myös ilmastonmuutoksen osalta,

e) osallistumaan parhaiden selvitysten laatimismenetelmien ja -käytäntöjen määrittämiseen ja levittämiseen,

f) helpottamaan energia-alan tietoverkkojen luomista,

g) luomaan aktiivinen politiikka saatujen tulosten levittämiseksi, ja

h) kehittämään energia-alan puiteohjelman toteuttamista koskevia seurantamenetelmiä, päätöksen 1999/21/EY, Euratom 5 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Rahoitusohje Etap-ohjelman toteuttamiseksi on 5 miljoonaa ecua. Tästä määrästä 2 miljoonaa ecua on tarkoitettu ajanjaksoksi 1998-1999.

Ajanjaksoa 2000-2002 koskeva rahoitusohje tarkistetaan, jollei 3 miljoonan ecun määrä vastaa kyseisen ajanjakson rahoitusnäkymiä.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

3 artikla

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisö voi toteuttaa ja/tai edistää, suoraan tai yhteistyössä muiden asianomaisten osapuolten kanssa, ja/tai taloudellisesti tukea seuraavia toimenpiteitä:

1) energia-alan vertailukelpoisten tietojen tarkastelu, seuraaminen ja vaihto sekä kaikkia energia-alan näkökohtia, kuten suuntauksia, markkinoita ja hintoja koskevien tutkimusten, selvitysten ja ennusteiden tekeminen,

2) hankkeiden tekninen ja metodologinen tukeminen, jotta voidaan määrittää ja levittää hyviä käytäntöjä muun muassa seuraavilla aloilla: selvitysten ja ennusteiden laatimismenetelmät, energia-alan tietojen keruutavat, elektronisten verkkojen käyttömahdollisuudet ja niiden välityksellä tapahtuva tiedonvaihto sekä muut yleistavoitteen saavuttamisen kannalta merkitykselliset toimenpiteet,

3) esimerkiksi energian tuottajien ja käyttäjien sekä tutkimuksen ja hallinnon piirissä toimivien välisten yhteyksien kehittäminen energiapolitiikan välineisiin liittyviä taloudellisia näkökohtia koskevan tutkimuksen edistämiseksi,

4) kaikkien sellaisten aloitteiden toteuttaminen, jotka edistävät saatujen tulosten laajaa levittämistä, kuten kertomusten laatiminen ja julkaiseminen sekä työryhmien, seminaarien ja konferenssien järjestäminen.

4 artikla

1. Komissio vastaa Etap-ohjelman rahoitusjärjestelyistä ja toteuttamisesta.

2. Etap-ohjelman toteuttamisessa komissiota avustaa päätöksen 1999/21/EY, Euratom 4 artiklassa tarkoitettu komitea.

3. Komissio laatii vuosittain seuraavan vuoden aikana toteutettavia toimia koskevan ohjelmaluonnoksen, joka toimitetaan 2 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

5 artikla

Etap-ohjelman toteuttamista koskeva tarkastelu sekä sisäinen ja ulkopuolinen arviointi tehdään päätöksen 1999/21/EY, Euratom 5 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat voivat osallistua Etap-ohjelmaan niiden yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevien edellytysten, muun muassa rahoitusmääräysten mukaisesti, jotka on vahvistettu assosiaatiosopimusten lisäpöytäkirjoissa tai itse assosiaatiosopimuksissa. Myös Kypros voi osallistua Etap-ohjelmaan lisämäärärahojen perusteella samojen sääntöjen mukaisesti kuin EFTA- ja ETA-maat ja sen kanssa sovittavan menettelyn mukaisesti.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. MOLTERER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 261, 19.8.1998, s. 6

(2) EYVL C 328, 26.10.1998

(3) EYVL C 224, 1.8.1996, s. 1

(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 16

(5) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 4