31998R1295

Neuvoston asetus (EY) N:o 1295/98, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian tasavallan hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä

Virallinen lehti nro L 178 , 23/06/1998 s. 0033 - 0035


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1295/98,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998,

Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian tasavallan hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 73 g ja 228 a artiklan,

ottaa huomioon yhteisen kannan 98/326/YUTP 7 päivältä toukokuuta 1998, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

mainitussa yhteisessä kannassa säädetään Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian tasavallan hallitusten ulkomailla olevien varojen jäädyttämisestä,

tämä toimenpide kuuluu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen alaan,

tästä syystä ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan tämän toimenpiteen täytäntöönpanemiseksi yhteisön lainsäädäntöä, sikäli kuin on kyse yhteisön alueesta; tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan kaikkia niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin,

sen estämiseksi, että erityisesti kyseisten hallitusten omistuksessa olevat oikeushenkilöt voisivat kiertää tämän asetuksen säännöksiä, on varmistettava riittävän tehokas tiedotus ja harkittava tarvittaessa asiaankuuluvia korjaavia toimenpiteitä uudet yhteisön säädökset mukaan lukien,

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittaessa voitava varmistaa tämän asetuksen noudattaminen,

komission ja jäsenvaltioiden on tarpeen vaihtaa keskenään tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä koskevia ja muita hallussaan olevia muita, tähän asetukseen liittyviä asiaan kuuluvia tietoja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) "Jugoslavian liittotasavallan hallituksella" Jugoslavian liittotasavallan hallitusta, mukaan lukien liittovaltiotason julkiset viranomaiset ja laitokset;

2) "Serbian tasavallan hallituksella" Serbian tasavallan hallitusta, mukaan lukien Serbian tasavallan keskushallinnon julkiset viranomaiset ja laitokset;

3) "varoilla" kaikenlaisia varoja, mukaan lukien korot, osingot tai mille tahansa tällaiselle varalle kertyvä muu arvo;

4) "varojen jäädyttämisellä" kaikkia toimia, joilla estetään kyseisten varojen määrän, paljouden, sainnin, omistajuuden, hallinnan, luonteen tai käyttötarkoituksen muutokset taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön;

2 artikla

Lukuun ottamatta 3 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia

1) jäädytetään kaikki Jugoslavian liittotasavallan alueen ulkopuolella olevat, Jugoslavian liittotasavallan hallitukselle ja/tai Serbian tasavallan hallitukselle kuuluvat varat,

2) varoja ei suoraan tai välillisesti anneta kummankaan edellä mainitun hallituksen käyttöön tai hyväksi.

3 artikla

Edellä 2 artiklaa ei sovelleta varoihin, joita käytetään yksinomaan seuraaviin tarkoituksiin:

a) Jugoslavian liittotasavallan hallituksen ja/tai Serbian tasavallan hallituksen yhteisössä saitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien tai diplomaattisten edustustojen juoksevat menot, mukaan lukien paikallisen henkilöstön palkat,

b) sosiaaliturva- tai eläkemaksujen siirto sekä sosiaaliturvaa koskevien oikeuksien suojaamiseksi suoritettavien muiden maksujen siirto yhteisöstä Jugoslavian liittotasavallassa asuville luonnollisille henkilöille,

c) maksut, jotka on tarkoitettu Euroopan yhteisön ja/tai jäsenvaltioiden suorittamiin demokratisointihankkeisiin tai humanitaariseen toimintaan, mukaan lukien presidentti Milosevicin ja albanialaisyhteisön johtajan Ibrahim Rugovan syyskuussa 1996 allekirjoittaman koulutussopimuksen täytäntöönpano,

d) Jugoslavian liittotasavallalle ja Serbian hallitukselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa kertyneiden velkojen maksut, edellyttäen, että kyseiset maksut suoritetaan kyseisten hallitusten yhteisön alueella saitsevissa pankeissa tai rahalaitoksissa pitämille tileille,

e) Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian hallitusten tarjoamista erityisen tärkeistä kauttakulkupalveluista suoritettavat maksut, edellyttäen, että tällaiset palvelut suoritetaan tavanomaiseen hintaan.

4 artikla

1. Kielletään tietoinen ja tahallinen osallistuminen sellaisiin asiaa koskeviin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 ja 4 artiklan säännösten kiertäminen.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus vaatia pankkeja, muita rahalaitoksia ja muita elimiä sekä henkilöitä toimittamaan kaikki tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisössä voimassa olevien, tietojen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen soveltamista.

3. Kaikki tiedot, joiden mukaan 2 artiklan säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava liitteessä olevan luettelon mukaisille jäsenvaltioiden ja/tai komission toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi komissio valtuutetaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella muuttamaan liitettä.

6 artikla

Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä tämän asetuksen rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia.

7 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja ne toimittavat toisilleen hallussaan olevia muita, tähän asetukseen liittyviä asiaan kuuluvia tietoja, mukaan luettuna 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut tiedot, kuten tietoja rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista, kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista tai asiaankuuluvissa kansainvälisissä elimissä tehdyistä päätöksistä.

8 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

- yhteisön alueella, sen ilmatila mukaan lukien,

- jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa,

- missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,

- oikeushenkilöön, joka on rekisteröity tai perustettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

J. BATTLE

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 143, 14.5.1998, s. 1

LIITE

Luettelo 4 artiklassa tarkoitettujen komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten/yksiköiden tai koordinointiyksikön/viranomaisen nimistä ja osoitteista.