31998R0703

Neuvoston asetus (EY) N:o 703/98, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi annetussa asetuksessa (EY) N:o 3066/95 annettujen tiettyjen myönnytysten keskeyttämisestä

Virallinen lehti nro L 098 , 31/03/1998 s. 0001 - 0003


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 703/98,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998,

tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi annetussa asetuksessa (EY) N:o 3066/95 annettujen tiettyjen myönnytysten keskeyttämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten mukauttamiseksi Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi tehtävien Eurooppa-sopimusten lisäpöytäkirjojen hyväksymistä odotettaessa yhteisö on antanut asetuksessa (EY) N:o 3066/95 (1) riippumattomia ja aikaistettuja myönnytyksiä, jotka vastaavat lisäpöytäkirjoihin sisältyviä myönnytyksiä niiden maiden, kuten T Osekin tasavallan, osalta, jotka olivat valmiit myöntämään yhteisölle vastavuoroisuuden,

huolimatta yhteisön toistuneista pyrkimyksistä ongelman neuvotteluratkaisuun T Osekin tasavalta nosti 29 päivästä tammikuuta 1998 yksipuolisesti tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitullia; tämä toimenpide ei sovi yhteen edellä mainitun vastavuoroisuusedellytyksen kanssa; toimenpiteen seurauksena kyseisten tuotteiden vienti T Osekin tasavaltaan todennäköisesti vähenee huomattavasti,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä T Osekin tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen (2) mukaan tässä tilanteessa sovellettaisiin sopimuksen 117 artiklan 2 kohtaa; kyseistä 117 artiklaa ei kuitenkaan voida soveltaa asetuksella (EY) N:o 3066/95 myönnettyihin riippumattomiin myönnytyksiin, ja

odotettaessa asetuksella (EY) N:o 3066/95 säädettyjä myönnytyksiä vastaavat myönnytykset vahvistavan Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymistä on aiheellista suojata yhteisön kauppaedut keskeyttämällä vastaavalla tavalla autonomisesti tietyt mainitussa asetuksessa säädetyt myönnytykset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Seuraavat asetuksen (EY) N:o 3066/95 liitteessä IV vahvistetut myönnytykset keskeytetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo annettuja tuontilisenssejä:

>TAULUKON PAIKKA>

2. T Osekin tasavallan kanssa käytävän kaupan kehityksen perusteella komissio voi asetuksen (EY) N:o 3066/95 8 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti laajentaa 1 kohdassa vahvistetun toimenpiteen koskemaan seuraavia tuotteita:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Vastavuoroisuuden palauduttua komissio kumoaa 1 artiklassa vahvistetut toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 3066/95 8 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1998.

Neuvoston puolesta

G. STRANG

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 328, 30.12.1995, s. 31, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1595/97 (EYVL L 216, 8.8.1997, s. 1).

(2) EYVL L 360, 31.12.1994, s. 1