31998R0095

Komission asetus (EY) N:o 95/98, annettu 14 päivänä tammikuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 2133/96 muuttamisesta tilapäisen erityishyvityksen toisen erän maksamisen osalta

Virallinen lehti nro L 009 , 15/01/1998 s. 0028 - 0028


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 95/98,

annettu 14 päivänä tammikuuta 1998,

asetuksen (EY) N:o 2133/96 muuttamisesta tilapäisen erityishyvityksen toisen erän maksamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikasta peräisin olevien tiettyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuljetusta koskevista erityistoimenpiteistä 23 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3438/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1600/96 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 2133/96 (3) annetaan Kreikasta peräisin olevien tiettyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuljetusta koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vuoden 1996 toimitusten osalta,

mainittujen toimenpiteiden hallinnoinnista aiheutuneiden hallinnollisten vaikeuksien vuoksi Kreikan toimivaltaiset viranomaiset eivät voi maksaa tilapäisen erityishyvityksen toista erää mainitun asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa; näin ollen on syytä muuttaa kyseisen maksun viimeistä maksamisajankohtaa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmiä ja vihanneksia käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2133/96 3 artiklan 3 kohdassa ilmaus "15 päivänä lokakuuta 1997" ilmauksella "31 päivänä tammikuuta 1998".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä tammikuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 350, 1.12.1992, s. 1

(2) EYVL L 206, 16.8.1996, s. 45

(3) EYVL L 285, 7.11.1996, s. 13