31998L0100

Komission direktiivi 98/100/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 351 , 29/12/1998 s. 0035 - 0036


KOMISSION DIREKTIIVI 98/100/EY,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1998,

kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/2/EY (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi 6 päivänä lokakuuta 1992 annetun komission direktiivin 92/76/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/17/EY (4),

sekä katsoo, että

komission direktiivin 92/76/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti tietyt alueet Irlannissa ja Italiassa tunnustetaan "suojelluiksi alueiksi" tiettyjen haitallisten organismien osalta ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 1998,

Itävallan, Irlannin ja Italian toimittamien tietojen ja komission asiantuntijoiden keräämien valvontatietojen perusteella näyttää siltä, että Itävallan, Irlannin ja Italian osalta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin suhteen suojelluksi tunnustetun alueen väliaikaista tunnustamista olisi syytä jatkaa rajoitetuksi ajaksi, jotta Itävallan, Irlannin ja Italian vastuussa olevat viranomaiset voivat täydentää kyseisen organismin levinneisyyttä koskevia tietoja ja jatkaa sen hävittämisohjelmia ja saada ne päätökseen ja jotta komission asiantuntijat voivat valvoa ja arvioida kyseisten ohjelmien tehokkuutta,

Suomen toimittamien tietojen ja komission asiantuntijoiden keräämien valvontatietojen perusteella näyttää siltä, että Suomen osalta Globodera pallida (Stone) Behrens -organismin suhteen suojelluiksi tunnustettujen alueiden väliaikainen tunnustaminen olisi muutettava "pysyväksi" ja jatkettava sitä yli 31 päivän joulukuuta 1998; tämän tunnustamisen tarve tutkitaan keltaisen peruna-ankeroisen torjunnasta 8 päivänä joulukuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/465/ETY (5) ja sen täytäntöönpanon uudelleentarkastelun tulosten perusteella, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 92/76/ETY 1 artikla seuraavasti:

1) Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "b kohdan 2 alakohdan osalta mainitut alueet tunnustetaan Irlannille ja Apulian alueelle Italiassa 31 päivään joulukuuta 1998 saakka ja Itävallalle 31 päivään joulukuuta 1998 saakka" seuraavasti: "b kohdan 2 alakohdan osalta mainitut alueet tunnustetaan Itävallalle, Irlannille ja Apulian, Emilia-Romagnan, Lombardian ja Veneton alueelle Italiassa 31 päivään maaliskuuta 2000 saakka".

2) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

"Alue tunnustetaan a kohdan 5 alakohdan b alakohdan osalta 31 päivään joulukuuta 1996 asti".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on oltava viittaus tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa olennaiset kansalliset säännökset komissiolle viipymättä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20

(2) EYVL L 15, 21.1.1998, s. 34

(3) EYVL L 305, 21.10.1992, s. 12

(4) EYVL L 85, 20.3.1998, s. 28

(5) EYVL L 323, 24.12.1969, s. 3