31998F0700

98/700/YOS: Yhteinen toiminta 3 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO) perustamisesta

Virallinen lehti nro L 333 , 09/12/1998 s. 0004 - 0007


YHTEINEN TOIMINTA 3 päivältä joulukuuta 1998,

jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO) perustamisesta (98/700/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo, että

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.1 artiklan 3 kohdassa määrätään, että maahanmuuttopolitiikka ja kolmansien maiden kansalaisia koskeva politiikka ovat yhteistä etua koskevia asioita,

väärennettyjen asiakirjojen torjuminen on ala, joka kuuluu maahanmuuttopolitiikkaan ja poliisiasiain yhteistyöhön; aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen lukumäärän moninkertaistumisen vuoksi päivityksen on tapahduttava usein, ja koska aitojen asiakirjojen ja niiden väärennösten tuottamiseen käytetyt tekniikat ovat yhä kehittyneempiä, tarvitaan korkealaatuisia välineitä,

tiedote väärennöksistä ja aitojen asiakirjojen käsikirja eivät täysin täytä nopean ja tarkan jäljentämisen vaatimuksia, minkä vuoksi sähköisesti toimiva kuvantallennusjärjestelmän käyttö sekä sen edellyttämän koulutuksen antaminen asianomaisille ovat oleellinen osa yleistä strategiaa jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi,

useilla jäsenvaltioilla on sähköisesti toimiva kuvantallennusjärjestelmä, jota ne ovat nyt käynnistämässä,

jotta voitaisiin varmistaa jäsenvaltioiden suorittamien tarkastusten korkea taso, olisi aiheellista perustaa sähköisesti toimiva kuvantallennusjärjestelmä, johon asiakirjojen tarkastajilla jäsenvaltioissa olisi pääsy; tämän järjestelmän käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus saada tietoa paljastetuista uusista väärentämismenetelmistä sekä liikkeellä olevista uusista aidoista asiakirjoista,

järjestelmän tietojen yhteensopivuuden ja yhtenäisyyden säilyttämiseksi on aiheellista luoda menettelyjä, joilla muokataan niitä jäsenvaltioiden toimittamia tietoja, jotka on tarkoitus sisällyttää järjestelmään, sekä näiden tietojen valvonta- ja tarkastusmenettelyjä, ja

tämä yhteinen toiminta ei vaikuta passien, matkustusasiakirjojen, viisumien tai muiden henkilöllisyyspapereiden tunnustamista koskevaan jäsenvaltioiden toimivaltaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

1. Perustetaan eurooppalainen kuvantallennusjärjestelmä, jotta voitaisiin sähköisessä muodossa ja hyvin lyhyellä viiveellä toteuttaa tiedonvaihto, joka koskee jäsenvaltioilla olevia tietoja aidoista asiakirjoista ja sellaisista väärennetyistä asiakirjoista, jotka on havaittu tämän yhteisen toiminnan liitteessä esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

2. Tämä järjestelmä ei korvaa eikä lakkauta tavanomaista kirjeitse tapahtuvaa tiedonvaihtoa ennen kuin kaikki jäsenvaltiot pystyvät käyttämään tietokoneavusteista järjestelmää.

2 artikla

Järjestelmän tietokantojen on sisällettävä muun muassa seuraavat tiedot:

a) täysin tai osittain väärennettyjen asiakirjojen kuvat;

b) aitojen asiakirjojen kuvat;

c) tiivistetyt tiedot väärentämistekniikoista;

d) tiivistetyt tiedot turvallisuustekniikoista.

3 artikla

Eurooppalaisen järjestelmän perustaminen ei estä jäsenvaltioita kehittämästä ja käyttämästä omaa kansallista järjestelmäänsä, joka täyttää kansallisten rajaviranomaisten ja asiakirjojen tarkastuksesta vastaavien sisäisten yksiköiden tarpeet.

4 artikla

Neuvosto hyväksyy viipymättä tekniset eritelmät, jotka koskevat yhteensopivuutta olemassa olevien järjestelmien kanssa sekä tietojen liittämistä järjestelmään ja näiden tietojen valvontaa ja tarkastusta.

5 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 artiklaa viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun 4 artiklassa tarkoitetut toimet on toteutettu.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston puolesta

K. SCHLÖGL

Puheenjohtaja

LIITE

EUROOPPALAINEN KUVANTALLENNUSJÄRJESTELMÄ

Neuvoston pääsihteeristöön perustetaan sähköisesti toimiva järjestelmä, johon sisältyy aitoja, vääriä ja väärennettyjä asiakirjoja.

Eurooppalaisen järjestelmän nimi on FADO (False and Authentic Documents).

1. Järjestelmän kuvaus

- Järjestelmää on voitava käyttää jokaisessa jäsenvaltiossa yhdestä keskusyksiköstä.

- Järjestelmä perustuu Internet-tekniikkaan. On äärimmäisen tärkeää taata, että tiedot voidaan siirtää kansallisiin keskusyksiköihin nopeasti. Heti tiedon saavuttua neuvoston pääsihteeristöön se toimitetaan mahdollisimman nopeasti FADO-järjestelmään. Kukin jäsenvaltio vastaa tiedon lisäämisestä omaan kansalliseen järjestelmäänsä tai omaan kopioonsa FADO-järjestelmästä.

- Järjestelmä on monikielinen.

- Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen.

- Järjestelmä perustuu erittäin täsmälliseen luokitukseen. On olennaista taata tietokoneavusteisen järjestelmän sisältämien tietojen turvallisuus. Järjestelmässä käytetään erikoislinjoja siirrettäessä tietoja neuvoston pääsihteeristön ja jäsenvaltioiden keskusten välillä.

- Jäsenvaltiossa järjestelmää voidaan käyttää keskuksessa olevan suojatun Internet-yhteyden kautta. Jäsenvaltio voi käyttää samaa järjestelmää sisäisesti omalla alueellaan (mikä merkitsee, että siihen liitetään eri rajatarkastuspisteissä sijaitsevat asemat tai muut toimivaltaiset viranomaiset). Jäsenvaltiossa sijaitsevan muun työaseman kuin kansallisen keskusyksikön ja pääsihteeristön keskipisteen välillä ei ole suoraa yhteyttä. On perustettava menetelmä FADO-järjestelmän tietojen kopioimiseksi ja päivittämiseksi jäsenvaltioissa olevissa järjestelmissä (nauhat, siirrettävät levykkeet, CD-ROM jne.).

- Jokaisen jäsenvaltion on voitava vapaasti kehittää sisäiseen tiedonsiirtoon oman kansallisen suojausjärjestelmän.

- FADO-järjestelmä toimii pääsihteeristössä sijaitsevan keskuspisteen ja kussakin maassa sijaitsevien keskusten välisenä verkkona, mikä mahdollistaa nopean tiedonvaihdon.

- Koska asiakirjat lähetetään sähköisessä muodossa, jotta ne voidaan lisätä nykyisiin kansallisiin järjestelmiin, kuvien on oltava vakiomuodossa (JPEG, TIFF, BMB, . . .). Kuvan laadun on oltava mahdollisimman hyvä, mutta kuvan laadun, koon ja pakkauksen välille on löydettävä oikea suhde.

- Kuvaa on voitava suurentaa kuvan tärkeistä kohdista, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.

- Järjestelmän on mahdollistettava alkuperäisen asiakirjan ja väärän tai väärennetyn asiakirjan vertaileminen näytöllä.

- Järjestelmässä selostetaan eri väärennöstekniikoita ja suojaustekniikoita.

- Ristikkäiset viittaukset ovat tarpeen, jotta käyttäjät löytäisivät tiedot nopeasti.

- Etusijalle asetetaan ensinnäkin jäsenvaltioista peräisin olevat asiakirjat sekä sellaisista kolmansista maista olevat asiakirjat, joista tulee säännöllinen maahanmuuttajien virta jäsenvaltioiden suuntaan. Järjestelmässä olevat tiedot täydennetään ja päivitetään siten, että kaikki muut asiakirjat otetaan niihin ja että tiedot ovat mahdollisimman täydelliset.

- Järjestelmässä on oltava "salamajärjestelmä", jonka avulla kaikille jäsenvaltioille voitaisiin sähköpostitse lähettää ilmoitus tietystä väärästä asiakirjasta.

- Järjestelmän on oltava alusta alkaen monitasoinen. On oltava mahdollista kehittää yksi uusi hakutaso, johon voidaan sisällyttää asiantuntijoita varten yksityiskohtaisempia tietoja väärennöksistä.

- Järjestelmässä on oltava erityinen tiedosto, johon sisällytetään asiakirjat, joita yksi tai useampi jäsenvaltio ei hyväksy.

2. Järjestelmän kustannukset

FADO-järjestelmän perustamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset muodostuvat teknisen materiaalin hankkimisesta sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Koska FADO-järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan asiakirjojen sähköiseen arkistointiin ja siirtämiseen, mikä tapahtuu nykyisin levykkeellä, kulut muodostuisivat siis Euroopan unionin perustamissopimuksen K.8 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetuista neuvoston hallinnollisista menoista.