31998D0703

98/703/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, jäsenvaltioiden vuodeksi 1999 esittämien, eläintautien hävittämiseen tarkoitettujen ohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3645/2) (Ainoastaan espanjan-, saksan-, kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, hollannin-, portugalin-, suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

Virallinen lehti nro L 333 , 09/12/1998 s. 0029 - 0033


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä marraskuuta 1998,

jäsenvaltioiden vuodeksi 1999 esittämien, eläintautien hävittämiseen tarkoitettujen ohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3645/2) (Ainoastaan espanjan-, saksan-, kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, hollannin-, portugalin-, suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia) (98/703/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 24 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston päätöksessä 90/424/ETY säädetään mahdollisuudesta saada yhteisön rahoitusta eläintautien hävittämiseen ja valvontaan,

jäsenvaltiot ovat toimittaneet eläintautien hävittämiseen kyseisissä maissa tarkoitetut ohjelmat,

tarkastelu on osoittanut ohjelmat kyseisten tautien hävittämiseen liittyvien yhteisön vaatimusten mukaisiksi tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista 27 päivänä marraskuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/638/ETY (3), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 92/65/ETY (4), mukaisesti,

nämä ohjelmat ovat komission päätöksessä 98/584/EY (5) vahvistetussa yhteisön rahoitukseen vuonna 1999 oikeutettujen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelossa,

ottaen huomioon ohjelmien tärkeä asema eläinten terveyden ja kansanterveyden alaa koskevien yhteisön tavoitteiden saavuttamisessa on aiheellista vahvistaa yhteisön rahoitusosuus 50 prosentiksi kyseisille jäsenvaltioille aiheutuvista toimenpiteisiin liittyvistä kustannuksista kaikkia ohjelmia kohti säädettävään enimmäismäärään asti,

yhteisön rahoitusta annetaan siihen asti, kunnes vahvistetut toimet on toteutettu ja kunnes viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot säädettyihin määräaikoihin mennessä,

tiettyjen ohjelmien hyväksyminen ei rajoita tieteellisiin ohjeisiin perustuvia kyseisten tautien hävittämiseen liittyviä sääntöjä koskevan komission päätöksen soveltamista, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

(Raivotauti)

1 artikla

1. Hyväksytään Itävallan esittämä raivotautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Itävallalle rokotusten ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta aiheutuneista kustannuksista 250 000 ecun enimmäismäärään asti.

2 artikla

1. Hyväksytään Belgian esittämä raivotautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Belgialle rokotusten ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta aiheutuneista kustannuksista 180 000 ecun enimmäismäärään asti.

3 artikla

1. Hyväksytään Saksan esittämä raivotautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Saksalle rokotusten ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta aiheutuneista kustannuksista 2 000 000 ecun enimmäismäärään asti.

4 artikla

1. Hyväksytään Ranskan esittämä raivotautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Ranskalle rokotusten ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta aiheutuneista kustannuksista 300 000 ecun enimmäismäärään asti.

5 artikla

1. Hyväksytään Luxemburgin esittämä raivotautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Luxemburgille rokotusten ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta aiheutuneista kustannuksista 70 000 ecun enimmäismäärään asti.

6 artikla

1. Hyväksytään Suomen esittämä raivotautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Suomelle rokotusten ja syöttien ostamisesta ja jakamisesta aiheutuneista kustannuksista 250 000 ecun enimmäismäärään asti.

II LUKU

(Afrikkalainen/klassinen sikarutto)

7 artikla

1. Hyväksytään Italian esittämä afrikkalaista/klassista sikaruttoa koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia virologisista ja serologisista testeistä sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Italiassa aiheutuneista kustannuksista 600 000 ecun enimmäismäärään asti.

8 artikla

1. Hyväksytään Saksan esittämä klassista sikaruttoa koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia kesysikojen virologisista ja serologisista testeistä sekä villisikakannan valvonnasta Saksassa aiheutuneista kustannuksista 1 600 000 ecun enimmäismäärään asti.

III LUKU

(Naudan tarttuva keuhkorutto)

9 artikla

1. Hyväksytään Portugalin esittämä naudan tarttuvaa keuhkoruttoa koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Portugalissa aiheutuneista kustannuksista 2 000 000 ecun enimmäismäärään asti.

IV LUKU.

(Swine vesicular -tauti)

10 artikla

1. Hyväksytään Italian esittämä Swine vesicular -tautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia virologisista ja serologisista testeistä sekä omistajille seropositiivisten eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Italiassa aiheutuneista kustannuksista 200 000 ecun enimmäismäärään asti.

V LUKU

(Nautojen luomistauti)

11 artikla

1. Hyväksytään Kreikan esittämä naudan luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Kreikassa aiheutuneista kustannuksista 600 000 ecun enimmäismäärään asti.

12 artikla

1. Hyväksytään Espanjan esittämä naudan luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Espanjassa aiheutuneista kustannuksista 2 500 000 ecun enimmäismäärään asti.

13 artikla

1. Hyväksytään Ranskan esittämä naudan luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Ranskassa aiheutuneista kustannuksista 1 000 000 ecun enimmäismäärään asti.

14 artikla

1. Hyväksytään Irlannin esittämä naudan luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Irlannissa aiheutuneista kustannuksista 3 000 000 ecun enimmäismäärään asti.

15 artikla

1. Hyväksytään Italian esittämä naudan luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Italiassa aiheutuneista kustannuksista 1 700 000 ecun enimmäismäärään asti.

16 artikla

1. Hyväksytään Portugalin esittämä naudan luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Portugalissa aiheutuneista kustannuksista 2 400 000 ecun enimmäismäärään asti.

VI LUKU

(Lampaan ja vuohen luomistauti)

17 artikla

1. Hyväksytään Kreikan esittämä lampaan ja vuohen luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä ja rokotuksesta sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Kreikassa aiheutuneista kustannuksista 1 200 000 ecun enimmäismäärään asti.

18 artikla

1. Hyväksytään Espanjan esittämä lampaan ja vuohen luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Espanjassa aiheutuneista kustannuksista 5 000 000 ecun enimmäismäärään asti.

19 artikla

1. Hyväksytään Ranskan esittämä lampaan ja vuohen luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Ranskassa aiheutuneista kustannuksista 900 000 ecun enimmäismäärään asti.

20 artikla

1. Hyväksytään Italian esittämä lampaan ja vuohen luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Italiassa aiheutuneista kustannuksista 4 500 000 ecun enimmäismäärään asti.

21 artikla

1. Hyväksytään Portugalin esittämä lampaan ja vuohen luomistautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Portugalissa aiheutuneista kustannuksista 2 500 000 ecun enimmäismäärään asti.

VII LUKU

(Anaplasmoosi, babesiaasi, aivoverisuonitulehdus (cowdriosis))

22 artikla

1. Hyväksytään Ranskan esittämä Réunionissa esiintyvää anaplasmoosia ja babesiaasia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Hyväksytään Ranskan esittämä Martiniquella esiintyvää babesiaasia ja aivoverisuonitulehdusta (cowdriosis) koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

3. Hyväksytään Ranskan esittämä Guadeloupella esiintyvää babesiaasia ja aivoverisuonitulehdusta (cowdriosis) koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

4. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia Ranskalle 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien täytäntöönpanosta aiheutuneista kustannuksista 750 000 ecun enimmäismäärään asti.

VIII LUKU

(Naudan tarttuva leukoosi)

23 artikla

1. Hyväksytään Italian esittämä naudan tarttuvaa leukoosia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Italiassa aiheutuneista kustannuksista 2 500 000 ecun enimmäismäärään asti.

24 artikla

1. Hyväksytään Portugalin esittämä naudan tarttuvaa leukoosia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Portugalissa aiheutuneista kustannuksista 3 000 000 ecun enimmäismäärään asti.

IX LUKU

(Aujeszkyn tauti)

25 artikla

1. Hyväksytään Belgian esittämä Aujeszkyn tautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä Belgiassa aiheutuneista kustannuksista, enintään 1,25 ecua testiä kohti ja 550 000 ecun enimmäismäärään asti.

26 artikla

1. Hyväksytään Saksan esittämä Aujeszkyn tautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä Saksassa aiheutuneista kustannuksista, enintään 1,25 ecua testiä kohti ja 2 700 000 ecun enimmäismäärään asti.

27 artikla

1. Hyväksytään Yhdistyneen kuningaskunnan esittämä Aujeszkyn tautia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa aiheutuneista kustannuksista, enintään 1,25 ecua testiä kohti ja 75 000 ecun enimmäismäärään asti.

X LUKU

(Nautojen tuberkuloosi)

28 artikla

1. Hyväksytään Kreikan esittämä naudan tuberkuloosia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Kreikassa aiheutuneista kustannuksista 100 000 ecun enimmäismäärään asti.

29 artikla

1. Hyväksytään Espanjan esittämä naudan tuberkuloosia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Espanjassa aiheutuneista kustannuksista 6 200 000 ecun enimmäismäärään asti.

30 artikla

1. Hyväksytään Italian esittämä naudan tuberkuloosia koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Italiassa aiheutuneista kustannuksista 800 000 ecun enimmäismäärään asti.

XI LUKU

(Scrapie)

31 artikla

1. Hyväksytään Belgian esittämä scrapieta koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Belgiassa aiheutuneista kustannuksista 50 000 ecun enimmäismäärään asti.

32 artikla

1. Hyväksytään Ranskan esittämä scrapieta koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä sekä omistajille eläinten teurastamisesta maksettavista korvauksista Ranskassa aiheutuneista kustannuksista 500 000 ecun enimmäismäärään asti.

33 artikla

1. Hyväksytään Alankomaiden esittämä scrapieta koskeva hävittämisohjelma 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään joulukuuta 1999.

2. Yhteisön rahoitusosuudeksi vahvistetaan 50 prosenttia testeistä Alankomaissa aiheutuneista kustannuksista 150 000 ecun enimmäismäärään asti.

XII LUKU

(Loppusäännökset)

34 artikla

Yhteisön rahoitusosuuden saaminen 1-6 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin edellyttää, että:

a) asianomaiset jäsenvaltiot ovat saattaneet voimaan 1 päivään tammikuuta 1999 mennessä ohjelman täytäntöönpanon edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset,

b) komissiolle toimitetaan kuuden kuukauden välein kertomusohjelman edistymisestä sekä aiheutuneista kustannuksista,

c) ohjelman teknisestä toteutuksesta toimitetaan 1 päivään kesäkuuta 2000 mennessä loppukertomus, johon on liitetty aiheutuneisiin kuluihin liittyvät tositteet,

ja että yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä on noudatettu.

35 artikla

Yhteisön rahoitusosuuden saaminen 7-33 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin edellyttää, että:

a) asianomaiset jäsenvaltiot ovat saattaneet voimaan 1 päivään tammikuuta 1999 mennessä ohjelman täytäntöönpanon edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset,

b) komissiolle toimitetaan joka kolmas kuukausi kertomus ohjelman edistymisestä sekä aiheutuneista kustannuksista,

c) ohjelman teknisestä toteutuksesta toimitetaan 1 päivään kesäkuuta 2000 mennessä loppukertomus, johon on liitetty aiheutuneisiin kuluihin liittyvät tositteet,

ja että yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä on noudatettu.

36 artikla

1. Komissio voi tehdä paikalla toteutettavia tarkastuksia yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että toimenpiteet ja tuetut kulut on pantu täytäntöön.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkastusten tulokset.

2. Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (6) 8 ja 9 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

3. Yhteisön rahoitusta voidaan myöntää ainoastaan, jos ohjelmat on toteutettu yhteisön sääntöjen mukaisesti.

37 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille Tanskan kuningaskuntaa ja Ruotsin kuningaskuntaa lukuun ottamatta.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19

(2) EYVL L 168, 2.7.1994, s. 31

(3) EYVL L 347, 12.12.1990, s. 27

(4) EYVL L 268, 18.10.1997, s. 11

(5) EYVL L 281, 17.10.1998, s. 41

(6) EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13