31998D0584

98/584/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1998, yhteisön rahoitukseen oikeutettujen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 1999 (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3152/2)

Virallinen lehti nro L 281 , 17/10/1998 s. 0041 - 0042


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä lokakuuta 1998,

yhteisön rahoitukseen oikeutettujen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 1999 (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3152/2) (98/584/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 24 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

laadittaessa luetteloa yhteisön rahoitukseen oikeutettujen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista sekä jokaisen ohjelman rahoitukselle ehdotetusta osuudesta ja määrästä vuodelle 1999, on otettava huomioon sekä kustakin ohjelmasta yhteisölle aiheutuva etu että saatavilla olevien määrärahojen määrä,

komissio on tarkastellut jokaista jäsenvaltioiden esittämää ohjelmaa sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta,

tässä päätöksessä esitetyssä luettelossa olevat ohjelmat on hyväksyttävä yksitellen myöhemmin, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Liitteessä esitetyt ohjelmat hyväksytään yhteisön rahoitukseen vuonna 1999.

2. Jokaisen 1 kohdassa mainitun ohjelman osalta yhteisön rahoitusosuus ja sen määrä esitetään liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19

(2) EYVL L 168, 2.7.1994, s. 31

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>