31998D0500

98/500/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävien alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2334) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 225 , 12/08/1998 s. 0027 - 0028


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998,

Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävien alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2334) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (98/500/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 b artiklassa määrätään, että komissio pyrkii Euroopan tasolla edistämään työmarkkinapuolten välistä vuoropuhelua, joka voi johtaa sopimussuhteisiin, jos osapuolet niin haluavat,

yhteisön peruskirjan työntekijöiden sosiaalisista perusoikeuksista 12 kohdassa lausutaan, että työnantajilla ja työnantajajärjestöillä sekä työntekijäjärjestöillä olisi oltava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisin edellytyksin oikeus neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia; työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu Euroopan tasolla, jota on kehitettävä, voi johtaa osapuolten halutessa sopimussuhteisiin varsinkin eri ammattien välisellä ja alakohtaisella tasolla,

komissio sai voimakasta tukea kaikilta asiaan kuuluvilta osapuolilta sosiaalisen vuoropuhelun kehityksestä yhteisön tasolla 18 päivänä syyskuuta 1996 annetussa tiedonannossa (1) esitettyyn ehdotukseen vahvistaa alakohtaista kaikkien asianomaisten osapuolten vuoropuhelua,

mainitusta komission tiedonannosta 18 päivänä heinäkuuta 1997 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (2) kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota alakohtaiseen työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun, koska työllisyyteen liittyvää sääntelyä ja/tai sääntelyn purkamista eri aloilla voidaan parhaiten arvioida alakohtaisessa vuoropuhelussa,

mainitusta komission tiedonannosta 29 päivänä tammikuuta 1997 annetussa talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa (3) todettiin, että alakohtaisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun on oltava tehokasta ja hyvin suunnattua,

tilanne useissa jäsenvaltioissa osoittaa selvästi, että työmarkkinaosapuolten on tarpeen osallistua aktiivisesti keskusteluihin, jotka koskevat elin- ja työolojen parantamista niiden alalla; komissioon liitetty alakohtainen neuvottelukomitea on sopivin tapa varmistaa tällainen osallistuminen, koska sillä toteutetaan yhteisön tasolle edustava foorumi asiaan liittyvien sosiaalitaloudellisten etujen käsittelyä varten,

komission olisi pyrittävä varmistamaan, että alakohtaisten neuvottelukomiteoiden kokoonpano ja toiminta edistävät naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, ja

nykyiset sekakomiteat olisi korvattava alakohtaisilla neuvottelukomiteoilla; sen vuoksi olisi kumottava päätökset, joilla kyseiset sekakomiteat on perustettu,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan alakohtaiset neuvottelukomiteat, jäljempänä "komiteat", niille aloille, joilla työmarkkinaosapuolet tekevät yhteisen hakemuksen osallistumisesta Euroopan tason vuoropuheluun ja joilla molempia työmarkkinapuolia edustavat järjestöt täyttävät seuraavat perusteet:

a) ne edustavat eri ammattialoja tai ovat alakohtaisia ja organisoitu Euroopan tasolla

b) ne muodostuvat järjestöistä, jotka ovat tunnustettu ja olennainen osa jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolten rakenteita ja joilla on valtuudet neuvotella sopimuksista ja ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina useassa jäsenvaltiossa

c) niillä on sovelias rakenne, jotta ne voivat tehokkaasti osallistua komiteoiden työhön.

2 artikla

Komitean on edustamallaan toiminta-alalla, jolle se on perustettu,

a) neuvoteltava yhteisön tasoisesta kehityksestä, jolla on yhteiskunnallista vaikutusta, ja

b) kehitettävä ja edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua alakohtaisella tasolla.

3 artikla

Kunkin komitean kokouksiin osallistuvien työmarkkinaosapuolten edustajien määrä on enintään 40, ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä on yhtä monta edustajaa.

4 artikla

Komissio kutsuu edustajat osallistumaan komiteoiden kokouksiin niiden työmarkkinajärjestöjen ehdotuksesta, jotka ovat tehneet 1 artiklan mukaisen hakemuksen.

5 artikla

1. Jokainen komitea vahvistaa yhdessä komission kanssa työjärjestyksensä.

2. Komiteoiden puheenjohtajana toimii työnantaja- tai työntekijäjärjestöjen edustaja taikka työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisestä pyynnöstä komission edustaja.

3. Komiteat kokoontuvat vähintään kerran vuodessa. Enintään 30 komitean kokoukseen osallistuvalle työmarkkinaosapuolten edustajalle maksetaan päiväraha ja matkakulut.

4. Komissio tarkastelee säännöllisesti yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa alakohtaisten komiteoiden toimivuutta ja niiden toiminnan edistymistä eri aloilla.

6 artikla

Jos komissio on ilmoittanut komitealle keskusteltavana olevan aiheen olevan luottamuksellinen, komitean jäsenet eivät saa paljastaa mitään komitean tai sen sihteeristön kokouksissa saatuja tietoja sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 214 artiklan määräyksiä.

7 artikla

1. Korvataan alakohtaisilla neuvottelukomiteoilla nykyiset sekakomiteat seuraavasti:

a) komission päätöksellä 87/467/ETY (4) perustettu meriliikenteen sekakomitea

b) komission päätöksellä 90/449/ETY (5) perustettu siviili-ilmailun sekakomitea

c) komission päätöksellä 80/991/ETY (6) perustettu sisävesiliikenteen sekakomitea

d) komission päätöksellä 85/516/ETY (7) perustettu maantiekuljetusten sekakomitea

e) komission päätöksellä 85/13/ETY (8) perustettu rautateiden sekakomitea

f) komission päätöksellä 90/450/ETY (9) perustettu televiestinnän sekakomitea

g) komission päätöksellä 74/442/ETY (10) perustettu maatalouden palkansaajien sosiaalisia ongelmia käsittelevä sekakomitea

h) komission päätöksellä 74/441/ETY (11) perustettu merikalastuksen yhteiskunnallisia ongelmia käsittelelvä sekakomitea

i) komission päätöksellä 94/595/ETY (12) perustettu postipalvelujen sekakomitea.

Mainituilla päätöksillä perustetut komiteat toimivat siihen saakka, kun tällä päätöksellä perustetut alakohtaiset komiteat aloittavat toimintansa, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998.

2. Edellä 1 artiklan mukaisesti alakohtainen neuvottelukomitea korvaa myös muut epäviralliset työryhmät, joilla komissio on tähän saakka edistänyt vuoropuhelua tietyillä aloilla, jotka eivät ole kuuluneet sekakomiteoiden perustamisesta annetun komission päätöksen soveltamisalaan.

3. Kumotaan 1 kohdan a-i alakohdassa mainitut päätökset 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 1998.

Komission puolesta

Pádraig FLYNN

Komission jäsen

(1) KOM(96) 448 lopullinen.

(2) EYVL C 286, 22.9.1997, s. 338

(3) EYVL C 89, 19.3.1997, s. 27

(4) EYVL L 253, 4.9.1987, s. 20

(5) EYVL L 230, 24.8.1990, s. 22

(6) EYVL L 297, 6.11.1980, s. 28

(7) EYVL L 317, 28.11.1985, s. 33

(8) EYVL L 8, 10.1.1985, s. 26

(9) EYVL L 230, 24.8.1990, s. 25

(10) EYVL L 243, 5.9.1974, s. 22

(11) EYVL L 243, 5.9.1974, s. 19

(12) EYVL L 225, 31.8.1994, s. 31