31998D0294

98/294/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1998, geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L. linja MON 810) saattamisesta markkinoille neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 131 , 05/05/1998 s. 0032 - 0033


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä huhtikuuta 1998,

geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L. linja MON 810) saattamisesta markkinoille neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (98/294/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/35/EY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 90/220/ETY 10-18 artiklassa säädetään yhteisön menettelystä, joka oikeuttaa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamaan luvan saattaa markkinoille geneettisesti muunnettuja organismeja sisältäviä tai niistä koostuvia tuotteita,

Ranskan toimivaltaisille viranomaisille on tehty ilmoitus tällaisen tuotteen markkinoille saattamisesta,

Ranskan toimivaltainen viranomainen on tämän jälkeen toimittanut ilmoitukseen liittyvän teknisen asiakirjan ja puoltavan lausuntonsa komissiolle,

muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet vastalauseita kyseisestä asiakirjasta,

ilmoittaja on tämän jälkeen muuttanut alkuperäisessä teknisessä asiakirjassa ehdotettuja merkintöjä seuraavasti:

- kaikissa siemensäkeissä on maininta, että ne sisältävät sellaisen maissin siemeniä, joka on geneettisesti muunnettu hyönteisresistentiksi Bacillus thuringiensis -bakteerin toksiinin ekspressioitumisen kautta,

- kaikille tällaisten siementen ostajille annetaan käyttöohje, jossa on täydelliset tiedot siementen kehittämisestä, ominaisuuksista ja käytöstä, mukaan lukien biotekniikan käyttö niiden kehittämisessä ja määrättyjen hyönteisresistenssiä koskevien käytännön menettelytapojen välttämättömyydestä,

- eurooppalaisille viljakauppiaille ilmoitetaan maissilinjan MON 810 luvasta ja toimitetaan täydelliset tuotetiedot,

- kansainvälisille maissikauppiaille ilmoitetaan niissä maissa, joissa maissilinja MON 810 on hyväksytty tuotantoon, että kyseinen maissi on hyväksytty tuotantoon, että se on kehitetty geneettisen muuntamisen avulla ja että jyvätavaran toimitukset saattavat sisältää geneettisesti muunnettuja jyviä,

- kansainvälisille kauppiaille ja maissia vievien maiden asianomaisille viranomaisille ilmoitetaan, että kansainvälisiin toimituksiin liittyvien asiakirjojen on oltava direktiivin 90/220/ETY vaatimusten mukaiset,

- kansainvälisiin toimituksiin liittyviin asiakirjoihin suositellaan sisällytettäväksi maininta "saattaa sisältää geneettisesti muunnettuja jyviä",

ilmoittaja on määritellyt menettelytavan, jonka tarkoituksena on minimoida hyönteisresistenssin kehittyminen, ja tarjoutunut ilmoittamaan komissiolle ja/tai jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tätä koskevan seurannan tuloksista,

tämän vuoksi komission direktiivin 90/220/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävä päätös direktiivin 90/220/ETY 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

komissio on pyytänyt komission päätöksellä 97/579/EY (3) perustetuilta asianomaisilta tieteellisiltä komiteoilta lausuntoa; kasveja käsittelevä tiedekomitea päätteli 10 päivänä helmikuuta 1998 antamassaan lausunnossa, ettei ole syytä olettaa tuotteen markkinoille saattamisella olevan haittavaikutuksia ihmisten terveydelle tai ympäristölle,

tutkittuaan kaikki direktiivin 90/220/ETY perusteella esitetyt vastalauseet sekä teknisessä asiakirjassa annetut tiedot ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnon komissio on katsonut, ettei ole syytä olettaa hyönteisiä vastaan suojaavaa ominaisuutta koodaavan cryIA (b) -geenin lisäämisellä maissiin olevan mitään haittavaikutuksia ihmisten terveydelle tai ympäristölle,

direktiivin 90/220/ETY 11 artiklan 6 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäsuojatoimenpiteistä, jos tuotteen vaaroista saadaan uutta tietoa, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 90/220/ETY 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Rajoittamatta muun yhteisön lainsäädännön ja erityisesti neuvoston direktiivien 66/402/ETY (4) ja 70/457/ETY (5) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97/EY (6) soveltamista ja jollei 2 kohdasta muuta johdu Ranskan toimivaltaisen viranomaisen on annettava lupa saattaa markkinoille seuraava tuote, josta Monsanto Europe SA on tehnyt ilmoituksen (viite C/F/95/12-02):

maissilinjasta MON 810 johdetut puhdas- ja hybridilinjat, jotka sisältävät Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki -lajin cryIA (b) -geenin, jota säätelevät kukkakaalin mosaiikkiviruksen tehostettu 35S-promoottori ja maissin lämpöshokkiproteiinia 70 koodaavasta geenistä peräisin oleva introni.

2. Lupa koskee kaikkia jälkeläisiä, jotka on saatu risteyttämällä tuote perinteisesti jalostetun maissin kanssa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15

(2) EYVL L 169, 27.6.1997, s. 72

(3) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18

(4) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(5) EYVL L 225, 12.10.1970, s. 1

(6) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1