31997R2529

Komission asetus (EY) N:o 2529/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tiettyyn tuontiin sovellettavien väliaikaisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta

Virallinen lehti nro L 346 , 17/12/1997 s. 0063 - 0066


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2529/97,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1997,

Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tiettyyn tuontiin sovellettavien väliaikaisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2331/96 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 10 kohdan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 (3) ja erityisesti sen 13 artiklan 10 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,

sekä katsoo, että

A. MENETTELY

1) Komissio tiedotti 31 päivänä elokuuta 1996 kahdella erillisellä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisen menettelyn (4) ja tukien vastaisen menettelyn (5) aloittamisesta.

2) Komissio hankki ja tarkasti kaikki lopullisten päätelmien tekemiseksi tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tämän tutkimuksen perusteella päädyttiin siihen, että lopulliset polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet olisi toteutettava polkumyynnin ja tukien vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin tutkimuksen tuloksista ja annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa.

3) Komissio teki 26 päivänä syyskuuta 1997 päätöksen 97/634/EY (6), jolla hyväksyttiin kyseisen päätöksen liitteessä mainittujen viejien kahden edellä mainitun menettelyn yhteydessä antamat sitoumukset ja jolla päätettiin näihin menettelyihin liittyvät tutkimukset kyseisten viejien osalta.

4) Samana päivänä neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1890/97 (7) käyttöön Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontiin sovellettavan 0,32 ecun suuruisen polkumyyntitullin kiloa kohti. Sellaisten yritysten, joiden sitoumus hyväksyttiin, viemän Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonti vapautettiin kyseisestä tullista asetuksen 1 artiklan 2 kohdan nojalla.

5) Samana päivänä neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1891/97 (8) käyttöön myös Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontiin sovellettavan 3,8 prosentin tasoitustullin. Sellaisten yritysten, joiden sitoumus hyväksyttiin, viemän Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonti vapautettiin kyseisestä tullista asetuksen 1 artiklan 2 kohdan nojalla.

6) Tutkimusten kaikkia osa-alueita koskevat lopulliset tulokset ja päätelmät esitetään edellä mainituissa asetuksissa.

B. SITOUMUKSEN ILMEINEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

7) Edellä mainittujen sitoumusten mukaisesti norjalaiset viejät ovat sitoutuneet muun muassa olevansa myymättä tutkittavaa tuotetta ensimmäiselle etuyhteyttä vaille olevalle asiakkaalleen yhteisössä alle tietyn neljännesvuosittain vahvistettavan vähimmäishinnan, joka perustuu koko viennin keskiarvoon tavaran kunkin esittämismuodon osalta.

8) Sitoumusten tehokkaan täytäntöönpanon ja valvonnan varmistamiseksi kyseiset viejät ovat sitoutuneet ilmoittamaan komissiolle neljännesvuosittain kaikesta etuyhteyttä vaille oleville asiakkailleen yhteisössä myymästään viljellystä merilohesta.

Sitoumuksissa mainitaan nimenomaisesti, että ilmoittamisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen ja erityisesti neljännesvuosittain annettavan ilmoituksen toimittamatta jättäminen määräajassa, jollei kyseessä ole ylivoimainen este, pidetään sitoumuksen rikkomisena. Ensimmäiset ilmoitukset piti lähettää 31 päivään lokakuuta 1997 mennessä.

9) Edellä tarkoitetuista ilmoituksista ilmenee, että useat norjalaiset viejät ovat myyneet kyseistä tuotetta yhteisön markkinoilla alle sitoumuksessa määrätyn vähimmäishinnan.

10) Eräät muut norjalaiset viejät eivät ole täyttäneet velvollisuuttaan toimittaa ilmoitus määräajassa tai ne eivät ole toimittaneet ilmoitusta ollenkaan.

Näille viejille ilmoitettiin, millaisia seurauksia ilmoituksen myöhästymisestä on sekä siitä, että jos komissiolla on syytä uskoa, että sitoumusta rikotaan, väliaikainen polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön asetuksen (EY) N:o 384/96 8 artiklan 10 kohdan nojalla ja väliaikainen tasoitustulli asetuksen (EY) N:o 2026/97 13 artiklan 10 kohdan nojalla.

Näitä viejiä kehotettiin myös toimittamaan tarvittaessa todisteet ylivoimaisesta esteestä, jolla ilmoituksen myöhästyminen perustellaan, mutta ne eivät toistaiseksi ole esittäneet ratkaisevia todisteita tällaisesta ylivoimaisesta esteestä.

C. VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

11) Näissä olosuhteissa on syytä uskoa, että tämän asetuksen liitteessä mainittujen norjalaisten viejien antamia sitoumuksia, jotka komissio on hyväksynyt, rikotaan.

12) Yhteisön tuotannonalan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi ja koska viljelty merilohi on kausiluonteinen, pääasiassa jouluna myyty tuote, väliaikaisten tullien käyttöönottoa pidetään välttämättömänä tosiasioiden lopullista vahvistamista odotettaessa.

D. TULLIN MÄÄRÄ

13) Asetuksen (EY) N:o 384/96 8 artiklan 10 kohdan mukaisesti polkumyyntitullin määrä on vahvistettava parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Koska kyseisille viejille ei ollut määritetty yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, pidetään nykyisissä olosuhteissa suotavana vahvistaa väliaikaisen tullin määrä saman suuruiseksi kuin asetuksessa (EY) N:o 1890/97 neuvoston määrittämän lopullisen tullin määrä.

14) Asetuksen (ETY) N:o 2026/97 13 artiklan 10 kohdan mukaisesti tasoitustullin määrä on vahvistettava parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Nykyisissä olosuhteissa pidetään suotavana vahvistaa väliaikaisen tullin määrä saman suuruiseksi kuin asetuksessa (EY) N:o 1891/97 neuvoston määrittämän lopullisen tullin määrä.

E. LOPPUSÄÄNNÖKSET

15) Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava määräaika, jossa asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisesti näkökantansa ja pyytää tulla kuulluiksi. Lisäksi olisi todettava, että kaikki tätä asetusta varten tehdyt päätelmät perustuvat viejien neljännesvuosittain antamiin ilmoituksiin tai niiden puuttumiseen ja ne ovat tämän vuoksi väliaikaisia ja että niitä voi olla tarpeen käsitellä uudelleen komission mahdollisesti esittämiä lopullisia tulleja varten.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Norjasta peräisin olevan, tämän asetuksen liitteessä lueteltujen yritysten viemän CN-koodeihin ex 0302 12 00 (Taric-koodi: 0302 12 00* 19), ex 0304 10 13 (Taric-koodi: 0304 10 13* 19), ex 0303 22 00 (Taric-koodi: 0303 22 00* 19) ja ex 0304 20 13 (Taric-koodi: 0304 20 13* 19) kuuluvan viljellyn (muun kuin luonnonvaraisen) merilohen tuonnin osalta otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli.

2. Sovellettava tullin määrä on 0,32 ecua/kg tuotteen nettopainosta.

2 artikla

1. Norjasta peräisin olevan, tämän asetuksen liitteessä lueteltujen yritysten viemän CN-koodeihin ex 0302 12 00 (Taric-koodi: 0302 12 00* 19), ex 0304 10 13 (Taric-koodi: 0304 10 13* 19), ex 0303 22 00 (Taric-koodi: 0303 22 00* 19) ja ex 0304 20 13 (Taric-koodi: 0304 20 13* 19) kuuluvan viljellyn (muun kuin luonnonvaraisen) merilohen tuonnin osalta otetaan käyttöön väliaikainen tasoitustulli.

2. Tullin määrä, jota sovelletaan vapaasti yhteisössä -nettohintaan tullaamattomana, on 3,8 prosenttia.

3 artikla

1. 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja tulleja ei sovelleta luonnonvaraiseen meriloheen (Taric-koodit 0302 12 00* 11, 0304 10 13* 11, 0303 22 00* 11, 0304 20 13* 11). Tässä asetuksessa luonnonvaraisena merilohena pidetään merilohta, jonka osalta sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa lasti puretaan, ovat asianomaisten osapuolten toimittamien tulli- ja kuljetusasiakirjojen perusteella vakuuttuneita siitä, että se on pyydetty merellä.

2. Jollei toisin säädetä, voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä sovelletaan.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 384/96 20 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2026/97 30 artiklan 1 kohdan nojalla asianomaiset osapuolet voivat esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla komission kuulemiksi kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

5 artikla

Muutetaan päätös 97/634/EY poistamalla sen liitteestä tämän asetuksen liitteessä luetellut yritykset.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja sitä sovelletaan neljä kuukautta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta

Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1

(2) EYVL L 317, 6.12.1996, s. 1

(3) EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1

(4) EYVL C 253, 31.8.1996, s. 18

(5) EYVL C 253, 31.8.1996, s. 20

(6) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 81

(7) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 1

(8) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 19

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>