31997R1331

Komission asetus (EY) N:o 1331/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1223/94 ja maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3665/87 poikkeamisesta

Virallinen lehti nro L 183 , 11/07/1997 s. 0004 - 0005


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1331/97,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997,

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1223/94 ja maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3665/87 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan ja 8 kohdan 3 alakohdan sekä 23 artiklan,

sekä katsoo, että

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1223/94 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2340/96 (4), 4 artiklassa vahvistetaan vientituen ennakkovahvistustodistusten voimassaoloaika,

vehnän ja maissin markkinatilanteen vuoksi on välttämätöntä mukauttaa perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävän maissin ennakkovahvistustodistusten voimassaoloaikaa keinottelutarkoituksessa tehtyjen ennakkovahvistushakemusten välttämiseksi,

on säädettävä, ettei vientitukien ennakkomaksujärjestelmän soveltaminen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävään maissiin maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 815/97 (6), mukaisesti pidennä perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tuotteina vietävän maissin ennakkovahvistustodistusten voimassaoloaikaa, ottaen huomioon maissin ja vehnän alan nykytilanne,

on säädettävä, ettei ennakkomaksujärjestelmän soveltaminen pidennä perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävän maissin maksuilmoituksen vastaanottopäivänä voimassa olevan tuen voimassaoloaikaa, ottaen huomioon maissin ja vehnän alan nykytilanne, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1223/94 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina tämän asetuksen voimaantulopäivän ja 30 päivän syyskuuta 1997 välisenä aikana vietävän, CN-koodiin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 tai 2106 90 55 kuuluvan glukoosiksi, glukoosisiirapiksi, maltodekstriiniksi ja maltodekstriinisiirapiksi valmistetun maissin vientituen ennakkovahvistustodistusten voimassaolo päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin ne on annettu.

2. Edellisessä kohdassa tarkoitettuihin todistuksiin ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3665/87 27 artiklan 5 kohdan viimeisessä alakohdassa annettuja säännöksiä.

3. Sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 3665/87 27 artiklassa tarkoitettua ennakkomaksu- ja jalostusjärjestelmää vienti-ilmoitus on joka tapauksessa hyväksyttävä viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin maksuilmoitus on hyväksytty.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3665/87 27 artiklan 5 kohdassa säädetään, siinä tapauksessa, että vientituen ennakkovahvistustodistusta ei esitetä, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomien tuotteiden valmistukseen käytettävää, CN-koodiin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 tai 2106 90 55 kuuluvaa glukoosiksi, glukoosisiirapiksi, maltodekstriiniksi ja maltodekstriinisiirapiksi valmistettua maissia koskeva vienti-ilmoitus voidaan hyväksyä viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin maksuilmoitus on hyväksytty.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 2

(2) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37

(3) EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 33

(4) EYVL N:o L 318, 7.12.1996, s. 9

(5) EYVL N:o L 351, 14.12.1987, s. 1

(6) EYVL N:o L 116, 6.5.1997, s. 22