31997R1303

Komission asetus (EY) N:o 1303/97, annettu 4 päivänä heinäkuuta 1997, asetuksen (ETY) N:o 3567/92 muuttamisesta tiettyjen palkkio-oikeuksien väliaikaista luovutusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta lampaan- ja vuohenliha-alalla

Virallinen lehti nro L 177 , 05/07/1997 s. 0007 - 0007


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1303/97,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 1997,

asetuksen (ETY) N:o 3567/92 muuttamisesta tiettyjen palkkio-oikeuksien väliaikaista luovutusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta lampaan- ja vuohenliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1589/96 (2), ja erityisesti sen 5 a artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksen (ETY) N:o 3567/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 122/97 (4), 6 a artiklassa säädetään tietyistä palkkio-oikeuksien väliaikaista luovutusta koskevista säännöistä ja erityisesti tuottajan velvoitteesta ottaa viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä luovutuksesta kaikki oikeutensa käyttöönsä vähintään kahtena peräkkäisenä vuonna; selkeyden vuoksi kyseistä säännöstä olisi muutettava ja säädettävä, että kukin luovutusjakso voi kestää enintään kolme peräkkäistä markkinointivuotta, ja selkeyden vuoksi kyseistä säännöstä olisi muutettava ja säädettävä, että kukin luovutusjakso voi kestää enintään kolme peräkkäistä vuotta; tämän vuoksi on syytä säätää, että vanhoista säännöksistä uusiin siirryttäessä tämän muutoksen perusteella ei sallita kolmea peräkkäistä vuotta pitempiä siirtymäkausia siten, että tuottajien aikaisemmin saamat oikeudet kuitenkin säilyvät,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3567/92 6 a artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"3. Väliaikainen luovuttaminen voi koskea ainoastaan kokonaisia markkinointivuosia ja 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä eläinten vähimmäismääriä. Oikeuksien siirtoa lukuun ottamatta tuottajan on kunkin enintään kolme peräkkäistä markkinointivuotta kestävän luovutusjakson lopussa otettava kaikki oikeudet omaan käyttöönsä vähintään kahden peräkkäisen markkinointivuoden ajaksi. Jos tuottaja ei ota käyttöönsä vähintään 70:tä prosenttia oikeuksistaan kummankin edellä mainitun markkinointivuoden aikana, jäsenvaltioiden on asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta siirrettävä vuosittain kansalliseen varantoon osa, jonka tuottaja on jättänyt käyttämättä."

2 artikla

1. Jos asetuksen (ETY) N:o 3567/92 6 a artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu väliaikainen luovutusjakso on alkanut vuonna 1996 ja jatkunut vuonna 1997 tai alkanut vuonna 1997, 1 artiklassa tarkoitetun säännön soveltamisessa huomioon otettava luovutusjakso lasketaan kyseisen luovutuksen alusta.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin väliaikaista luovutusta koskeviin sopimuksiin, jotka on laadittu vuonna 1997 sovellettavan järjestelmän mukaisesti ja ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille ennen 13 päivää kesäkuuta 1997.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 289, 7.10.1989, s. 1

(2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 25

(3) EYVL N:o L 362, 11.12.1992, s. 41

(4) EYVL N:o L 22, 24.1.1997, s. 18