31997R0531

Komission asetus (EY) N:o 531/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tarjouskilpailusta Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen määrittämiseksi

Virallinen lehti nro L 082 , 22/03/1997 s. 0050 - 0051


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 531/97,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997,

tarjouskilpailusta Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 2692/89 (2) vahvistetaan Réunionin riisitoimituksiin liittyvät yksityiskohtaiset soveltamista koskevat säännöt,

Réunionin riisin hankintatilanteen tarkastelu osoittaa, ettei riisiä ole saatavilla; ottaen huomioon riisin saatavuus yhteisön markkinoilla, on syytä antaa Réunionille mahdollisuus hankkia sitä yhteisön markkinoilta; Réunionin erityisen tilanteen vuoksi toimitettavia määriä on aiheellista rajoittaa ja vahvistaa tuen määrä tarjouskilpailun avulla, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Koodiin 1006 20 98 kuuluvan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen määrittämiseksi Réunioniin toimittamista varten aloitetaan asetuksen (EY) N:o 3072/95 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarjouskilpailu.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouskilpailu on avoinna 26 päivään kesäkuuta 1997. Sen aikana toteutetaan viikoittaiset tarjouskilpailut, joihin liittyvät tarjousten jättöpäivät määritellään tarjouskilpailuilmoituksessa.

3. Tarjouskilpailu toteutetaan asetuksen (ETY) N:o 2692/89 säännösten ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 artikla

Tarjous on voimassa ainoastaan, jos se koskee vähintään 50 tonnin ja enintään 3 000 tonnin määrää.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2692/89 7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vakuus on 20 ecua tonnilta.

4 artikla

Komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (3) 21 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen tähän tarjouskilpailuun liittyvät tukea koskevat asiakirjat katsotaan toimitetuiksi tarjouksen jättöpäivänä niiden voimassaoloajan määrittelemiseksi.

5 artikla

Jätetyt tarjoukset on toimitettava komissiolle jäsenvaltioiden välityksellä viimeistään puolitoista tuntia sen jälkeen, kun tarjouskilpailuilmoituksessa määrätty viikoittainen tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt. Tarjoukset on toimitettava liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle edellisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa myös tieto siitä, että tarjouksia ei ole jätetty.

6 artikla

Tarjousten jättämistä koskevilla kellonajoilla tarkoitetaan Belgian aikaa.

7 artikla

1. Komissio päättää jätettyjen tarjousten perusteella asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen

- joko tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

- tai tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

2. Jos vahvistetaan tuen enimmäismäärä, tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, jonka tai joiden tarjous on tuen enimmäismäärän suuruinen tai sitä alhaisempi.

8 artikla

Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun liittyvien tarjousten jättämisen määräaika päättyy 3 päivänä huhtikuuta 1997 kello 10.00.

Viimeiseksi päiväksi, jona tarjouksia voidaan jättää, vahvistetaan 26 päivä kesäkuuta 1997.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18

(2) EYVL N:o L 261, 7.9.1989, s. 8

(3) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

LIITE

>KAAVION ALKU>

Viikoittainen tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan pitkäyväisen esikuoritun riisin tuesta

Tarjousten jättämisen määräajan päättyminen (päivä/kellonaika) 1

Tarjousten tekijöiden numero 2

Määrä (tonneina) 3

Tuen määrä (ecuina tonnilta)

1 2 3 4 5 jne. >KAAVION LOOPU>