31997R0515

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi

Virallinen lehti nro L 082 , 22/03/1997 s. 0001 - 0016


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 515/97,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997,

jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (4),

sekä katsoo, että

petosten torjunta tulliliiton ja yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä edellyttää niiden hallintoviranomaisten tiivistä yhteistyötä, jotka kussakin jäsenvaltiossa vastaavat näillä aloilla annettujen säännösten soveltamisesta; se edellyttää myös näiden kansallisten viranomaisten ja komission asianmukaista yhteistyötä, sillä komissio vastaa perustamissopimuksen ja sen nojalla annettujen säännösten soveltamisesta; toimiva yhteistyö tällä alalla tehostaa yhteisön taloudellisten etujen suojaamista,

tämän vuoksi olisi määriteltävä säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on annettava toisilleen apua ja oltava yhteistyössä komission kanssa varmistaakseen tulli- ja maataloussäädösten asianmukaisen soveltamisen sekä yhteisön taloudellisten etujen oikeudellisen suojaamisen erityisesti ehkäisemällä ja tutkimalla näiden säädösten rikkomisia sekä tutkimalla toimia, jotka ovat tai näyttävät olevan näiden säädösten vastaisia,

jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen varmistamiseksi 19 päivänä toukokuuta 1981 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1468/81 (5) säädetään edellä mainittujen viranomaisten ja komission välisestä tiiviistä yhteistyöstä; tämä järjestely on osoittautunut toimivaksi,

ottaen huomioon saatu kokemus on kuitenkin välttämätöntä korvata asetus (ETY) N:o 1468/81 kokonaisuudessaan, jotta yhteistyö tehostuisi sekä niiden hallintoviranomaisten välillä, jotka jäsenvaltioissa vastaavat tulliliiton ja yhteisen maatalouspolitiikan säännösten soveltamisesta, että näiden viranomaisten ja komission välillä; tätä varten olisi vahvistettava uusia sääntöjä yhteisön tasolla,

sellaisten yhteisön säännösten toteuttaminen, jotka koskevat jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäistä apua ja niiden yhteistyötä komission kanssa tulli- tai maatalousasetusten moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, ei rajoita tullihallintojen keskinäistä apua koskevan vuoden 1967 yleissopimuksen soveltamista alueilla, jotka pysyvät jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvina; nämä yhteisön säännökset eivät voi vaikuttaa muun muassa oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevien sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa,

yleisiä yhteisön sääntöjä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten välisestä sekä näiden ja komission välisestä keskinäisen avun ja yhteistyön järjestelmästä ei sovelleta niiltä osin kuin ne ovat päällekkäisiä erityisellä asetuksilla säädettyjen sääntöjen kanssa, paitsi jos yleisillä säännöillä parannetaan tai lujitetaan hallinnollista yhteistyötä; etenkään tullitietojärjestelmän käyttöönotto ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioiden velvollisuuteen antaa tietoja komissiolle, mistä säädetään muiden muassa asetuksilla (ETY, Euratom) N:o 1552/89 (6) ja (ETY) N:o 595/91 (7), eikä petostietolomakkeiden vakiintuneeseen käyttöön yhteisön etua koskevan tiedon levittämisessä,

jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostaminen tekee tarpeelliseksi asianomaisten elinten toteuttamien tutkimusten ja muiden toimien yhteensovittamisen; tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot antavat komissiolle mahdollisimman täydelliset tiedot,

komission on huolehdittava, että taloudellisia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti ja että keskinäisen hallinnollisen avun järjestelmän soveltaminen jäsenvaltioissa ei merkitse syrjintää eri jäsenvaltioissa olevien taloudellisten toimijoiden kesken,

olisi määriteltävä jäsenvaltioiden velvoitteet keskinäisessä hallinnollisessa avussa niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten virkamiehet toteuttavat tulli- tai maatalouslainsäädännön soveltamista koskevia tutkimuksia oikeusviranomaisten valtuuttamina tai näiden alaisina,

muissa jäsenvaltioissa tutkimuksia toteuttavien kansallisten edustajien valtuudet olisi määriteltävä; olisi myös säädettävä mahdollisuudesta, että komission virkamiehet olisivat läsnä silloin kuin se on perusteltua keskinäistä hallinnollista apua koskevissa kansallisissa tutkimuksissa sekä heidän toimivaltuuksiensa määrittelyssä,

hallinnollisen yhteistyön onnistumisen kannalta on tarpeen, että komissiolle ilmoitetaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden vaihtamista tiedoista tapauksissa, jotka koskevat erityisesti yhteisön etua,

on tarpeen perustaa yhteisön tasolla atk-pohjainen tullitietojärjestelmä, jotta komissiolle annettujen tietojen nopea ja järjestelmällinen vaihto varmistuisi; tässä yhteydessä arkaluontoiset tulli- ja maatalousalan petoksia ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot olisi tallennettava jäsenvaltioiden käytössä olevaan keskustietokantaan, ja samalla olisi varmistettava, että vaihdettavien tietojen, erityisesti henkilötietojen, luottamuksellisuutta noudatetaan; asian oikeutetun arkaluontoisuuden vuoksi tarvittaisiin täsmälliset ja avoimet säännöt yksilöiden henkilökohtaisen vapauden suojaamiseksi,

tulliviranomaiset joutuvat päivittäin soveltamaan sekä yhteisön säännöksiä että muita säännöksiä; siksi olisi suotavaa, että näiden säännösten soveltamista varten olisi käytettävissä yhtenäinen perusrakenne,

vaihdettavat tiedot saattavat koskeva luonnollisia henkilöitä ja siten tällä asetuksella on sen soveltamisalalla pantava täytäntöön periaatteet henkilöiden suojaamiseksi henkilökohtaisten tietojen automaattisen tai muulla tavoin tapahtuvan käsittelyn osalta; samojen periaatteiden, jotka sisältyvät yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY (8), olisi tällä asetuksella täsmennettyinä ja täydennettyinä sisällyttävä myös tämän asetuksen säännöksiin; kunnes kyseisen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia toimenpiteitä sovelletaan, tietyt jäsenvaltiot, joilla ei nykyisin ole sääntöjä tällaisten tietojen suojaamisesta, olisi vapautettava tämän asetuksen säännösten soveltamisesta muun kuin automaattisesti käsiteltävien tietojen vaihdon osalta,

tullitietojärjestelmään osallistumista varten jäsenvaltiot ja komissio joutuvat hyväksymään lainsäädäntöä henkilöiden oikeuksista ja vapauksista henkilökohtaisten tietojen käsittelyn osalta; kunnes direktiivin 95/46/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia toimenpiteitä sovelletaan jäsenvaltioiden ja komission olisi taattava suojan taso, joka on lähtökohdiltaan sama kuin tämän direktiivin mukainen suoja,

asianomaisten henkilöiden oikeuksien riittävän suojan varmistamiseksi tarvitaan takeet tullitietojärjestelmään sisältyvien, luonteeltaan henkilökohtaisten tietojen käsittelyn riippumattomasta valvonnasta sekä jäsenvaltioiden tasolla että komission osalta,

komission olisi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa helpotettava atk-järjestelmien asentamista ja hoitoa jäsenvaltioissa,

komissiolle olisi ilmoitettava oikeudenkäynneistä ja hallinnollisista toimenpiteistä, joissa on kysymys seuraamusten määräämisestä tulli- tai maatalousasioita koskevan lainsäädännön rikkomisen vuoksi,

olisi säädettävä komitean perustamisesta tämän asetuksen tiettyjen säännösten täytäntöönpanemiseksi, tullitietojärjestelmän asentamisen ja toiminnan mahdollistamiseksi sekä tässä asetuksessa säädetyn hallinnollisen yhteistyön kehittämiseen liittyvien mahdollisten ongelmien tarkastelemiseksi, ja

tämän asetuksen säännökset koskevat sekä yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen soveltamista että tullilainsäädännön soveltamista; tämän asetuksen mukaisesti perustettava järjestelmä muodostaa yhtenäisen, yhteisöön kuuluvan kokonaisuuden; koska perustamissopimuksen määräykset erityisesti tulliasiain osalta eivät valtuuta yhteisöä perustamaan tällaista järjestelmää, on tarpeen soveltaa 235 artiklaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa vastaavien hallintoviranomaisten on oltava yhteistyössä keskenään ja komission kanssa tämän lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi osana yhteisön järjestelmää.

2. Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat päällekkäisiä muun, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäistä apua ja näiden yhteistyötä komission kanssa tulli- tai maatalouslainsäädännön soveltamiseksi koskevan lainsäädännön erityissäännösten kanssa.

2 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- `tullilainsäädännöllä` yhteisön säännösten ja niiden soveltamista koskevien säännösten kokonaisuutta, joka koskee tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakulkua ja alueella oloa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisessä kaupassa sekä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa siltä osin kuin on kyse tavaroista, joilla ei ole perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhteisöasemaa, tai tavaroista, joiden yhteisöaseman vahvistamiseksi tarvitaan lisätarkastuksia tai -tutkimuksia;

- `maatalouslainsäädännöllä` säännöskokonaisuutta, joka on annettu yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä, ja erityissääntöjä, jotka koskevat maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuja tavaroita;

- `pyynnön esittäneellä viranomaisella` jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka esittää avunpyynnön;

- `pyynnön vastaanottaneella viranomaisella` jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jolle avunpyyntö esitetään;

- `hallinnollisella selvityksellä` kaikkea valvontaa, tarkastuksia ja muita toimia, jotka 1 artiklan 1 kohdassa määritellyt hallintoviranomaiset toteuttavat tehtäviensä hoidossa varmistaakseen tulli- ja maatalouslainsäädännön moitteettoman soveltamisen ja todetakseen tarvittaessa sellaisten toimien väärinkäytöksen luonteen, jotka ilmeisesti ovat vastoin tätä lainsäädäntöä, lukuun ottamatta toimia, jotka toteutetaan oikeusviranomaisen pyynnöstä tai sen suorassa valvonnassa; ilmaisu "hallinnollinen selvitys" käsittää myös 20 artiklassa tarkoitetut yhteisön tehtävät;

- `henkilötiedoilla` kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön; henkilöä pidetään tunnistettavana, kun hänet voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti viittaamalla henkilötunnusnumeroon tai yhteen tai useampaan hänen fyysiselle, fysiologiselle, psyykkiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle ominaisuudelleen ominaiseen seikkaan.

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tämän asetuksen soveltamista varten nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista.

Tässä asetuksessa `toimivaltaisilla viranomaisilla` tarkoitetaan edellisen alakohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia.

3 artikla

Kun kansalliset viranomaiset päättävät tähän asetukseen perustuvan hallinnollisen avunpyynnön tai tietojen luovuttamista koskevan pyynnön perusteella toteuttaa toimenpiteitä, joista jotkin voidaan toteuttaa ainoastaan oikeusviranomaisen luvalla tai pyynnöstä:

- kaikki siten saadut tulli- ja maatalouslainsäädännön soveltamista koskevat tiedot tai vähintään

- se osa tiedostosta, joka on tarpeen petollisen toiminnan lopettamiseksi,

on annettava tiedoksi osana tässä asetuksessa säädettyä hallinnollista yhteistyötä.

Kaikkiin tällaisiin tietojen luovuttamisiin on kuitenkin saatava etukäteen lupa oikeusviranomaiselta, jos tällainen lupa on kansallisen lain mukaan tarpeen.

I OSASTO

PYYNNÖSTÄ ANNETTU APU

4 artikla

1. Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava tälle kaikki tiedot, jotka auttavat tätä varmistamaan tulli- ja maatalouslainsäädännön säännösten noudattamisen erityisesti siltä osin kuin on kyse säännöksistä, jotka koskevat:

- tullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen soveltamista yhdessä maatalousmaksujen ja muiden yhteisessä maatalouspolitiikassa säädettyjen maksujen kanssa tai tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavia erityisjärjestelyjä;

- toimia, jotka muodostavat osan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmästä.

2. Saadakseen pyydetyt tiedot pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tai hallintoviranomaisen, johon se turvautuu, on toimittava ikään kuin se toimisi omaan lukuunsa tai oman maansa toisen viranomaisen pyynnöstä.

5 artikla

Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava sille kaikki hallussaan olevat tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla hankitut todistukset, asiakirjat tai asiakirjan oikeaksi todistetut jäljennökset, jotka koskevat tulli- tai maatalouslainsäädännön alaan kuuluvia toimia.

6 artikla

1. Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on omassa jäsenvaltiossaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen annettava tiedoksi tai huolehdittava, että pyynnön vastaanottaneelle annetaan tiedoksi hallintoviranomaisten antamat säädökset tai näiden tekemät päätökset, jotka koskevat tulli- tai maatalouslainsäädännön soveltamista.

2. Tiedoksiantopyyntöihin, joissa mainitaan ilmoitettavan säädöksen tai päätöksen aihe, on liitettävä käännös jollekin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa pyynnön vastaanottanut viranomainen sijaitsee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pyynnön vastaanottaneen viranomaisen oikeutta luopua tällaista käännöstä koskevasta vaatimuksesta.

7 artikla

Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on pidettävä mahdollisuuksien mukaan erityistarkkailussa tai huolehdittava, että sen toiminta-alueella pidetään erityistarkkailussa:

a) sellaisia henkilöitä ja erityisesti näiden liikkumista, joiden perustellusti voidaan olettaa rikkovan tulli- tai maatalouslainsäädäntöä;

b) paikkoja, joissa tavaroita varastoidaan tavalla, joka antaa aihetta epäillä, että ne on tarkoitettu käytettäviksi tulli- ja maatalouslainsäädännön vastaisiin toimiin;

c) sellaisten tavaroiden liikkumista, joihin on osoitettu kohdistuvan mahdollisia tulli- tai maatalouslainsäädännön rikkomisia;

d) kuljetusvälineitä, joita perustellusti voidaan olettaa käytettävän tulli- tai maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien toteuttamiseen.

8 artikla

Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava hallussaan olevat tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla hankitut tiedot sekä erityisesti kertomukset ja muut asiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset taikka otteet, jotka koskevat havaittuja tai suunniteltuja toimia, jotka rikkovat tai joiden pyynnön esittänyt viranomainen katsoo ilmeisesti rikkovan tulli- tai maatalouslainsäädäntöä, taikka tarvittaessa, jotka koskevat 7 artiklan nojalla toteutetussa erityistarkkailussa saatuja havaintoja.

Kuitenkin alkuperäiset asiakirjat ja esineet toimitetaan ainoastaan silloin, kun siinä jäsenvaltiossa, jossa pyynnön vastaanottanut sijaitsee, voimassa olevat säännökset eivät tätä estä.

9 artikla

1. Pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on toteutettava tai huolehdittava, että toteutetaan aiheelliset hallinnolliset selvitykset toimista, jotka rikkovat tai joiden pyynnön esittänyt viranomainen katsoo ilmeisesti rikkovan tulli- tai maatalouslainsäädäntöä.

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tai hallintoviranomaisen, joka käsittelee asiaa ensin mainitun pyynnöstä, on toteutettava hallinnolliset selvitykset ikään kuin se toimisi omaan lukuunsa tai oman maansa toisen viranomaisen pyynnöstä.

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on annettava tällaisten hallinnollisten selvitysten tulokset tiedoksi pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

2. Jos pyynnön esittänyt viranomainen ja pyynnön vastaanottanut viranomainen siitä sopivat, pyynnön esittäneen viranomaisen nimeämät virkamiehet voivat olla läsnä 1 kohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa selvityksissä.

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen henkilöstöön kuuluvat huolehtivat aina hallinnollisten selvitysten toteuttamisesta. Pyynnön esittäneen viranomaisen henkilöstöön kuuluvat eivät saa omasta aloitteestaan ottaa itselleen pyynnön vastaanottaneen viranomaisen henkilöstöön kuuluville annettuja valvontavaltuuksia; näillä on kuitenkin oikeus päästä samoihin tiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiehillä näiden välityksellä ja yksinomaan kyseistä hallinnollista selvitystä varten.

Jos rikosasiain käsittelyä koskevien kansallisten säännösten mukaan tiettyjä toimia voi suorittaa ainoastaan kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimetyt virkamiehet, pyynnön esittäneen viranomaisen henkilöstö ei saa osallistua tällaisiin toimiin. Missään tapauksessa he eivät saa osallistua erityisesti kotietsintään eikä rikoslain alaan kuuluvaan henkilöiden muodolliseen kuulusteluun. He saavat kuitenkin käyttöönsä siten hankitut tiedot 3 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

10 artikla

Jos pyynnön esittänyt viranomainen ja pyynnön vastaanottanut viranomainen siitä sopivat, ja jälkimmäisen vahvistamia yksityiskohtaisia määräyksiä noudattaen pyynnön esittäneen viranomaisen asianmukaisesti valtuuttamat henkilöstöön kuuluvat voivat saada virastoista, joissa sen jäsenvaltion hallintoviranomaiset hoitavat tehtäviään, jossa pyynnön vastaanottanut viranomainen sijaitsee, tulli- ja maatalousasioita koskevan lain soveltamista koskevia tietoja, joita pyynnön esittänyt viranomainen tarvitsee ja jotka ovat peräisin asiakirjoista, jotka näiden virastojen henkilöstöllä on käytettävissään. Näillä henkilöstöön kuuluvilla on lupa ottaa jäljennöksiä mainituista asiakirjoista.

11 artikla

Toisessa jäsenvaltiossa 9 ja 10 artiklan nojalla läsnä olevien pyynnön esittäneen viranomaisen henkilöstöön kuuluvien on aina voitava esittää kirjallinen valtuutus, jossa ilmoitetaan asianomaisen henkilöllisyys ja virkatehtävät.

12 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltaisissa oikeus- ja hallintoasteissa, jossa pyynnön esittänyt viranomainen sijaitsee, voidaan käyttää todistusaineistona pyynnön vastaanottaneen viranomaisen henkilöstöön kuuluvien hankkimia ja pyynnön esittäneelle viranomaiselle 4-11 artiklassa säädetyn avun yhteydessä toimittamia havaintoja, todistuksia, tietoja, asiakirjoja, oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ja kaikkea tietämystä.

II OSASTO

OMA-ALOITTEINEN APU

13 artikla

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava 14 ja 15 artiklassa säädetyissä tilanteissa apua muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ilman näiden ennalta esittämää pyyntöä.

14 artikla

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on, jos ne pitävät sitä aiheellisena tulli- tai maatalouslainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi:

a) mahdollisuuksien mukaan toteutettava 7 artiklassa tarkoitettua erityistarkkailua tai huolehdittava sen toteuttamisesta;

b) toimitettava muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki hallussaan olevat tiedot ja erityisesti kertomukset ja muut asiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset tai otteet, jotka koskevat toimia, joilla rikotaan tai joilla ne katsovat ilmeisesti rikottavan tulli- ja maatalouslainsäädäntöä.

15 artikla

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viipymättä muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarpeelliset tiedot toimista, joilla rikotaan tai joilla ne katsovat ilmeisesti rikottavan tulli- ja maatalouslainsäädäntöä, ja erityisesti tiedot tavaroista, joista niissä on kyse, sekä tällaisten toimien toteuttamisessa käytettävistä uusista keinoista ja menetelmistä.

16 artikla

Tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisissa oikeus- ja hallintoasteissa voidaan käyttää todistusaineistona yhden jäsenvaltion henkilöstön hankkimia ja toiselle jäsenvaltiolle 13-15 artiklassa säädetyn oma-aloitteisen avun yhteydessä toimittamia tietoja.

III OSASTO

YHTEYDET KOMISSIOON

17 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava seuraavat tiedot komissiolle heti, kun ne ovat näiden hallussa:

a) tarpeellisiksi katsomansa tiedot, jotka koskevat:

- tavaroita, joihin on kohdistunut tai joihin epäillään kohdistuneen tulli- tai maatalouslainsäädännön rikkomisia,

- menetelmiä tai käytäntöjä, joita käytetään tai joita epäillään käytetyn tulli- tai maatalouslainsäädännön rikkomiseen,

- 4-16 artiklassa tarkoitettuja avunpyyntöjä, toteutettuja toimia ja vaihdettuja tietoja, joiden avulla voidaan paljastaa vilpillisiä suuntauksia tullin ja maatalouden alalla.

b) tiedot tulli- ja maatalouslainsäädännön soveltamisen yhteydessä ilmenneistä tai otaksutuista lainsäädännön puutteellisuuksista ja aukoista.

2. Komissio toimittaa kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedot, jotka voivat olla näille avuksi tulli- ja maatalouslainsäädännön noudattamisen valvonnassa, heti kun kyseiset tiedot ovat sen hallussa.

18 artikla

1. Kun jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tietoon tulee toimia, jotka ovat tai joiden ne katsovat ilmeisesti olevan tulli- tai maatalouslainsäädännön vastaisia ja jotka ovat yhteisön tasolla erityisen merkityksellisiä, ja etenkin:

- kun niillä on tai voi olla seurannaisvaikutuksia muissa jäsenvaltioissa tai

- kun edellä mainitut viranomaiset katsovat, että samankaltaisia toimia on ilmeisesti voitu toteuttaa myös muissa jäsenvaltioissa,

niiden on toimitettava komissiolle mahdollisimman pian, joko omasta aloitteestaan tai komission perustellusta pyynnöstä joko asiakirjoina tai niiden jäljennöksinä taikka otteina kaikki aiheelliset tiedot, jotka on tarpeen niiden tosiasioiden tuntemiseksi, joiden avulla komissio voi sovittaa yhteen jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä.

Komissio toimittaa nämä tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2. Kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimivat 1 kohdan nojalla, niiden ei tarvitse toimittaa tietoja 14 artiklan b alakohdan ja 15 artiklan mukaisesti muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3. Komission perustellusta pyynnöstä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava 4-8 artiklassa säädetyllä tavalla.

4. Kun komissio katsoo, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on tapahtunut väärinkäytöksiä, se ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle tai asianomaisille jäsenvaltioille, ja tämän valtion tai näiden valtioiden on toteutettava ensitilassa selvitys, jossa komission henkilöstö voi olla läsnä tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa säädetyin edellytyksin.

Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava komissiolle selvityksen tulokset.

5. Komission henkilöstöön kuuluvat voivat kerätä 10 artiklassa tarkoitetut tiedot kyseisessä artiklassa säädetyin edellytyksin yhteisestä sopimuksesta.

6. Tällä artiklalla ei rajoiteta komission oikeutta saada tietoja ja harjoittaa valvontaa muun voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

IV OSASTO

YHTEYDET KOLMANSIIN MAIHIN

19 artikla

Jos asianomainen kolmas maa on oikeudellisesti sitoutunut antamaan tarvittavaa apua todisteiden keräämiseksi tulli- tai maatalouslainsäädäntöä ilmeisesti rikkovien toimien säännösten vastaisesta luonteesta tai sellaisten toimien laajuuden määrittämiseksi, joilla on todettu rikotun tätä lainsäädäntöä, tämän asetuksen mukaisesti hankitut tiedot voidaan ilmoittaa tälle kolmannelle maalle osana yhtenäistä toimintaa tiedot antavien toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella, noudattaen näiden sisäisiä määräyksiä henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille maille.

Komission tai jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot osana ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua yhtenäistä toimintaa; kummassakin tapauksessa kyseisessä kolmannessa maassa on varmistettava aiheellisiin toimenpitein 45 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä suojatasoa vastaava suojataso.

20 artikla

1. Tämän asetuksen tavoitteiden toteuttamiseksi komissio voi 19 artiklassa säädetyin edellytyksin toteuttaa yhteisön hallinnollisia yhteistyöhankkeita ja selvityksiä kolmansissa maissa yhteensovittaen toimintansa ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön hankkeet kolmansissa maissa toteutetaan seuraavin edellytyksin:

a) ne voidaan toteuttaa komission aloitteesta tarvittaessa Euroopan parlamentin antamien tietojen perusteella, taikka yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä;

b) niiden toteuttajina ovat tähän tarkoitukseen nimetyt komission henkilöstöön kuuluvat ja asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden tähän tarkoitukseen nimeämät virkamiehet;

c) niiden toteuttajina voivat yhteisön puolesta olla komission ja asianomaisten jäsenvaltioiden sopimuksen mukaisesti myös jäsenvaltion virkamiehet, erityisesti kolmannen maan kanssa tehdyn kahdenvälisen avunantosopimuksen perusteella; tällöin komissiolle ilmoitetaan tehtävän tuloksista;

d) komissio vastaa hankkeen suorittamisesta aiheutuvista kuluista.

3. Komissio antaa jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille tiedon tämän artiklan perusteella toteutettujen hankkeiden tuloksista.

21 artikla

1. Tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitettujen yhteisön hankkeiden yhteydessä saatuja tuloksia ja tietoja sekä erityisesti kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamia asiakirjoja on käsiteltävä tämän asetuksen 45 artiklan mukaisesti.

2. Mitä 12 artiklassa säädetään, sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa tarkoitettuihin tuloksiin ja tietoihin.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä komissio toimittaa niille saadut alkuperäiset asiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset käytettäväksi 12 artiklassa säädettyyn tarkoitukseen.

22 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmansien maiden kanssa keskinäisen hallinnollisen avun yhteydessä vaihdetuista tiedoista aina, kun ne ovat 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisen merkityksellisiä tässä asetuksessa tarkoitetun tulli- tai maatalouslainsäädännön tehokkuuden kannalta ja kun tiedot kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

V OSASTO

TULLITIETOJÄRJESTELMÄ

1 Luku

Tullitietojärjestelmän perustaminen

23 artikla

1. Perustetaan atk-pohjainen tietojärjestelmä, `tullitietojärjestelmä`, jäljempänä `TTJ`, jolla pyritään vastaamaan tulli- tai maatalouslainsäädännön soveltamisesta vastaavien hallintoviranomaisten sekä komission tarpeisiin.

2. TTJ:n tarkoituksena on tämän asetuksen säännösten mukaisesti auttaa tulli- tai maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien ehkäisemisessä, tutkimisessa ja syytetoimissa lisäämällä nopeamman tiedonvälityksen avulla tässä asetuksessa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö- ja valvontamenettelyjen tehokkuutta.

3. Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat käyttää TTJ:n teknistä infrastruktuuria hoitaessaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.1 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetusta tulliyhteistyöstä johtuvia tehtäviään.

Tällöin komissio huolehtii infrastruktuurin teknisestä hoidosta.

4. Komissio määrittelee ne maataloussäädösten soveltumiseen liittyvät toimet, jotka vaativat tietojen tallentamista TTJ:ään, 43 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5. Tämän osaston säännökset eivät koske 17 ja 18 artiklassa säädettyä tietojen vaihtoa.

6. Jäsenvaltiot ja komissio, jäljempänä `TTJ-osapuolet`, osallistuvat TTJ:ään tässä osastossa säädetyin edellytyksin.

2 Luku

TTJ:n toiminta ja käyttö

24 artikla

TTJ muodostuu keskustietokannasta, jota voidaan käyttää kustakin jäsenvaltiosta sekä komissiosta päätteiden kautta. Se sisältää yksinomaan tietoja, jotka on välttämättömiä 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun TTJ:n päämäärän saavuttamiseksi, mukaan lukien henkilötiedot, jotka ryhmitellään seuraavasti:

a) tavarat;

b) kuljetusvälineet;

c) yritykset;

d) henkilöt;

e) petossuuntaukset;

f) käytettävissä oleva asiantuntemus.

25 artikla

TTJ:ään tallennettavat kuhunkin 24 artiklan a-f luokkaan kuuluvat tiedot, määritellään 43 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen siltä osin kuin se on tarpeen järjestelmän tavoitteen toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei missään tapauksessa sisällytetä e ja f luokkaan. Tietoihin, jotka sisällytetään a-d luokkaan, ei sisällytetä muita henkilötietoja kuin:

a) nimi, tyttönimi, etunimet ja omaksutut nimet;

b) syntymäaika ja -paikka;

c) kansalaisuus;

d) sukupuoli;

e) erityiset selvästi havaittavat ja muuttumattomat tuntomerkit;

f) tietojen tallentamisen peruste;

g) ilmoitettu toiminta;

h) varoituskoodi, josta ilmenee, onko henkilö aiemmin pitänyt hallussaan asetta; onko hän syyllistynyt väkivaltaan tai onko hän paennut viranomaisia;

i) kuljetusvälineen rekisterinumero.

Missään tapauksessa tietoihin ei saa sisällyttää henkilötietoja, joista ilmenee rodullinen ja etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus taikka ammattiyhdistyksen jäsenyys, eikä henkilön terveyttä tai sukupuolielämää koskevia tietoja.

26 artikla

TTJ:n toteuttamisessa on noudatettava seuraavia periaatteita siltä osin kuin on kyse henkilötiedoista:

a) kerääminen ja kaikenlainen muu henkilötietojen käsittely on toteutettava asianmukaisesti ja lakia noudattaen;

b) tiedot on kerättävä 23 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin eikä niitä saa myöhemmin käsitellä näihin tarkoituksiin soveltumattomalla tavalla;

c) tietojen on oltava tarpeellisia, asiaan liittyviä, eivätkä ne saa olla liian laajoja siihen tarkoitukseen nähden, jota varten niitä käsitellään;

d) tietojen on oltava oikeita, ja tarpeen mukaan ajan tasalla pidettyjä;

e) tiedot on säilytettävä sellaisessa muodossa, ettei tiedon kohteen yksilöinti ole mahdollista kauemmin kuin se on tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi tarpeen.

27 artikla

1. Tiedot, joita tarkoitetaan 24 artiklan a-d luokassa, tallennetaan TTJ:ään ainoastaan tarkkailua ja ilmoittamista, hienovaraista valvontaa tai erityistarkastuksia varten.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia varten TTJ:ään voidaan tallentaa johonkin 24 artiklassa oleviin a-d luokkaan kuuluvia henkilötietoja ainoastaan, jos etenkin aikaisemmin lainvastaisen toiminnan perusteella on näyttöä, joka antaa aihetta epäillä, että kyseinen henkilö on toteuttanut taikka toteuttaa parhaillaan tai vastaisuudessa toimia, joilla rikotaan tulli- tai maatalouslainsäädäntöä ja jotka ovat erityisen merkityksellisiä yhteisön tasolla.

28 artikla

1. Jos 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet toteutetaan, seuraavat tiedot voidaan kokonaisuudessaan tai osittain kerätä ja luovuttaa toimia ehdottaneelle TTJ-osapuolelle:

a) ilmoitetun tavaran, kuljetusvälineen, yrityksen tai henkilön löytyminen;

b) tarkastuksen paikka, aika ja peruste;

c) matkan reitti ja määräpaikka;

d) kyseisen henkilön seurassa olevat henkilöt tai kuljetusvälineessä matkustavat;

e) käytetyt kuljetusvälineet;

f) mukana kuljetetut esineet;

g) olosuhteet, joissa tavara, kuljetusväline, yritys tai henkilö paljastui.

Kun tällaisia tietoja kerätään hienovaraisen valvonnan yhteydessä, on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että valvonnan salainen luonne ei vaarannu.

2. Edellä 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistarkastusten yhteydessä voidaan tehdä henkilöiden, kuljetusvälineiden ja esineiden tarkastuksia niissä rajoissa kuin se on luvallista ja sen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaista, jossa tarkastus tehdään. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä ei sallita erityistarkastuksia, tämän jäsenvaltion on muutettava ne ilman eri toimenpiteitä havaitsemiseksi ja ilmoittamiseksi tai hienovaraiseksi valvonnaksi.

29 artikla

1. Oikeus saada TTJ:ään sisältyvät tiedot suoraan käyttöönsä varataan yksinomaisesti kunkin jäsenvaltion nimeämille kansallisille viranomaisille ja komission niemämille yksiköille. Näitä kansallisia viranomaisia ovat tullihallinnot, mutta niihin voi kuulua myös muita viranomaisia, joilla kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen nojalla on toimivalta toimia 23 artiklan 2 kohdassa ilmoitetun tarkoituksen toteuttamiseksi.

2. Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle luettelo nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus saada suoraan TTJ:ään sisältyvät tiedot käyttöön, ja ilmoitettava tässä luettelossa kunkin viranomaisen osalta, mitä tietoja se voi käyttää ja mihin tarkoituksiin.

Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille. Se ilmoittaa myös kaikille jäsenvaltioille vastaavat, niitä komission yksiköitä koskevat tiedot, jotka on valtuutettu käyttämään TTJ:ää.

Komissio julkaisee näin nimettyjen kansallisten viranomaisten ja komission osastojen luettelon tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää sallia kansainvälisten tai alueellisten järjestöjen käyttää TTJ:ää edellyttäen, että näiden järjestöjen kanssa tehdään, jos tämä on asianmukaista, samaan aikaan pöytäkirja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen, tietotekniikan käyttöä tullitarkoituksiin koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon erityisesti kaikki olemassa olevat kahdenväliset tai yhteisön järjestelyt sekä riittävä tietosuojan taso.

30 artikla

1. TTJ-osapuolet voivat käyttää TTJ:stä saatuja tietoja ainoastaan 23 artiklan 2 kohdassa säädetyn tarkoituksen toteuttamiseksi; ne voivat kuitenkin käyttää niitä hallinnollisiin tai muihin tarkoituksiin sen TTJ-osapuolen ennalta antaman luvan perusteella, joka tallensi tiedot järjestelmään, jollei sen määräämistä edellytyksistä muuta johdu. Tällaisen muun käytön on oltava käyttäjäjäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaista sekä tarvittaessa komissioon tässä yhteydessä sovellettavien vastaavien säännösten mukaista, ja siinä on otettava huomioon liitteessä vahvistetut periaatteet.

2. TTJ:stä saatuja tietoja käyttävät vain kunkin jäsenvaltion nimeämät kansalliset viranomaiset sekä komission nimeämät yksiköt, jotka ovat toimivaltaisia niihin sovellettavien lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti toimimaan 23 artiklan 2 kohdassa säädetyn tarkoituksen toteuttamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 29 artiklan 3 kohdan soveltamista.

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle luettelo 2 kohdassa tarkoitetuista viranomaisista tai yksiköistä.

Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille. Se ilmoittaa myös kaikille jäsenvaltioille vastaavat, niitä komission yksiköitä koskevat tiedot, joilla on valtuudet käyttää TTJ:ää.

Komissio julkaisee luettelon näin nimetyistä viranomaisista ja yksiköistä tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4. TTJ:stä peräisin olevia tietoja voidaan sen jäsenvaltion ennalta antaman luvan perusteella, joka tallensi ne järjestelmään, ja jollei tämän jäsenvaltion määräämistä edellytyksistä muuta johdu, antaa muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten viranomaisten, kolmansien maiden sekä kansainvälisten tai alueellisten järjestöjen käyttöön näiden pyytäessä niitä käytettäväkseen. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava erityistoimenpiteet varmistaakseen tällaisten tietojen suojaamisen, kun niitä lähetetään tai toimitetaan sen alueen ulkopuolella sijaitseville yksiköille.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin komissioon siinä tapauksessa, että se on tallentanut tiedot järjestelmään.

31 artikla

1. Tietojen tallentamiseen TTJ:ään sovelletaan tiedot toimittaneen jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja menettelyjä sekä tarvittaessa komissioon tässä yhteydessä sovellettavia vastaavia säännöksiä, jollei tässä asetuksessa ole ankarampia säännöksiä.

2. TTJ:stä saatujen tietojen käsittelyyn, mukaan lukien niiden käyttö tai kaikkien tiedot toimittaneen TTJ-osapuolen ehdottamien toimien toteuttaminen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sovelletaan näitä tietoja käsittelevän tai käyttävän jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja menettelyjä sekä komissioon tässä yhteydessä sovellettavia vastaavia säännöksiä, jollei tässä asetuksessa ole ankarampia säännöksiä.

3 Luku

Tietojen muuttaminen

32 artikla

1. Ainoastaan tiedot toimittaneella TTJ-osapuolella on oikeus muuttaa, lisätä, korjata tai poistaa TTJ:ään tallentamiaan tietoja.

2. Jos tiedot toimittanut TTJ-osapuoli toteaa tai sen tietoon saatetaan, että sen tallentamat tiedot ovat tosiasiallisesti virheellisiä tai että ne tallennettiin taikka niitä säilytetään tämän asetuksen vastaisesti, sen on muutettava tai täydennettävä tietoja taikka oikaistava tai poistettava ne aiheellisin osin sekä ilmoitettava tästä muille TTJ-osapuolille.

3. Jos TTJ-osapuolella on näyttöä, jonka perusteella on aihetta epäillä, että jokin tietojen kohta on tosiasiallisesti virheellinen tai että se tallennettiin taikka sitä säilytetään TTJ:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian tiedot toimittaneelle TTJ-osapuolelle. Jälkimmäisen on tarkastettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa korjattava tai poistettava kyseinen tieto viipymättä. Tiedot toimittaneen TTJ-osapuolen on ilmoitettava muille osapuolille kaikista tekemistään oikaisuista tai poistoista.

4. Jos TTJ-osapuoli tallentaessaan tietoja TTJ:ään toteaa, että sen selostus on ristiriidassa aiemman selostuksen kanssa sisällön tai ehdotettujen toimien osalta, sen on ilmoitettava siitä välittömästi aiemmin selostuksen antaneelle osapuolelle. Näiden osapuolten on tämän jälkeen yritettävä selvittää asia. Erimielisyyksien ilmetessä ensimmäinen selostus jää voimaan, mutta ne uuden selostuksen osat, jotka eivät ole ristiriidassa ensimmäisen selostuksen kanssa, tallennetaan järjestelmään.

5. Jollei tämän asetuksen muista säännöksistä muuta muuta johdu, kun jäsenvaltion tuomioistuin tai muu kyseisessä jäsenvaltiossa tätä varten valtuutettu viranomainen tekee lopullisen päätöksen TTJ:ssä olevien tietojen muuttamisesta, täydentämisestä, oikaisemisesta tai poistamisesta, TTJ-osapuolten on toimittava samoin.

Jos tällaiset tuomioistuinten tai muiden tätä varten toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien 36 artiklassa tarkoitetut, päätökset oikaisemisesta tai poistamisesta ovat keskenään ristiriidassa, tiedot tallentaneen jäsenvaltion on poistettava ne järjestelmästä.

Ensimmäisen alakohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin, kun yhteisön tuomioistuin julistaa mitättömäksi komission päätöksen TTJ:ään sisältyvistä tiedoista.

4 Luku

Tietojen säilyttäminen

33 artikla

1. TTJ:ään tallennettuja tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne tallennettiin. Tiedot toimittaneen TTJ-osapuolen on tarkastettava niiden säilyttämisen tarpeellisuutta vähintään kerran vuodessa.

2. Tiedot toimittanut TTJ-osapuoli voi tarkasteltavana olevan kauden aikana päättää säilyttää tietoja seuraavaan tarkasteluun asti, jos niiden säilyttäminen on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne tallennettiin tietojärjestelmään. Jos tietojen säilyttämisestä ei ole päätetty, ne siirretään ilman eri toimenpiteitä siihen TTJ:n osaan, johon pääsy rajoitetaan 4 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista.

3. TTJ:n on ilman eri toimenpiteitä ilmoitettava tiedot toimittaneelle TTJ-osapuolille viimeistään kuukautta ennen 2 kohdassa tarkoitetusta aikataulunmukaisesta TTJ:ssä säilytettyjen tietojen siirrosta.

4. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti siirrettyjen tietojen säilyttämistä TTJ:ssä jatketaan yhden vuoden ajan, mutta niihin on pääsy ainoastaan 43 artiklassa tarkoitetun komitean edustajalla kyseisen artiklan 4 kohdan seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luetelmakohdan sekä 5 kohdan mukaisesti, taikka 37 artiklassa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista. Sinä aikana tietoja voidaan käyttää ainoastaan niiden paikkansapitävyyden ja lainmukaisuuden tarkistamiseen. Sen jälkeen ne on poistettava.

5 Luku

Henkilötietojen suojaaminen

34 artikla

1. Kunkin TTJ-osapuolen, joka aikoo saada henkilötietoja TTJ:stä tai tallentaa niitä TTJ:ään, on viimeistään silloin kun tätä asetusta aletaan soveltaa, annettava kansallinen lainsäädäntö tai komissioon sovellettavat sisäiset säännöt, jotka takaavat yksityisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamisen henkilötietojen käsittelyssä.

2. TTJ-osapuoli voi saada henkilötietoja TTJ:stä tai tallentaa niitä TTJ:ään ainoastaan, kun 1 kohdassa säädetyt järjestelyt tällaisten tietojen suojaamiseksi ovat tulleet voimaan. Kunkin jäsenvaltion on myös etukäteen nimettävä 37 artiklassa tarkoitettu yksi tai useampi kansallinen valvontaviranomainen.

3. Varmistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen henkilötietojen suojaamista koskevien säännösten oikean soveltamisen kukin jäsenvaltio ja komissio pitävät TTJ:ää sellaisena henkilötietojen käsittelyjärjestelmänä, johon sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ja tähän asetukseen sisältyviä ankarampia säännöksiä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut komissioon sovellettavat sisäiset säännöt julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

35 artikla

1. Jollei 30 artiklan 1 kohdassa muuta johdu, TTJ-osapuolet eivät saa käyttää TTJ:stä saatuja henkilötietoja muuhun kuin 23 artiklan 2 kohdassa säädettyyn tarkoitukseen.

2. Tietoja voidaan jäljentää ainoastaan teknisiin tarkoituksiin, jos tällainen jäljentäminen on tarpeen 29 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten toteuttamaa tiedon hakua varten. Jollei 30 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, muiden jäsenvaltioiden tai komission tallentamia henkilötietoja ei saa jäljentää TTJ:stä muihin tiedostoihin, joista jäsenvaltiot tai komissio vastaavat.

36 artikla

1. Henkilöiden oikeuteen TTJ:ään sisältyviin henkilötietoihin, erityisesti heidän oikeuteensa saada tiedot käyttöönsä, sovelletaan:

- sen jäsenvaltion lakia, asetuksia ja menettelyjä, jossa tällaisiin oikeuksiin vedotaan,

- 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja komissioon sovellettavia sisäisiä sääntöjä.

Jos kyseisen jäsenvaltion laeissa, asetuksissa ja menettelyissä niin säädetään tai määrätään, 37 artiklassa säädetty kansallinen valvontaviranomainen päättää tietojen luovuttamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä.

2. TTJ-osapuoli, jolta pyydetään oikeutta saada käyttöön henkilötietoja, voi evätä tämän oikeuden, jos on todennäköistä, että tietojen luovuttaminen voisi haitata tulli- tai maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien ehkäisemistä, tutkimista ja syytetoimia. Jäsenvaltio voi myös evätä oikeuden saada tietoja käyttöön sen laeissa, asetuksissa ja menettelyissä säädetyn tai määrätyn nojalla sellaisissa tapauksissa, joissa tällainen epääminen on tarpeellinen toimenpide kansallisen turvallisuuden, puolustuksen, yleisen turvallisuuden ja muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Komissio voi evätä oikeuden saada tietoja, jos tällainen epääminen on tarpeen muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Oikeus saada tietoja on evättävä joka tapauksessa siksi ajaksi, jona toteutetaan toimia tarkkailua tai hienovaraista valvontaa varten.

3. Jos henkilötiedot, joiden käyttöön saamisesta on tehty hakemus, ovat toisen TTJ-osapuolen toimittamia, käyttö sallitaan ainoastaan, jos tiedot toimittaneelle osapuolelle on annettu tilaisuus ilmaista kantansa.

4. Kunkin jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen tai komissioon sovellettavien sisäisten sääntöjen mukaisesti jokainen voi vaatia kutakin TTJ-osapuolta korjaamaan tai poistamaan häntä itseään koskevat henkilötiedot, jos nämä tiedot ovat tosiasiallisesti virheelliset tai jos ne tallennettiin TTJ:ään tai niitä säilytetään TTJ:ssä 23 artiklan 2 kohdassa säädetyn tarkoituksen vastaisesti taikka jos 26 artiklassa ilmaistuja periaatteita ei ole noudatettu.

5. Jokainen voi kunkin jäsenvaltion alueella kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti tarvittaessa nostaa kanteen tai tehdä valituksen tuomioistuimessa tai näiden lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti tätä varten toimivaltaisessa viranomaisessa, siltä osin kuin on kyse häntä itseään koskevasta TTJ:ään sisältyvistä henkilötiedoista:

a) virheellisten henkilötietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi;

b) henkilötietojen, jotka on tallennettu TTJ:ään tai joita säilytetään TTJ:ssä tämän asetuksen vastaisesti, oikaisemiseksi tai poistamiseksi;

c) henkilötietojen saamiseksi käyttöönsä;

d) korvauksen saamiseksi 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Komission tallentamien tietojen osalta kanne voidaan nostaa yhteisön tuomioistuimessa perustamissopimuksen 173 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltiot ja komissio sitoutuvat vastavuoroisesti panemaan täytäntöön tuomioistuimen, yhteisön tuomioistuimen tai muun tätä varten nimetyn viranomaisen lopulliset päätökset, jotka koskevat ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohtaa.

6. Tässä artiklassa ja 32 artiklan 5 kohdassa mainittu "lopullinen päätös" ei merkitse missään tapauksessa, että jäsenvaltion tai komission olisi haettava muutosta tuomioistuimen tai muun siihen tarkoitukseen nimetyn viranomaisen päätökseen.

6 Luku

Henkilötietojen suojan valvonta

37 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi henkilötietojen suojasta vastaava kansallinen valvontaviranomainen riippumattomina valvomaan tällaisten TTJ:ään sisältyviä tietoja.

Valvontaviranomaisten on toteutettava vastaavien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti riippumatonta valvontaa ja tarkastuksia varmistaakseen, että TTJ:ään sisältyvien tietojen käsittely ja käyttö eivät loukkaa asianomaisten henkilöiden oikeuksia. Tätä varten valvontaviranomaisilla on oikeus saada tietoja TTJ:stä.

2. Jokainen voi pyytää kansallista valvontaviranomaista tarkastamaan häntä itseään koskevat TTJ:ään sisältyvät henkilötiedot sekä näiden tietojen aikaisemman tai nykyisen käytön. Tähän oikeuteen sovelletaan sen jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja menettelyjä, jossa pyyntö tehdään. Jos tiedot ovat toisin jäsenvaltion tai komission tallentamia, tarkastus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen tai 4 kohdassa säädetyn viranomaisen kanssa.

3. Komissio toteuttaa yksiköissään kaikki toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen suojan valvonnan, jolla taataan 1 kohdan mukaista suojaa vastaava suojaamistaso.

4. Kunnes yhteisön toimielimiä tai elimiä varten perustettu yksi tai useampi viranomainen on nimetty, komission toimintaa 34 artiklan 1 kohdassa, 36 artiklan 1 kohdassa ja 37 artiklan 3 kohdassa säädettyjen tietosuojasääntöjen osalta valvoo oikeusasiamies, josta määrätään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 138 e artiklassa, osana hänelle kyseisessä sopimuksessa määrätyn tehtävän hoitamista.

7 Luku

TTJ:n turvallisuus

38 artikla

1. Tietoturvallisuutta varten tarvittavista aiheellisista teknisistä ja järjestelytoimenpiteistä huolehtivat:

a) jäsenvaltiot ja komissio, kukin itseään koskevilta osin, omalla alueellaan ja komission toimipisteistä sijaitsevien TTJ:n päätteiden osalta;

b) 43 artiklassa tarkoitettu komitea TTJ:n sekä samoissa tiloissa TTJ:n kanssa sijaitsevien ja teknisiin tarkoituksiin ja 3 kohdassa edellytettyihin tarkastuksiin käytettävien päätteiden osalta.

2. Jäsenvaltiot, komissio ja 43 artiklassa tarkoitettu komitea toteuttavat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on erityisesti:

a) estää asiaankuulumattomilta henkilöiltä tietojen käsittelyyn käytettävien laitteiden käyttö;

b) estää asiaankuulumattomia henkilöitä lukemasta, jäljentämästä, muuttamasta tai poistamasta tietoja ja tietovälineitä;

c) estää tietojen oikeudeton tallennus ja oikeudeton tietojen käyttö, muuttaminen tai poistaminen;

d) estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä TTJ:ssä olevia tietoja tietojen välittämislaitteiden avulla;

e) taata, että TTJ:n käyttöön oikeutetut henkilöt saavat käyttöönsä ainoastaan heidän toimivaltaansa kuuluvia tietoja;

f) taata, että on mahdollista tarkastaa ja osoittaa, mille viranomaisille tietoja voidaan välittää tiedonvälittämislaitteilla;

g) taata, että on mahdollista tarkastaa ja todeta jälkeenpäin, mitä tietoja TTJ:ään on tallennettu, milloin ja ketkä tallensivat tiedot, sekä valvoa kyselyjä;

h) estää tietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen tietojen välittämisen tai tallennusmuotojen siirtäminen aikana.

3. Komitean on 43 artiklan mukaisesti todennettava, että toteutetut haut olivat luvallisia ja toimivaltaisten käyttäjien toteuttamia. Vähintään yksi prosentti kaikista toteutetuista hauista on tarkastettava. Tällaisten hakujen ja tarkastusten luettelo on syötettävä järjestelmään, ja sitä on käytettävä ainoastaan mainittuun todentamiseen. Se on poistettava kuuden kuukauden kuluttua.

39 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksikkö, joka vastaa 38 artiklassa vahvistetuista tietoturvallisuutta koskevista toimenpiteistä sen alueella sijaitsevien päätteiden osalta, 33 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista sekä yleensä tämän asetuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta sen lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti tarvittavalla tavalla.

2. Komissio nimeää keskuudestaan ne yksiköt, joiden tehtävänä on komission osalta vastata 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

8 Luku

Vastuualueet ja julkaiseminen

40 artikla

1. Kukin TTJ-osapuoli, joka on tallentanut tietoja järjestelmään, on vastuussa näiden tietojen oikeellisuudesta, ajanmukaisuudesta ja laillisuudesta. Kukin jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio on myös vastuussa tämän asetuksen 26 artiklan säännösten noudattamisesta.

2. Kukin TTJ-osapuoli on kansallisten lakien, asetusten ja menettelyjen tai vastaavien yhteisön säännösten mukaisesti vastuussa TTJ:n käytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa tai komissiossa henkilöille aiheutuvasta vahingosta.

Mitä edellisessä alakohdassa säädetään, sovelletaan myös, jos vahingon aiheutti tiedot toimittanut TTJ-osapuoli tallentamalla virheellisiä tietoja tai tallentamalla tietoja tämän asetuksen vastaisesti.

3. Jos TTJ-osapuoli, jota vastaan nostetaan kanne virheellisistä tiedoista, ei ole toimittanut niitä, asianomaisten osapuolten on yritettävä sopia siitä, minkä osuuden korvauksena maksetuista summista tiedot toimittanut osapuoli korvaa toiselle osapuolelle vai osallistuuko se lainkaan korvaukseen. Kaikki näin sovitut summat korvataan pyynnöstä.

41 artikla

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tiedonannon TTJ:n toteuttamisesta.

VI OSASTO

TIETOSUOJA MUUN KUIN ATK-POHJAISEN TIETOJENVAIHDON AIKANA

42 artikla

Atk-pohjaista tietojen vaihtoa ja -käsittelyä koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin muussa kuin atk-pohjaisessa tietojenvaihdossa ja -käsittelyssä.

VII OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

43 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

3. Menettelyä, josta säädetään 2 kohdassa, sovelletaan erityisesti:

a) päätettäessä 25 artiklassa tarkoitetuista TTJ:ään sisällytettävistä tiedoista;

b) määriteltäessä 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja niitä maatalouslainsäädännön soveltamista koskevia toimia, joita koskevia tietoja on tallennettava TTJ:ään.

4. Komitea tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäviksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä, erityisesti siltä osin kuin on kyse:

- tässä asetuksessa säädettyjen keskinäistä avunantoa koskevien järjestelyjen yleisestä toimivuudesta,

- käytännön järjestelyjen hyväksymisestä 16 ja 17 artiklassa tarkoitettujen tietojen luovuttamisessa,

- tiedoista, jotka toimitetaan komissiolle 17 ja 18 artiklan mukaisesti, sen selvittämiseksi, voidaanko niistä päätellä mitään, päätösten tekemiseksi tarvittavista toimenpiteistä sellaisten käytäntöjen lopettamiseksi, joiden on havaittu rikkovan tulli- tai maatalouslainsäädäntöä, sekä tarvittaessa ehdotusten tekemiseksi olemassa olevien yhteisön säännösten muuttamisesta tai täydentävien säännösten antamisesta,

- jäsenvaltioiden toteuttamien ja komission yhteensovittamien tutkimusten sekä yhteisön tehtävien valmistelusta, josta säädetään 20 artiklassa,

- toimenpiteistä, jotka toteutetaan tämän asetuksen mukaisesti vaihdettujen tietojen, erityisesti henkilötietojen, luottamuksellisuuden turvaamiseksi, lukuun ottamatta niitä tietoja, joista säädetään V osastossa,

- TTJ:n toteuttamisesta ja asianmukaisesta käytöstä sekä kaikista järjestelmän turvallisuuden varmistamiseen tarvittavista teknisistä ja käyttötoimenpiteistä,

- tietojen TTJ:ssä säilyttämisen tarpeellisuudesta,

- toimenpiteistä, jotka toteutetaan tämän asetuksen mukaisesti TTJ:ään tallennettujen tietojen, erityisesti henkilötietojen, luottamuksellisuuden turvaamiseksi sekä tietojenkäsittelystä vastaaville tahoille asetettujen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi,

- 38 artiklan 2 kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä.

5. Komitea tutkii 37 artiklassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten kohtaamat TTJ:n käyttöön liittyvät ongelmat. Tällöin komitea kokoontuu tilapäisessä kokoonpanossa, johon kuuluu kunkin jäsenvaltion kansallisesta valvontaviranomaisestaan tai -viranomaisistaan nimeämät edustajat. Edellä 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu oikeusasiamies tai hänen edustajansa voi myös omasta aloitteestaan osallistua, jos hän pitää sitä tehtäviinsä soveltuvana tällaisessa tilapäisessä kokoonpanossa kokooontuvan komitean kokouksiin. Komitea kokoontuu tilapäisessä kokoonpanossaan vähintään kerran vuodessa.

6. Tässä artiklassa tarkoitettuja tehtäviä varten komitealla on suora käyttöoikeus TTJ:n tietoihin, ja se voi käyttää niitä sellaisenaan.

44 artikla

Tässä asetuksessa säädetyt asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla, missä tahansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TTJ:ää koskevien V osaston säännösten soveltamista.

45 artikla

1. Kaikki tämän asetuksen nojalla toimitetut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta luonteeltaan luottamuksellisia, mukaan lukien TTJ:ssä säilytetyt tiedot. Niitä koskee salassapitovelvollisuus ja se suoja, joka on annettava vastaaville tiedoille sekä tiedot vastaanottavien jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön että yhteisön viranomaisiin sovellettavien vastaavien säännösten mukaisesti.

Erityisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa luovuttaa muille kuin niille jäsenvaltioiden tai yhteisön toimielinten henkilöille, joiden tehtävät edellyttävät niiden tuntemista tai niiden käyttämistä. Niitä ei myöskään saa käyttää muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin, paitsi jos tiedot toimittanut tai TTJ:ään tallentanut jäsenvaltio taikka komissio on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa, jollei tämän jäsenvaltion tai komission määräämistä edellytyksistä muuta johdu, ja jos tällaista tietojen luovuttamista tai käyttöä ei ole kielletty vastaanottavan viranomaisen omassa jäsenvaltiossa voimassa olevissa säännöksissä.

2. Luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevia tietoja toimitetaan tämän asetuksen mukaisesti ainoastaan, kun se on ehdottoman välttämätöntä tulli- tai maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien estämiseksi, tutkimiseksi tai niiden perusteella nostettavia syytteitä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TTJ:ää koskevien V osaston säännösten soveltamista.

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään ei estä tämän asetuksen mukaisesti saatujen tietojen käyttöä kaikissa tulli- tai maatalouslainsäädännön vastaisen menettelyn johdosta jälkikäteen toteutetuissa oikeudellisissa toimissa tai nostetuissa syytteissä.

Nämä tiedot toimittaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä tällaisesta käytöstä.

4. Kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimestä on toimitettu tieto tämän asetuksen nojalla, on vapautettu lisätutkimusten perusteella väärinkäytöstä koskevista epäilyistä, komissio ilmoittaa asiasta heti kaikille osapuolille, joille näitä henkilötietoja on toimitettu tämän asetuksen perusteella. Asianomaista henkilöä ei siitä alkaen enää pidetä siihen väärinkäytökseen sekaantuneena, joka antoi aiheen alkuperäiseen ilmoitukseen.

Jos asianomaisen henkilötiedot ovat TTJ:ssä, ne on poistettava siitä.

46 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet:

a) varmistaakseen tehokkaan sisäisen yhteensovittamisen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hallintoviranomaisten välillä;

b) toteuttaakseen keskinäisissä suhteissaan kaiken tarvittavan suoran yhteistyön erityisesti tätä varten toimivaltaisten viranomaisten välillä.

47 artikla

Jäsenvaltiot voivat yhteisellä sopimuksella päättää tarvittaessa varmistaa menettelyt tässä asetuksessa säädettyjen keskinäisten avunantoa koskevien järjestelyjen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, erityisesti henkilöiden tai tavaroiden valvonnan keskeytymisen välttämiseksi, jos tämä voi haitata tulli- ja maatalouslainsäädäntöä rikkovien toimien paljastamista.

48 artikla

1. Tämä asetus ei velvoita jäsenvaltioiden hallintoviranomaisia antamaan toisilleen apua, jos se todennäköisesti vahingoittaisi sen jäsenvaltion yleistä järjestystä tai muita keskeisiä etuja erityisesti tietosuojan osalta, jossa ne sijaitsevat.

2. Avunannosta kieltäytyminen on perusteltava.

Komissiolle on ilmoitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avunannosta kieltäytymisestä ja kieltäytymisen perusteista.

49 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne hallinnolliset tai oikeudelliset päätökset taikka näiden keskeiset osat, jotka koskevat tulli- tai maatalouslainsäädännön rikkomiseen liittyvää rangaistuskäytäntöä tapauksissa, joista on ilmoitettu 17 tai 18 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission oikeutta saada tietoja muiden voimassa olevien säännösten mukaisesti.

50 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio luopuvat kaikista tästä asetuksesta johtuvien kulujen korvaamista koskevista vaatimuksista, lukuun ottamatta asiantuntijoille tarvittaessa maksettuja palkkioita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TTJ:n toteuttamisesta aiheutuvien kulujen korvaamista tai vahingonkorvauksista johtuvien kulujen korvaamista 40 artiklan perusteella.

51 artikla

Tämä asetus ei vaikuta rikosoikeudenkäyntiä ja tuomioistuinten välistä avunantoa rikosasioissa koskevien määräysten soveltamiseen jäsenvaltioissa, mukaan lukien tutkintasalaisuutta oikeusaputiedusteluihin liittyvää salassapitoa koskevat säännökset.

52 artikla

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 1468/81.

2. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

53 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä maaliskuuta 1998.

2. Mitä 42 artiklassa säädetään ei kuitenkaan sovelleta Tanskaan, Irlantiin, Ruotsiin eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ennen kuin on olemassa kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalan tietoihin sovellettava yhteisön säännöstö.

Siitä päivästä, jona ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua säännöstöä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, kumotaan 42 artikla ja ensimmäisessä alakohdassa säädetyn poikkeuksen voimassaolo lakkaa.

Jos kyseistä säännöistöä ei vielä viiden vuoden kuluttuakaan sovelleta, komissio laatii kertomuksen siihen mahdollisesti liittyvine ehdotuksineen.

Niin kauan kuin kyseiset neljä jäsenvaltiota eivät sovella 42 artiklan säännöksiä, jäsenvaltiot ja komissio voivat määrätä, että sellaisten henkilötietojen muuhun kuin atk-pohjaiseen käsittelyyn, jotka ovat sellaisia, että ne voivat luovuttaa ne näille neljälle jäsenvaltiolle, on sovellettava samanlaisia tietosuojaa koskevia sääntöjä kuin ne itse soveltavat tällaisten tietojen muuhun kuin atk-pohjaiseen käsittelyyn.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1997.

Neuvoston puolesta

M. PATIJN

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 1).

(2) EYVL N:o C 56, 26.2.1993, s. 1, EYVL N:o C 262, 28.9.1993, s. 8 ja EYVL N:o C 80, 17.3.1994, s. 12.

(3) EYVL N:o C 20, 24.1.1994, s. 85, ja lausunto annettu 16. tammikuuta 1997 (EYVL N:o C 33, 3.2.1997).

(4) EYVL N:o C 161, 14.6.1993, s. 15.

(5) EYVL N:o L 144, 2.6.1981, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 945/87 (EYVL N:o L 90, 2.4.1987, s. 3).

(6) Yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta 29 päivänä toukokuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1552/89 (EYVL N:o L 155, 7.6.1989, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2729/94 (EYVL N:o L 293, 12.11.1994, s. 5).

(7) Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä aiheettomasti maksettuja määriä koskevista väärinkäytöksistä ja näiden määrien takaisinperimisestä sekä tiedotusjärjestelmän luomisesta tällä alalla ja asetuksen (ETY) N:o 283/72 kumoamisesta 4 päivänä maaliskuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 595/91 (EYVL N:o L 67, 14.3.1991, s. 11).

(8) EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 31.

LIITE

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Asetuksen 30 artiklan 1 kohta

1. Tietojen luovuttaminen julkisille elimille

Tietojen luovuttaminen julkisille elimille voidaan sallia ainoastaan, jos yksittäisessä tapauksessa:

a) on olemassa selkeä laillinen velvoitus tai valtuutus, tai valvontaviranomaisen valtuutuksella; taikka

b) nämä tiedot ovat vastaanottajalle välttämättömiä tämän oman, lakiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi, jos tavoite, jota varten vastaanottaja kerää tai käsittelee tietoja, ei ole ristiriidassa alkuperäisen tavoitteen kanssa ja luovuttavan elimen lailliset velvoitteet eivät estä sitä.

Tietojen luovuttaminen on poikkeuksellisesti sallittua, jos yksittäisessä tapauksessa:

a) luovuttaminen on varmasti asianomaisen henkilön edun mukaista ja tämä on antanut suostumuksensa tai olosuhteet ovat sellaiset, että tällainen suostumus voidaan selvästi olettaa annetun; taikka

b) luovuttaminen on välttämätöntä vakavan ja välittömän vaaran välttämiseksi.

2. Tietojen luovuttaminen yksityishenkilöille

Tietojen luovuttaminen yksityishenkilöille voidaan sallia ainoastaan, jos yksittäisessä tapauksessa on olemassa selkeä laillinen velvoitus tai valtuutus, tai valvontaviranomaisen valtuutuksella.

Tietojen luovuttaminen yksityishenkilöille on poikkeuksellisesti sallittua, jos yksittäisessä tapauksessa:

a) luovuttaminen on varmasti asianomaisen henkilön edun mukaista ja tämä on antanut suostumuksensa tai olosuhteet ovat sellaiset, että tällainen suostumus voidaan selvästi olettaa annetun; taikka

b) luovuttaminen on välttämätöntä vakavan ja välittömän vaaran välttämiseksi.

3. Kansainvälinen tietojen luovuttaminen

Tietojen luovuttaminen ulkomaiden viranomaisille voidaan sallia ainoastaan:

a) jos on olemassa selkeä kansallisesta tai kansainvälisestä oikeudesta johtuva oikeudellinen säännös tai määräys;

b) jos tällaista säännöstä tai määräystä ei ole, ilmoittaminen on välttämätöntä vakavan ja välittömän vaaran välttämiseksi,

ja jos asianomaisen henkilön suojaamista koskevia maan oman lainsäädännön säännöksiä ei rikota.

4.1. Luovuttamista koskevat pyynnöt

Jollei kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten erityissäännöksistä ja -määräyksistä muuta johdu, tietojen luovuttamista koskevista pyynnöistä on käytävä ilmi tietoja pyytävä elin tai henkilö sekä pyynnön peruste ja tarkoitus.

4.2. Tietojen luovuttamista koskevat edellytykset

Tietojen laatu on mahdollisuuksien mukaan tarkistettava viimeistään ennen niiden luovuttamista. Mahdollisuuksien mukaan kaikissa tietojen luovutuksissa on tuotava ilmi tuomioistuinten päätökset sekä päätökset syyttämättä jättämisestä, ja lausuntoihin tai henkilökohtaisiin arvioihin perustuvat tiedot on tarkistettava niiden lähteestä ennen niiden luovuttamista, ja niiden oikeellisuuden tai luotettavuuden aste on tuotava ilmi.

Jos ilmenee, että tiedot eivät enää ole paikkansapitäviä ja ajan tasalla, niitä ei saa luovuttaa; jos vanhentuneita tai virheellisiä tietoja on toimitettu, tiedot toimittavan elimen on tiedotettava mahdollisuuksien mukaan kaikille tietojen vastaanottajille tietojen poikkeavuudesta.

4.3. Luovuttamista koskevat suojatoimenpiteet

Muille elimille, yksityishenkilöille ja ulkomaiden viranomaisille luovutettuja tietoja ei saa käyttää muihin kuin luovuttamista koskevassa pyynnössä mainittuihin tarkoituksiin.

Tietojen käyttämiselle muihin tarkoituksiin on saatava tiedot luovuttavan elimen suostumus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1-4.2 kohdan soveltamista.