31997R0076

Komission asetus (EY) N:o 76/97, annettu 17 päivänä tammikuuta 1997, tietyistä sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Saksassa

Virallinen lehti nro L 016 , 18/01/1997 s. 0074 - 0075


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 76/97,

annettu 17 päivänä tammikuuta 1997,

tietyistä sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Saksassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

koska eräillä Saksan tuotantoalueilla on esiintynyt klassista sikaruttoa on säädetty sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa ja päätöksen 93/539/ETY korvaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1993 tehdyllä komission päätöksellä 93/566/EY (3) ja sianliha-alan poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä on toteutettu kyseisen jäsenvaltion osalta komission asetuksella (EY) N:o 3088/93 (4), joka on kumottu asetuksella (EY) N:o 2066/94 (5),

poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet, joita sovellettiin 29 päivästä lokakuuta 1993 18 päivään elokuuta 1994, käsittivät Saksan viranomaisten suorittamat suojavyöhykkeeltä peräisin olevien elävien sikojen ostot ja niiden jalostukseen erityisesti muiksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetuiksi tuotteiksi,

Saksan eläinlääkintäviranomaisten joulukuun 1993 ja maaliskuun 1994 välisenä aikana Dammen alueella sijaitsevalta suojavyöhykkeeltä, jolle on ominaista korkea sikatiheys, peräisin olevien elävien sikojen ostoja; kyseisiin sikoihin sovellettiin eläinten vapaata liikkuvuutta koskevia rajoituksia, jotka johtuivat klassisen sikaruton leviämisen torjumiseen tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta, ja ostot myötävaikuttivat siihen, että sianlihan markkinoiden vakava häiriintyminen Saksassa voitiin välttää; nämä siat jalostettiin samalla tavalla kuin asetuksessa (EY) N:o 3088/93 tarkoitetut siat,

klassisen sikaruton esiintyminen Niedersachsenin tuotantoalueella sekä kyseisen eläintaudin torjunta ovat vaatineet huomattavia hallinnollisia voimavaroja pitkän ajanjakson ajan; tämän vuoksi ei ollut mahdollista selvittää nopeasti Dammen alueella suoritettujen ostojen täsmällistä luonnetta eikä päättää siitä, kuuluivatko ne eläinlääkinnällisten toimenpiteiden vai poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden alaan; tämän viivästymisen vuoksi ostoja ei ollut enää mahdollista sisällyttää asetuksella (EY) N:o 3088/93 käyttöön otettuihin tukitoimenpiteisiin, koska kyseinen asetus on tällä välin kumottu,

näillä ostoilla on ollut sama myönteinen vaikutus markkinoihin kuin asetuksen (EY) N:o 3088/93 mukaisesti suoritetuilla ostoilla; tämän vuoksi on perusteltua rinnastaa ne asetuksella (EY) N:o 3088/93 toteutettuihin poikkeuksellisiin markkinatukitoimenpiteisiin ja soveltaa kyseisessä asetuksessa säädettyä rahoitusmenettelyä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Saksan eläinlääkintäviranomaisten joulukuun 1993 ja maaliskuun 1994 välisenä aikana Dammen alueella suorittamia 90 106 elävän sian ostoja pidetään poikkeuksellisina markkinatukitoimenpiteinä.

2. 63 074 elävän sian ostot rahoitetaan yhteisön talousarviosta.

3. 27 032 elävän sian ostot rahoitetaan kansallisesta talousarviosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(3) EYVL N:o L 273, 5.11.1993, s. 30

(4) EYVL N:o L 277, 10.11.1993, s. 30

(5) EYVL N:o L 213, 18.8.1994, s. 8