31997L0066

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 97/66/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla

Virallinen lehti nro L 024 , 30/01/1998 s. 0001 - 0008


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/66/EY,

annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3), ottaen huomioon sovittelukomitean 6 päivänä marraskuuta 1997 hyväksymän yhteisen ehdotuksen,

sekä katsovat, että

1) yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (4), velvoitetaan jäsenvaltiot turvaamaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet ja vapaudet ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyden suojaan, jotta henkilötietojen vapaa liikkuvuus yhteisössä voidaan turvata,

2) viestinnän luottamuksellisuus taataan ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten asiakirjojen (erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen) ja jäsenvaltioiden valtiosääntöjen mukaisesti,

3) yhteisössä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön uutta kehittynyttä digitaaliteknologiaa yleisissä televerkoissa, mikä asettaa erityisiä, henkilötietojen suojaa ja käyttäjän yksityisyyttä koskevia vaatimuksia; uusien telepalvelujen käyttöönotto on luonteenomaista tietoyhteiskunnan kehittymiselle; näiden palvelujen, kuten tilausvideon ja interaktiivisen television, onnistunut kansainvälinen kehittäminen riippuu osittain siitä, että käyttäjät luottavat siihen, ettei heidän yksityisyytensä ole vaarassa,

4) tämä pätee erityisesti digitaalisen monipalveluverkon (ISDN) ja digitaalisten matkaviestinverkkojen käyttöönottoon,

5) neuvosto kehotti telepalvelujen ja -laitteiden yhteismarkkinoiden kehittämisestä vuoteen 1992 asti 30 päivänä kesäkuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa (5) ryhtymään toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi, jotta voidaan luoda otollinen ympäristö televiestinnän tulevalle kehittämiselle yhteisössä; neuvosto korosti jälleen henkilötietojen ja yksityisyyden suojan merkitystä yhteensovittamisen vahvistamisesta digitaalisen monipalveluverkon (ISDN) käyttöönottamiseksi Euroopan yhteisössä vuoteen 1992 asti 18 päivänä heinäkuuta 1989 antamassaan päätöslauselmassa (6),

6) Euroopan parlamentti on korostanut henkilötietojen ja yksityisyyden suojan tärkeyttä televerkoissa ja erityisesti digitaalisen monipalveluverkon (ISDN) käyttöönoton osalta,

7) yleisten televerkkojen osalta on annettava erityiset lait, asetukset ja tekniset määräykset, jotta luonnollisten henkilöiden perusoikeudet ja -vapaudet sekä oikeushenkilöiden oikeutetut edut voidaan suojata ottaen erityisesti huomioon tilaajia ja käyttäjiä koskevien tietojen automaattiseen tallennukseen ja käsittelyyn liittyvä riskien lisääntyminen,

8) jäsenvaltioiden antamat henkilötietojen, yksityisyyden sekä oikeushenkilöiden oikeutettujen etujen suojaa televiestintäalalla koskevat lait, asetukset ja tekniset määräykset on yhdenmukaistettava, jotta voidaan välttää televiestinnän sisämarkkinoiden esteet perustamissopimuksen 7 a artiklassa asetetun tavoitteen mukaisesti; yhdenmukaistaminen rajoitetaan vaatimuksiin, jotka ovat välttämättömiä sen takaamiseksi, ettei uusien telepalvelujen ja -verkkojen edistämistä ja kehittämistä jäsenvaltioiden välillä estetä,

9) jäsenvaltioiden, kyseisten tuottajien ja käyttäjien olisi tarpeen mukaan toimittava yhteistyössä yhteisön toimivaltaisten laitosten kanssa otettaessa käyttöön ja kehitettäessä asianomaisia teknologioita, joita tarvitaan tämän direktiivin säännöksissä tarkoitettujen takuiden soveltamiseksi,

10) näihin uusiin palveluihin kuuluvat interaktiivinen televisio sekä tilausvideo,

11) televiestintäalalla sovelletaan direktiiviä 95/46/EY erityisesti kaikkien sellaisten perusoikeuksien ja -vapauksien turvaamista koskevien kysymysten osalta, jotka eivät nimenomaisesti sisälly tämän direktiivin säännöksiin, rekisterinpitäjän velvoitteet ja yksilöiden oikeudet mukaan lukien; direktiiviä 95/46/EY sovelletaan muihin kuin yleisesti saatavilla oleviin telepalveluihin,

12) tämä direktiivi, vastaavasti kuin mitä direktiivin 95/46/EY 3 artiklassa säädetään, ei koske perusoikeuksien ja -vapauksien turvaamista sellaisessa toiminnassa, joka ei kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan; jäsenvaltioiden kuuluu toteuttaa tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet yleisen turvallisuuden, maanpuolustuksen, valtion turvallisuuden (valtion taloudellinen hyvinvointi mukaan lukien, kun toimet liittyvät valtion turvallisuuteen) suojelemiseksi sekä valtion toimia rikosoikeuden alalla; tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen harjoittaa televiestinnän laillista salakuuntelua edellä mainittuihin tarkoituksiin,

13) yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tilaajat voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä; tämän direktiivin säännösten tarkoituksena on direktiiviä 95/46/EY täydentäen suojata luonnollisten henkilöiden perusoikeudet, ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen, sekä oikeushenkilöiden oikeutetut edut; näistä säännöksistä ei missään tapauksessa saa aiheutua jäsenvaltioille velvoitetta laajentaa mainitun direktiivin 95/46/EY soveltamista oikeushenkilöiden oikeutettujen etujen suojaamiseen; tämä suoja on varmistettava asiaa koskevassa yhteisön ja kansallisessa lainsäädännössä,

14) kutsuvan ja yhdistetyn linjan tunnistusta ja tunnistuksen rajoittamista sekä analogisiin keskuksiin liitettyihin tilaajaliittymiin tehtävää automaattista kutsunsiirtoa koskevien tiettyjen vaatimusten soveltamista ei saa tehdä pakolliseksi tietyissä tapauksissa, joissa soveltaminen osoittautuisi teknisesti mahdottomaksi tai vaatisi suhteetonta taloudellista panostusta; on tärkeää, että asianomaisille osapuolille ilmoitetaan kyseisistä tapauksista; jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava niistä komissiolle,

15) palvelujen tarjoajien on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tarjoamiensa palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi, tarvittaessa yhdessä verkon tarjoajan kanssa, ja ilmoitettava tilaajille mahdollisista verkon turvallisuuteen kohdistuvista erityisistä riskeistä; turvallisuutta arvioidaan direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaan,

16) on toteutettava toimenpiteet luvattomien tietoliikenneyhteyksien käytön estämiseksi, jotta voidaan turvata viestinnän luottamuksellisuus yleisissä televerkoissa ja yleisesti saatavilla olevissa telepalveluissa; joidenkin jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö kieltää luvattoman tietoliikenneyhteyksien käytön ainoastaan, jos se on tahallista,

17) tilaajiin liittyvät tiedot, joita käsitellään puhelujen yhdistämiseksi, sisältävät tietoja luonnollisten henkilöiden yksityiselämästä ja kohdistuvat oikeuteen vapaaseen kirjeenvaihtoon tai oikeushenkilöiden oikeutettuihin etuihin; tällaista tietoa voidaan tallentaa vain siinä määrin, kuin se on palvelun tarjoamisen kannalta välttämätöntä laskutuksen tai yhteenliittämismaksujen osalta ja vain rajoitetun ajan; kaikki muu tiedon jatkokäsittely, jota yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoaja mahdollisesti haluaisi suorittaa omien telepalvelujensa markkinoimiseksi, sallitaan ainoastaan, jos tilaaja on tähän suostunut yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoajan hänelle antamien ja näitä suunniteltuja jatkokäsittelymuotoja koskevien täsmällisten ja täydellisten tietojen perusteella,

18) eriteltyjen laskujen käyttöönotto on parantanut tilaajan mahdollisuuksia tarkastaa palvelun tarjoajan laskuttamien maksujen oikeellisuus, mutta samalla se voi vaarantaa yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen käyttäjien yksityisyyden; tämän vuoksi jäsenvaltioiden on käyttäjän yksityisyyden turvaamiseksi kannustettava sellaisten telepalveluvaihtoehtojen kehittämistä kuten vaihtoehtoiset maksuvälineet, jotka tekevät mahdolliseksi nimettömän tai ehdottomasti henkilökohtaisen pääsyn yleisesti saatavilla oleviin telepalveluihin, esimerkiksi puhelinkortit ja luottokorttimaksut; vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot voivat samassa tarkoituksessa vaatia joidenkin numeroiden poistamista eriteltyjen laskujen soitetuista numeroista,

19) kutsuvan linjan tunnistuksen osalta on tarpeen suojata soittajan oikeus estää kutsuvan linjan tunnistus sekä puhelun vastaanottajan oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tunnistamattomia puheluja; kutsuvan linjan tunnistuksen esto voidaan määrätyissä tapauksissa ohittaa; joidenkin tilaajien - erityisesti palvelevien puhelinten ja vastaavien organisaatioiden - edun mukaista on taata soittajien nimettömyys; yhdistetyn linjan tunnistuksen osalta on tarpeen turvata puhelun vastaanottajan oikeus estää sen linjan tunnistus, johon soittaja on tosiasiallisesti yhdistetty, erityisesti puhelunsiirtotapauksissa, sekä tähän liittyvät oikeutetut edut; yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajan on ilmoitettava tilaajilleen kutsuvan ja yhdistetyn linjan tunnistuksen olemassaolosta verkossa ja kaikista palveluista, joita on tarjolla kutsuvan ja yhdistetyn linjan tunnistuksen perusteella, sekä saatavilla olevista yksityisyyden turvaamisen mahdollisuuksista; tällä tavoin tilaajilla on mahdollisuus tehdä tietoinen valinta yksityisyyden turvaamiskeinoista, joita he mahdollisesti haluavat käyttää; yksityisyyden turvaamisen mahdollisuuksien, joita tarjotaan liittymäkohtaisesti, ei tarvitse välttämättä olla saatavilla automaattisena verkkopalveluna, vaan ne voivat olla saatavissa yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoajalle esitetyn pyynnön perusteella,

20) on toteutettava toimenpiteitä tilaajien suojaamiseksi toisen henkilön tekemän automaattisen puhelunsiirron mahdollisesti aiheuttamia häiriöita vastaan; tällaisissa tapauksissa tilaajien on voitava lopettaa siirrettyjen puhelujen yhdistyminen päätteilleen pyytämällä tätä yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoajalta,

21) puhelinluettelot ovat laajassa jakelussa ja yleisesti saatavilla; luonnollisten henkilöiden oikeus yksityisyyteen ja oikeushenkilöiden oikeutetut edut edellyttävät, että tilaajat voivat itse määrittää, missä määrin heidän henkilötietojansa julkaistaan puhelinluettelossa; jäsenvaltiot voivat rajoittaa tämän mahdollisuuden koskemaan vain tilaajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä,

22) on toteuttava toimenpiteitä tilaajien suojaamiseksi ei-toivottujen puhelujen ja telekopioiden aiheuttamaa yksityisyyden loukkaamista vastaan; jäsenvaltiot voivat rajoittaa nämä suojautumiskeinot koskemaan vain tilaajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä,

23) on tarpeen varmistaa, että televiestimien teknisten ominaisuuksien käyttöönotto tietosuojatarkoituksessa yhdenmukaistetaan siten, että se on sopusoinnussa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kanssa,

24) jäsenvaltiot voivat, vastaavasti kuin mitä direktiivin 95/46/EY 13 artiklassa säädetään, erityisesti rajoittaa tilaajien velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi varmistamalla, että yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoaja voi ohittaa kutsuvan linjan tunnistuksen eston kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosten ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi taikka valtion turvallisuuden perusteella,

25) kansallisessa lainsäädännössä on säädettävä oikeuskeinoista siltä varalta, että käyttäjien ja tilaajien oikeuksia ei kunnioiteta; on säädettävä seuraamuksista henkilöille, jotka eivät noudata tämän direktiivin perusteella annettuja kansallisia säännöksiä, riippumatta siitä koskeeko heitä yksityisoikeus tai julkisoikeus,

26) tämän direktiivin soveltamisalalla on aiheellista hyödyntää direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun, jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajista koostuvan tietosuojatyöryhmän kokemusta,

27) tekninen kehitys ja tarjolla olevien palvelujen odotettavissa oleva kehitys huomioon ottaen tämän direktiivin 6 artiklan soveltamiseksi on tarpeen laatia tekninen eritelmä tämän direktiivin liitteessä luetelluista tietoluokista direktiivin 95/46/EY 31 artiklassa perustetun ja jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean avustuksella, tarkoituksena varmistaa tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten yhdenmukainen soveltaminen teknologiassa tapahtuvista muutoksista riippumatta; tämä menettely koskee ainoastaan eritelmiä, jotka ovat välttämättömiä liitteen mukauttamiseksi uuteen tekniseen kehitykseen ottaen huomioon markkinoiden ja kuluttajien kysynnässä tapahtuneet muutokset; komission on asianmukaisesti ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan soveltaa tätä menettelyä; muussa tapauksessa sovelletaan sopimuksen 100 a artiklassa määrättyä menettelyä, ja

28) tiettyjä erityisjärjestelyjä tarvitaan helpottamaan tämän direktiivin säännösten noudattamista sitä tietojenkäsittelyä varten, joka on jo käynnissä tämän direktiivin mukaisesti sen täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön voimaantulopäivänä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla Tarkoitus ja soveltamisala

1. Tällä direktiivillä säädetään jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistamisesta samantasoisen perusoikeuksien ja -vapauksien, erityisesti yksityisyyttä koskevan oikeuden, suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä televiestinnässä sekä tällaisten tietojen ja telelaitteiden ja -palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

2. Tämän direktiivin säännöksissä täsmennetään ja täydennetään direktiiviä 95/46/EY edellä 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten. Niissä säädetään lisäksi tilaajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, oikeutettujen etujen suojelemisesta.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta yhteisön oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jääviin toimiin, kuten niihin, joista säädetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V ja Vi osastossa, eikä missään tapauksessa yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta, valtion turvallisuutta (mukaan lukien valtion taloudellinen hyvinvointi, kun toimet liittyvät valtion turvallisuuteen) ja valtion toimia rikosoikeuden alalla.

2 artikla Määritelmät

Direktiivissä 95/46/EY annettujen määritelmien lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) "tilaajalla" luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka ovat tehneet sopimuksen yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoajan kanssa näiden palvelujen toimittamisesta,

b) "käyttäjällä" luonnollisia henkilöitä, jotka käyttävät yleisesti saatavilla olevaa telepalvelua yksityis- tai liikeasioihin olematta välttämättä tämän palvelun tilaajia,

c) "yleisellä televerkolla" siirtojärjestelmiä ja mahdollisia kytkentälaitteita ja muita laitteita, joiden avulla voidaan siirtää signaaleja määrättyjen liityntäpisteiden välillä kaapelin tai radion välityksellä, optisesti tai muulla sähkömagneettisella keinolla ja joita käytetään kokonaan tai osittain yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoamiseen,

d) "telepalvulla" palveluja, joiden tuottaminen on kokonaan tai osittain signaalien siirtämistä tai reititystä televerkoissa, radio- ja televisiolähetystoimintaa lukuun ottamatta.

3 artikla Palvelut

1. Tätä direktiiviä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka liittyy yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoamiseen yhteisön yleisissä televerkoissa, erityisesti digitaalisen monipalveluverkon (ISDN) ja yleisten digitaalisten matkaviestinverkkojen kautta.

2. Mitä 8, 9 ja 10 artiklassa säädetään, sovelletaan digitaalisiin keskuksiin yhdistettyihin liittymiin ja jos se on teknisesti mahdollista eikä edellytä kohtuutonta taloudellista panosta, myös analogisiin keskuksiin yhdistettyihin liittymiin.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tapauksista, joissa 8, 9 ja 10 artiklan vaatimusten täyttäminen olisi teknisesti mahdotonta tai edellyttäisi suhteettoman suuria investointeja.

4 artikla Turvallisuus

1. Yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoajan on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen tarjoamiensa palvelujen turvallisuus, tarvittaessa yhdessä yleisen televerkon tarjoajan kanssa verkon turvallisuuden osalta. Näillä toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin suhteutettu turvallisuustaso ottaen huomioon tekniikan sen hetkinen taso ja toimenpiteiden käyttöönottokustannukset.

2. Jos on olemassa erityinen verkon turvallisuuteen kohdistuva riski, yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoajan on ilmoitettava tilaajille tällaisesta riskistä ja mahdollisista korjauskeinoista mukaan lukien asiaan liittyvät kustannukset.

5 artikla Viestinnän luottamuksellisuus

1. Jäsenvaltioiden on kansallisilla säännöksillä taattava yleisen televerkon ja yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen välityksellä tapahtuvan viestinnän luottamuksellisuus. Niiden on erityisesti kiellettävä se, että muut kuin käyttäjät voisivat ilman kyseisten käyttäjien suostumusta kuunnella, salakuunnella, tallentaa tai muulla tavalla siepata tai valvoa viestejä, jollei se ole laillisesti sallittua 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei koske laillisesti sallittua viestinnän nauhoittamista normaalin liiketoiminnan piirissä todisteeksi liiketapahtumasta tai mistä tahansa muusta liiketoimintaan liittyvästä viestinnästä.

6 artikla Teleliikenne- ja laskutustiedot

1. Puhelujen muodostamiseksi tarpeelliset tilaajia ja käyttäjiä koskevat liikennetiedot, jotka yleisen televerkon ja/tai yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoaja tallentaa, on poistettava tai tehtävä nimettömiksi puhelun jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2, 3 ja 4 kohdan säännösten soveltamista.

2. Tilaajalaskutusta ja yhteenliittämismaksuja varten voidaan käsitellä liitteessä tarkoitettuja tietoja. Tällainen käsittely on sallittua ainoastaan sen ajanjakson loppuun asti, jona laskusta voidaan laillisesti valittaa tai maksu voidaan periä.

3. Yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoaja voi omien telepalvelujensa markkinoimiseksi käsitellä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jos tilaaja on antanut siihen suostumuksensa.

4. Liikenne- ja laskutustietojen käsittely on rajoitettava laskutusta tai liikenteenhallintaa, asiakastiedusteluja, petosten paljastamista ja palvelujen tarjoajan omien telepalvelujen markkinoimista käsittelevien yleisten televerkkojen ja/tai yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoajien valtuuttamiin henkilöihin, ja sitä saa suorittaa ainoastaan kyseisten toimien vaatimassa laajuudessa.

5. Mitä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään, ei rajoita toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuutta saada voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti laskutus- tai liikennetietoja riitojen ja erityisesti yhteenliittämiseen tai laskutukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseksi.

7 artikla Eritelty laskutus

1. Tilaajilla on oltava oikeus saada laskunsa erittelemättöminä.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisia säännöksiä sovittaakseen yhteen toisaalta eriteltyjä laskuja saavien tilaajien oikeudet ja toisaalta soittavien käyttäjien ja vastaanottavien tilaajien oikeus yksityisyyteen, esimerkiksi varmistamalla, että tällaisille käyttäjille ja tilaajille on olemassa riittävästi viestintä- tai maksuvaihtoehtoja.

8 artikla Kutsuvan ja yhdistetyn linjan tunnistus ja sen rajoittaminen

1. Jos kutsuvan linjan tunnistusta tarjotaan, soittavalla käyttäjällä on oltava mahdollisuus poistaa helposti ja veloituksetta kutsuvan linjan tunnistus puhelukohtaisesti. Soittavalla tilaajalla on oltava tämä mahdollisuus liittymäkohtaisesti.

2. Jos kutsuvan linjan tunnistusta tarjotaan, vastaanottavalla tilaajalla on oltava mahdollisuus helposti ja tämän toiminteen kohtuullisen käytön osalta veloituksetta estää tulevien puhelujen linjan tunnistus.

3. Jos kutsuvan linjan tunnistusta tarjotaan ja jos kutsuvan linjan tunnistus näkyy näytössä ennen puhelun yhdistymistä, vastaanottavalla tilaajalla on oltava mahdollisuus helposti kieltäytyä vastaanottamasta tulevia puheluja, jos soittava käyttäjä tai tilaaja on poistanut kutsuvan linjan tunnistuksen.

4. Jos yhdistetyn linjan tunnistusta tarjotaan, vastaanottavalla tilaajalla on oltava mahdollisuus helposti ja veloituksetta estää se, että soittava käyttäjä näkee yhdistetyn linjan tunnisteen.

5. Edellä 1 kohdassa annetut säännökset koskevat myös puheluja yhteisöstä kolmansiin maihin; edellä 2, 3 ja 4 kohdassa annetut säännökset koskevat myös kolmansista maista tulevia puheluja.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kutsuvan ja/tai yhdistetyn linjan tunnistusta tarjotaan, yleisesti saatavilla olevien telepalvelujen tarjoajat ilmoittavat siitä sekä 1, 2 3 ja 4 kohdassa annetuista säännöksistä yleisölle.

9 artikla Poikkeukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on avoimia menettelyjä, joita käyttäen yleisen televerkon ja/tai yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoaja voi ohittaa kutsuvan linjan tunnistuksen eston:

a) väliaikaisesti, jos tilaaja pyytää ilkivaltaisten puhelujen tai häirintäsoittojen jäljittämistä; tässä tapauksessa yleisen televerkon ja/tai yleisesti saatavilla olevan telepalvelun tarjoajan on tallennettava soittavan tilaajan tunnistustiedot ja annettava nämä tiedot käytettäväksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

b) liittymäkohtaisesti hätäkutsuja käsitteleville organisaatioille, jotka jäsenvaltiot ovat sellaisiksi tunnustaneet, mukaan lukien lainvalvojat, sairaankuljetuspalvelut ja palokunnat, tällaisiin kutsuihin vastaamiseksi.

10 artikla Automaattinen puhelunsiirto

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilaajat voivat veloituksetta ja helposti estää kolmannen osapuolen suorittaman automaattisen puhelunsiirron tilaajan päätteeseen.

11 artikla Tilaajaluettelot

1. Yleisön saatavilla olevissa tai puhelinluettelopalveluista saatavissa painetuissa tai sähköisissä puhelinluetteloissa olevat henkilötiedot pitäisi rajoittaa tietyn tilaajan tunnistamiseen tarvittaviin tietoihin, ellei tilaaja ole antanut yksiselitteistä suostumustaan muiden henkilötietojen julkaisemiseen. Tilaajalla on oltava veloituksetta oikeus siihen, että häntä ei hänen niin pyytäessään mainita painetussa tai sähköisessä puhelinluettelossa, oikeus ilmoittaa, että hänen henkilötietojaan ei saa käyttää suoramarkkinointiin, oikeus siihen, että osa hänen osoitteestaan jätetään pois, ja oikeus esiintyä luettelossa ilman hänen sukupuoltaan ilmaisevaa tietoa, jos tämä on kielellisesti toteutettavissa.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että operaattorit perivät maksun niiltä tilaajiltaan, jotka haluavat varmistaa, että puhelinluetteloon ei merkitä yksityiskohtaisia tietoja heistä, jos kyseinen summa ei ole tämän oikeuden käyttämistä ehkäisevä tekijä ja, ottaen huomioon julkiselle puhelinluettelolle asetetut laatuvaatimukset yleispalvelun kannalta, tämä summa on laskettava niiden todellisten kustannusten kattamiseksi, joita operaattorille aiheutuu mukautuksista ja ajan tasalla pitämisestä niiden tilaajien osalta, joita ei merkitä julkiseen puhelinluetteloon.

3. Edellä 1 kohdassa säädettyjä oikeuksia sovelletaan tilaajiin, jotka ovat luonnollisia henkilöitä. Jäsenvaltiot takaavat myös, että yhteisön oikeuden ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti muiden tilaajien kuin luonnollisten henkilöiden oikeutettuja etuja suojellaan riittävästi, siltä osin kuin on kyse heidän merkitsemisestään julkisiin puhelinluetteloihin.

12 artikla Ei-toivotut soitot

1. Ilman ihmistyöpanosta toimivien automaattisten soittojärjestelmien tai telekopiolaitteiden käyttö suoramarkkinoinnin tarkoituksiin voidaan sallia vain, jos se kohdistuu tilaajiin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen veloituksetta sen, että muutoin kuin 1 kohdassa tarkoitetuin keinoin toteutettuja suoramarkkinointiin tarkoitettuja ei-toivottuja soittoja ei sallita joko ilman kyseisten tilaajien suostumusta tai sellaisille tilaajille, jotka eivät halua vastaanottaa tällaisia puheluita, siten, että valinta näiden kahden vaihtoehdon välillä määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä oikeuksia sovelletaan tilaajiin, jotka ovat luonnollisia henkilöitä. Jäsenvaltiot takaavat myös, että yhteisön oikeuden ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti muiden tilaajien kuin luonnollisten henkilöiden oikeutettuja etuja suojellaan riittävästi ei-toivottujen puhelujen osalta.

13 artikla Tekniset ominaisuudet ja standardointi

1. Pantaessa täytäntöön tätä direktiiviä jäsenvaltioiden on varmistettava, jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, ettei pääte- tai muille telelaitteille aseteta erityisiä teknisiä ominaisuuksia koskevia pakollisia vaatimuksia, jotka voisivat haitata laitteiden markkinoille saattamista ja tällaisten laitteiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä.

2. Jos tämän direktiivin säännöksiä voidaan panna täytäntöön ainoastaan edellyttämällä erityisiä teknisiä ominaisuuksia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asiasta teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetussa neuvoston direktiivissä 83/189/ETY (7) säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

3. Komissio huolehtii tarvittaessa yhteiseurooppalaisten standardien laatimisesta erityisten teknisten ominaisuuksien toteuttamiseksi televiestinnän päätelaitteita, mukaan lukien niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroinen tunnustaminen, koskevien jäsenvaltioiden lakien lähentämistä koskevan yhteisön lainsäädännön sekä standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 1986 tehdyn neuvoston päätöksen 87/95/ETY (8) mukaisesti.

14 artikla Direktiivin 95/46/EY tiettyjen säännösten soveltamisalan laajentaminen

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 5 ja 6 artiklassa sekä 8 artiklan 1-4 kohdassa säädettyjen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä valtion turvallisuuden, maanpuolustuksen, yleisen turvallisuuden sekä telejärjestelmien luvattoman käytön tai rikosten torjunnan, tutkinnan, selvittämisen sekä syytetutkinnan turvaamiseksi direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Direktiivin 95/46/EY III luvun säännöksiä oikeuskeinoista, vastuista ja sanktioista sovelletaan ottaen huomioon tämän direktiivin mukaisesti annetut kansalliset säännökset ja tästä direktiivistä johtuvat henkilökohtaiset oikeudet.

3. Direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun tietosuojatyöryhmän on toteutettava edellä mainitun direktiivin 30 artiklassa määrätyt tehtävät myös perusoikeuksien ja -vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamisen osalta televiestintäalalla, mikä on tämän direktiivin aihe.

4. Komissio, jota avustaa direktiivin 95/46/EY 31 artiklassa perustettu komitea, määrittää liitteen tekniset yksityiskohdat kyseisessä artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti. Mainittu komitea kokoontuu erityisesti käsittelemään tässä direktiivissä tarkoitettuja aiheita.

15 artikla Direktiivin täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä lokakuuta 1998.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin 5 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä lokakuuta 2000.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä tällainen viittaus. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, suostumusta ei tarvita, jos kyseinen tietojenkäsittely on jo meneillään sinä päivänä, kun tämän direktiivin mukaisesti annetut kansalliset säännökset tulevat voimaan. Tällaisissa tapauksissa tilaajille tiedotetaan tästä tietojenkäsittelystä, ja jos he eivät toisin ilmoita jäsenvaltion määräämän määräajan kuluessa, heidän katsotaan antaneen suostumuksensa.

3. Mitä 11 artiklassa säädetään, ei sovelleta sellaisiin puhelinluettelojen painoksiin, jotka on julkaistu ennen tämän direktiivin mukaisesti annetujen kansallisten säännösten voimaantuloa.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

16 artikla Vastaanottajat

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

J.-C. JUNCKER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 200, 22.7.1994, s. 4.

(2) EYVL C 159, 17.6.1994, s. 38.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. maaliskuuta 1992 (EYVL C 94, 13.4.1992, s. 198), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 12. syyskuuta 1996 (EYVL C 315, 24.10.1996, s. 30), Euroopan parlamentin päätös, tehty 16. tammikuuta 1997 (EYVL C 33, 3.2.1997, s. 78), Euroopan parlamentin päätös, tehty 20. marraskuuta 1997 (EYVL C 371, 8.12.1997) ja neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 1997.

(4) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5) EYVL C 257, 4.10.1988, s. 1.

(6) EYVL C 196, 1.8.1989, s. 4.

(7) EYVL L 109, 26.4.1983, s. 8, direktiivi sellaisena, kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/10/EY (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 30).

(8) EYVL L 36, 7.2.1987, s. 31, päätös sellaisena, kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE

Käsiteltävät tiedot

Seuraavia tietoja voidaan käsitellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten:

Tiedot, jotka sisältävät:

- tilaajan laitteen numeron tai yksilöinnin,

- tilaajan osoitteen ja laitteen tyypin,

- laskutusajanjaksolta laskutettavien yksikköjen kokonaismäärän,

- vastaanottavan tilaajan numeron,

- puhelujen ja/tai siirretyn tietomäärän tyypin, aloitusajan ja keston,

- puhelun/palvelun päivämäärän,

- muita maksua koskevia tietoja kuten ennakkomaksu, osamaksut, kytkeminen irti verkosta ja muistutukset.