31997F0719(02)

Neuvoston säädös, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1997, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä toisen pöytäkirjan tekemisestä - Yhteinen lausuma 13 artiklan 2 kohdasta - Komission julistus 7 artiklasta

Virallinen lehti nro C 221 , 19/07/1997 s. 0011 - 0011


NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1997,

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä toisen pöytäkirjan tekemisestä (97/C 221/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

unionin tavoitteiden toteuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan rikollisuuden torjuntaa yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan,

neuvosto on ensimmäisenä sopimustoimenpiteenä tehnyt 26 päivänä heinäkuuta 1995 antamallaan säädöksellä (1) yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen, jolla pyritään erityisesti torjumaan näihin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia,

neuvosto on 27 päivänä syyskuuta 1996 antamallaan säädöksellä (2) toisessa vaiheessa laatinut yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan, jolla pyritään erityisesti torjumaan sellaista lahjontaa, jossa on osallisina kansallisia tai yhteisöjen virkamiehiä ja joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja,

on tarpeen edelleen täydentää tätä yleissopimusta toisella pöytäkirjalla, jossa käsitellään erityisesti oikeushenkilöiden vastuuta, takavarikointia, rahanpesua sekä jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi ja näihin asioihin liittyvien henkilötietojen suojaamiseksi,

PÄÄTTÄÄ, että toinen pöytäkirja, jonka teksti on tämän liitteenä ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, katsotaan tehdyksi,

SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän pöytäkirjan hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 1997.

Neuvoston puolesta

M. DE BOER

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 316, 27.11.1995, s. 48.

(2) EYVL N:o C 313, 23.10.1996, s. 1.