31997F0625(01)

Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä toukokuuta 1997, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla

Virallinen lehti nro C 195 , 25/06/1997 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 26 päivänä toukokuuta 1997,

sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla (97/C 195/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

jäsenvaltiot pitävät oikeudellisen yhteistyön kehtittämistä yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu perustamissopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan, ja

tästä syystä on tarpeen tehdä yleissopimus, jolla pyritään torjumaan sellaista lahjontaa, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan (1) määräykset,

PÄÄTTÄÄ, että tehdään yleissopimus, jonka teksti on oheisena ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja

SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän yleissopimuksen hyväksymistä valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1997.

Neuvoston puolesta

W. SORGDRAGER

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 313, 23.10.1996, s. 2.