31997E0193

97/193/YUTP: Yhteinen kanta, 17 päivältä maaliskuuta 1997, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella, Mostarin tapahtumien aikana 10 päivänä helmikuuta 1997 väkivaltaisiin tekoihin syyllistyneitä henkilöitä koskevista rajoittavista toimenpiteistä

Virallinen lehti nro L 081 , 21/03/1997 s. 0001 - 0002


YHTEINEN KANTA,

17 päivältä maaliskuuta 1997,

jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella, Mostarin tapahtumien aikana 10 päivänä helmikuuta 1997 väkivaltaisiin tekoihin syyllistyneitä henkilöitä koskevista rajoittavista toimenpiteistä (97/193/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen J.2 artiklan,

sekä katsoo, että

Euroopan unioni on sitoutunut Mostarin yhteisöjen välisen sovittelun ja yhteistyön politiikkaan sekä liittovaltion vahvistamiseen,

neuvosto on sitä mieltä, että tapahtumat Mostarissa 10 päivänä helmikuuta 1997 uhkaavat vaarantaa tämän politiikan toteuttamisen,

neuvosto katsoo edelliseen liittyen aiheelliseksi noudattaa Sarajevossa olevan korkean tason edustajan toimiston suosituksia, joiden mukaan edellä mainittujen tapahtumien aikana väkivaltaan syyllistyneiksi todetuilta olisi kiellettävä matkustaminen Eurooppaan ja merentakaisille alueille,

ON MÄÄRITELLYT SEURAAVAN YHTEISEN KANNAN:

1. Liitteessä luetelluista henkilöistä tehdään ilmoitus tarkoituksena estää heidän pääsynsä jäsenvaltioiden alueelle. Luetteloa ajantasaistetaan jatkotutkimusten ja oikeudenkäyntien pohjalta.

2. Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten täytäntöönpanemiseksi tämän yhteisen kannan määrittämispäivästä alkaen.

3. Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1997.

Neuvoston puolesta

G. ZALM

Puheenjohtaja

LIITE

LUETTELO 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo