31997D0794

97/794/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1997, tietyistä neuvoston direktiivin 91/496/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien elävien eläinten eläinlääkärintarkastusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 323 , 26/11/1997 s. 0031 - 0036


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä marraskuuta 1997,

tietyistä neuvoston direktiivin 91/496/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien elävien eläinten eläinlääkärintarkastusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/794/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496 ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan toisen kohdan, 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan b kohdan,

sekä katsoo, että

komission päätöksellä 92/424/ETY (3) vahvistetaan tietyt direktiivin 91/496/ETY soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt kolmansista maista tulevien eläinten tunnistamistarkastusten osalta,

komission päätöksellä 92/432/ETY (4) vahvistetaan kolmansista maista tuotavien eläinten eläinkohtaisten kliinisten tutkimusten periaatteesta poikkeamisen tietyistä edellytyksistä,

komission päätöksellä 92/527/ETY (5) vahvistetaan direktiivin 91/496/ETY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistusmalli,

on tarkoituksenmukaista yhdessä säädöksessä vahvistaa yhteiset menettelyt, mukaan luettuina eläinten asiakirjoja ja tunnistamista koskevat ja fyysiset tarkastukset yhteisön rajatarkastusasemilla,

mainittujen tarkastusten osalta on tarkoituksenmukaista tarkastaa myös neuvoston direktiivin 91/628/EY (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/29/EY (7), säännösten noudattamista eläinten suojelemiseksi kuljetuksen aikana,

on tarpeen purkaa kaikki eläimet kuormasta rajatarkastusasemalla, jotta eläinlääkärintarkastukset voidaan tehdä riittävällä tavalla,

menettelyyn olisi kuuluttava jokaisen eläimen kliininen tutkimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erikseen määriteltyjen poikkeusten soveltamista; on aiheellista ottaa osalta eläimistä näytteet rajatarkastusasemilla, jotta voidaan tarkastaa terveystodistuksen vaatimusten noudattaminen,

päätökset 92/424/ETY ja 92/432/ETY olisi kumottava, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivissä 91/496/ETY mainitut asiakirjoja ja tunnistamista koskevat ja fyysiset tarkastukset on tehtävä tämän päätöksen säännösten mukaisesti.

2 artikla

Asiakirjojen tarkastus on tehtävä liitteessä I vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

1. Tunnistamistarkastukset on tehtävä kaikille lähetyksen eläimille.

2. Poiketen siitä, mitä edellä 1 kohdassa säädetään, tunnistamistarkastukset on tehtävä vähintään 10 prosentille lähetyksen eläimistä ja vähintään kymmenelle koko lähetystä edustavalle eläimelle lähetystä kohti, jos lähetyksessä on paljon eläimiä.

Tarkastettavien eläinten määrää on lisättävä ja se voidaan ulottaa kattamaan kaikki asianomaiset eläimet, jos ensimmäisten tarkastusten tulokset eivät ole tyydyttäviä.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun on kyse eläimistä, joille ei ole yhteisön säännöissä säädetty eläinkohtaista merkintää, tunnistamistarkastuksissa on tarkastettava merkinnät vähintään edustavasta määrästä pakkauksia ja/tai kontteja.

Tarkastettavien pakkausten ja/tai konttien määrää on lisättävä ja se voidaan ulottaa kattamaan kaikki asianomaiset pakkaukset ja/tai kontit, jos ensimmäisten tarkastusten tulokset eivät ole tyydyttäviä.

Tunnistamistarkastuksessa tarkastetaan edustavassa määrässä pakkauksia ja/tai kontteja olevat eläimet silmämääräisesti niiden lajin todentamiseksi.

4 artikla

1. Virkaeläinlääkärin on tehtävä direktiivin 91/496/ETY 4 artiklan 2 kohdassa säädetty fyysinen tarkastus eläville sorkka- ja hevoseläimille varmistaen erityisesti, että hänen läsnä ollessaan kaikki kyseiset eläimet puretaan kuormasta rajatarkastusasemalla.

2. Kyseisille eläimille on tehtävä niiden kuljetuskuntoa koskeva tarkastus ja kliininen tutkimus, johon voi kuulua näytteiden kerääminen. Nämä tarkastukset ja näytteiden keruu on suoritettava liitteen II säännösten mukaisesti.

3. Näytteet on lähetettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään laboratorioon eläinlääkärintodistuksen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi.

4. Jokaisen eläimen osalta, josta näyte otetaan, on kirjattava seuraavat tiedot:

- eläinlääkärintodistuksen viitenumero ja rajatarkastusaseman lähetykselle antama sarjanumero,

- eläimen tunnistenumero,

- pyydetty laboratoriokoe,

- kokeen tulos ja kaikki suoritetut seurantatoimet,

- lähetyksen lopullisen määräpaikan täydellinen osoite.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun kliiniseen tutkimukseen on kuuluttava kaikkien eläinten silmämääräinen tarkastus:

Jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetuille eläimille on myös tehtävä liitteessä II vahvistettu kliininen tutkimus koko erää edustavalle otokselle, joka on vähintään 10 prosenttia eläimistä, mutta kuitenkin vähintään 10 eläintä. Jos lähetyksessä on vähemmän kuin 10 eläintä, kyseiset tarkastukset on tehtävä jokaiselle lähetyksen eläimille.

Teurastettaviksi tarkoitetuille eläimille on liitteessä II vahvistettu kliininen tutkimus koko lähetystä edustavalle otokselle, joka on vähintään viisi prosenttia eläimistä, mutta kuitenkin vähintään viisi eläintä. Jos lähetyksessä on vähemmän kuin viisi eläintä, kyseiset tarkastukset on tehtävä jokaiselle lähetyksen eläimelle.

Tarkastettavien eläinten määrää on lisättävä ja se voidaan ulottaa kattamaan kaikki kyseiset eläimet, jos ensimmäisten tarkastusten tulokset eivät ole tyydyttäviä.

6. Jäsenvaltioiden on pidettävä eläimiä ainoastaan rajatarkastusasemalla sen aikaa, kun ne odottavat laboratoriotarkastusten tuloksia epäilyttävissä tapauksissa.

7. Tarkastusten tulokset ja 4 kohdassa mainitut tiedot on toimitettava komissiolle säännöllisesti kuuden kuukauden väliajoin tai telekopioitse sekä määräpaikkana olevalle jäsenvaltiolle että komissiolle, kun näytteiden tulokset ovat positiiviset tai jos se on muuten perusteltua. Jos näytteiden tulokset ovat positiiviset, jäljennökset eläinlääkärintodistuksesta tai -todistuksista on lähetettävä viipymättä määräpaikkana olevalle jäsenvaltiolle sekä komissiolle.

5 artikla

1. Seuraaville eläimille ei tarvitse tehdä eläinkohtaista kliinistä tutkimusta:

- siipikarja,

- linnut,

- vesiviljelyeläimet, mukaan lukien kaikki elävät kalat,

- jyrsijät,

- jäniseläimet,

- mehiläiset ja muut hyönteiset,

- matelijat ja sammakkoeläimet,

- muut selkärangattomat,

- tietyt vaarallisina pidetyt eläintarha- ja sirkuseläimet, mukaan lukien sorkka- ja hevoseläimet,

- turkiseläimet.

2. Edellä 1 kohdassa lueteltujen eläinten kliinisen tutkimuksen on perustuttava koko eläinryhmän tai sitä edustavan otoksen terveydentilan ja käyttäytymisen arviointiin. Tarkastettavien eläinten määrää on lisättävä, jos alunperin suoritetut tarkastukset eivät ole olleet tyydyttäviä. Jos edellä mainituissa tarkastuksissa ilmenee poikkeavuutta, on tehtävä tarkempi tutkimus ja tarvittaessa myös otettava näytteitä.

3. Kliininen tarkastus ja näytteenotto elävistä kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä sekä tieteellisiin tutkimuskeskuksiin tarkoitetuista eläimistä, joiden terveydentila on erityisesti varmennettu, ja jotka kuljetetaan valvotuissa ympäristöolosuhteissa sinetöidyissä säiliöissä, tehdään ainoastaan, kun ilmenee kyseisiin eläinlajeihin tai niiden alkuperään liittyvä erityinen vaara taikka muu sääntöjenvastaisuus.

6 artikla

1. Jokaisen lähetyksen osalta rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin on toimitettava asianomaiselle henkilölle oikeaksi todistettu jäljennös tai oikeiksi todistetut jäljennökset alkuperäisestä eläinlääkärintodistuksesta taikka alkuperäisistä eläinlääkärintodistuksista tai muusta lähetyksen mukana seuraavasta alkuperäisestä eläinlääkärinasiakirjasta taikka muista alkuperäisistä eläinlääkärinasiakirjoista yhdessä päätöksessä 92/527/ETY vahvistetun todistuksen kanssa. Niihin on merkittävä rajatarkastusasemalla lähetykselle annettu todistuksen sarjanumero.

2. Virkaeläinlääkärin on säilytettävä lähetyksen mukana seuraava alkuperäinen eläinlääkärintodistus tai seuraavat alkuperäiset eläinlääkärintodistukset taikka alkuperäinen eläinlääkärinasiakirja tai alkuperäiset eläinlääkärinasiakirjat sekä jäljennös päätöksessä 92/527/ETY vahvistetusta todistuksesta.

3. Jokaisesta lähetyksestä on rajatarkastusasemalla kirjattava seuraavat tiedot:

- rajatarkastusasemalla kyseiselle lähetykselle annettu todistuksen sarjanumero,

- kyseisen lähetyksen rajatarkastusasemalle saapumispäivä,

- lähetyksen koko,

- eläinten laji ja käyttöluokka sekä tarvittaessa ikä,

- todistuksen viitenumero,

- alkuperämaana oleva kolmas maa,

- määräpaikkana oleva jäsenvaltio,

- lähetystä koskeva päätös,

- jos näytteenotto suoritettu, sitä koskeva viite.

4. Neuvoston direktiivin 90/426/ETY (8) 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen, rekisteröityjen hevoseläinten osalta tunnisteasiakirjaa ei säilytetä ja erityisesti kyseisten hevoseläinten tilapäisessä maahantuonnissa alkuperäistä terveystodistusta ei säilytetä.

5. Teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten osalta, joiden on tarkoitus kulkea markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta, päätöksessä 92/527/ETY vahvistetun todistuksen sekä alkuperäisen terveystodistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen on seurattava hevoseläinten mukana teurastamolle.

6. Kaikkiin eläinlääkärintodistuksiin tai muihin eläinlääkärinasiakirjoihin, jotka koskevat rajatarkastusasemalla hylättyjä lähetyksiä, on leimattava jokaiselle sivulle punaisella värillä sana "HYLÄTTY" liitteen III mukaisesti.

7. Virkaeläinlääkärin on säilytettävä lähetyksen mukana olleet todistukset tai muut eläinlääkärinasiakirjat, jäljennös päätöksessä 92/527/ETY vahvistetusta todistuksesta sekä tämän päätöksen 4 artiklassa ja tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot vähintään kolme vuotta.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamiaan toimenpiteitä niiden saattamiseksi tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

8 artikla

Kumotaan päätökset 92/424/ETY ja 92/432/ETY.

9 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56

(2) EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1

(3) EYVL L 232, 14.8.1992, s. 34

(4) EYVL L 237, 20.8.1992, s. 29

(5) EYVL L 332, 18.11.1992, s. 22

(6) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17

(7) EYVL L 148, 30.6.1995, s. 52

(8) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42

LIITE I

Asiakirjojen tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt elävien eläinten tuonnissa kolmansista maista

1. Jokainen kolmannesta maasta peräisin olevien elävien eläinten lähetyksen mukana seuraava todistus on tarkastettava, jotta voidaan vahvistaa, että:

a) kyseessä on alkuperämaan kielellä laadittu alkuperäinen todistus ja että se on laadittu vähintään yhdellä rajatarkastusaseman ja lopullisena määräpaikkana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä,

b) siinä viitataan sellaiseen kolmanteen maahan tai kolmannen maan osaan, jolla on lupa viedä yhteisöön,

c) sen muoto ja sisältö vastaavat kyseiselle elävälle eläimelle ja kolmannelle maalle laadittua mallia,

d) se on laadittu yhdelle paperiarkille,

e) se on täytetty kokonaisuudessaan,

f) se on annettu samana päivänä kuin kyseiset elävät eläimet on lastattu niiden kuljettamiseksi yhteisöön,

g) se on laadittu yhdelle vastaanottajalle,

h) sen on allekirjoittanut virkaeläinlääkäri tai tarvittaessa viranomaisen edustaja, jonka nimi ja virka-asema käyvät siitä selvästi ilmi suuraakkosin, ja että tarvittaessa kolmannen maan virallinen leima ja allekirjoitus on tehty eri värillä kuin todistuksen teksti,

i) todistusta ei ole muutettu muuten kuin ainoastaan yliviivauksin, joissa on oltava todistuksen antaneen eläinlääkärin allekirjoitus ja leima.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava kirjallinen sitoumus ja tarvittaessa reittisuunnitelma ulkorajalta lopulliseen määräpaikkaan, jotka kuljettajan on toimitettava direktiivin 91/628/ETY mukaisesti. Kirjallinen sitoumus ja ajoreittiä koskeva suunnitelma on laadittava vähintään yhdellä rajatarkastusaseman ja lopullisena määräpaikkana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä.

LIITE II

Sorkka- ja hevoseläinten rajatarkastusasemilla suoritettavien eläinkohtaisten kuljetuskuntoa koskevien tarkastusten, kliinisten tutkimusten ja näytteenottomenettelyjen vähimmäisvaatimukset

I. Eläinten kuljetuskuntoa koskevat tarkastukset

Jäljempänä yksityiskohtaisesti kuvatun kliinisen tutkimuksen lisäksi on arvioitava, onko eläimen kunto riittävä jatkokuljetusta varten. Arvioinnissa on otettava huomioon jo taitetun matkan pituus, mukaan luettuina suoritetut ruokinta-, juotto- ja lepojärjestelyt. Huomioon on otettava myös jäljellä olevan matkan pituus, mukaan luettuina ruokinta-, juotto- ja lepojärjestelyt kyseisen matkanosan aikana.

On tarkastettava, että eläimen kuljetusväline on direktiivin 91/628/ETY asianomaisten säännösten mukainen.

II. Kliininen tutkimus

Kliiniseen tutkimukseen on kuuluttava vähintään:

1) silmämääräinen eläimen tutkimus, johon kuuluu yleisarvio sen terveydentilasta, kyvystä liikkua vapaasti, nahan ja limakalvojen kunto ja kaikki todisteet poikkeavista eritteistä,

2) hengitys- ja ruuansulatusjärjestelmien tarkkailu,

3) ruumiinlämmön satunnainen tarkkailu (tätä ei tarvitse suorittaa eläimille, joilla ei ole havaittu 1 ja 2 kohtaan kuuluvia poikkeavuuksia),

4) tunnustelua tarvitaan ainoastaan silloin, kun on havaittu 1, 2 ja 3 kohtaan kuuluvia poikkeavuuksia.

III. Näytteenottomenettely

Näytteenotto on suoritettava siten, että tarkastetaan mukana seuraavassa eläinlääkärintodistuksessa vahvistettujen terveyttä koskevien vaatimusten noudattaminen.

1. Kuukausittain vähintään 3 prosentille lähetyksistä on suoritettava serologinen näytteenotto. Näyte on otettava vähintään 10 prosentilta lähetyksen eläimistä ja vähintään neljältä eläimeltä. Jos havaitaan ongelmia, prosenttiosuutta on suurennettava.

2. Virkaeläinlääkäri voi myös ottaa muita näytteitä lähetyksen eläimistä.

LIITE III

6 artiklan 6 kohdassa vahvistettu malli hylkäämisen leimasta

>KAAVION ALKU>

HYLÄTTY

>KAAVION LOOPU>