31997D0685

97/685/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 1997, tiettyjen kolmansien maiden aluejaosta hevoseläinten tuontia varten tehdyn päätöksen 92/160/ETY muuttamisesta hevoseläinten Venäjältä tuonnin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 287 , 21/10/1997 s. 0054 - 0054


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä lokakuuta 1997,

tiettyjen kolmansien maiden aluejaosta hevoseläinten tuontia varten tehdyn päätöksen 92/160/ETY muuttamisesta hevoseläinten Venäjältä tuonnin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/685/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 92/160/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/350/EY (3), vahvistetaan tiettyjen kolmansien maiden aluejako hevoseläinten tuontia varten; tämä aluejako perustuu eläinten terveystilanteeseen kolmannessa maassa,

Venäjän toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen on toimittanut riittävät takeet siitä, ettei Kaliningradin maakunnassa Venäjän federaatiossa esiinny astumatautia; tämän vuoksi on muutettava päätös 92/160/ETY, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 92/160/ETY liitteen Venäjää käsittelevän osan ensimäiseen alakohtaan sanan "alueet" jälkeen sana "Kaliningrad".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42

(2) EYVL L 71, 18.3.1992, s. 27

(3) EYVL L 150, 7.6.1997, s. 44