31997D0510

97/510/EY: Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1997, luvan antamisesta Irlannille soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

Virallinen lehti nro L 214 , 06/08/1997 s. 0037 - 0038


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 1997,

luvan antamisesta Irlannille soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä (97/510/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisesti neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltioille luvan ottaa käyttöön tästä direktiivistä poikkeavia erityistoimenpiteitä veronkannon yksinkertaistamiseksi tai tietyntyyppisten veropetosten ja veron kiertämisen estämiseksi,

Irlanti on pyytänyt lupaa ottaa käyttöön direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 1 kohdasta poikkeava toimenpide komissiolle lähettämällään 5 päivänä helmikuuta 1997 päivätyllä kirjatulla kirjeellä,

direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti Irlannin esittämä pyyntö on annettu tiedoksi muille jäsenvaltioille 4 päivänä maaliskuuta 1997,

Irlanti noudattaa arvonlisäveron soveltamisessa kiinteään omaisuuteen erityisjärjestelmää, joka perustuu toisaalta direktiivin 77/388/ETY 5 artiklan 3 kohdan mukaiseen oikeuteen pitää tiettyjen kiinteään omaisuuteen liittyvien etuuksien (esimerkiksi kymmenen vuoden tai sitä pitemmän vuokraoikeuden) luovutusta tavaran luovutuksena ja toisaalta direktiivin 27 artiklan 5 kohdan nojalla myönnettyyn poikkeukseen katsoa vuokranantajan tällaisen luovutuksen yhteydessä siirrettävän kiinteistön oikeudet kokonaisuudessaan,

yhteisön oikeudessa jätetään jäsenvaltioille merkittävää harkintavaltaa sen määrittämiseksi, miten ne soveltavat arvonlisäveroa kiinteään omaisuuteen, ja yhteisön oikeuden saattaminen osaksi kansallista oikeutta on johtanut huomattaviin eroihin tällä alalla sovellettavassa kansallisessa oikeudessa,

on luotu veronkiertojärjestelyitä, jotka perustuvat luovutukseen, mukaan lukien vuokratusta etuudesta luopuminen tai vuokraoikeuden siirto, ja johtavat arvonlisäveron kiertoon, jossa omaisuuden lopullinen hankkija ei ole oikeutettu vähentämään arvonlisäveroa kokonaisuudessaan,

on tarpeen ulottaa poikkeus koskemaan myös vuokratun etuuden luovuttamista tai siirtoa sellaiselle verovelvolliselle, jolla on täysi vähennysoikeus, koska vuokratusta etuudesta luopuminen tai sen siirto johtuu usein vuokraajan taloudellisista vaikeuksista,

suunniteltu toimenpide on poikkeus direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jonka mukaan verovelvollinen on verollisen liiketoimen suorittava verovelvollinen,

poikkeuksessa säädetään, että jos vuokratusta etuudesta luopuminen tai sen siirto on tavaroiden verotettavaa luovuttamista, etuuden saavan henkilön on maksettava vero, jos kyseinen henkilö on verovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen,

tällä poikkeuksella varmistettaneen Irlannin nykyään kiinteistöihin soveltaman arvonlisäverojärjestelmän parempi toimivuus,

poikkeuksen rajoitetun soveltamisalan vuoksi erityistoimenpide on tavoitteeseensa nähden oikeasuhteinen,

on olemassa varteenotettava mahdollisuus, että mainittu arvonlisäveron kiertojärjestely laajenee poikkeusta koskevan pyynnön esittämisen ja poikkeuksen myöntämisen välisenä aikana; tätä poikkeusta koskevan pyynnön kohteena olevan lainsäädäntöluonnoksen tultua julkaistuksi 26 päivänä maaliskuuta 1997 kiinteistön luovuttajat, vuokranantajat ja vuokramiehet eivät viimeistään kyseisestä päivästä lähtien ole voineet enää oikeutetusti odottaa ennen kyseistä päivää voimassa olleen Irlannin lainsäädännön olevan edelleen voimassa; tämän vuoksi on aiheellista antaa lupa poikkeukseen 26 päivästä maaliskuuta 1997,

komissio on vahvistanut 10 päivänä heinäkuuta 1996 työohjelman, joka perustuu asteittaiselle etenemiselle kohti uutta yhteistä arvonlisäverojärjestelmää,

kiinteistöjen verotus on tärkeä seikka, jota on tarkasteltava kyseisessä ohjelmassa,

koska viimeinen ehdotuskokonaisuus on esitettävä ennen vuoden 1999 puoliväliä, ja jotta voitaisiin arvioida poikkeuksen johdonmukaisuutta uuden yhteisen arvonlisäverojärjestelmän kokonaisvaltaisen lähestymistavan kanssa, lupa annetaan 31 päivään joulukuuta 1999, ja

poikkeuksella ei ole kielteistä vaikutusta arvonlisäverosta saataviin Euroopan yhteisöjen omiin varoihin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, Irlannille annetaan 26 päivästä maaliskuuta 1997 31 päivään joulukuuta 1999 lupa nimetä henkilö, jolle luovutus tehdään, veronmaksuvelvolliseksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- vuokratun etuuden luovutus tai sen siirto katsotaan vuokraajan tekemäksi tavaroiden luovutukseksi,

- vuokratun etuuden saava henkilö on verovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 1997.

Neuvoston puolesta

M. FISCHBACH

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/95/EY, EYVL N:o L 338, 28.12.1996, s. 89.