31997D0188

97/188/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1997, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle tehdä Tsekin tasavallan kanssa kaksi poikkeusmääräyksiä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 2 ja 3 artiklaan sisältävää sopimusta

Virallinen lehti nro L 080 , 21/03/1997 s. 0018 - 0019


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 1997,

luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle tehdä T Osekin tasavallan kanssa kaksi poikkeusmääräyksiä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 2 ja 3 artiklaan sisältävää sopimusta (97/188/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

kuudennen direktiivin 30 artiklan mukaisesti neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltioille luvan tehdä kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa sopimuksen, joka saattaa sisältää poikkeuksia tästä direktiivistä,

Saksan hallitus on pyytänyt komission pääsihteeristössä 22 päivänä elokuuta 1995 ja 26 päivänä maaliskuuta 1996 saapuneiksi kirjatuilla kirjeillä lupaa tehdä T Osekin tasavallan kanssa kaksi sopimusta, jotka sisältävät poikkeuksia kuudennen direktiivin 2 ja 3 artiklaan kahden, sopimuspuolten rajan ylittävän sillan rakennus-, korjaus- ja uudistamistöiden osalta,

muille jäsenvaltioille on ilmoitettu Saksan hakemuksesta 25 päivänä huhtikuuta 1996,

ilman poikkeusmääräyksiä olisivat Saksan alueella tehtävät rakennus-, korjaus- ja uudistamistyöt Saksan arvonlisäveron alaisia ja T Osekin alueella tehtävät jäisivät kuudennen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, ja lisäksi kaikki T Osekin tasavallasta lähtöisin olevat Saksaan tuodut tavarat, joita käytetään kyseisten kahden rajasillan rakentamiseen, korjaamiseen tai uudistamiseen, olisivat Saksan arvonlisäveron alaisia,

sopimuksissa olevien poikkeusmääräysten tarkoitus on yksinkertaistaa kyseisistä rajasillan rakennustöistä vastaavien verotussääntöjä,

poikkeusmääräykset vaikuttavat ainaostaan hyvin vähän arvonlisäverosta saataviin Euroopan yhteisöjen omiin varoihin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saksan liittotasavallalle annetaan lupa tehdä T Osekin tasavallan kanssa kaksi sopimusta, jotka sisältävät poikkeuksia kuudenteen direktiiviin 77/388/ETY.

Ensimmäinen sopimus koskee Nürnbergistä itään kulkevan Saksan moottoritien A6 ja Pilsenistä länteen kulkevan T Osekin moottoritien D5 yhdistämistä rakentamalla Rehlingbach-joen Waidhausin ja Roßhauptin alueella ylittävä rajasilta.

Toinen sopimus koskee moottoritie E49:n jatkamiseksi Schönbergin ja Voitersreuthin alueelle rakennettavaa rajasiltaa.

Näihin sopimuksiin sisältyvät poikkeavat verotusmääräykset määritellään tämän päätöksen 2, 3 ja 4 artiklassa.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä kuudennen direktiivin 3 artiklassa säädetään, katsotaan tämän päätöksen 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun sillanrakennustyömaan ja rakennustyön valmistuttua varsinaisen sillan, siltä osin kuin ne sijaitsevat T Osekin tasavallan alueella, kuuluvan Saksan liittotasavallan alueeseen kyseisen sillan rakentamiseen tai korjaamiseen ja uudistamiseen liittyvien tavaroiden toimittamisen ja palvelujen tarjoamisen osalta.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä kuudennen direktiivin 3 artiklassa säädetään, katsotaan tämän päätöksen 1 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetun sillanrakennustyömaan ja rakennustyön valmistuttua varsinaisen sillan, siltä osin kuin ne sijaitsevat Saksan liittotasavallan alueella, kuuluvan T Osekin tasavallan alueeseen kyseisen sillan rakentamiseen tai korjaamiseen ja uudistamiseen liittyvien tavaroiden toimittamisen ja palvelujen tarjoamisen osalta.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä kuudennen direktiivin 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, T Osekin alueelta lähtöisin olevista Saksan alueelle tuoduista tavaroista ei peritä arvonlisäveroa edellyttäen, että näitä tavaroita käytetään tämän päätöksen 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen rajasiltojen rakentamiseen, korjaamiseen ja uudistamiseen. Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta julkisen viranomaisen samassa tarkoituksessa maahan tuomiin tavaroihin.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1997.

Neuvoston puolesta

G. ZALM

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/95/EY (EYVL N:o L 338, 20.12.1996, s. 89).