31997D0182

97/182/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 1997, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 91/629/ETY liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 076 , 18/03/1997 s. 0030 - 0031


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä helmikuuta 1997,

vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 91/629/ETY liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/182/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 91/629/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 97/2/EY (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 91/629/ETY 6 artiklan mukaisesti eläinlääkintäalan tiedekomitea on 9 päivänä marraskuuta 1995 antanut lausunnon, jonka perusteella komissio on laatinut neuvostolle ja parlamentille toimitetun kertomuksen,

tämän kertomuksen johtopäätösten perusteella on aiheellista muuttaa eräitä direktiivin 91/629/ETY liitteen säännöksiä,

omistajan tai eläimistä vastaavan henkilön pitäisi tarkastaa sisätiloissa pidetyt vasikat vähintään kahdesti päivässä ja ulkona pidetyt vasikat vähintään kerran päivässä,

tautien esiintymiseen, immuunijärjestelmän toimintaan ja liikuntaan liittyvien tietojen perusteella vasikoita olisi ruokittava siten, ettei niiden veren hemoglobiini laske alle tietyn vähimmäistason,

vasikoiden kytkeminen aiheuttaa ongelmia; tästä syystä yksittäiskarsinoissa olevia vasikoita ei saisi kytkeä ja yhteiskarsinoissa olevat vasikat saa kytkeä vain lyhyeksi aikaa maidon antamisen ajaksi,

vasikat olisi ruokittava käymiskykyisellä ravinnolla, joka on laadultaan asianmukaista ja määrältään riittävää pitämään yllä suolen mikrobiologista flooraa ja joka sisältää tarpeeksi kuitua stimuloimaan pötsin nukkapeitteen kehittymistä,

voimassa olevien veden ja muiden nesteiden saatavilla oloa koskevien vaatimusten lisäksi sairailla tai kuumissa ilmasto-oloissa olevilla vasikoilla pitäisi olla vettä saatavilla,

vasikoiden veren asianmukaisen immunoglobuliinitason varmistamiseksi niiden on saatava tarpeeksi ternimaitoa ensimmäisen kuuden elintunnin aikana ja mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/629/ETY liite seuraavasti:

1. Korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6. Omistajan tai eläimistä vastaavan henkilön on tarkastettava sisätiloissa pidetyt vasikat vähintään kahdesti päivässä ja ulkona pidetyt vasikat vähintään kerran päivässä. Jokainen sairaalta tai vahingoittuneelta vaikuttava vasikka on viipymättä hoidettava asianmukaisesti ja jos karjankasvattajan antama hoito ei tehoa, olisi mahdollisimman pian otettava yhteys eläinlääkäriin. Tarvittaessa sairaat tai vahingoittuneet vasikat on eristettävä asianmukaisiin tiloihin, joissa on kuiva ja mukava alusta."

2. Korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. Eläinsuojat on rakennettava sellaisiksi, että jokainen vasikka voi laskeutua makuulle, levätä, nousta makuulta ja puhdistautua vaivatta."

3. Korvataan 8 kohta seuraavasti:

"8. Vasikoita ei saa pitää kytkettyinä, lukuun ottamatta yhteiskarsinoissa olevia vasikoita, jotka saadaan kytkeä enintään tunniksi kerrallaan maidon tai maidonkorvikkeen antamisen ajaksi. Kun kytkyitä käytetään, ne eivät saa aiheuttaa vahinkoa vasikoille ja ne on tarkastettava säännöllisesti ja säädettävä tarvittaessa sopiviksi ja mukaviksi. Kytkyen on oltava sellainen, että se estää mahdollisimman tehokkaasti kuristumisen ja vahingoittumisen, ja sen on sallittava vasikan liikkuminen 7 kohdan mukaisesti."

4. Korvataan 11 kohta seuraavasti:

"11. Kaikilla vasikoilla on oltava saatavilla niiden ikään ja painoon nähden sekä niiden käyttäytymiseen liittyvät ja fysiologiset tarpeet huomioon ottaen sopivaa ravintoa hyvän terveydentilan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tässä tarkoituksessa niiden ravinnossa on oltava tarpeeksi rautaa, että veren keskimääräinen hemoglobiinitaso pysyy ainakin 4,5 mmol/l tasolla, ja jokaiselle yli 2 viikon ikäiselle vasikalle on annettava päivittäin ravintoa, joka sisältää vähimmäismäärän kuituja, ja tämä määrä nostetaan 50 grammasta 250 grammaan päivässä 8-20 viikon ikäisten vasikoiden osalta. Vasikoilla ei saa pitää kuonokoppaa."

5. Korvataan 12 kohdan ensimmäisessä virkkeessä sana "kerran" sanoilla "kaksi kertaa".

6. Lisätään 13 kohtaan toinen virke seuraavasti:

"Kuumissa ilmasto-oloissa tai sairaana olevilla vasikoilla on oltava koko ajan saatavilla puhdasta juomavettä."

7. Lisätään 15 kohta seuraavasti:

"15. Jokaisen vasikan on saatava naudan ternimaitoa niin pian kuin mahdollista syntymänsä jälkeen ja ainakin kuuden ensimmäisen elintunnin aikana."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 340, 11.12.1991, s. 28

(2) EYVL N:o L 25, 18.1.1997, s. 24