31996Y0306(01)

Komission tiedonanto vähämerkityksisestä tuesta

Virallinen lehti nro C 068 , 06/03/1996 s. 0009 - 0010


Komission tiedonanto vähämerkityksisestä tuesta (96/C 68/06)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa kielletään, tietyin mahdollisin poikkeuksin, "jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa" ja joka vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Vaikka kaikki valtion myöntämät tuet tietylle yritykselle vääristävät tai voivat vääristää merkittävällä tai vähäisemmällä tavalla kilpailua yrityksen ja sen sellaisten kilpailijoiden välillä, jotka eivät saa tukea, kaikella tuella ei ole merkittävää vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja kilpailuun. Näin on erityisesti sellaisen tuen osalta, joka määrältään on vähäistä. Tällaista tukea myönnetään useimmiten - muttei yksinomaan - pk-yrityksille, pääasiassa paikallisten tai alueellisten viranomaisten hallinnoimien järjestelmien yhteydessä.

Hallinnon yksinkertaistamiseksi niin jäsenvaltioissa kuin komission yksiköissä - koska komission on pystyttävä keskittämään voimavaransa todella merkittäviin tapauksiin yhteisön tasolla - sekä pk-yritysten eduksi komissio on vuonna 1992 (1) ottanut käyttöön vähämerkityksistä tukea koskevan säännön, jossa määritetään tukikynnys absoluuttisena määränä, jota pienempään määrään 92 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, eikä tuesta tarvitse antaa tietoa etukäteen komissiolle 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti. On kuitenkin ilmennyt, että sääntö ei kata tiettyä tukea, kun on ilmeistä, että se ei uhkaa vääristää kilpailua ja kauppaa jäsenvaltioiden välillä huomattavalla tavalla ja kun siihen liittyvien edellytysten valvonta voi osoittautua vaikeaksi erityisesti niiden kasautuessa komission hyväksymien tukijärjestelmien kanssa. Vähämerkityksistä tukea koskevaa sääntöä on siis mukautettava seuraavasti:

- vähämerkityksisen tuen suurin mahdollinen kokonaismäärä on 100 000 ecua (2) kolmen vuoden ajanjaksolla alkaen ensimmäisestä vähämerkityksisestä tuesta;

- määrä kattaa kaiken vähämerkityksisen tuen osalta myönnetyn julkisen tuen eikä vaikuta tuensaajan mahdollisuuksiin saada muita tukia komission hyväksymien tukiohjelmien perusteella;

- määrä kattaa kaikki muut tukiluokat riippumatta niiden muodosta tai kohteesta, lukuun ottamatta vientitukea (3), joka jää toimenpiteen ulkopuolelle.

Ne julkiset tuet, joita 100 000 ecun enimmäismäärä koskee, ovat kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten myöntämiä, riippumatta siitä, saadaanko varat kokonaisuudessaan jäsenvaltioilta vai osallistuuko yhteisö niiden rahoitukseen rakennerahastojen, erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kautta.

Vaikka sääntö pääasiassa koskee pk-yrityksiä, sitä sovelletaan riippumatta edunsaajayrityksen koosta. Sitä ei kuitenkaan sovelleta EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin aloihin, laivanrakennusalaan, kuljetusalaan eikä maataloustoiminnan tai kalastuksen menoihin liittyvään tukeen.

Vähämerkityksistä tukea koskevassa säännössä enimmäismäärä esitetään 100 000 ecun avustuksen muodossa. Kun tuki myönnetään muussa kuin avustuksen muodossa, se on muunnettava avustusta vastaavaksi, jotta vähämerkityksistä tukea koskevan säännön rajoitusta voidaan soveltaa. Muut tavallisimmat vähäisenä tukena myönnetyt tukimuodot ovat korkotuettu laina, verokevennykset ja lainatakaukset. Tällaisessa muodossa myönnetty tuki muunnetaan vastaavaksi avustukseksi seuraavasti.

Vastaava avustus lasketaan bruttoarvona, toisin sanoen ennen veroja, mikäli tuki on verotettavaa. Kun tuki ei ole verotettavaa, kuten joissain maksuja koskevissa vapautuksissa, huomioidaan tuen nimellisarvo, joka on samanaikaisesti brutto ja netto.

Kaikki tuki, joka maksetaan jälkikäteen, on saatettava ajan tasalle. Ajan tasalle saattamisen laskennassa käytettävä korko on tuen myöntämisajankohtana voimassa oleva viitekorko. Avustukset on kuitenkin huomioitava kokonaisuudessaan, vaikka maksamiset olisikin porrastettu.

Tiettynä vuotena korkotuettua lainaa vastaava avustus on lainalle viitekoron mukaisesti lasketun koron ja tosiasiallisesti maksetun koron erotus. Korkotuen seurauksena lainan kokonaistakaisinmaksuun mennessä säästetty määrä on saatettava ajan tasalle lainan myöntämisen ajankohtaan ja laskettava yhteen.

Verohuojennusta vastaava avustus on kyseisenä vuonna toteutunut säästö veroissa. Myös tässä myöhempinä vuosina toteutuvat säästöt veroissa on saatettava ajan tasalle viitekoron avulla.

Lainatakauksia vastaava avustus voidaan tiettynä vuotena laskea

- joko samalla tavalla kuin korkotuettua lainaa vastaava avustus, vähentämällä maksetut erät; korkotuki on viitekoron ja valtion takuun perusteella sovitun koron erotus

- tai (a) (suorittamatta jättämisen todennäköisyyttä kuvaavalla) riskikertoimella kerrotun jäljellä olevan taatun määrän ja (b) kaikkien maksettujen maksujen erotuksena, eli:

(taattu määrä × riski) - maksetut

Riskikertoimen osalta todetaan, että sen olisi oltava vastaavanlaisissa olosuhteissa (ala, yrityksen koko, yleisen taloudellisen toiminnan taso) myönnettyjen lainojen maksamatta jättämisten mukainen. Ajan tasalle saattaminen suoritetaan kuten edellä on esitetty.

Komission on valvottava, että jäsenvaltiot eivät myönnä yrityksilleen tukea, joka ei sovellu yhteismarkkinoille (4). Jäsenvaltioiden on helpotettava tämän tehtävän suorittamista perustamalla valvontajärjestelmä, joka takaa sen, että samalle edunsaajalle eri muodoissa myönnetyn vähämerkityksisen tuen yhteenlaskettu kokonaismäärä ei ylitä 100 000:ta ecua kolmen vuoden ajanjaksolla. Erityisesti vähämerkityksisen tuen myöntämisen tai tämäntyyppisen tuen myöntämiseen tähtäävän järjestelmän yksityiskohtaisten sääntöjen on sisällettävä ehto, että samalle yritykselle myönnetty ylimääräinen vähämerkityksinen tuki ei saa yhdessä yritykselle myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärän kanssa ylittää 100 000 ecun rajaa kolmen vuoden ajanjaksolla. Järjestelmän on myös mahdollistettava jäsenvaltioiden vastaukset komission niille mahdollisesti esittämiin kysymyksiin.

(1) Yhteisön tukikehys pienille ja keskisuurille yrityksille, 3.2 kohta, EYVL N:o C 213, 19.8.1992, s. 2.

(2) Jäsenvaltioille 23 päivänä maaliskuuta 1993 toimitettu selittävä kirje (D/06878) on edelleen voimassa niiltä osin, jotka koskevat muun kuin avustuksen muodossa maksettua tukea vastaavan avustuksen yksityiskohtaisia laskentasääntöjä.

(3) Vientituella tarkoitetaan kaikkea suoraan vietäviin määriin, jakeluverkoston perustamiseen ja toimintaan tai vientitoimintaan liittyviin juokseviin menoihin liittyvää tukea. Vientitukena ei sitä vastoin pidetä messujen ja näyttelyiden osallistumiskuluja eikä uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomisessa uusille maantieteellisille markkinoille tarpeellisia tutkimuksia ja neuvoja.

(4) Komissio pidättää itsellään myös oikeuden toimenpiteisiin sellaisia tukia kohtaan, jotka noudattavat vähämerkityksistä tukea koskevaa sääntöä, mutta jotka ovat muiden perustamissopimuksen säännösten vastaisia.