31996R2511

Komission asetus (EY) N:o 2511/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 1997

Virallinen lehti nro L 345 , 31/12/1996 s. 0021 - 0025


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2511/96,

annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

tietyistä kolmansista maista peräisin olevien 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 1997

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2490/96 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annetuista tietyistä myönnytyksistä ja Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tehdyissä vapaakauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevissa sopimuksissa määrättyjen tiettyjen maataloutta koskevien myönnytysten autonomisesta ja väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 7 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1926/96 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksissa (EY) N:o 3066/95 ja (EY) N:o 1926/96 säädetään 153 000:n 160-300 kilogrammaa painavien ja Unkarista, Puolasta, T Osekin tasavallasta, Slovakiasta, Romaniasta, Bulgariasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevien elävien nautaeläimien tariffikiintiön, johon sovelletaan 80 prosentin tullinalennusta, avaamisesta vuodeksi 1997; olisi vahvistettava näiden eläinten tuontiin liittyvät hallintotoimenpiteet,

keinottelun välttämiseksi on aiheellista saattaa käytettävissä oleva määrä sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan toimintansa vakavuuden ja toteuttavat tietyn suuruista kauppavaihtoa kolmansien maiden kanssa; tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnon varmistamiseksi on aiheellista vaatia, että kyseiset toimijat ovat vieneet ja/tai tuoneet vuoden 1996 aikana vähintään 50 eläintä; 50 eläimen erä edustaa periaatteessa normaalia rahtia, ja kokemus on osoittanut, että yhden erän myynti tai ostaminen on vähimmäisedellytys liiketoimen pitämiseksi todellisena ja elinkelpoisena,

vuodeksi 1997 vahvistettujen määrien tuonnin säännöllisyyden varmistamiseksi on syytä jaksottaa todistusten antaminen vuoden 1997 eri ajanjaksoille,

on syytä säätää, että järjestelmää hallinnoidaan tuontitodistusten avulla; tämän vuoksi olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä osista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuksiin, tarvittaessa tietyistä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yksityisistä, yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä marraskuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2402/96 (5), ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/96 (7), säännöksistä poiketen, on myös syytä säätää, että todistuksen annetaan harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähennysprosenttia soveltaen, ja

naudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksissa (EY) N:o 3066/95 ja (EY) N:o 1926/96 säädettyjä tariffikiintiöitä soveltaen voidaan tuoda 153 000 CN-koodiin 0102 90 41 tai 0102 90 49 kuuluvaa liitteessä II tarkoitetuista kolmansista maista peräisin olevia nautaeläimiä vuonna 1997 tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2. Arvotullia ja yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja tuontitullin erityisiä määriä alennetaan 80 prosentilla näiden eläinten osalta.

2 artikla

1. Päästäkseen osalliseksi 1 artiklassa tarkoitetusta kiintiöstä hakijan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka on hakemuksen esittämishetkellä mahdollista todistaa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla tuoneensa ja/tai vieneensä vuonna 1996 vähintään 50 CN-koodiin 0102 90 kuuluvaa eläintä; hakijan on oltava merkitty kansalliseen arvonlisäverovelvollisten luetteloon.

2. Todisteet tuonnista ja viennistä esitetään ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasiakirjan tai vientiasiakirjan avulla, jossa on oltava tulliviranomaisten tekemä asianmukainen hyväksymismerkintä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä asianmukaisella tavalla oikeaksi todistettuja jäljennöksiä edellä tarkoitetuista asiakirjoista, jos hakija voi todistaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, ettei hänen ole ollut mahdollista saada alkuperäisiä asiakirjoja.

3 artikla

1. Tuontioikeushakemus voidaan esittää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on merkitty luetteloon,

2. tuontioikeushakemus

- on tehtävä vähintään 50 eläimestä

ja

- saa koskea enintään 10 prosenttia käytettävissä olevasta määrästä.

Jos hakemus tehdään edellä mainitun määrän ylittävästä määrästä, otetaan huomioon vain tämä määrä.

4 artikla

1. Tuontioikeushakemuksia voidaan jättää ainoastaan 17 ja 24 päivän tammikuuta 1997 välisenä aikana.

2. Jos sama hakija esittää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään.

3. Jäsenvaltioiden on annettava jätetyistä hakemuksista komissiolle tieto viimeistään 6 päivänä helmikuuta 1997. Tiedonantoon on sisällyttävä luettelo hakijoista ja haetuista määristä.

Kaikki tiedonannot, mukaan lukien "tyhjät ilmoitukset", on lähetettävä teleksillä tai telekopiona tämän asetuksen liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti, jos hakemuksia on tehty.

5 artikla

1. Komissio päättää missä määrin hakemukset voidaan hyväksyä.

2. Jos määrät, joille edellä 4 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia on jätetty, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa haettuja määriä koskevan yhdenmukaisen vähennysprosentin.

Jos edellisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyksen tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 50 eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan arpomalla 50:n eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota kohden. Jos jäljelle jää määrä, joka on pienempi kuin 50 eläintä, kyseinen määrä muodostaa yhden erän.

6 artikla

1. Edellä 5 artiklan mukaisesti myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on tuontitodistusten esittäminen.

2. Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tuontioikeushakemus on jätetty.

3. Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

a) 8 kohtaan merkintä liitteessä tarkoitetuista maista; todistus velvoittaa tuomaan yhdestä tai useammasta merkitystä maasta,

b) 20 kohtaan yksi seuraavista merkinnöistä:

Reglamento (CE) n° 2511/96

Forordning (EF) nr. 2511/96

Verordnung (EG) Nr. 2511/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2511/96

Regulation (EC) No 2511/96

Règlement (CE) n° 2511/96

Regolamento (CE) n. 2511/96

Verordening (EG) nr. 2511/96

Regulamento (CE) nº 2511/96

Asetus (EY) N:o 2511/96

Förordning (EG) nr 2511/96.

4. Todistukset on annettava 30 päivään kesäkuuta 1997 mennessä enintään 50 prosentille myönnetyistä tuontioikeuksista. Jäljelle jääviä eläimiä koskevat tuontitodistukset on vahvistettava 1 päivästä heinäkuuta 1997 alkaen.

5. Tämän asetuksen mukaisesti laaditut tuontitodistukset ovat voimassa 90 päivää niiden antopäivästä. Todistukset eivät kuitenkaan saa olla voimassa 31 päivän joulukuuta 1997 jälkeen.

6. Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.

7. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta.

7 artikla

Eläimiin sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuja tulleja esitettäessä viejämaan antama EUR.1-tavaratodistus Eurooppa-sopimusten liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 4 ja kaupan vapauttamista koskevien sopimusten liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 3 mukaisesti.

8 artikla

1. Jokainen 1 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tuotu eläin on merkittävä

- joko häviämättömällä tatuoinnilla,

- tai vähintään eläimen toiseen korvaan tehtävällä virallisella tai jäsenvaltion virallisesti hyväksymällä korvatunnisteella.

2. Tatuointi tai tunniste on tehtävä siten, että vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä suoritetun rekisteröinnin avulla voidaan todeta vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivä sekä tuojan henkilöllisyys.

9 artikla

Viimeistään kolmen viikon kuluttua tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten tuonnista tuojan on ilmoitettava tuontitodistuksen antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle tuotujen eläinten lukumäärä ja alkuperä. Kyseisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot komissiolle jokaisen kuukauden alussa.

10 artikla

1. Tuontitodistushakemuksen jättämisen yhteydessä tuojan on annettava asetuksen (EY) N:o 1445/95 4 artiklassa säädetty tuontitodistusta koskeva 3 ecun vakuus eläintä kohden ja tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitettua tiedonantoa koskeva 1 ecun vakuus eläintä kohden.

2. Tiedonantoa koskeva vakuus vapautetaan, jos tiedonanto toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle 9 artiklassa tarkoitetussa määräajassa kyseiseen tiedonantoon kuuluvien eläinten osalta. Muussa tapauksessa vakuus pidätetään. Päätös kyseisen vakuuden vapauttamisesta tehdään samanaikaisesti todistusvakuuden vapauttamista koskevan päätöksen kanssa.

11 artikla

Asetusten (ETY) N:o 3719/88 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 328, 30.12.1995, s. 31

(2) EYVL N:o L 338, 28.12.1996, s. 13

(3) EYVL N:o L 254, 8.10.1996, s. 1

(4) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

(5) EYVL N:o L 327, 18.12.1996, s. 14

(6) EYVL N:o L 143, 27.6.1995, s. 35

(7) EYVL N:o L 274, 26.10.1996, s. 18

LIITE I

>KAAVION ALKU>

Telekopionumero: +32 2 296 60 27

Asetuksen (EY) N:o 2511/96 soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO PO VI/D/2 - NAUDANLIHA-ALA

TUONTIOIKEUSHAKEMUS

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

Kolmansien maiden luettelo

- Unkari

- Puola

- T Osekin tasavalta

- Slovakia

- Romania

- Bulgaria

- Liettua

- Latvia

- Viro