31996R2470

Neuvoston asetus (EY) N:o 2470/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien keston pidentämisestä perunoiden osalta

Virallinen lehti nro L 335 , 24/12/1996 s. 0010 - 0010


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2470/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien keston pidentämisestä perunoiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2100/94 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tiedetään, että tekniset vaikeudet perunan kasvatuksessa vaativat pitkäaikaista rahallista panostusta tutkimustoimintaan verrattuna valtaosaan kaikkia muita viljelykasvilajikkeita; tämän lisäksi markkinoilta saatu kokemus on osoittanut, että uuden perunalajikkeen kaupallinen arvo paljastuu vasta pitkällä aikavälillä verrattuna muihin viljelykasvilajikkeisiin, jotka myös vaativat pitkän aikavälin tutkimustoimintaa; tämän vuoksi kohtuullinen korvaus tutkimustoiminnasta on mahdollinen ainoastaan suojauksen melko myöhäisessä vaiheessa muihin maatalouden viljelykasvilajikkeisiin verrattuna,

jotta voidaan luoda sellainen oikeudellinen ympäristö, joka vaikuttaa osaltaan tällaisen kohtuullisen korvauksen saavuttamiseen, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien alkuperäisen kestoajan pidentäminen viidellä vuodella perunoiden osalta on kaikkein tarkoituksenmukaisin toimenpide,

tällaisen pidennyksen on koskettava kaikkia voimassa olevia yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia, jotka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jotka myönnetään tulevaisuudessa, jollei oikeuden omistaja luovu oikeudestaan asianmukaisesti tai yhteisön kasvilajikevirasto lakkauta oikeutta päätöksellään, ja

tätä pidennysaikaa on lyhennettävä, jos samaa lajiketta koskeva kansallinen kasvinjalostajanoikeus tai -oikeudet ovat olleet voimassa jossakin jäsenvaltiossa ennen yhteisön kasvinjalostajanoikeuden myöntämistä, ja kasvattajalla on näin ollen ollut mahdollisuus hyödyntää lajikettaan; asetuksen (EY) N:o 2100/94 116 artiklan siirtymäkauden järjestelmässä on jo säädetty verrannollisesta periaatteesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 2100/94 19 artiklan 1 kohdassa säädettyä yhteisön kasvinjalostajanoikeuden kestoa perunalajikkeiden osalta pidennetään viidellä vuodella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 116 artiklan 4 kohdan neljännen luetelmakohdan säännösten soveltamista.

2. Niiden lajikkeiden osalta, joita koskeva kansallinen kasvinjalostajanoikeus on myönnetty ennen yhteisön kasvinjalostajanoikeuden myöntämistä, mutta joihin ei sovelleta mainitun asetuksen 116 artiklan 4 kohdan neljättä luetelmakohtaa, 1 kohdassa tarkoitettua pidennystä lyhennetään pisimmällä ajanjaksolla täysinä vuosina, jona mikä tahansa saman lajikkeen osalta myönnetty oikeus tai myönnetyt oikeudet ovat olleet voimassa jossakin jäsenvaltiossa ennen yhteisön kasvinjalostajanoikeuden myöntämistä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta

I. YATES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 227, 1.9.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella 2506/95 (EYVL N:o L 258, 28.10.1995, s. 3).