31996R2271

Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta

Virallinen lehti nro L 309 , 29/11/1996 s. 0001 - 0006


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2271/96,

annettu 22 päivänä marraskuuta 1996,

tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 73 c, 113 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo, että

yhteisön tavoitteisiin kuuluu edistää maailmankaupan sopusointuista kehitystä ja kansainvälisen kaupan rajoitusten asteittaista poistamista,

yhteisö pyrkii mahdollisimman laajalti toteuttamaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen pääomien vapaan liikkuvuuden tavoitteen, mukaan lukien kaikkien suoriin sijoituksiin, kiinteistösijoitukset mukaan luettuina, sijoittautumiseen, rahoituspalvelujen tarjoamiseen tai arvopaperien hyväksymiseen pääomamarkkinoille kohdistuvien rajoitusten poistaminen,

tietty kolmas maa on säätänyt tiettyjä lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä, jotka merkitsevät jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden toimien sääntelyä,

tällaisten lakien, asetusten ja muiden säädösten ekstraterritoriaalinen soveltaminen loukkaa kansainvälistä oikeutta ja haittaa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista,

tällaiset lait, mukaan lukien asetukset ja muut säädökset sekä niihin perustuvat tai niistä aiheutuvat toimet, vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat vallitsevaan oikeusjärjestykseen ja vahingoittavat yhteisön etuja sekä luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etuja heidän käyttäessään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia oikeuksiaan,

näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tarpeen yhteisön tasolla toteuttaa toimia yhteisön vallitsevan oikeusjärjestyksen, yhteisön etujen sekä luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etujen suojelemiseksi erityisesti poistamalla, mitätöimällä, estämällä tai muulla tavoin vastustamalla kyseisen ulkomaisen lainsäädännön vaikutuksia,

tämän asetuksen nojalla esitetty tietojen toimittamista koskeva pyyntö ei estä jäsenvaltiota vaatimasta samanlaista tietoa annettavaksi kyseisen valtion omille viranomaisille,

neuvosto on hyväksynyt yhteisen toiminnan 96/668/YUTP 22 päivältä marraskuuta 1996 (2) varmistaakseen, että jäsenvaltiot toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet suojatakseen luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joiden etuja edellä mainitut lait ja niihin perustuvat toimet koskevat, jos nämä edut eivät ole tällä asetuksella suojattuja,

tämän asetuksen soveltamisessa komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista muodostuva komitea,

tässä asetuksessa säädetyt toimet ovat tarpeen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja

tiettyjen tämän asetuksen säännösten hyväksymiseksi ei perustamissopimuksessa ole muita kuin 235 artiklassa määrätyt toimivaltuudet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään suojautumisesta tämän asetuksen liitteessä eriteltyjen lakien, mukaan lukien asetukset ja muut säädökset, ekstraterritoriaalisesta soveltamisesta aiheutuvilta vaikutuksilta sekä niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien vaikutuksilta, sekä vaikutusten torjumisesta silloin, kun soveltaminen koskee niiden 11 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden etuja, joiden toiminta liittyy kansainväliseen kauppaan ja/tai pääoman liikkuvuuteen sekä näihin liittyviin kaupallisiin toimiin yhteisön ja kolmansien maiden välillä.

Neuvosto voi perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti ja sen estämättä, mitä 7 artiklan c alakohdassa säädetään, lisätä lakeja tämän asetuksen liitteeseen tai poistaa niitä siitä.

2 artikla

Kun liitteessä mainitut lait tai siihen perustuvat tai siitä johtuvat toimet vaikuttavat suoraan tai välillisesti 11 artiklassa tarkoitetun henkilön taloudellisiin ja/tai rahoitusta koskeviin etuihin, tällaisen henkilön on ilmoitettava kyseiset tiedot komissiolle 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän sai asiasta tiedon; oikeushenkilön etujen osalta tämä velvoite koskee johtokunnan jäseniä, johtajistoa ja muita henkilöitä, joilla on vastuu liikkeenjohdosta (3).

Komission pyynnöstä tällaisen henkilön on annettava kaikki tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät komission pyynnön mukaiset tiedot 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Tiedot on toimitettava Euroopan komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä. Jos tiedot toimitetaan suoraan Euroopan komissiolle, komissio ilmoittaa välittömästi asiasta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa tiedot antanut henkilö asuu tai on rekisteröity.

3 artikla

Tietoja, jotka on luovutettu 2 artiklan mukaisesti, saa käyttää ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu.

Tietoja, jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia tai jotka luovutetaan luottamuksellisesti, koskee salassapitovelvollisuus. Komissio ei saa ilmaista tällaista tietoa ilman tiedot antaneen henkilön nimenomaista lupaa.

Kyseisten tietojen toimittaminen edelleen on sallittua silloin, kun komissio velvoitetaan siihen tai sille annetaan siihen lupa, erityisesti oikeudellisten toimien yhteydessä. Tietojen toimittamisessa edelleen on otettava huomioon kyseisen henkilön oikeutetut edut siten, että hänen liikesalaisuuksiaan ei ilmaista.

Tämän artiklan säännökset eivät estä komissiota ilmaisemasta yleisluonteisia tietoja. Tällaisen tiedon antaminen ei ole sallittua, jos se on ristiriidassa tiedon alkuperäisen tarkoituksen kanssa.

Jos luottamuksellisuutta rikotaan, tiedon toimittajalla on oikeus siihen, että tieto tarpeen mukaan kumotaan, jätetään huomioon ottamatta tai oikaistaan.

4 artikla

Yhteisön ulkopuolisen tuomioistuimen tuomioita ja hallintoviranomaisen päätöksiä, joissa on kyse liitteessä mainittujen lakien tai niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien soveltamisesta suoraan tai välillisesti, ei tunnusteta eikä panna täytäntöön millään tavalla.

5 artikla

Jäljempänä 11 artiklassa tarkoitettu henkilö ei saa suoraan tai avustajan tai muun välittäjänä toimivan henkilön kautta tahallaan tai tahallisen laiminlyönnin vuoksi noudattaa vaatimuksia tai kieltoja, mukaan lukien ulkomaisten tuomioistuinten pyynnöt, jotka suoraan tai välillisesti perustuvat liitteessä lueteltuihin lakeihin tai niihin perustuviin tai niistä aiheutuviin toimiin tai johtuvat edellä mainituista laeista tai toimista.

Henkilöille voidaan antaa 7 ja 8 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti lupa noudattaa näitä vaatimuksia tai kieltoja kokonaan tai osittain, jos noudattamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti heidän etujaan tai yhteisön etuja. Tämän säännöksen soveltamisperusteet vahvistetaan 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kun on riittävä näyttö siitä, että noudattamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, komissio tekee 8 artiklassa tarkoitetulle komitealle ehdotuksen tarvittavista tämän asetuksen mukaisesti toteutettavista toimenpiteistä.

6 artikla

Jäljempänä 11 artiklassa tarkoitetulla henkilöllä, joka harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa, on oikeus saada korvaus liitteessä lueteltujen lakien soveltamisesta tai niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien hänelle aiheuttamasta vahingosta ja menetyksestä, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Vahingonkorvausta voidaan vaatia luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai muulta vahingon aiheuttaneelta tai keneltä tahansa, joka toimii tämän puolesta tai välikätenä.

Tämän artiklan nojalla vireille pantuihin oikeudenkäynteihin ja sen nojalla annettuihin päätöksiin sovelletaan tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 allekirjoitettua Brysselin yleissopimusta. Vahingonkorvausta voidaan hakea kyseisen yleissopimuksen II osaston 2-6 jakson määräysten sekä saman yleissopimuksen 57 artiklan 3 kohdan mukaisesti missä tahansa sellaisessa jäsenvaltiossa vireille pannussa oikeudenkäynnissä, jossa kyseisellä luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, taholla tai tällaisen puolesta tai tämän välittäjänä toimivalla on varallisuutta.

Vahingonkorvaus voi sovellettavan lain mukaisesti olla muodoltaan näiden henkilöiden, tahojen tai niiden puolesta tai niiden välittäjänä toimivien henkilöiden yhteisössä olevien varojen takavarikointia tai myyntiä, mukaan lukien yhteisössä rekisteröidyn oikeushenkilön osakkeet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden saatavilla olevien keinojen käyttämistä.

7 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseksi komissio

a) tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi ja täydessä laajuudessa 1 artiklassa tarkoitettujen lakien, asetusten ja muiden säädösten sekä niistä aiheutuvien toimenpiteiden vaikutuksista tämän asetuksen nojalla saatujen tietojen perusteella ja laatii niistä säännöllisesti kattavan julkisen selvityksen;

b) antaa lupia 5 artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja asettaessaan määräajan komitean lausunnon antamiselle ottaa täysimääräisesti huomioon ne määräajat, joita luvan saaneiden henkilöiden on noudatettava;

c) lisää tai poistaa tarvittaessa viittauksia asetuksiin ja muihin säädöksiin, jotka on annettu liitteessä lueteltujen lakien nojalla ja kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

d) julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksen niistä tuomioistuinten tuomioista ja päätöksistä, joihin sovelletaan 4 ja 6 artiklaa;

e) julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 2 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet.

8 artikla

Komissiota avustaa 7 artiklan b ja c alakohdan täytäntöönpanossa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa tarkoitetulla tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kahden viikon kuluessa siitä päivästä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on päätettävä tämän asetuksen asianomaisen säännöksen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeudenmukaisia ja ennalta ehkäiseviä.

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat toisilleen tämän asetuksen mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä ja muista tähän asetukseen liittyvistä olennaisista seikoista.

11 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

1) luonnollisiin henkilöihin, joilla on asuinpaikka yhteisössä (4) ja jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia,

2) oikeushenkilöihin, jotka on rekisteröity yhteisössä,

3) asetuksen (ETY) N:o 4055/86 (5) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin,

4) muihin luonnollisiin henkilöihin, joilla on asuinpaikka yhteisössä, jollei kyseinen henkilö ole siinä maassa, jonka kansalainen hän on,

5) muihin ammatillisissa tehtävissä toimiviin luonnollisiin henkilöihin yhteisön alueella, mukaan lukien sen aluevedet ja ilmatila, sekä jäsenvaltion lainkäyttövallan tai valvonnan alaisissa ilma-aluksissa ja aluksissa.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston puolesta

S. BARRETT

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 25 päivänä lokakuuta 1996 (EYVL N:o C 347, 18.11.1996).

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 7.

(3) Tiedot on toimitettava seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio, pääosasto I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel (telekopio: 32 2 295 6505).

(4) Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla `olla asuinpaikka yhteisössä`, että henkilö on laillisesti sijoittautunut yhteisöön vähintään kuuden kuukauden ajan niiden 12 kuukauden aikana, jotka edeltävät sitä ajankohtaa, jolloin jokin velvoite syntyy tai jotakin oikeutta harjoitetaan tämän asetuksen perusteella.

(5) Neuvoston asetus (ETY) N:o 4055/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen (EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3573/90 (EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 16).

LIITE

LAIT, ASETUKSET JA MUUT SÄÄDÖKSET (1) Asetuksen 1 artiklassa tarkoitetut

MAA: AMERIKAN YHDYSVALLAT

LAIT

1. "National Defence Authorization Act for Fiscal Year 1993", Title XVII - "Cuban Democracy Act 1992", 1704 ja 1706 artikla

Noudatettavat säännökset:

Säännökset sisältyvät lain "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996", I osastoon, ks. jäljempänä.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Vastuita koskevat säännökset sisältyvät nyt lakiin "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996", ks. jäljempänä.

2. "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996"

I osasto

Noudatettavat säännökset:

Noudatettava Yhdysvaltojen Kuubaa koskevaa talous- ja rahoitussaartoa, ja muun muassa oltava viemättä Yhdysvaltoihin joko suoraan tai kolmansien maiden kautta sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat peräisin Kuubasta tai jotka sisältävät Kuubasta peräisin olevia materiaaleja tai tavaroita, oltava käymättä kauppaa tavaroilla, jotka ovat tai ovat olleet Kuubassa tai jotka kuljetetaan tai on kuljetettu Kuubasta tai Kuuban kautta, oltava jälleenviemättä Yhdysvaltoihin Kuubasta peräisin olevaa sokeria ilman viejän toimivaltaisen kansallisen viranomaisen ilmoitusta, oltava tuomatta Yhdysvaltoihin sokerituotteita ilman vakuutta siitä, että tuotteet eivät ole peräisin Kuubasta, sekä jäädytettävä kuubalainen varallisuus ja rahoitukseen liittyvät toimet Kuuban kanssa.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Kielto lastata tai purkaa lasti aluksesta missä tahansa Yhdysvaltojen alueella tai saapua Yhdysvaltojen satamiin; kielto tuoda Kuubasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja ja tuoda Kuubaan Yhdysvalloista peräisin olevia tavaroita tai palveluja; sellaisten rahoitukseen liittyvien toimien estäminen, joissa Kuuba on mukana.

III ja IV osasto:

Noudatettavat säännökset:

Lopettaa kaikki toimenpiteet ("trafficking"), jotka liittyvät omaisuuteen, joka on aikaisemmin kuulunut Yhdysvaltojen kansalaisille (mukaan lukien kuubalaiset, jotka ovat saaneet Yhdysvaltain kansalaisuuden) ja jonka Kuuban hallitus on pakkolunastanut. (Mainittuihin toimenpiteisiin kuuluu: käyttö, myynti, siirto, hallinta, hoito ja muu henkilölle hyötyä tuottava toiminta.)

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Yhdysvalloissa EU:n kansalaisia tai mainituissa toimenpiteissä mukana olevia yrityksiä vastaan jo muodostuneeseen vastuuseen perustuvat oikeudenkäynnit, jotka johtavat tuomioihin/päätöksiin maksaa (moninkertaisia) korvauksia Yhdysvaltain osapuolelle. Yhdysvaltoihin pääsyn epääminen toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöiltä, näiden puolisot, alaikäiset lapset ja asiamiehet mukaan lukien.

3. "Iran and Libya Sanctions Act of 1996"

Noudatettavat säännökset:

Olla suorittamatta Iraniin tai Libyaan 12 kuukauden aikana yli 40 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin investointeja, jotka vaikuttavat suoraan ja merkittävästi Iranin tai Libyan kykyyn kehittää edelleen öljyvarojaan. (Käsite "investoinnit" kattaa mainittujen maiden kehittämiseen tarkoitetun sopimuksen tekemisen tai sellaisen takaamisen, sellaisesta hyötymisen tai omistusosuuden hankkimisen sellaiseen.)

Huom. Ei koske kuitenkaan sijoituksia, jotka on tehty ennen 5. elokuuta 1996 tehtyjen sopimusten perusteella.

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 748 (1992) ja 883 (1993) asetetun Libyaa koskevan kauppasaarron noudattaminen (2).

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Yhdysvaltain presidentin toteuttamat toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi; kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltojen valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi; kielto saada lainoja Yhdysvaltain rahoituslaitoksilta; Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset; EXIM-Bankin antaman tuen epääminen.

ASETUKSET

1. 1 CFR (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 - Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Noudatettavat säännökset:

Kiellot sisältyvät lain "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996" I osastoon, ks. edellä. Lisäksi vaaditaan lisenssien ja/tai lupien saamista Kuubaa koskevien taloudellisten toimien osalta.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Säädöstä rikottaessa: sakkorangaistus, omaisuuden tai oikeuksien menetys, vankeusrangaistus.

(1) Lisätietoja mainituista säädöksistä saa Euroopan komissiosta, pääosastosta I.E.3, Rue de la Loi/Westraat 200, B-1049 Bryssel (telekopio: 32 2 295 6505).

(2) Vrt. näiden päätöslauselmien soveltaminen yhteisössä neuvoston asetuksella (EY) N:o 3274/93 (EYVL N:o L 295, 30.11.1993, s. 1).