31996R2062

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/96, annettu 1 päivänä lokakuuta 1996, Marokosta peräisin olevan oliiviöljyn tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 1521/76 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 277 , 30/10/1996 s. 0003 - 0003


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2062/96,

annettu 1 päivänä lokakuuta 1996,

Marokosta peräisin olevan oliiviöljyn tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 1521/76 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavasta laskentayksiköstä ja muuntokurssista 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen (2) 17 artiklassa ja liitteessä B määrätään CN-koodeihin 1509 10 10, 1509 10 90 ja 1510 00 10 kuuluvan yhteisöön tuotavan oliiviöljyn osalta, edellyttäen että Marokko perii vientimaksun, tähän öljyyn sovellettavaan maksuun tehtävästä kiinteämääräisestä vähennyksestä, joka on 0,7245 ecua 100 kilogrammalta, sekä samaan maksuun tehtävästä alennuksesta, joka vastaa erityisen maksun määrää ja on enintään 12,09 ecua 100 kilogrammalta edellä mainitussa artiklassa määrättynä vähennyksenä ja 12,09 ecua 100 kilogrammalta edellä mainitussa liitteessä B määrättynä lisämääränä,

edellä mainittu sopimus on pantu täytäntöön asetuksella (ETY) N:o 1521/76 (3),

sopimuspuolet ovat sopineet kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella lisämäärän vahvistamisesta 12,09 ecuksi 100 kilogrammalta, ja

tämän vuoksi olisi muutettava asetus (ETY) N:o 1521/76,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1521/76 1 artiklan b alakohta seuraavasti:

"b) Marokon tästä öljystä perimän erityisen vientimaksun suuruinen määrä, kuitenkin enintään 12,09 ecua 100 kilogrammalta 1 päivän tammikuuta 1994 ja 31 päivän tammikuuta 1995 välisenä aikana ja 14,60 ecua 100 kilogrammalta 1 päivänä helmikuuta 1995 alkavana ajanjaksona; näitä määriä korotetaan 1 päivän tammikuuta 1994 ja 31 päivän tammikuuta 1995 välisenä aikana 12,09 eculla 100 kilogrammalta ja 1 päivänä helmikuuta 1995 alkavana ajanjaksona 14,60 eculla 100 kilogrammalta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä lokakuuta 1996.

Neuvoston puolesta

D. SPRING

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/96 (EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1).

(2) EYVL N:o L 264, 27.9.1978, s. 2

(3) EYVL N:o L 169, 28.6.1976, s. 43, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1901/92 (EYVL N:o L 192, 11.7.1992, s. 2).