31996R1371

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1371/96, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso)

Virallinen lehti nro L 178 , 17/07/1996 s. 0002 - 0003


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1371/96,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,

banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2),

ottaa huomioon banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1442/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 875/96 (4), ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön alueelle tuotavien banaanien tariffikiintiöjärjestelmästä ja asetuksen (ETY) N:o 1442/93 muuttamisesta 1 päivänä maaliskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 478/95 (5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 702/95 (6), ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

banaanien tuontitodistusten antamisesta vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi sekä uusien hakemusten jättämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1111/96 (7) 2 artiklassa vahvistetaan käytettävissä olevat määrät, joista voidaan esittää uusi tuontitodistushakemus tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996 kolmannen vuosineljänneksen osalta; asetuksen (EY) N:o 478/95 4 artiklan 3 kohdassa säädetään niiden määrien välittömästä määrittelystä, joille voidaan myöntää tuontitodistuksia kyseiseltä alkuperäalueelta tai kyseisiltä alkuperäalueilta,

komission asetuksen (ETY) N:o 1442/93 9 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos määrät, joille tuontitodistuksia haetaan tietyn vuosineljänneksen tai tietyn alkuperäalueen osalta asetuksen (EY) N:o 478/95 liitteessä I mainitulle maalle tai maaryhmälle, ylittävät ohjeelliset määrät, sovelletaan vähennysprosenttia; tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta C-luokan eikä A- ja B-luokan todistushakemuksiin, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää, jos A- ja B-luokan hakemuksiin liittyvä kokonaismäärä ei ylitä tietyn alkuperän osalta 15:tä prosenttia kaikista haetuista määristä,

koska Kolumbiasta B-luokasta ja Venezuelasta peräisin oleville banaaneille haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät, olisi sovellettava vähennyskerrointa; tuontitodistuksia voidaan antaa kaikissa muissa uusissa hakemuksissa esitetyille määrille, ja

tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi, jotta todistuksia voidaan antaa niin pian kuin mahdollista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset annetaan banaanien tariffikiintiöiden mukaisesti asetuksen (EY) N:o 478/95 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjen uusien hakemusten osalta vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi:

1. hakemuksessa mainitulle määrälle:

a) alkuperää "Kolumbia" koskevien B-luokan todistushakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella 0,6673 lukuun ottamatta kuitenkaan hakemuksia, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;

b) alkuperää "Venezuela" koskevien A- ja B-luokan todistushakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella 0,7423 lukuun ottamatta kuitenkaan hakemuksia, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;

2. hakemuksessa mainitulle määrälle muun kuin edellä 1 alakohdassa mainittujen alkuperien osalta;

3. hakemuksessa mainitulle määrälle C-luokan todistusten osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(3) EYVL N:o L 142, 12.6.1993, s. 6

(4) EYVL N:o L 118, 15.5.1996, s. 14

(5) EYVL N:o L 49, 4.3.1995, s. 13

(6) EYVL N:o L 71, 31.3.1995, s. 84

(7) EYVL N:o L 148, 20.6.1996, s. 22