31996R1314

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1314/96, - annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, - Puolan tasavallasta tuodun perunatärkkelyksen tariffikiintiötä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 11 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 441/96 muuttamisesta -

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0018 - 0019


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1314/96,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,

Puolan tasavallasta tuodun perunatärkkelyksen tariffikiintiötä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 11 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 441/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon osttamiseksi 22 päiväna joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 (1), sellaisena kuin se on muutettuna annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1194/96 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) N:o 1194/96 jatketaan asetuksen (EY) N:o 3066/95 voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 1996; tämän seurauksena olisi mukautettava Puolan tasavallasta tuodun perunatärkkelyksen tariffikiintiötä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja komission asetuksen (ETY) N:o 1995/92 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1996 annettua asetusta (EY) N:o 441/96 (3), ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 441/96 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Puolasta peräisin olevien, CN-koodiin 1108 13 00 kuuluvien tuotteiden 3 750 tonnin suuruinen ja 1 päivän heinäkuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 3066/95 3 artiklassa tarkoitetun järjestelmän mukaisesti tapahtuva yhteisöön tuonti kuuluu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan. Tähän tuontiin sovellettavan tullin määrä on 20 prosenttia suosituimmuustullista."

2) Korvataan 3 artiklan c kohta seuraavasti:

"c) 24 kohdassa jokin seuraavista maininnoista:

- Derecho de aduana en el Arancel Aduanero Común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95

- Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF) nr. 3066/95

- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95

- Êáèïñéæüìåíç, óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ìåéùìÝíç êáôÜ 80 % êáô' åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3066/95

- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95

- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95

- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95

- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95

- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 3066/95

- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan

- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95".

3) Korvataan asetuksen (EY) N:o 441/96 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Täma asetus tulee voimaan kolmantena päiväna sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996 31 päivään joulukuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 328, 30.12.1995, s. 31

(2) EYVL N:o L 161, 29.6.1996, s. 2

(3) EYVL N:o L 61, 12.3.1996, s. 4

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>