31996R1111

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1111/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi ja uusien hakemusten jättämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 148 , 21/06/1996 s. 0022 - 0023


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1111/96,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,

banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi ja uusien hakemusten jättämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 1442/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 875/96 (4), säädetään banaanin tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä; komission asetuksessa (EY) N:o 478/95 (5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 702/95 (6), säädetään asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 ja 19 artiklassa säädetyn tariffikiintiöjärjestelmän soveltamisen täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä,

asetuksen (ETY) N:o 1442/93 9 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos määrät, joille tuontitodistuksia haetaan yhden tai usean toimijaluokan nimissä tietylle vuosineljännekselle ja tietylle alkuperäalueelle, tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 478/95 liitteessä I mainitulle maalle tai maaryhmälle ylittävät tuntuvasti vahvistetut ohjeelliset määrät, on vahvistettava hakemuksiin sovellettava vähennysprosentti; tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta C-luokan eikä A- ja B-luokan todistushakemuksiin, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää, jos A- ja B-luokan hakemuksiin liittyvä kokonaismäärä ei ylitä tietyn alkuperän osalta 15:tä prosenttia kaikista haetuista määristä,

tuonnin ohjeelliset määrät vahvistetaan tariffikiintiöjärjestelmän mukaan komission asetuksella (EY) N:o 939/96 (7) vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljänneksi asetuksen (ETY) N:o 1442/93 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

määrien osalta, joille todistuksia haetaan ja jotka ovat tapauksen mukaan kyseiseksi vuosineljänneksi vahvistettuja ohjeellisia määriä pienempiä tai eivät ylitä niitä merkittävästi, todistuksia voidaan antaa koko haetuille määrille; tiettyjen alkuperien osalta haetut määrät kuitenkin ylittävät merkittävästi ohjeelliset määrät tai asetuksen (EY) N:o 478/95 liitteessä vahvistetut osuudet; tämän vuoksi olisi määriteltävä vähennysprosentti, jota sovelletaan edellä mainituissa olosuhteissa jokaiseen kyseistä alkuperää tai kyseisiä alkuperiä ja todistusluokkaa koskeviin todistushakemuksiin,

koska Kreikassa esitettyjä todistushakemuksia ei julkishallinnon pitkällisen lakon johdosta ole toimitettu, tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet on määritetty kyseisessä jäsenvaltiossa vastaavana vuosineljänneksenä edellisinä vuosina haettujen määrien perusteella,

olisi määritettävä enimmäismäärä, jolle todistushakemuksia voidaan vielä jättää, ottaen huomioon asetuksessa (EY) N:o 939/96 vahvistetut ohjeelliset määrät ja 1 päivästä kesäkuuta 7 päivään kesäkuuta 1996 kestäneen hakemusten jättöajan päätyttyä hyväksytyt hakemukset,

tämän asetuksen säännösten on tultava voimaan viipymättä, jotta todistukset voidaan antaa niin pian kuin mahdollista, ja

banaanin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 ja 19 artiklassa säädetyn banaanien tuontiin sovellettavan tariffikiintiön mukaisesti annetaan tuontitodistukset vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi:

1. hakemuksessa mainitulle määrälle:

a) alkuperää "Costa Rica" koskevien B-luokan todistushakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella 0,5472, lukuun ottamatta kuitenkin hakemuksia, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;

b) alkuperää "Dominikaaninen tasavalta" koskevien A- ja B-luokan todistushakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella 0,8658, mukaan lukien hakemukset, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;

c) alkuperää "Muut" koskevien A- ja B-luokan todistushakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella 0,5821, lukuun ottamatta kuitenkin hakemuksia, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;

2. hakemuksessa mainitulle määrälle muun kuin edellä 1 alakohdassa mainittujen alkuperien osalta;

3. hakemuksessa mainitulle määrälle C-luokan todistusten osalta.

2 artikla

Määrät, joista tuontitodistuksia voidaan vuoden 1996 kolmannen vuosineljänneksen osalta vielä esittää, vahvistetaan liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(3) EYVL N:o L 142, 12.6.1993, s. 6

(4) EYVL N:o L 118, 15.5.1996, s. 14

(5) EYVL N:o L 49, 4.3.1995, s. 13

(6) EYVL N:o L 71, 31.3.1995, s. 84

(7) EYVL N:o L 128, 29.5.1996, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>