31996R1107

Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä

Virallinen lehti nro L 148 , 21/06/1996 s. 0001 - 0010


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1107/96,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseisen asetuksen voimaantulosta oikeudellisesti suojatut tai käytössä vakiintuneet nimitykset, jotka ne haluavat rekisteröidä,

tarkasteltaessa kyseisten nimitysten yhdenmukaisuutta asetuksen (ETY) N:o 2081/92 kanssa osoittautui, että tietyt niistä ovat mainitun asetuksen säännösten mukaiset, joten ne voidaan rekisteröidä ja suojata näin yhteisön tasolla maantieteellisenä merkintänä tai alkuperänimityksenä,

yleisnimiä ei rekisteröidä,

7 artiklaa ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädettyyn menettelyyn,

asetuksen (ETY) N:o 2081/92 14 artiklan 3 kohdan mukaan alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää ei saa rekisteröidä, jos tavaramerkin maineen ja kuuluisuuden sekä sen käyttöajan pituuden perusteella rekisteröinti saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa,

jos yksittäinen tuottaja suojaa asetuksen (ETY) N:o 2037/93 (2) 1 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti aluperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän, jonka nimi on jo rekisteröity tavaramerkkinä, kyseinen tuottaja ei saa estää muita määrätyn alueen rekisteröityä eritelmää noudattavia tuottajia käyttämästä suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää,

jos tavaramerkkiä ja alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää mahdollisesti käytetään samanaikaisesti, voidaan yhden asetuksen (ETY) N:o 2081/92 13 artiklassa mainitun edellytyksen mukaista tavaramerkin käyttöä jatkaa, jos mainitun asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät,

on otettava huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden ilmoitus siitä, että tiettyjen nimitysten osien osalta suojaa ei ole haettu,

suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen rekisteröinti ei vapauta velvoitteesta noudattaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevia voimassa olevia säännöksiä, ja

äänestyksen yhteydessä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 15 artiklassa säädetty komitea ei ole antanut lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa; komitean lausunnon puuttuessa komissio teki edellä mainitun artiklan mukaisesti neuvostolle ehdotuksen, että se ratkaisisi asian määräenemmistöllä kolmen kuukauden määräajassa; ottaen huomioon, että neuvosto ei ole tehnyt ratkaisuaan kyseisessä määräajassa, komissio vahvistaa ehdotetut toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä mainitut nimitykset rekisteröidään suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM) tai suojattuna alkuperänimityksenä (SAN) asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklan mukaisesti.

Nimitykset, joita ei mainita liitteessä mutta jotka on ilmoitettu mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti, ovat edelleen suojattuja kansallisella tasolla, kunnes niitä koskeva päätös tehdään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 208, 24.7.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 185, 28.7.1993, s. 5

LIITE

A. PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEESSÄ II MAINITUT IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET

Liha ja muut tuoreet eläimenosat

ESPANJA

- Carne de Ávila (SMM)

- Carne de Morucha de Salamanca (SMM)

- Pollo y Capón del Prat (SMM)

- Ternasco de Aragón (SMM)

RANSKA

- Agneau du Quercy (SMM)

- Boeuf de Chalosse (SMM)

- Veau de l'Aveyron et du Ségala (SMM)

- Dinde de Bresse (SAN)

- Volailles de Bresse (SAN)

- Volailles de Houdan (SMM)

- Agneau de l'Aveyron (SMM)

- Agneau du Bourbonnais (SMM)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (SMM)

- Boeuf du Maine (SMM)

- Veau du Limousin (SMM)

- Volailles de l'Ain (SMM)

- Volailles du Gers (SMM)

- Volailles du Maine (SMM)

- Volailles de Loué (SMM)

- Volailles de l'Orléanais (SMM)

- Volailles de Bourgogne (SMM)

- Volailles du plateau de Langres (SMM)

- Volailles du Charolais (SMM)

- Volailles de Normandie (SMM)

- Volailles de Bretagne (SMM)

- Volailles de Challans (SMM)

- Volailles de Vendée (SMM)

- Volailles d'Alsace (SMM)

- Volailles du Forez (SMM)

- Volailles du Béarn (SMM)

- Volailles de Cholet (SMM)

- Volailles des Landes (SMM)

- Volailles de Licques (SMM)

- Volailles d'Auvergne (SMM)

- Volailles du Velay (SMM)

- Volailles du Val de Sèvres (SMM)

- Volailles d'Ancenis (SMM)

- Volailles de Janzé (SMM)

- Volailles du Gatinais (SMM)

- Volailles du Berry (SMM)

- Volailles de la Champagne (SMM)

- Volailles du Languedoc (SMM)

- Volailles du Lauragais (SMM)

- Volailles de Gascogne (SMM)

- Volailles de la Drôme (SMM)

LUXEMBURG

- Viande de porc, marque nationale grand duché de Luxembourg (SMM)

PORTUGALI

- Borrego de Montemor-o-Novo (SMM)

- Borrego da Serra da Estrela (SAN)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (SMM)

- Cabrito da Gralheira (SMM)

- Cabrito da Beira (SMM)

- Vitela de Lafões (SMM)

- Borrego da Beira (SMM)

- Cabrito do Barroso (SMM)

- Borrego Terrincho (SAN)

- Carne Alentejana (SAN)

- Carne Arouquesa (SAN)

- Carne Marinhoa (SAN)

- Carne Mertolenga (SAN)

- Cordeiro Bragançano (SAN)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- Orkney beef (SAN)

- Orkney lamb (SAN)

- Scottish beef (SMM)

- Scottish lamb (SMM)

- Shetland lamb (SAN)

Lihajalosteet

BELGIA

- Jambon d'Ardenne (SMM)

ESPANJA

- Cecina de León (SMM)

- Dehesa de Extremadura (SAN)

- Guijuelo (SAN)

- Jamón de Teruel (SAN)

- Sobrasada de Mallorca (SMM)

ITALIA

- Prosciutto di Parma (SAN)

- Prosciutto di S. Daniele (SAN)

- Prosciutto di Modena (SAN)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (SAN)

- Salame di Varzi (SAN)

- Salame Brianza (SAN)

- Speck dell'Alto Adige (SMM)

LUXEMBURG

- Salaisons fumées, marque nationale grand duché de Luxembourg (SMM)

PORTUGALI

- Presunto do Barroso (SMM)

Juustot

TANSKA

- Danablu (SMM)

- Esrom (SMM)

KREIKKA

- Áíåâáôü (Anevato) (SAN)

- Ãáëïôýñé (Galotyri) (SAN)

- ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí (Graviera Agrafon) (SAN) (1)

- ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò (Graviera Kritis) (SAN) (2)

- ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ (Graviera Naxou) (SAN) (3)

- ÊáëáèÜêé ËÞìíïõ (Kalathaki Limnou) (SAN)

- ÊáóÝñé (Kasseri) (SAN)

- Êáôßêé Äïìïêïý (Katiki Domokou) (SAN)

- ÊåöáëïãñáâéÝñá (Kefalograviera) (SAN)

- ÊïðáíéóôÞ (Kopanisti) (SAN)

- Ëáäïôýñé ÌõôéëÞíçò (Ladotyri Mytilinis) (SAN)

- Ìáíïýñé (Manouri) (SAN)

- Ìåôóïâüíå (Metsovone) (SAN)

- ÌðÜôæïò (Batzos) (SAN)

- ÎõíïìõæÞèñá (Xynomyzithra Kritis) (SAN)

- Ðç÷ôüãáëï (Pichtogalo Chanion) (SAN)

- Óáí Ìé÷Üëç (San Michali) (SAN)

- ÓöÝëá (Sfela) (SAN)

- ÖÝôá (Feta) (SAN)

- ÖïñìáÝëëá ÁñÜ÷ùâáò Ðáñíáóóïý (Formaella Arachovas Parnassou) (SAN)

ESPANJA

- Cabrales (SAN)

- Idiazábal (SAN)

- Mahón (SAN)

- Picón Bejes-Tresviso (SAN)

- Queso de Cantabria (SAN)

- Queso de La Serena (SAN)

- Queso Manchego (SAN)

- Queso Tetilla (SAN)

- Queso Zamorano (SAN)

- Quesucos de Liébana (SAN)

- Roncal (SAN)

RANSKA

- Beaufort (SAN)

- Bleu des Causses (SAN)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (SAN)

- Brocciu Corse ou Brocciu (SAN)

- Chabichou du Poitou (SAN) (4)- Crottin de Chavignol ou chavignol (SAN) (5)

- Époisses de Bourgogne (SAN)

- Laguiole (SAN)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (SAN) (6)

- Pouligny Saint Pierre (SAN)

- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (SAN) (7)

- Salers (SAN)

- Selles-sur-Cher (SAN)

- Sainte Maure de Touraine (SAN) (8)

- Tomme de Savoie (SMM) (9)

- Langres (SAN)

- Neufchâtel (SAN)

- Abondance (SAN)

- Camembert de Normandie (SAN) (10)

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (SAN)

- Chaource (SAN)

- Comté (SAN)

- Emmental de Savoie (SMM) (11)

- Emmental français est-central (SMM) (12)

- Livarot (SAN)

- Maroilles ou marolles (SAN)

- Munster ou munster-géromé (SAN)

- Pont-l'Évêque (SAN)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (SAN)

- Roquefort (SAN)

- Saint-Nectaire (SAN)

- Tomme des Pyrénées (SMM) (13)

- Bleu d'Auvergne (SAN)

- Brie de Meaux (SAN) (14)- Brie de Melun (SAN) (15)- Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (SAN)

ITALIA

- Canestrato Pugliese (SAN) (16)- Fontina (SAN)

- Gorgonzola (SAN)

- Grana Padano (SAN)

- Parmigiano Reggiano (SAN)

- Pecorino Siciliano (SAN) (17)

- Provolone Valpadana (SAN) (18)

- Caciotta d'Urbino (SAN) (19)

- Pecorino Romano (SAN) (20)

- Quartirolo Lombardo (SAN)

- Taleggio (SAN)

- Asiago (SAN)

- Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (SAN) (21)

- Montasio (SAN)

- Mozzarella di Bufala Campana (SAN) (22)

- Murazzano (SAN)

ALANKOMAAT

- Noord-Hollandse Edammer (SAN) (23) (24)

- Noord-Hollandse Gouda (SAN) (25) (26)PORTUGALI

- Queijo de Nisa (SAN)

- Queijo de Azeitão (SAN)

- Queijo de Évora (SAN)

- Queijo de São Jorge (SAN)

- Queijo Rabaçal (SAN)

- Queijo Serpa (SAN)

- Queijo Serra da Estrela (SAN)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (SAN)

- Queijo Terrincho (SAN)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- White Stilton cheese (SAN)/Blue Stilton cheese (SAN)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (SAN) (27) (28)

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (SAN) (29)

- Swaledale cheese (SAN)/Swaledale ewes' cheese (SAN)

- Bonchester cheese (SAN)

- Buxton blue (SAN)

- Dovedale cheese (SAN)

- Single Gloucester (SAN)

Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet voita lukuun ottamatta)

ESPANJA

- Miel de La Alcarria (SAN)

RANSKA

- Crème d'Isigny (SAN)

- Crème fraîche fluide d'Alsace (SMM)

LUXEMBURG

- Miel luxembourgeois de marque nationale (SAN)

PORTUGALI

- Mel da Serra da Lousã (SAN)

- Mel das Terras Altas do Minho (SAN)

- Mel da Terra Quente (SAN)

- Mel da Serra de Monchique (SAN)

- Mel do Parque de Montezinho (SAN)

- Mel do Alentejo (SAN)

- Mel dos Açores (SAN)

- Mel do Barroso (SAN)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (SAN)

Rasvat

BELGIA

- Beurre d'Ardenne (SAN)

Oliiviöljyt:

KREIKKA

- ÂéÜííïò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Viannos Iraklio, Kreeta) (SAN) (30) (31)

- Ëõãïõñéü Áóêëçðéåßïõ (Lygourio Asklipiou) (SAN)

- Âüñåéïò Ìõëïðüôáìïò Ñåèýìíçò ÊñÞôçò (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kreeta) (SAN) (32) (33)

- ÊñïêåÝò Ëáêùíßáò (Krokees Lakonias) (SAN) (34)

- ÐÝôñéíá Ëáêùíßáò (Petrina Lakonias) (SAN) (35)

- Êñáíßäé Áñãïëßäáò (Kranidi Argolidas) (SAN) (36)

- ÐåæÜ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Peza Iraklio, Kreeta) (SAN) (37) (38)

- Áñ÷Üíåò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Archanes Iraklio, Kreeta) (SAN) (39) (40)

- Ëáêùíßá (Lakonia) (SMM)

- ×áíéÜ ÊñÞôçò (Hania, Kreeta) (SMM) (41)

- ÊåöáëïíéÜ (Kefallinia) (SMM)

- Ïëõìðßá (Olympus) (SMM)

- ËÝóâïò (Lesbos) (SMM)

- ÐñÝâåæá (Preveza) (SMM)

- Ñüäïò (Rhodos) (SMM)

- ÈÜóïò (Thassos) (SMM)

ESPANJA

- Baena (SAN)

- Les Garrigues (SAN)

- Sierra de Segura (SAN)

- Siurana (SAN)

RANSKA

- Huile d'olive de Nyons (SAN)

- Beurre d'Isigny (SAN)

- Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres (SAN)

LUXEMBURG

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (SAN)

PORTUGALI

- Azeite de Moura (SAN)

- Azeite de Trás-os-Montes (SAN)

- Azeite do Ribatejo (SAN)

- Azeites do Norte Alentejano (SAN)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (SAN)

Hedelmät, vihannekset ja viljat

KREIKKA

- Áêôéíßäéï Óðåñ÷åéïý (Spercheioksen kiivit) (SAN)

- ÅëéÜ ÊáëáìÜôáò (Kalamatan oliivit) (SAN)

- Êåëõöùôü öõóôßêé Öèéþôéäáò (Fthiotiksen pistaasit) (SAN)

- Êïõì ÊïõÜô Êåñêýñáò (Korfun kumkvatit) (SMM)

- ÎåñÜ óýêá Êýìçò (Kimin kuivatut viikunat) (SAN)

- ÌÞëá ÆáãïñÜò Ðçëßïõ (Zagoras Piliou -omenat) (SAN) (42)- Ôóáêþíéêç ÌåëéôæÜíá Ëåùíéäßïõ (Tsakonin munakoisot de Léonidio) (SAN)

ESPANJA

- Arroz del Delta del Ebro (SMM)

- Calasparra (SAN)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (SMM)

- Espárrago de Navarra (SMM)

- Faba Asturiana (SMM)

- Judías de El Barco de Ávila (SMM)

- Lenteja de La Armuña (SMM)

- Nísperos Callosa d'En Sarriá (SAN)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (SAN)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (SAN)

RANSKA

- Ail rose de Lautrec (SMM)

- Noix de Grenoble (SAN)

- Pommes et poires de Savoie (SMM)

- Poireaux de Créances (SMM)

- Chasselas de Moissac (SAN)

- Mirabelles de Lorraine (SMM)

- Olives noires de Nyons (SAN)

- Pommes de terre de Merville (SMM)

ITALIA

- Arancia Rossa di Sicilia (SMM)

- Cappero di Pantelleria (SMM)

- Castagna di Montella (SMM)

- Fungo di Borgotaro (SMM)

- Nocciola del Piemonte (SMM)

ALANKOMAAT

- Opperdoezer Ronde (SAN)

ITÄVALTA

- Wachauer Marille (SAN)

PORTUGALI

- Amêndoa do Douro (SAN)

- Ameixa d'Elvas (SAN)

- Ananás dos Açores/São Miguel (SAN)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (SAN)

- Castanha dos Soutos da Lapa (SAN)

- Castanha Marvão-Portalegre (SAN)

- Castanha de Pradela (SAN)

- Castanha da Terra Fria (SAN)

- Citrinos do Algarve (SMM)

- Cereja de São Julião-Portalegre (SAN)

- Cereja da Cova da Beira (SMM)

- Maçã de Portalegre (SMM)

- Maçã da Beira Alta (SMM)

- Maçã Bravo de Esmolfe (SAN)

- Maçã da Cova da Beira (SMM)

- Maçã de Alcobaça (SMM)

- Maracujá de São Miguel/Açores (SAN)

- Pêssego da Cova da Beira (SMM)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- Jersey Royal potatoes (SAN)

MUUT LIITTEESSÄ II MAINITUT TUOTTEET

Siiderit

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- Herefordshire cider/perry (SMM)

- Worcestershire cider/perry (SMM)

- Gloucestershire cider/perry (SMM)

B. ASETUKSEN (ETY) N:o 2081/92 LIITTEESSÄ I TARKOITETUT ELINTARVIKKEET

Oluet

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- Newcastle brown ale (SMM)

- Kentish ale and Kentish strong ale (SMM)

- Rutland bitter (SMM)

Luonnon kivennäisvedet ja lähdevedet

SAKSA

- Bad Hersfelder Naturquelle (SAN)

- Bad Pyrmonter (SAN)

- Birresborner (SAN)

- Bissinger Auerquelle (SAN)

- Caldener Mineralbrunnen (SAN)

- Ensinger Mineralwasser (SAN)

- Felsenquelle Beiseförth (SAN)

- Gemminger Mineralquelle (SAN)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (SAN)

- Haaner Felsenquelle (SAN)

- Haltern Quelle (SAN)

- Katlenburger Burgbergquelle (SAN)

- Kißlegger Mineralquelle (SAN)

- Leisslinger Mineralbrunnen (SAN)

- Löwensteiner Mineralquelle (SAN)

- Rhenser Mineralbrunnen (SAN)

- Rilchinger Amandus Quelle (SAN)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (SAN)

- Siegsdorfer Petrusquelle (SAN)

- Teinacher Mineralquellen (SAN)

- Überkinger Mineralquelle (SAN)

- Vesalia Quelle (SAN)

- Bad Niedernauer Quelle (SAN)

- Göppinger Quelle (SAN)

- Höllen Sprudel (SAN)

- Lieler Quelle (SAN)

- Schwollener Sprudel (SAN)

- Steinsieker Mineralwasser (SAN)

- Blankenburger Wiesenquelle (SAN)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (SAN)

- Wildenrath Quelle (SAN)

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

KREIKKA

- Êñçôéêü ðáîéìÜäé (Kreetan korput) (SMM)

ESPANJA

- Turrón de Jijona (SMM)

- Turrón de Alicante (SMM)

RANSKA

- Bergamote(s) de Nancy (SMM)

C. ASETUKSEN (ETY) N:o 2081/92 LIITTEESSÄ II TARKOITETUT MAATALOUSTUOTTEET

Eteeriset öljyt

RANSKA

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (SAN)

(1) Nimelle "ÃñáâéÝñá" (Graviera) ei haeta suojaa.

(2) Nimelle "Chabichou" ei haeta suojaa.

(3) Nimelle "Crottin" ei haeta suojaa.

(4) Nimelle "Brebis Pyrénées" ei haeta suojaa.

(5) Nimelle "Picodon" ei haeta suojaa.

(6) Nimelle "Sainte Maure" ei haeta suojaa.

(7) Nimelle "Tomme" ei haeta suojaa.

(8) Nimelle "Camembert" ei haeta suojaa.

(9) Nimelle "Emmental" ei haeta suojaa.

(10) Nimelle "Brie" ei haeta suojaa.

(11) Nimelle "Canestrato" ei haeta suojaa.

(12) Nimelle "Pecorino" ei haeta suojaa.

(13) Nimelle "Provolone" ei haeta suojaa.

(14) Nimelle "Caciotta" ei haeta suojaa.

(15) Nimelle "Formai de Mut" ei haeta suojaa.

(16) Nimelle "Mozzarella" ei haeta suojaa.

(17) Nimelle "Noord-Hollandse" ei haeta suojaa.

(18) Nimelle "Edammer" ei haeta suojaa.

(19) Nimelle "Gouda" ei haeta suojaa.

(20) Nimelle "Cheddar" ei haeta suojaa.

(21) Nimelle "West Country" ei haeta suojaa.

(22) Nimelle "Lancashire" ei haeta suojaa.

(23) Nimelle "Çñáêëåßïõ" (Iraklio) ei haeta suojaa.

(24) Nimelle "ÊñÞôçò" (Crète) ei haeta suojaa.

(25) Nimelle "Ñåèýìíçò" (Rethymnis) ei haeta suojaa.

(26) Nimelle "Ëáêùíßáò" (Lakonias) ei haeta suojaa.

(27) Nimelle "Áñãïëßäáò" (Argolidas) ei haeta suojaa.

(28) Nimelle "Ðçëßïõ" (Piliou) ei haeta suojaa.