31996L0100

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/100/EY, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun direktiivin N:o 93/7/ETY liitteen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 060 , 01/03/1997 s. 0059 - 0060


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/100/EY,

annettu 17 päivänä helmikuuta 1997,

jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun direktiivin N:o 93/7/ETY liitteen muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

yhteisön eri taideperinteiden mukaan vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset luokitellaan joko maalauksiksi tai piirustuksiksi; direktiivin N:o 93/7/ETY (4) liitteen 4 luokkaan kuuluvat piirustukset, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille ja käyttäen mitä tahansa tekniikkaa ja 3 luokkaan kuuluvat taulut ja maalaukset, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille ja käyttäen mitä tahansa tekniikkaa; näihin luokkiin sovellettavat rahalliset kynnykset ovat erilaiset; tämä voisi johtaa huomattaviin eroihin vesiväri-, guassi- ja pastellimaalausten kohtelussa sisämarkkinoilla riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa ne sijaitsevat; direktiivin soveltamiseksi on tarpeen päättää, mihin luokkaan ne kuuluvat, jotta varmistettaisiin rahallisten kynnysten yhtenäinen soveltaminen koko yhteisön alueella, ja

kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että vesiväri-, guassi- ja pastellitaulujen hinnat ovat korkeampia kuin piirustusten, mutta selvästi alhaisempia kuin öljyväri- tai temperataulujen; tämän vuoksi vesiväri-, guassi- ja pastellitaulut olisi sijoitettava uuteen erilliseen luokkaan, jonka kynnys on 30 000 ecua ja jonka avulla varmistettaisiin, että jäsenvaltion alueelta laittomasti viedyt todella merkittävät työt voidaan palauttaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin N:o 93/7/ETY liite seuraavasti:

1) A kohdassa:

a) Korvataan 3 alakohta seuraavasti:

"3. Taulut ja maalaukset, jotka eivät kuulu 3 A tai 4 luokkaan ja jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille ja käyttäen mitä tahansa tekniikkaa (1)".

b) Lisätään uusi alakohta:

"3 A. Vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille (1)".

c) Korvataan 4 alakohta seuraavasti:

"4. Mosaiikit, jotka on tehty kokonaan käsin mistä tahansa aineesta ja jotka eivät kuulu 1 tai 2 luokkaan, sekä piirustukset, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille ja käyttäen mitä tahansa tekniikkaa (1)".

2) Lisätään B kohtaan luokka seuraavasti:

"30 000

- 3 A (vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset)".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kuuden kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle viipymättä.

Kun jäsenvaltiot antavat kyseiset säännökset, niissä on oltava viittaus tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä kyseinen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltiot antavat viittausta koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 1997.

Euroopan parlamentin puolesta

J.M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

G. ZALM

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 6, 11.1.1996, s. 15

(2) EYVL N:o C 97, 1.4.1996, s. 28

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 21. toukokuuta 1996 (EYVL N:o C 166, 10.6.1996, s. 38), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 8. heinäkuuta 1996 (EYVL N:o C 264, 11.9.1996, s. 66) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 13. marraskuuta 1996 (EYVL N:o C 362, 2.12.1996), neuvoston päätös tehty 20. joulukuuta 1996

(4) EYVL N:o L 74, 27.3.1993, s. 74