31996L0086

Komission direktiivi 96/86/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 335 , 24/12/1996 s. 0043 - 0044


KOMISSION DIREKTIIVI 96/86/EY,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1996,

vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus) liitteet A ja B, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, olisi liitettävä direktiivin 94/55/EY liitteiksi A ja B, ja niitä olisi sovellettava rajat ylittävien tiekuljetusten lisäksi myös jäsenvaltioiden kansallisiin kuljetuksiin,

ADR-sopimus sisältyy direktiivin 94/55/EY liitteisiin sellaisena, kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1995, jonka jälkeen se on julkaistu Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä (2),

ADR-sopimus ajantasaistetaan kahden vuoden välein, jonka vuoksi sen muutettu toisinto tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997,

direktiivin 8 artiklan mukaisesti tarvittavat muutokset liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen direktiivin soveltamisaloilla ja uusien määräyksien huomioon ottamiseksi on tehtävä 9 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

on tarpeen mukauttaa ala ADR-sopimuksen uusiin määräyksiin ja sen vuoksi muuttaa direktiivin 94/55/EY liitteitä, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/55/EY 9 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 94/55/EY seuraavasti:

1. Liite A:

"Liitteeseen A kuuluvat eurooppalaisen sopimuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1997, liitteen A reunanumerot 2 000-3 999, jossa ilmaisu `sopimuspuoli` korvataan ilmaisulla `jäsenvaltio`.

Huom. Kaikilla yhteisökielillä olevat toisinnot vuonna 1997 voimaan tulevista muutoksista ADR-sopimuksen liitteen A vahvistettuun tekstiin vuodelta 1995 julkaistaan niin pian kuin teksti on saatavilla kaikilla kielillä."

2. Liite B:

"Liitteeseen B kuuluvat eurooppalaisen sopimuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1997, liitteen B reunanumerot 10 000-270 000, joissa ilmaisu `sopimuspuoli` korvataan ilmaisulla `jäsenvaltio`.

Huom. Kaikilla yhteisökielillä olevat toisinnot vuonna 1997 voimaan tulevista muutoksista ADR-sopimuksen liitteen B vahvistettuun tekstiin vuodelta 1995 julkaistaan niin pian kuin teksti on saatavilla kaikilla kielillä."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1997. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta

Neil KINNOCK

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7

(2) EYVL N:o L 275, 28.10.1996, s. 1

Muutokset neuvoston direktiivin 94/55/ETY () liitteisiin A ja B vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neuvoston direktiivissä 96/86/EY () annetun ilmoituksen mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

() EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL L 275, 28.10.1996, s. 1() EYVL L 335, 24.12.1996, s. 43

LIITE A

SISÄLLYSLUETTELOMuutetaan sisällysluettelon nimikkeet seuraavasti:

"Luokka 2 Kaasut 2200 et seq." 52Lisäys A.1 "A. Räjähteiden ja nitroselluloosan nitrattujen seosten stabiilisuus ja turvallisuusehdot 3100 et seq." 137Lisäys A.2 "C. Luokan 2 kohdan 5° aerosoleja ja pieniä, kaasuja sisältäviä astioita (kaasupatruunat) koskevat koestusmääräykset 3291 et seq." 138"Lisäys A.3 A. Luokkien 3, 6.1 ja 8 palavien nesteiden testit 3300 et seq. 139B. Juoksevuuden määritystesti 3310 et seq. 140C. Luokan 9 vesiympäristössä olevien aineiden ympäristömyrkyllisyyden, pysyvyyden ja biologisen kertymisen määrittämistä koskevat testit 3320 et seq." 140"Lisäys B.4 Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia suorittavien ajoneuvojen kuljettajien koulutusta koskevat määräykset 240 000 et seq." 215"Lisäys B.7 Varoitusmerkintä kohotetussa lämpötilassa kuljetettaville aineille 270 000 et seq." 233(OSA I) VAARALLISIA AINEITA JA ESINEITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSA I

MÄÄRITELMÄT JA YLEISET MÄÄRÄYKSET

Määritelmät

2000 (1) Poistetaan määritelmä "helposti särkyvä kolli".

Lisätään seuraavat määritelmät:

ilmaisu "Suositus vaarallisten aineiden kuljettamiseksi" tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisun Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Suositukset vaarallisten tavaroiden kuljettamiseksi) yhdeksättä tarkistettua painosta (ST/SG/AC.10/1/Rev.9),

ilmaisu "Kokeet ja kriteerit käsikirja" tarkoittaa kirjan The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria (Yhdistyneiden kansakuntien suositukset vaarallisten tavaroiden kuljettamiseksi, Kokeet ja kriteerit käsikirja) toista tarkistettua painosta (ST/SG/AC.10/11/Rev.2).

(2) Lisätään ilmaisu "monisäiliöajoneuvojen säiliöille" ilmaisun "irrotettaville säiliöille" eteen.

(6) Lisätään uusi kohta (6) seuraavasti:

"(6) Aineita luokiteltaessa katsotaan sellaisten vaarallisten aineiden, joiden sulamispiste tai sulamisen alkamispiste 101,3 kPa:n paineessa on enintään 20 °C, olevan nesteitä. Viskooseille aineelle, jolle ei voida määrittää tarkkaa sulamispistettä, on tehtävä lisäyksessä A.3, reunanumerossa 3310 määrätty ASTM D 4359 P 90 mukainen koe tai juoksevuuden määrityskoe (penetraatiokoe)."

2001 (4) (b) Muutetaan seuraavasti:

"(b) puristettujen kaasuseosten osalta: kun täyttö tapahtuu paineen perusteella, tilavuusprosenttia laskettuna kaasuseoksen kokonaistilavuudesta, tai kun täyttö tapahtuu massan perusteella, massaprosenttia laskettuna seoksen kokonaismassasta;

nesteytettyjen ja paineenalaisena liuotettujen kaasuseosten osalta: massaprosenttia laskettuna seoksen kokonaismassasta."

(7) Poistetaan kohta (7).

Numeroidaan uudelleen nykyinen kohta (8) kohdaksi (7).

Yleiset määräykset2002 (1) Poistetaan ensimmäisessä tekstissä kaarisuluissa oleva ilmaisu ", 2".

Poistetaan toisessa tekstissä kaarisuluissa oleva ilmaisu ", 2201".

Muutetaan kolmannessa tekstissä kaarisuluissa olevan tekstin alku seuraavasti:

"(luokat 2, ".

Muutetaan neljännessä tekstissä kaarisuluissa olevan tekstin alku seuraavasti:

"(reunanumerot 2201, ".

(2) Muutetaan nimike luokan 2 kohdalla seuraavasti:

"2 luokka Kaasut Vapaa luokka"

(3) (a) Lisätään seuraava virke toisen kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen:

"Jos tavaran vastaanottajia on useita, saa vastaanottajien nimet ja osoitteet ja toimitettavat määrät, jotta kuljetuksen määrä ja luonne voidaan arvioida milloin tahansa, merkitä muihin käytettäviin asiakirjoihin tai muihin erityismääräysten velvoittamiin asiakirjoihin, joiden on oltava ajoneuvossa mukana."

(5) Muutetaan seuraavasti:

"(a) Vaarallisia aineita sisältävien pakkausten kuljetuksissa saa käyttää lisäpäällyksiä, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

Lisäpäällys tarkoittaa yhden lähettäjän käyttämää päällystä, joka sisältää yhden tai useampia kolleja, yhdistettynä yhdeksi yksiköksi käsittelyn ja kuormauksen helpottamiseksi kuljetuksen aikana. Esimerkkejä lisäpäällyksestä:

i) Kuorma-alusta kuten lava, jonka päälle asetetaan tai pinotaan useita kolleja, jotka on kiinnitetty kuormalavalle muovinauhoilla, kutiste- tai kiristekalvolla tai muulla sopivalla tavalla; taiii) suojaava ulkopakkaus kuten laatikko tai häkki.

Huom: Tätä määritelmää ei sovelleta luokassa 7 määriteltyihin päällyspakkauksiin (ks. reunanumero 2700, kohta 13).

Lisäpäällykseen on merkittävä vaarallisten aineiden tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN' sekä kaikkien lisäpäällyksen sisältämien kollien lipukkeet paitsi, jos kaikki lisäpäällyksessä olevien vaarallisten aineiden tunnusnumerot ja lipukkeet ovat näkyvissä.

Jokaisen lisäpäällyksessä olevan vaarallista ainetta sisältävän kollin on oltava voimassa olevien määräysten mukainen. Lisäpäällys ei saa vaikuttaa minkään pakkauksen ominaisuuksiin.

Eri luokkien yhteenkuormauskiellot koskevat myös näitä lisäpäällyksiä.

(b) Vahingoittuneet, virheelliset tai vuotavat vaarallisia aineita sisältävät kollit tai läikkyneet tai vuotaneet vaaralliset aineet saa kuljettaa erityisissä reunanumerossa 3559 kuvatuissa pelastuspakkauksissa. Tämä ei estä sopivan tyyppisten ja suorituskykyisten suurempi kokoisten pakkausten käyttämistä reunanumeron 3500 (14) ehtojen mukaisesti. Kun vahingoittuneita kolleja kuljetetaan pelastuspakkauksissa, on pelastuspakkauksiin merkittävä kaikkien sen sisältämien vahingoittuneiden kollien tunnusnumerot, joiden edessä kirjaimet 'UN', sekä varoituslipukkeet sekä sana 'PELASTUS'. Kuljetettavalle aineelle eri luokissa määrättyjen tietojen lisäksi on lähettäjän merkittävä rahtikirjaan sanat 'Pelastuspakkaus'."

(6) Korvataan toinen virke seuraavalla tekstillä:

"Ellei tässä kohdassa tai erityispakkausmääräyksissä ole toisin määrätty, on luokkien 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 tai 9 ryhmiin (a) tai (b) luokitellut nesteet lasitai keramiikkapakkauksissa, pakattava käyttäen sulloainetta, joka pystyy imemään nesteen. Imukykyinen sulloaine ei saa reagoida vaarallisesti nesteen kanssa. Imukykyistä sulloainetta ei vaadita, jos sisäpakkaukset on suojattu siten, että ne eivät rikkoudu eikä niiden sisältö voi vuotaa ulkopakkauksesta normaaleissa kuljetusolosuhteissa. Jos imukykyistä sulloainetta edellytetään eikä ulkopakkaus ole nestetiivis, on käytettävä tiivistä vuorausta, muovisäkkiä tai muuta yhtä tehokasta keinoa, jotta vuodon sattuessa nestemäinen aine pysyy pakkauksessa [ks. myös reunanumero 3500 (5)]."

(8) (b) 2.1 Muutetaan kuudennen luetelmakohdan alku seuraavasti:

"luokan 6.1 aineet, jotka hengityksen kautta aiheutuvan myrkyllisyytensä perusteella ovat erittäin myrkyllisiä reunanumeron 2600 (3) kriteerien mukaisesti (lukuun ottamatta...".

2.3.1 Korvataan ilmaisu "2600 (1), 2800 (1)" ilmaisulla "2600 (3), 2800 (3) ja 2900 (2)".

2.3.2 Muutetaan huomautuksen toinen esimerkki seuraavasti:

"..., on luokiteltava nimikkeeseen 3290 epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s., 6.1 lk, 67° (b)".

Korvataan taulukon alaviitteessä (5) ilmaisu "(ks. lisäys A.3)" ilmaisulla "(ks. reunanumerot 2400 2430)".

(14) Korvataan reunanumerossa ja huomautuksessa ilmaisu:

"9, 1° 8°, 13° ja 14 °" ilmaisulla "9, 1° 8°, 13°, 14 °, 20°, 21° ja 31° 36°".

Muutetaan osa G tulee osaksi C.

Korvataan ilmaisu "reunanumeroiden 3390 3396" ilmaisulla "reunanumeroiden 3320 3326" (tekstissä ja alaviitteessä (¹).

Korvataan ilmaisu "3396" ilmaisulla "3326" alaviitteessä (¹).

2003 (4) Muutetaan lisäyksen A.2 alakohdan viimeinen osa seuraavasti:

"...; ja luokan 2 kohdan 5° aerosoleja ja pieniä, kaasuja sisältäviä astioita (kaasupatruunat) koskevat koestusmääräykset."

Muutetaan lisäyksen A.3 alakohta seuraavasti:

"Lisäys A.3: Luokkien 3, 6.1 ja 8 palavien nesteiden testit; juoksevuuden määritystesti; luokan 9 aineiden ympäristömyrkyllisyyden, pysyvyyden ja biologisen kertymisen määrittäminen vesiympäristössä;"

2007 Muutetaan seuraavasti:

"Kollit, mukaan lukien suurpakkaukset (IBC), kontit ja säiliökontit, jotka eivät täysin täytä tämän liitteen pakkaus-, yhteenpakkaus-, merkintä- ja lipukevaatimuksia eivätkä liitteen B merkintä- ja lipukevaatimuksia, mutta jotka ovat vaarallisten aineiden meri- tai ilmakuljetusmääräysten (¹) vaatimusten mukaisia, voidaan ottaa kuljetettavaksi, jos kuljetusta edeltää tai seuraa meri- tai ilmakuljetus, seuraavin ehdoin:

(a) jos kolleja ei ole merkitty ja varustettu lipukkeilla tämän direktiivin liitteiden määräysten mukaisesti, on niiden täytettävä meri- tai ilmakuljetusmääräysten (¹) merkintä- ja lipukevaatimukset;

(b) meri- tai ilmakuljetusmääräysten (¹) yhteenpakkausmääräyksiä on sovellettava;

(c) merikuljetusta edeltävää tai seuraavaa kuljetusta koskien vain, jos kontteja tai säiliökontteja ei ole varustettu tämän direktiivin liitteiden mukaisilla merkinnöillä ja lipukkeilla on ne varustettava merikuljetusmääräysten mukaisilla merkinnöillä ja lipukkeilla (kilvillä) (¹);

(d) tässä direktiivissä muualla annettujen säännösten lisäksi on rahtikirjaan merkittävä ilmaisu "Kuljetus ADR:n reunanumeron 2007 mukaisesti".

Tämä poikkeus ei koske näiden määräysten luokissa 1 8 vaarallisiksi luokiteltuja aineita, joita meri- ja ilmakuljetusmääräysten (¹) mukaan pidetään vaarattomina."

Lisätään seuraava alaviite:

"(¹) Määräykset on julkaistu IMO:n (Kansainvälinen merenkulkujärjestö, Lontoo) julkaisemassa IMDG-koodissa (International Maritime Dangerous Goods Code) ja (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, Montreal) julkaisemassa ICAO-TI:ssä (the Technical Instruction for Safe Transport of Dangerous Goods by Air)."

2008 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"2008 Jos vaarallisten aineiden kuljetusta suurkontissa seuraa merikuljetus, on rahtikirjan mukaan liitettävä IMDG-koodin (²) johdanto-osan kohdan 12.3.7 mukainen kontin pakkaustodistus.

Reunanumeron 2002 (3)(a) mukaisen rahtikirjan, reunanumeron 2002 (9) mukaisen kirjallisen varmistuksen ja edellä mainitun pakkaustodistuksen tiedot voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi; ellei näin tehdä, on nämä asiakirjat liitettävä toisiinsa kiinni. Jos nämä tiedot on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi riittää, että rahtikirjaan liitetään mukaan vakuutus siitä, että kontti on kuormattu kysymykseen tulevan kuljetusmuodon määräysten mukaisesti sekä pakkaustodistuksesta vastuussa olevan henkilön tunnistetiedot. Elektronisen tiedon käsittely (EDP) tai elektronisen tiedon vaihto (EDI) -tekniikan käyttö painetun rahtikirjan apuna tai sijasta on sallittua.

Huom: Säiliökonteille ei vaadita kontin pakkaustodistusta."

Lisätään seuraava alaviite:

"(²) IGDM-koodin on julkaissut IMO (Kansainvälinen merenkulkujärjestö) Työtapa- ja koulutusohjeita tavaroiden kuormaamiseksi suurkontteihin ovat laatineet myös IMO ja Kansainvälinen työjärjestö (ILO), ja ne on julkaissut IMO ('IMO/ILO Guidelines for Packing Cargo in Freight Container or Vehicles')."

2009 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"2009 Tämän liitteen määräyksiä ei sovelleta:

(a) yksityisten ihmisten suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai vapaa-ajan tai urheiluharrastuksiin;

(b) sellaisten koneiden tai laitteiden, joita ei ole yksilöity liitteessä A ja joiden koneisto tai käyttölaitteisto sattuu sisältämään vaarallisia aineita, kuljetuksiin;

(c) kuljetuksiin, joita hoitavat yritykset, joiden päätoimintana on muu kuin vaarallisten aineiden kuljetus kuten tavaran toimituksia rakennus- tai teollisuusalueille tai tutkimus-, korjaus- ja huoltotoiminnan yhteydessä tapahtuviin kuljetuksiin, jotka eivät ole suuruudeltaan yli 450 l pakkausta kohti ja joiden kokonaismäärä on enintään reunanumeron 10 011 määräysten mukainen.

Kuitenkin sellaisten yritysten suorittamat kuljetukset, jotka liittyvät niiden hankintoihin tai ulkoiseen tai sisäiseen jakeluun, eivät kuulu tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

(d) kuljetuksiin, jotka suorittaa pelastuspalvelu tai jotka suoritetaan sen valvonnan alaisena (erityisesti ajoneuvon rikkoutuessa) kuljetettaessa onnettomuudessa mukana olleita tai rikkoutuneita ajoneuvoja, joissa on vaarallisia aineita.

(e) hätäkuljetuksiin, joiden tarkoituksena on pelastaa ihmishenkiä tai suojella ympäristöä edellyttäen, että on tehty kaikki toimenpiteet sellaisen kuljetuksen turvalliseksi suorittamiseksi."

2010 Lisätään seuraava virke olemassa olevan tekstin toisen virkkeen jälkeen:

"Määräaikaiset poikkeukset, jotka on hyväksytty ennen 1 tammikuuta 1995, eivät ole voimassa 31 joulukuuta 1998 jälkeen, ellei niitä uusita."

2011 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"2011 Tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan kuuluvia aineita ja esineitä saa kuljettaa 30 päivään kesäkuuta 1997 saakka 31 päivään joulukuuta 1996 saakka voimassa olevan ADR-sopimuksen liitteiden A ja B määräysten mukaisesti. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä 'Kuljetus ennen 1. tammikuuta 1997 voimassa olleiden ADR-määräysten mukaisesti'."

OSA II

AINELUETTELO JA ERI LUOKKIEN ERITYISMÄÄRÄYKSET

LUOKKA 1 RÄJÄHTEET

Korvataan reunanumerot 2100 2199 seuraavasti:

1. Aine- ja esineluettelo

2100 (1) Luokan 1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä vain niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2101 tai jotka kuuluvat reunanumeron 2101 n.o.s. nimikkeeseen tai nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät, saa kuljettaa ja niitäkin vain reunanumeroissa 2100 (2) 2116, lisäyksessä A.1 ja liitteessä B mainituin ehdoin. Niitä pidetään tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan kuuluvina aineina.

(2) Luokka 1 käsittää:

(a) Räjähdysaineet, joilla tarkoitetaan kiinteää tai nestemäistä ainetta tai aineseosta, joka sellaisenaan kemiallisesti reagoimalla kykenee muodostamaan kaasua, jonka lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä aiheutuu vahinkoa aineen ympärillä.

Pyrotekniset aineet, joilla tarkoitetaan ainetta tai aineseosta, joka on tarkoitettu tuottamaan itsestään etenevien eksotermisten kemiallisten reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai näiden yhdistelmiä. Ilmiön aiheuttajana ei kuitenkaan ole detonaatio.

Huom: 1. Itsestään syttymiselle alttiiden tai liian herkkien räjähteiden kuljetus on kielletty.

2. Luokan 1 aineeksi ei katsota ainetta, joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän kaasu-, höyry- tai pölyseoksen, ellei se sellaisenaan ole räjähdysainetta.

3. Luokan 1 aineeksi ei katsota vettä tai alkoholia sisältäviä räjähdysaineita, joissa veden tai alkoholin pitoisuus ylittää reunanumerossa 2101 esitetyt rajat eikä pehmitintä sisältäviä räjähdysaineita. Nämä räjähdysaineet kuuluvat luokkaan 4.1 (reunanumero 2401 kohta 21°, 22° ja 24°). Luokan 1 aineeksi ei katsota myöskään räjähdysaineita, jotka vaaraominaisuuksiensa perusteella kuuluvat luokkaan 5.2.

(b) Yhtä tai useampaa räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainetta sisältävät esineet tai välineet.

Huom: Luokkaan 1 kuuluvaksi ei katsota sellaista esinettä tai välinettä, joka sisältää niin pieniä määriä tai sen laatuista räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainetta, että aineen syttyessä kuljetuksen aikana esineen tai välineen ulkopuolelle ei aiheudu sirpaleita, liekkiä, savua, kuumuutta tai voimakasta ääntä.

(c) Räjähteiksi katsotaan myös muut kuin kohdissa (a) tai (b) mainitut aineet ja esineet, jotka on valmistettu tuottamaan räjähdys tai pyrotekninen ilmiö.

(3) Räjähteet on luokiteltava reunanumerossa 2101 mainittuun nimikkeeseen lisäyksen A.1 räjähdysominaisuuksia määrittävien testimenetelmien ja luokituskriteerien perusteella ja niiden on täytettävä nimikkeelle asetetut ominaiset ehdot tai ne on luokiteltava reunanumerossa 2101 mainittuun n.o.s.-nimikkeeseen edellä mainittujen testimenetelmien ja luokituskriteerien mukaisesti.

Uusista tai olemassaolevista räjähteistä otetut, muuhun kuin alkuperäiseen räjäyttämistarkoitukseen, mukaan lukien testaus, luokitus, tutkimus ja tuotekehitys, laadunvalvonta tai kaupallinen näyte, tarkoitetut näytteet voidaan luokitella reunanumeron 2101 kohtaan 51° nimikkeeseen "0190 näytteet, räjähtävät".

Alkuperämaan toimivaltainen viranomainen luokittelee nimeltä mainitsemattomat räjähteet n.o.s.- nimikkeeseen tai nimikkeeseen "0190 näytteet, räjähtävät".

N.o.s.-nimikkeeseen tai nimikkeeseen "0190 näytteet, räjähtävät" luokiteltuja aineita ja esineitä kuten myös tiettyjä aineita, joita saa kuljettaa vain toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla reunanumerossa 2101, aineluettelossa olevien huomautusten mukaisesti, saa kuljettaa vain alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä ja sen asettamilla ehdoilla.

Hyväksyntä on annettava kirjallisena.

(4) Luokan 1 räjähteet, lukuun ottamatta kohdan 91° tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia, on luokiteltava kohdan (6) mukaiseen vaarallisuusluokkaan ja kohdan (7) mukaiseen yhteensopivuusryhmään. Vaarallisuusluokka määräytyy lisäyksen A.1 koetulosten ja kohdan (6) määritelmien perusteella. Yhteensopivuusryhmä määrätään kohdan (7) määritelmien mukaisesti. Luokitustunnus muodostuu vaarallisuusluokan tunnuksesta ja kirjaimesta, joka osoittaa yhteensopivuusryhmän.

(5) Luokan 1 räjähteet kuuluvat pakkausryhmään II (ks. lisäys A.5).

(6) Vaarallisuusluokkien määritelmät:

1.1 Massaräjähdysvaaralliset räjähteet (massaräjähdysvaarallinen aine on aine, jossa räjähdys tapahtuu lähes samanaikaisesti koko ainemäärässä).

1.2 Sellaiset sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia.

1.3 Räjähteet, jotka ovat palovaarallisia ja joista aiheutuu joko vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia, mutta jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia. Tähän vaarallisuusluokkaan kuuluvat räjähteet, jotka(a) palaessaan aiheuttavat huomattavasti säteilylämpöä, tai(b) palavat yksitellen aiheuttaen vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia.

1.4 Räjähteet, joiden mahdollinen syttyminen ei aiheuta olennaista räjähdysvaaraa. Vaara rajoittuu pääasiassa pakkaukseen eikä vaarallisia sirpaleita tai heitteitä (sinkoutuvia esineitä) ole odotettavissa. Ulkopuolinen palo ei saa aiheuttaa kollin koko sisällön välitöntä räjähtämistä.

1.5 Erittäin epäherkät massaräjähdysvaaralliset räjähdysaineet. Tähän luokkaan kuuluvat räjähdysaineet, jotka ovat niin epäherkkiä, että syttymismahdollisuus tai mahdollisuus palamisen muuttumisesta detonaatioksi normaaleissa kuljetusolosuhteissa on hyvin vähäinen. Vähimmäisvaatimus on, että aine ei saa räjähtää polttokokeessa.

1.6 Erittäin epäherkät esineet ja välineet, jotka eivät aiheuta massaräjähdysvaaraa. Esineissä ja välineissä on vain erittäin epäherkkää räjähdysainetta ja tahattoman syttymisen todennäköisyys on erittäin vähäinen.

Huom: Vaarallisuusluokan 1.6 esineiden ja välineiden räjähdysmahdollisuus rajoittuu yhteen esineeseen ja välineeseen.

(7) Räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmä:

A kuuluvat aloiteräjähdysaineet.

B kuuluvat aloiteräjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joita ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Tietyt esineet ja välineet, kuten räjäytysnallit louhintaa varten, sytytysvälineet louhintaa varten ja sytytysnallit kuuluvat ryhmään B, vaikka ne eivät sisällä aloiteräjähdysainetta.

C kuuluvat ajoaineet tai muut humahtavat (deflagroivat) räjähteet.

D kuuluvat varsinaiset räjähdysaineet tai niitä sisältävät esineet taikka mustaruuti, kussakin tapauksessa ilman sytytintä ja ajopanosta. Tähän ryhmään kuuluvat myös aloiteräjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, jotka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

E kuuluvat varsinaista räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joissa on ajopanos, mutta ei sytytintä. Ajopanos ei saa sisältää palavaa nestettä tai palavaa geeliä tai hypergolista nestettä.

F kuuluvat varsinaista räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joissa on sytytin. Jos ne on varustettu ajopanoksella, niissä ei saa olla palavaa nestettä tai palavaa geeliä tai hypergolista nestettä.

G kuuluvat pyrotekniset aineet tai niitä sisältävät esineet tai välineet. Tähän ryhmään kuuluvat myös esineet tai välineet, jotka sisältävät räjähdysainetta ja valoa, lämpöä, kyynelkaasua tai savua kehittävää ainetta. Tähän ryhmään eivät kuitenkaan kuulu vesiherätteiset esineet tai välineet, jotka sisältävät valkoista fosforia, fosfideja, pyroforista ainetta, palavaa nestettä tai palavaa geeliä tai hypergolista nestettä.

H kuuluvat räjähdysainetta ja valkoista fosforia sisältävät esineet tai välineet.

J kuuluvat räjähdysainetta ja palavaa nestettä tai palavaa geeliä sisältävät esineet tai välineet.

K kuuluvat räjähdysainetta ja myrkyllistä kemikaalia sisältävät esineet tai välineet.

L kuuluvat räjähteet, jotka sisältävät räjähdysainetta ja jotka on erityisvaaran (esimerkiksi vesiherätteisyys, sisältää hypergolisia nesteitä, fosfideja tai pyroforista ainetta) vuoksi pidettävä erillään muista räjähteistä.

N kuuluvat vain erittäin epäherkät räjähdysaineet ja erittäin epäherkkää räjähdysainetta sisältävät esineet ja välineet.

S kuuluvat räjähteet, jotka ovat sellaisia tai niin pakattuja, että kaikki vaaralliset vaikutukset, jotka johtuvat tahattomasta syttymisestä rajoittuvat kolliin. Jos pakkaus on vahingoittunut tulipalossa, paine- tai sirpalevaikutus on niin vähäinen, että se ei merkitsevästi estä tai vaikeuta palontorjuntaa tai muita pelastustoimenpiteitä kollin välittömässä läheisyydessä.

Huom: 1. Räjähde, joka on pakattu tiettyyn pakkaukseen, saadaan luokitella vain yhteen yhteensopivuusryhmään. Koska yhteensopivuusryhmä S on kokemusperäinen, on luokitustunnuksella oltava kokeellinen pohja.

2. Yhteensopimusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan varustaa omilla sytyttimillään tai pakata yhteen niiden kanssa edellyttäen, että sytyttimet on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla estämään räjähdys sytyttimen syttyessä vahingossa. Tällaiset kollit kuuluvat yhteensopivuusryhmiin D tai E.

3. Yhteensopivuusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen omien sytyttimiensä kanssa, vaikka sytyttimiä ei ole suojattu kahdella luotettavalla tavalla (sytyttimet ilmoitettu yhteensopivuusryhmään B) edellyttäen, että ne vastaavat reunanumeron 2104 (6) vaatimuksia. Tällaiset kollit kuuluvat yhteensopivuusryhmiin D tai E.

4. Esineet tai välineet saa pakata yhteen tai varustaa niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen, että sytyttimet eivät normaalin kuljetuksen aikana syty.

5. Yhteensopivuusryhmien C, D ja E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen. Tällaiset pakkaukset kuuluvat yhteensopivuusryhmään E.

(8) Kohdan (7) mukaiseen yhteensopivuusryhmään K kuuluvien esineiden kuljetus on kielletty.

(9) Reunanumeron 3510 (3) määritelmästä poiketen sana "kolli" käsittää tässä luokassa myös pakkaamattomat esineet tai välineet, silloin kun esineen tai välineen kuljetus on sallittu pakkaamattomana.

2101 (1) Taulukossa 1 on lueteltu ne luokan 1 räjähteet, joita saa kuljettaa tiellä. Räjähteet, jotka on lueteltu reunanumerossa 3170, saadaan luokitella tässä reunanumerossa mainittuihin nimikkeisiin vain, jos niiden ominaisuudet, koostumus, rakenne ja käyttötarkoitus vastaavat lisäyksessä A.1 olevaa kuvausta.

>TAULUKON PAIKKA>

2. Kuljetusehdot

A. Kollit1. Yleiset pakkausmääräykset2102 (1) Kaikkien kuljetusvalmiiden räjähteiden on oltava luokiteltuja reunanumerossa 2100 määriteltyjen menetelmien mukaisesti.

(2) Kaikkien luokan 1 tavaroille tarkoitettujen pakkausten tulee olla siten suunniteltuja ja valmistettuja että:

(a) ne suojaavat räjähteitä, estävät niiden ulospääsyn pakkauksesta eivätkä lisää tahattoman syttymisen vaaraa normaaleissa kuljetusolosuhteissa mukaan luettuina ennakoitavat muutokset lämpötilassa, kosteudessa ja paineessa;

(b) kuljetusvalmista kollia voidaan käsitellä turvallisesti normaaleissa kuljetusolosuhteissa; ja(c) kollit kestävät kaikki kuljetuksen aikana tapahtuvat ennakoitavissa olevat pinoamisrasitukset siten, etteivät ne lisää räjähteistä aiheutuvaa vaaraa ja siten, ettei pakkausten käyttökelpoisuus tavaran säilyttämisessä heikkene sekä siten, ettei kollien muoto muutu niin, että niiden lujuus heikkenee tai että niistä muodostetuista pinoista tulee epästabiileja.

(3) Kollien on täytettävä lisäysten A.5 tai A.6 vaatimukset, erityisesti näiden lisäysten osan IV reunanumeroiden 3500 (12) ja 3512 (5) pakkausten testausvaatimukset.

(4) Reunanumeroiden 2100 (5), 3511 (2) ja 3611 (2) määräysten mukaisesti on luokan 1 räjähteet pakattava pakkausryhmän II pakkauksiin tai suurpakkauksiin, jotka on merkitty kirjaimella "Y".

(5) Nestemäistä räjähdysainetta sisältävät pakkaukset on varustettava kahdella päällekkäin olevalla sulkimella.

(6) Metallitynnyreiden sulkemislaitteissa tulee olla sopiva tiiviste: jos sulkemislaitteessa on kierre, on räjähdysaineen pääsy kierteeseen estettävä.

(7) Vesiliukoisten räjähteiden pakkausten on oltava vedenkestäviä. Flegmatoitujen aineiden pakkaukset on suljettava niin, ettei räjähteen väkevyys muutu kuljetuksen aikana.

(8) Jos pakkaus sisältää kaksoisvaipan, joka on täytetty vedellä, joka voi jäätyä kuljetuksen aikana, on veteen lisättävä riittävä määrä jäätymisen estoainetta jäätymisen estämiseksi. Sellaista jäätymisen estoainetta, joka voi syttymisherkkyytensä vuoksi aiheuttaa tulipalovaaran, ei saa käyttää.

(9) Suojaamattomat naulat, nitojan niitit tai muut metalliset sulkemislaitteet eivät saa lävistää ulkopakkauksen seinämää, ellei sisäpakkaus riittävästi suojaa räjähteitä metallikosketukselta.

(10) Sisäpakkaukset, varusteet ja sulloaineet sekä räjähteet on sijoitettava kolleihin siten, että ne estävät räjähteiden pääsemisen irralleen ulkopakkauksessa normaaliolosuhteissa tapahtuvan kuljetuksen aikana. Esineiden metalliosat eivät saa päästä kosketuksiin metallipakkausten kanssa. Räjähtäviä aineita sisältävät esineet, jotka eivät ole ulkopakkauksessa, on erotettava toisistaan siten, että hankautuminen ja törmäykset on estetty. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää pehmustusta, lavoja, sisä- tai ulkopakkauksen lokerointia, muotoprofiileja tai astioita.

(11) Pakkaukset on valmistettava sellaisesta materiaalista, joka sopii yhteen kollin sisältämien räjähteiden kanssa ja on näitä aineita kestävä siten, ettei räjähde joutuessaan tekemisiin pakkausmateriaalin kanssa eikä vuototapauksessa, tule vaaralliseksi kuljettaa, eikä sen vaarallisuusluokka tai yhteensopivuusryhmä muutu.

(12) Räjähdysaineiden sisäänpääsy saumattujen metallipakkausten saumojen syvennyksiin on estettävä.

(13) Muovipakkaukseen ei saa muodostua tai kerääntyä sellaista määrää staattista energiaa, että sen purkautuminen voi aiheuttaa pakatun räjähtävän aineen tai esineen syttymisen.

(14) Suuria ja raskaita, normaalisti armeijan käyttöön tarkoitettuja räjähtäviä esineitä, ilman sytyttimiä tai vähintään kahdella tehokkaalla suojaustoimenpiteellä varustettujen sytyttimien kanssa, voidaan kuljettaa pakkaamattomina. Jos sellaisissa esineissä on ajopanos tai ne ovat itsestään eteneviä, on niiden sytytysjärjestelmä suojattava normaalien kuljetusolosuhteiden aiheuttamilta vaikutuksilta. Jos esine saa negatiivisten tuloksen testisarjassa 4, voidaan se kuljettaa pak- kaamattomana. Sellaiset pakkaamattomat esineet voidaan kiinnittää kehikoihin tai häkkeihin tai muihin sopiviin käsittelylaitteisiin.

(15) Räjähteitä ei saa pakata sellaisiin sisä- tai ulkopakkauksiin, joissa sisäisen ja ulkoisen paineen ero voi lämmön vaikutuksesta tai jostain muusta syystä, aiheuttaa räjähdyksen tai kollin repeytymisen.

(16) Jos irrallaan oleva räjähdysaine tai kokonaan tai osittain esineen kuoren suojassa oleva räjähdysaine voi päästä kosketuksiin metallipakkauksen (1A2, 1B2, 4A, 4B ja metallisäiliöt) sisäpinnan kanssa, on metallipakkauksen sisäpuoli vuorattava tai pinnoitettava [ks. reunanumero 3500 (2)].

2. Erityispakkausmääräykset2103 (1) Räjähteet on pakattava reunanumerossa 2101 taulukon 1 sarakkeissa 4 ja 5 sekä tässä reunanumerossa kohdan (3) taulukossa 2 ja kohdan (4) taulukossa 3 mainituilla tavoilla.

(2) Mille tahansa räjähtävälle aineelle tai esineelle, jota ei ole pakattu reunanumeron 2101, taulukon 1, sarakkeiden (4) ja (5) ja allaolevan kohdan (3) vaatimalla tavalla, voidaan soveltaa taulukkoa 2, EP 01 edellyttäen, että alkuperämään toimivaltainen viranomainen on testannut tuotteen pakattuna ja todennut, ettei tuote aiheuta suurempaa vaaraa, kuin se olisi aiheuttanut, jos se olisi pakattu taulukossa 1, sarakkeessa 4 sanotulla tavalla.

(3) Taulukko 2: PakkaustavatHuom: 1. Taulukko 2 koskee seuraavia:

Pakkaustapa EP 01 varattu niille pakkaustavoille, joille vaaditaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä;

Pakkaustavat EP 10 EP 29 varattu räjähdysaineille; jaPakkaustavat EP 30:stä eteenpäin varattu räjähdysainetta sisältäville esineille ja välineille.

2. Jos tässä taulukossa pakkaustavaksi on ilmoitettu puulaatikot (4C1), saa niiden sijasta käyttää myös puisia laatikoita, joissa on pölytiiviit seinät (4C2).

3. Tiiviiden pakkausten on vastattava rakennemallia, joka on läpäissyt pakkausryhmä II tiiviystestin.

4. Tämän taulukon sisä- ja välipakkaussarakkeessa käytetty termi astia sisältää laatikot, pullot, tölkit, tynnyrit, purkit ja putket, mukaan luettuna kaikki sulkimet.

5. Kelat ovat muovisia, puisia, pahvisia, metallisia tai muusta sopivasta aineesta valmistettuja laitteita, jotka muodostuvat keskiakselista, jonka molemmissa päissä on tai ei ole sivuseinämät. Aineet ja esineet voidaan kelata kelaan ja ne voivat olla sivuseinämillä suojattuja.

6. Alustat ovat metallisia, muovisia, puisia, pahvisia tai muusta sopivasta materiaalista valmistettuja levyjä, jotka sijoitetaan sisä-, väli- tai ulkopakkaukseen ja jotka mahdollistavat tiiviin pakkaamisen näissä pakkauksissa. Alustan pinta saa olla muotoiltu sellaiseksi, että pakkaukset tai esineet voidaan sijoittaa siihen turvallisesti ja toisistaan erotettuna.

7. Tietyt tunnusnumerot koskevat aineita, joita saa kuljettaa kuivana tai kostutettuna. Tarvittaessa pakkaustavan otsikko ilmaisee onko pakkaustapa tarkoitettu kuivalle, jauhemaiselle tai kostutetulle aineelle.

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

Erityispakkausmääräykset: ks. rn 2102 (8)Huom: 1. Välipakkaukset on täytettävä vesikyllästetyllä aineella kuten jäätymisenestoliuoksella tai kostutetulla sulloaineella.

2. Ulkopakkaukset on täytettävä vesikyllästetyllä aineella kuten jäätymisenestoliuoksella tai kostutetulla sulloaineella. Ulkopakkaukset on rakennettava ja tiivistettävä siten, ettei kostutusliuos pääse haihtumaan paitsi, jos kuljetetaan tunnusnumeron 0224 ainetta kuivana.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

265 tunnusnumeroille 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 C : 0433

1.1 C : 0159, 0343

Erityispakkausmääräykset: ks. rn 2102 (7)

Huom: Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeron 0159 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metalli- (1A2 tai 1B2) tai muovitynnyreitä (1H2).

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394, 0401

Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

253 tunnusnumeroille 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394Huom: 1. Välipakkauksia ei vaadita, jos ulkopakkauksena on käytetty tiiviitä tynnyreitä.

2. Välipakkauksia ei vaadita tunnusnumeroiden 0072 ja 0226 aineille.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

253 tunnusnumeroille 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386262 tunnusnumerolle 0209Huom: Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeroiden 0222 ja 0223 aineille, jos ulkopakkauksena on säkki.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

253 tunnusnumeroille 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386262 tunnusnumerolle 0209Huom: 1. Välipakkauksia ei vaadita, jos ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.

2. Näiden pakkausten on oltava pölytiiviitä.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0027, 0028

1.1 G : 0094

1.3 G : 0305Erityispakkausmääräys:

ks. rn 2102(16) tunnusnumeron 0027 aineille, jos ei käytetä sisäpakkauksia.

Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

263 tunnusnumeroille 0094, 0305Huom: 1. Sisäpakkaukset eivät ole pakollisia tunnusnumeron 0027 aineille, jos ulkopakkauksina on käytetty tynnyreitä.

2. Pakkausten on oltava pölytiiviitä.

3. Kääreitä voidaan käyttää vain tunnusnumeron 0028 aineille.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.3 C : 0077, 0234, 0235, 0236, 0342Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

253 tunnusnumeroille 0077, 0234, 0235, 0236Huom: 1. Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeron 0342 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metalli- (1A2 tai 1B2) tai muovitynnyreitä (1H2).

2. Välipakkauksia ei vaadita, jos ulkopakkauksena on käytetty tiiviitä, irrotettavapäätyisiätynnyreitä.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 C : 0160, 0498

1.3 C : 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406, 0499

1.4 C : 0407, 0448Erityispakkausmääräykset:

ks. rn 2102(16) tunnusnumeroiden 0160 ja 0161 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metallitynnyreitä (1A2 tai 1B2).

Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

253 tunnusnumeroille 0077, 0132, 0234, 0235, 0236 aineille.

256 tunnusnumeroille 0160 ja 0161 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty metallitynnyreitä (1A2 tai 1B2).

Huom: Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeroiden 0160 ja 0161 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 C : 0497

1.1 D : 0075, 0143, 0144

1.3 C : 0495Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

254 tunnusnumeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty

1.3 laatikoita.

255 tunnusnumeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.

264 tunnusnumeron 0144 aineille.

Huom: 1. Metalliastioita voidaan käyttää sisäpakkauksina vain tunnusnumeron 0144 aineille.

2. Säkkejä on käytettävä välipakkauksina tunnusnumeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty laatikoita.

3. Tynnyreitä on käytettävä välipakkauksina tunnusnumeroiden 0075, 0143, 0495 ja 0497 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty tynnyreitä.

4. Välipakkaukset eivät ole pakollisia tunnusnumeron 0144 aineille.

5. Pahvilaatikoita (4G) voidaan käyttää vain tunnusnumeron 0144 aineille.

6. Irrotettavapäätyisiä alumiinitynnyreitä (1B2) ei saa käyttää tunnusnumeron 0144 aineille.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0081, 0082, 0083, 0241

1.5 D : 0331, 0332Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

267 tunnusnumerolle 0083Huom: 1. Sisäpakkaukset eivät ole pakollisia tunnusnumeroiden 0082, 0241, 0331 ja 0332 aineille, jos ulkopakkauksena on käytetty tiiviitä, irrotettavapäätyisiä tynnyreitä.

2. Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeroiden 0082, 0084, 0241, 0331 ja 0332 aineille, jos räjähde on nestettä läpäisemättömässä rakenneaineessa.

3. Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeron 0081 aineelle, jos se on nitriittiestereitä läpäisemättömässä jäykässä muovissa.

4. Sisäpakkauksia ei vaadita tunnusnumeron 0331 aineelle, jos ulkopakkauksena on käytetty säkkejä (5H2), (5H3) tai (5H4).

5. Säkkejä (5H2) ja (5H3) on käytettävä vain tunnusnumeroille 0082, 0241, 0331 ja 0332.

6. Säkkejä ei saa käyttää ulkopakkauksina tunnusnumerolle 0081.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0082, 0241

1.5 D : 0331, 0332Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

260 tunnusnumerolle 0082261 tunnusnumerolle 0241Huom: 1. Suurpakkauksia saa käyttää vain vapaasti virtaaville aineille.

2. Metallisia suurpakkauksia ei saa käyttää tunnusnumeroille 0082 ja 0241.

3. Suursäkkejä saa käyttää vain kiinteille aineille.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 C : 0279, 0280, 0326

1.1 D : 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457

1.1 E : 0006, 0181, 0329

1.1 F : 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369

1.2 C : 0281, 0328, 0413, 0414, 0436

1.2 D : 0035, 0138, 0169, 0287, 0458

1.2 E : 0182, 0321

1.2 F : 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426

1.2 G : 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434

1.2 H : 0243, 0245

1.3 C : 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437

1.3 G : 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488

1.3 H : 0244, 0246

1.4 C : 0338, 0339, 0438

1.4 D : 0344, 0347, 0370, 0459

1.4 E : 0412

1.4 F : 0348, 0371, 0427

1.4 G : 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0425, 0435, 0453

1.4 S : 0012, 0014, 0345, 0460Erityispakkausmääräykset:

ks. rn 2102(14) kaikille muille tunnusnumeroille, paitsi tunnusnumeroille 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459, 0460.

ks. rn 2102(16) tunnusnumeroille 0457, 0458, 0459, 0460.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 B : 0029, 0030, 0360

1.4 B : 0255, 0267, 0361

1.3 S : 0455, 0456, 0500Huom: 1. Säkkejä ei saa käyttää sisäpakkauksina tunnusnumeroille 0029, 0267 ja 0455.

2. Keloja saa käyttää sisäpakkauksina vain tunnusnumeroille 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 ja 0500.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0042, 0060

1.2 D : 0283>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0042, 0060

1.2 D : 0283Erityispakkausmääräykset:

ks. rn 2102 (16) tunnusnumeroille 0042, 0060 ja 0283>TAULUKON PAIKKA>

1.1 Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 B : 0073, 0225, 0377

1.1 D : 0043

1.2 B : 0268, 0364

1.3 G : 0212, 0319

1.4 B : 0365, 0378

1.4 G : 0306, 0320

1.4 S : 0044, 0366, 0376Huom: 1. Alustoja saa käyttää sisäpakkauksina vain tunnusnumeroille 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377. ja 0378.

2. Astioita on käytettävä välipakkauksina vain, jos sisäpakkauksina on käytetty alustoja.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0099, 0374

1.1 F : 0296

1.2 C : 0381

1.2 D : 0375

1.2 F : 02041

1.3 C : 0275, 0277

1.4 C : 0276, 0287

1.4 S : 0070, 0173, 0174, 0323>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 G : 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428

1.2 G : 0313, 0334, 0419, 0421, 0429

1.3 G : 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492

1.4 G : 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431,0493

1.4 S : 0193, 0337, 0373, 0404, 0405, 0432>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.3 C : 0447

1.4 C : 0379, 0446

1.4 S : 0055>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0059, 0442

1.2 D : 0439, 0443

1.4 D : 0440, 0444

1.4 S : 0441, 0445Erityispakkausmääräykset rn 2102 (4) mukaisesti:

257 tunnusnumeroille 0059, 0439, 0440 ja 0441>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0288

1.4 D : 0237Erityispakkausmääräykset:

ks. rn 2102 (16) tunnusnumeroille 0237 ja 0288Huom: Jos esineiden päädyt on tiiviisti suljettuja, eivät sisäpakkaukset ole pakollisia.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 D : 0065, 0290

1.2 D : 0102

1.4 D : 0104, 0289Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

258 tunnusnumeroille 0065, 0102, 0104, 0289 ja 0290Huom: Sisäpakkauksia ei tarvitse käyttää tunnusnumeroiden 0065 ja 0289 aineille, jos ne ovat rullissa.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.3 G : 0101

1.4 G : 0066, 0103

1.4 S : 0105Erityispakkausmääräykset:

ks. rn 2102 (16) tunnusnumerolle 0105Huom: 1. Jos tunnusnumeron 0105 esineen päädyt ovat tiiviisti suljettuja, eivät sisäpakkaukset ole pakollisia.

2. Tunnusnumerolle 0101 on pakkauksen oltava pölytiivis paitsi, jos aikatulilanka on paperiputkessa, jonka molemmat päät on suljettu irrotettavalla tulpalla.

3. Terästä ja alumiinia (laatikot ja tynnyrit) ei saa käyttää tunnusnumerolle 0101.

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 B : 0106

1.1 D : 0284, 0408

1.1 F : 0292

1.2 B : 0107

1.2 D : 0285, 0409

1.2 F : 0293

1.2 G : 0372

1.3 G : 0316, 0318

1.4 B : 0257

1.4 D : 0410

1.4 G : 0317, 0452

1.4 S : 0110, 0367, 0368>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 G : 0121

1.2 G : 0314

1.3 G : 0315

1.4 G : 0325

1.4 S : 0131, 0454>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.1 C : 0271

1.2 C : 0415

1.3 C : 0272

1.4 C : 0491Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

256 tunnusnumeroille 0271, 0272, 0415 ja 0491, jos käytetään metallipakkauksiaHuom: Edellä mainittujen sisä- ja ulkopakkausten sijasta voidaan käyttää yhdistettyjä pakkauksia (6HH2) (muovilaatikossa oleva muoviastia).

>TAULUKON PAIKKA>

Vaarallisuusluokka, yhteensopivuusryhmä ja tunnusnumero:

1.2 L : 0271

1.3 L : 0415Erityispakkausmääräykset rn 2103 (4) mukaisesti:

259 tunnusnumeroille 0248 ja 0249(4) Taulukko 3: ErityispakkausmääräyksetHuom: 1. Eri aineiden ja esineiden erityispakkausmääräykset, ks. rn 2101, taulukko 1, sarake 5.

2. Eritysmääräyksille annetut numerot ovat samat kuin julkaisussa Suositukset vaarallisten aineiden kuljettamiseksi (Recommendation on the Transport of Dangerous Goods) jaksossa 3 erityispakkausmääräyksille annetut numerot.

>TAULUKON PAIKKA>

3. Yhteenpakkaaminen2104 (1) Samaan tunnusnumeroon () kuuluvat räjähteet, lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä ja n.o.s.-nimikkeeseen luokiteltuja räjähteitä sekä kohdan 51° nimikettä 0190 näytteet, räjähtävät, saa pakata yhteen. Tässä tapauksessa on käytettävä turvallisinta ulkopakkausta.

(2) Ellei jäljempänä erityisesti sallita, ei räjähteitä saa pakata samaan kolliin, jos niillä on eri tunnusnumerot.

(3) Luokan 1 räjähteitä ei saa pakata yhteen muissa luokissa mainittujen aineiden tai esineiden eikä tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan kuulumattomien tavaroiden kanssa.

(4) Yhteensopivuusryhmien C, D ja E esineitä ja välineitä saa pakata yhteen.

(5) Yhteensopivuusryhmien D tai E esineitä tai välineitä saa pakata yhteen niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen, että ne on suojattu vähintään kahdella luotettavalla tavalla estämään räjähdys sytyttimien syttyessä vahingossa.

(6) Yhteensopivuusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen omien sytyttimiensä kanssa, vaikka sytyttimiä ei ole suojattu kahdella luotettavalla tavalla (esim. sytyttimet ilmoitettu yhteensopivuusryhmään B) edellyttäen, että alpuperämaan toimivaltaisen viranomaisen mukaan sytyttimien syttyminen vahingossa ei aiheuta esineiden tai välineiden räjähdystä normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(7) Yhteensopivuusryhmään L kuuluvia räjähteitä ei saa pakata yhteen tähän yhteensopivuusryhmään kuuluvan erilaisen räjähdetyypin kanssa.

(8) Esineet tai välineet saa pakata yhteen niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen, etteivät sytyttimet syty normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(9) Räjähteet, joiden tunnusnumerot on lueteltu taulukossa 4, saa yhdistää yhdeksi kolliksi taulukossa mainituin ehdoin.

Taulukon 4 selitykset:

A : Räjähteet, joilla on nämä tunnusnumerot, saa yhdistää yhdeksi kolliksi ilman painorajoituksia.

B : Räjähteet, joilla on nämä tunnusnumerot, saa yhdistää yhdeksi kolliksi edellyttäen, että räjähdysaineen kokonaismassa on enintään 50 kg.

(10) Yhteenpakattaessa tulee ottaa huomioon reunanumeron 2100 mukainen mahdollinen muutos kollin luokitukseen.

(11) Yhteenpakattujen räjähteiden rahtikirjamerkintä ks. reunanumero 2110 (4).

>TAULUKON PAIKKA>

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys A.9)Merkinnät2105 (1) Kollissa on oltava tunnusnumero ja yksi reunanumeron 2101, taulukon 1, sarakkeessa 2 oleva kursivoitu räjähteen nimi. Räjähteen kuuluessa n.o.s.-nimikkeeseen tai kohdan 51° nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät samoin kuin kohdissa 25° ja 34° tarkoitettuihin esineisiin ja välineisiin, on tavaroille annettava n.o.s.-nimikkeen tai kohdan 51° nimikkeen 0190 näytteet, räjähtävät lisäksi teknillinen nimi. Kohdan 4° luohintaräjähteille, tunnusnumerot 0081, 0082, 0083, 0084 ja 0241, ja kohdan 48° luohintaräjähteille, tunnusnumerot 0331 ja 0332, on räjähdysainetyypin lisäksi ilmoitettava sen kaupallinen nimi. Muiden räjähteiden osalta saa oikean nimen lisäksi käyttää kaupallista tai teknillistä nimeä. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä sekä alkuperämaan virallisella kielellä. Mikäli virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin merkintä tule olla myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät asianomaisten maiden välillä olevat kuljetussopimukset toisin määrää.

Varoituslipukkeet(2) Kohdissa 01° 34° mainittuja räjähteitä sisältävät kollit on varustettava mallin no. 1 mukaisella lipukkeella. Lipukkeen alaosassa on oltava reunanumeron 2101, taulukon 1, sarakkeen 3 mukainen luokitustunnus. Kohdissa 35° 47° mainittuja räjähteitä sisältävät kollit on varustettava mallin no. 1.4 mukaisella lipukkeella ja kohdassa 48° mainittuja esineitä ja välineitä sisältävät kollit on varustettava mallin no. 1.5 mukaisella lipukkeella ja kohdassa 50° mainittuja esineitä ja välineitä sisältävät kollit on varustettava mallin no. 1.6 mukaisella lipukkeella. Lipukkeen alaosassa on oltava reunanumeron 2101, taulukon 1, sarakkeen 3 mukainen yhteensopivuusryhmä.

(3) Kollit, jotka sisältävät seuraavia räjähteitä:

kohta 01°, tunnusnumero 0224;

kohta 4°, tunnusnumerot 0076 ja 0143 (vain seokset, joissa on vähintään 90 paino-% flegmatoimisainetta);

kohta 21°, tunnusnumero 0018;

kohta 26°, tunnusnumero 0077;

kohta 30°, tunnusnumero 0019;

ja kohta 43°, tunnusnumero 0301on varustettava lisäksi mallin no. 6.1 mukaisella lipukkeella.

Kollit, jotka sisältävät seuraavia esineitä tai välineitä, jotka sisältävät yhtä tai useampaa luokan 8 kriteerien mukaista syövyttävää ainettakohta 21°, tunnusnumerot 0015 ja 0018 (),

kohta 30°, tunnusnumerot 0016 ja 0019 () jakohta 43°, tunnusnumero 0301 ja 0303 ()on varustettava lisäksi mallin no. 8 mukaisella lipukkeella.

2106-2109B. Rahtikirjamerkinnät2110 (1) Räjähteistä on rahtikirjassa käytettävä reunanumerossa 2101, taulukossa 1, sarakkeessa 2 mainittua yhtä kursivoitua tunnusnumeroa sekä nimeä. Räjähteen kuuluessa n.o.s.-nimikkeeseen tai kohdan 51° nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät tai kohdissa 25° ja 34° tarkoitettuihin esineisiin ja välineisiin, on tavaroille annettava n.o.s.-nimikkeen tai kohdan 51° nimikkeen 0190 näytteet, räjähtävät lisäksi teknillinen nimi. Räjähteen nimen jälkeen on merkittävä luokitustunnus ja aineluettelon kohta (reunanumero 2101, taulukko 1, sarake 3 ja 1), räjähdysaineen nettomassa kilogrammoina ja lyhenne "ADR" tai "RID", (esim. 0160 Ruuti, savuton, 1.1 C, 2°, 4 600 kg, ADR).

(2) Kohdan 4° tunnusnumeroiden 0081, 0082, 0083, 0084 ja 0241 ja kohdan 48° tunnusnumeroiden 0331 ja 0332 osalta on räjähteen tyypin lisäksi merkittävä sen kaupallinen nimi. Muiden räjähteiden osalta voi lisätä kaupallisen nimen tai teknillisen nimen.

(3) Kuljetettaessa kokokuormana on rahtikirjassa ilmoitettava kollien lukumäärä, jokaisen kollin massa (kg) ja räjähdysaineen kokonaisnettomassa (kg).

(4) Kun kaksi eri ainetta on pakattu yhteen, on rahtikirjassa oltava kummankin räjähteen kursivoidut tunnusnumerot ja nimet reunanumeron 2101, taulukko 1, sarakkeen 2 mukaisesti. Mikäli samaan kolliin on pakattu reunanumeron 2104 mukaisesti useampaa kuin kahta erilaista räjähdettä, on rahtikirjassa oltava ilmaisu "Räjähdettä..." sekä jokaisen aineen tunnusnumero.

(5) N.o.s.-nimikkeeseen tai kohdan 51° nimikkeeseen 0190 näytteet, räjähtävät luokiteltujen tai pakkaustavan EP 01 mukaisesti pakattujen räjähteiden osalta on rahtikirjaan liitettävä kopio toimivaltaisen viranomaisen antamasta kuljetusehdot sisältävästä hyväksynnästä. Se on oltava vastaanottajamaan virallisella kielellä. Mikäli virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin se tulee olla myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät asianomaisten maiden välillä olevat kuljetussopimukset toisin määrää.

(6) Jos yhteensopivuusryhmään B ja D luokiteltuja räjähteitä sisältävät kollit on kuormattu yhdessä samaan ajoneuvoon reunanumeron 11 403 (1) määräysten mukaisesti reunanumeron 11 403 (1) alaviitteen (¹) mukainen suojakontin/erillisen osaston hyväksymistodistus on liitettävä rahtikirjaan.

(7) Jos räjähteitä kuljetetaan pakattuna pakkaustavan EP 01 mukaisesti, rahtikirjaan tulee merkitä "... toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä pakkaus" (ks. reunanumero 2103, pakkaustapa EP 01).

2111-2114C. Tyhjät pakkaukset2115 (1) Kohdassa 91° mainittujen tyhjien puhdistamattomien pakkausten tulee olla hyvin suljettuja ja yhtä tiiviitä kuin täytettynäkin.

(2) Kohdassa 91° mainitut tyhjät puhdistamattomat pakkaukset on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettynäkin.

(3) Rahtikirjassa on käytettävä nimeä: "Tyhjät pakkaukset 1, 91°, ADR."

D. Erityismääräykset2116 (1) Luokan 1 räjähteitä, jotka kuuluvat jäsenvaltion puolustusvoimille ja jotka oli pakattu ennen 1 tammikuuta 1990 silloin voimassa olleiden ADR-määräysten mukaan, saa kuljettaa 1 tammikuuta 1990 jälkeen edellyttäen, että pakkaukset ovat säilyneet vahingoittumattomina ja että niiden on ilmoitettu rahtikirjassa kuuluvan sotilastavaroihin ja että ne on pakattu ennen 1 tammikuuta 1990. Muita tämän luokan 1 tammikuuta 1990 voimaantulleita määräyksiä on sovellettava.

(2) Luokan 1 räjähteitä, jotka on pakattu ADR-määräysten, jotka olivat voimassa 1. päivänä tammikuuta 1990 ja 31. päivänä joulukuuta 1996 välisenä aikana, mukaisesti saa kuljettaa 1. päivänä tammikuuta 1997 jälkeen edellyttäen, että pakkaukset ovat säilyneet vahingoittumattomina ja rahtikirjaan tehdään merkintä, että ne on pakattu ennen 1 tammikuuta 1997.

2117-2199

LUOKKA 2 KAASUT

Korvataan reunanumerot 2200 2299 seuraavasti:

1. Aineluettelo

2200 (1) Luokan 2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 2201 tai jotka kuuluvat ko. reunanumeron ryhmänimikkeisiin, kuuluvat reunanumeroiden 2200 (2) 2250 ehtojen soveltamisalaan ja tämän liitteen sekä liitteen B määräysten soveltamisalaan. Niitä pidetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvina aineina.

Huom: Reunanumeron 2201 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät kuulu tämän liitteen tai liitteen B tämän luokan määräysten soveltamisalaan, ks. reunanumero 2201a.

(2) Kaasulla tarkoitetaan ainetta:

(a) jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on yli 300 kPa (3 bar); tai(b) joka on kokonaan kaasumainen 20 °C lämpötilassa 101,3 kPa vakiopaineessa.

Huom: 1052 Fluorivety tulee luokitella kuitenkin luokkaan 8, kohta 6°.

(3) Luokan 2 otsikko kattaa puhtaat kaasut, kaasujen seokset, yhden tai useamman kaasun seokset yhden tai useamman muun aineen kanssa sekä esineet, jotka sisältävät näitä aineita.

Huom: 1. Puhdas kaasu voi sisältää sen valmistuksesta peräisin olevia tai stabiilisuuden säilyttämiseksi siihen lisättyjä komponentteja edellyttäen, että näiden komponenttien määrä ei aiheuta muutoksia kaasun luokitteluun tai sen kuljetusmääräyksiin, kuten esimerkiksi täyttöasteeseen, täyttöpaineeseen tai koepaineeseen.

2. N.o.s.-nimikkeet reunanumerossa 2201 kattavat sekä puhtaat kaasut että seokset.

3. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta katso myös reunanumero 2002 (8) sekä tämän reunanumeron kohdat (6) ja (7).

(4) Luokkaan 2 kuuluvat aineet ja esineet on jaoteltu seuraavasti:

1° Puristetut kaasut: kaasut, joiden kriittinen lämpötila on alle 20 °C;

2° Nesteytetyt kaasut: kaasut, joiden kriittinen lämpötila on vähintään 20 °C;

3° Jäähdytetyt nesteytetyt kaasut: kaasut, jotka kuljetettaessa ovat alhaisen lämpötilansa vuoksi osittain nestemäisiä;

4° Paineen alaisina liuotetut kaasut: kaasut, jotka kuljetettaessa ovat liuotettuna liuottimeen;

5° Aerosolipakkaukset ja astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat);

6° Muut paineenalaista kaasua sisältävät esineet;

7° Paineettomat kaasut, jotka kuuluvat erityisvaatimusten soveltamisalaan (kaasunäytteet);

8° Tyhjät astiat ja säiliöt.

(5) Reunanumeron 2201 aineluettelon eri kohtiin luokitellut aineet ja esineet kuuluvat yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksiensa perusteella seuraavasti ():

>TAULUKON PAIKKA>

Jos näiden kriteerien mukaisesti kaasuilla ja kaasuseoksilla on useampaan kuin yhteen ryhmään liittyvä vaara-ominaisuus, on kirjain T ensisijainen ennen kaikkia muita ryhmiä. Kirjaimella F merkitty ryhmä on etusijalla ennen kirjaimilla A tai O merkittyjä ryhmiä.

Huom: Syövyttäviä kaasuja pidetään myrkyllisinä ja tämän vuoksi ne on luokiteltu ryhmiin TC, TFC tai TOC, ks. kohta (7).

(6) Jos luokan 2 tietyssä kohdassa ja ryhmässä nimeltä mainittu seos luokittuu kohtien (4) ja (7) kriteerien perusteella toiseen kohtaan ja/tai ryhmään, on tällainen seos luokiteltava kriteerien mukaisesti soveltuvaan n.o.s.-nimikkeeseen.

(7) Aineet ja esineet, joita ei ole reunanumerossa 2201 nimeltä mainittu, on luokiteltava kohtien (4) ja (5) mukaisesti.

Aineiden vaaraominaisuuksien mukaisesti on sovellettava seuraavia kriteereitä:

Tukahduttavat kaasutKaasut, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen.

Palavat kaasutKaasut, jotka 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa:

(a) ovat syttyviä enintään 13 tilavuusprosenttisena seoksena ilman kanssa; tai(b) omaavat vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalueen ilman kanssa riippumatta siitä mikä on alempi syttymisraja.

Palavuus on määritettävä joko testien avulla tai laskemalla ISO:n menetelmien mukaisesti (ks. ISO 10156:1990).

Jos näitä menetelmiä ei voida käyttää saatavilla olevien tietojen riittämättömyyden takia, voidaan käyttää alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen tunnustamia vastaavia menetelmiä.

Hapettavat kaasutKaasut, jotka yleensä happea luovuttamalla voivat aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Hapetuskyky on määritettävä joko testien avulla tai laskemalla ISO:n menetelmien mukaisesti (ks. ISO 10156:1990).

Myrkylliset kaasutHuom: Kaasut, jotka täyttävät syövyttävyytensä perusteella myrkyllisyydelle asetetut kriteerit joko kokonaan tai osaksi, on luokiteltava myrkyllisiksi. Katso myös otsikon "syövyttävät kaasut" alla olevat kriteerit mahdollisen syövyttävyys-lisävaaran osalta.

Kaasut, joiden:

(a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveysvaaran; tai(b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden akuutin myrkyllisyyden LC50-arvo on enintään 5 000 ml/m³ (ppm) testattuna reunanumeron 2600 (3) mukaisesti.

Kaasuseoksille (mukaan lukien muiden luokkien aineiden höyryt) voidaan käyttää seuraavaa kaavaa:

>KAAVION ALKU>

ILC50 Myrkyllinen(seos) =n fi Ói = lT i>KAAVION LOOPU>

missä: fi = seoksen aineosan i mooliosuusTi = seoksen aineosan i myrkyllisyysindeksi. Ti vastaa standardissa ISO/DIS 10298:1995 ilmoitettua LC50-arvoa. Jos standardissa ISO/DIS 10298:1995 ei ole LC50-arvoa ilmoitettu, tulee käyttää tieteellisessä kirjallisuudessa saatavilla olevaa arvoa. Jos LC50-arvoa ei tunneta, määritetään myrkyllisyysindeksi joko käyttämällä fysiologisilta ja kemiallisilta vaikutuksiltaan samanlaisten aineiden alinta LC50-arvoa tai testien avulla, jos tämä on ainoa käytännöllinen mahdollisuus.

Syövyttävät kaasutKaasut tai kaasuseokset, jotka täyttävät myrkyllisyyskriteerit pelkästään syövyttävien ominaisuuksiensa perusteella, tulee luokitella myrkyllisiksi aineiksi, joilla on lisävaarana syövyttävyys.

Kaasuseoksella, jota pidetään myrkyllisenä syövyttävien ja myrkyllisten ominaisuuksiensa yhteisvaikutuksen perusteella, on lisävaarana syövyttävyys, jos ihmisestä saadun kokemuksen perusteella seoksen tiedetään tuhoavan ihoa, silmiä tai limakalvoja tai kun seoksen syövyttävien aineosien LC50-arvo on enintään 5 000 ml/m³ (ppm), kun LC50 on laskettu seuraavan kaavan mukaan:

>KAAVION ALKU>

ILC50 Syövyttävä(seos) =n fci Ói = lTci>KAAVION LOOPU>

missä: fci = seoksen syövyttävän i aineosan mooliosuusTci = seoksen syövyttävän aineosan i myrkyllisyysindeksi. Tci vastaa standardissa ISO/DIS 10298:1995 ilmoitettua LC50-arvoa. Jos standardissa ISO/DIS 10298:1995 ei ole LC50-arvoa ilmoitettu, tulee käyttää tieteellisessä kirjallisuudessa saatavilla olevaa arvoa. Jos LC50-arvoa ei tunneta, määritetään myrkyllisyysindeksi käyttämällä fysiologisilta ja kemiallisilta vaikutuksiltaan samanlaisten aineiden alinta LC50-arvoa, tai testien avulla, jos tämä on ainoa käytännöllinen mahdollisuus.

(8) Luokkaan 2 kuuluvia kemiallisesti epästabiileja aineita saa kuljettaa vain, jos tarvitavat toimenpiteet normaalin kuljetusolosuhteiden vallitessa tapahtuvien vaarallisten reaktioiden, kuten hajoamisen, jakaantumisen tai polymerisoitumisen estämiseksi on suoritettu. Tämän varmistamiseksi on erityisesti huolehdittava siitä, että astiat ja säiliöt eivät sisällä näitä reaktioita edistäviä aineita.

2201 1° Puristetut kaasut: kaasut, joiden kriittinen lämpötila on alle 20 °CPuristettuina kaasuina pidetään tässä direktiivissä kaasuja, joiden kriittinen lämpötila on alle 20 °C.

>TAULUKON PAIKKA>

2° Nesteytetyt kaasut: kaasut, joiden kriittinen lämpötila on vähintään 20 °CNesteytettyinä kaasuina pidetään tässä direktiivissä kaasuja, joiden kriittinen lämpötila on vähintään 20 °C.

>TAULUKON PAIKKA>

3° Jäähdytetyt nesteytetyt kaasut: kaasut, jotka kuljetettaessa ovat alhaisen lämpötilansa vuoksi osittain nestemäisiäHuom: Jäähdytettyjen kaasujen, joita ei voi luokitella tässä kohdassa oleviin tunnusnumeroihin, kuljetus on kielletty.

>TAULUKON PAIKKA>

4° Paineen alaisena liuotetut kaasut: kaasut, jotka kuljetettaessa ovat liuotettuna liuottimeenHuom: Niitä paineen alaisena liuotettuja kaasuja, joita ei voida luokitella tässä kohdassa oleviin tunnusnumeroihin, kuljetus on kielletty.

>TAULUKON PAIKKA>

5° Aerosolit ja astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat)[ks. myös reunanumero 2201a]Huom: 1. Aerosolit, ts. aerosolipullot ovat kertakäyttöön tarkoitettuja astioita, jotka sisältävät paineenalaista reunanumerossa 2207 (3) mainittua kaasua tai kaasuseosta, sekä lisäksi voivat sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta. Aerosolipullot on varustettu sumutuslaitteella, joka sallii sisällön suihkuttamisen nestemäisinä tai kiinteinä hiukkasina kaasususpensiossa, kuten vaahtona, pastana tai jauheena tai nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa.

2. Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat) ovat kertakäyttöön tarkoitettuja astioita, jotka sisältävät paineenalaista reunanumerossa 2207 (3) ja (4) mainittua kaasua tai kaasuseosta. Astiat voidaan varustaa venttiilillä.

3. Aerosoleille ja astioille, pienet, kaasua sisältävät on määrättävä sisällön vaarallisuuden mukaan ryhmät A TOC. Sisältöä pidetään palavana, jos se sisältää yli 45 painoprosenttia tai yli 250 g palavia aineosia. Palavia aineosia ovat kaasut, jotka ovat palavia ilmassa normaalin paineen vallitessa, tai sellaiset nestemäiset aineet tai valmisteet, joiden leimahduspiste on enintään 100 °C.

>TAULUKON PAIKKA>

6° Muut paineenalaista kaasua sisältävät esineet>TAULUKON PAIKKA>

7° Paineettomat kaasut, joille on asetettu erityisvaatimuksia (kaasunäytteet)>TAULUKON PAIKKA>

8° Tyhjät astiat ja säiliöt>TAULUKON PAIKKA>

2201a (1) Ajoneuvojen säiliöiden sisältämät kaasut, joita käytetään niiden käyttövoimana tai niiden erikoislaitteiden käyttöön (esim. kylmäkoneet), eivät kuulu tämän direktiivin tässä liitteessä tai liitteessä B annettujen tämän luokan määräysten soveltamisalaan.

(2) Kaasut ja esineet, jotka jätetään kuljetettavaksi seuraavien määräysten mukaisesti, eivät kuulu tämän luokan muualla tässä liitteessä tai liitteessä B annettujen määräysten soveltamisalaan:

(a) Kohtien 1°A, 1°O, 2°A ja 2°O kaasut, joiden paine astiassa tai säiliössä ei ylitä 200 kPa (2 bar) 15 °C lämpötilassa ja jotka ovat kokonaan kaasumaisia kuljetuksen aikana; tämä koskee kaikkia astioita ja säiliöitä, esim. myös koneiden ja laitteiden osia;

(b) Kohdan 2°A 1013 hiilidioksidi tai kohdan 2°O 1070 typpioksiduuli, kaasumaisessa tilassa sisältäen enintään 0,5 % ilmaa, reunanumeron 2205 tarkoittamissa metallikapseleissa (sodors, sparklets), sisältäen enintään 25 g hiilidioksidia tai 25 g typpioksiduulia, ja tilavuuden cm3 kohti hiilidioksidia tai typpioksiduulia on enintään 0,75 grammaa;

(c) Kuljetettavien ajoneuvojen polttoainesäiliöissä olevat kaasut; kaasusäiliön ja moottorin välillä oleva hana tulee olla suljettu ja sähkövirran katkaistu;

(d) Ajoneuvojen varusteissa olevat kaasut (esim. sammuttimet tai ilmalla täytetyt renkaat, myös varaosina tai kuormana);

(e) Ajoneuvojen erikoisvarusteiden sisältämät kaasut, jotka ovat välttämättömiä näiden erikoisvarusteiden käyttämiseksi kuljetuksen aikana (jäähdytysjärjestelmät, kalasäiliöt, lämmittimet jne.) kuten myös samassa kuljetusyksikössä kuljetettavat tällaisten varusteiden vara-astiat tai puhdistamattomat tyhjät vaihtoastiat;

(f) Puhdistamattomat tyhjät kiinteät painesäiliöt, jotka kuljetetaan sillä ehdolla, että ne ovat ilmatiiviisti suljettuja;

(g) Kohtien 5°A, 5°O ja 5°F esineet, joiden tilavuus ei ylitä 50 cm³;

(h) Kohdan 6°A 2857 kylmäkoneet, jotka sisältävät alle 12 kg kohdan 2°A kaasua tai kohdan 4°A 2073 ammoniakkiliuoksia, sekä vastaavat laitteet, jotka sisältävät alle 12 kg kohdan 2°F kaasua; nämä koneet on suojattava ja kuormattava siten, ettei jäähdytysjärjestelmä vahingoitu;

(i) Kohdan 3°A kaasut, jotka on tarkoitettu esim. lääketieteellisten tai biologisten näytteiden jäähdyttämiseen, mikäli ne ovat erityisissä kaksoisseinäisissä astioissa, jotka täyttävät reunanumeron 2206 (2)(a) määräykset;

(j) Valmistusmaan määräysten mukaisesti valmistetut ja täytetyt seuraavat kohdan 6°A esineet, jotka on pakattu vahvoihin ulkopakkauksiin:

1044 Sammuttimet, jotka on suojattu tahattomalta tyhjentymiseltä;

3164 Esineet, pneumaattisesti tai hydraulisesti paineistetut, jotka ovat voimansiirron, muotojäykkyyden tai valmistustekniikan takia suunniteltu kestämään suurempia rasituksia kuin sisäisen kaasunpaine edellyttää.

(k) Elintarvikkeiden tai juomien sisältämät kaasut.

(3) Seuraavien määräysten mukaisesti rajoitetuissa määrissä kuljetetut kaasut ja esineet, joita ei ole mainittu kohdissa (1) tai (2), eivät kuulu tämän luokan muualla tässä liitteessä tai liitteessä B olevien määräysten soveltamisalaan:

(a) Reunanumeron 2202 mukaiset tilavuudeltaan enintään 120 ml astiat, jotka sisältävät kohtien 1°A, 2°A, 3°A ja 4°A kaasuja;

(b) Reunanumeron 2202 mukaiset tilavuudeltaan enintään 120 ml olevat kohtien 5°T, 5°TF, 5°TC, 5°TO, 5°TFC ja 5°TOC esineet;

(c) Kohtien 5°A, 5°O ja 5°F esineet, joiden tilavuus on enintään 1 000 ml ja jotka täyttävät reunanumeroiden 2202, 2207 ja 2208 ehdot;

Nämä tulee pakata:

(i) vähintään reunanumeron 3538 määräykset täyttäviin ulkopakkauksiin. Kollin kokonaisbruttomassa ei saa ylittää 30 kg; tai(ii) kutistekalvo- tai kiristekalvoalustoille. Kollin kokonaisbruttomassa ei saa ylittää 20 kg.

Pakkaamisessa on noudatettava yleisten pakkausmääräysten reunanumeroiden 3500 (1), (2), ja (5) (7) määräyksiä.

Tavaran nimityksen rahtikirjassa on vastattava reunanumeron 2226 määräyksiä ja siihen on lisättävä ilmaisu "rajoitettu määrä".

Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

2. Määräykset

A. Kollit1. Yleiset pakkausmääräykset2202 (1) Astian ja sen suljinlaitteen materiaalien sekä kaikkien sisällön kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvien materiaalien tulee olla sellaisia, ettei sisältö vaikuta niihin eikä muodosta niiden kanssa vaarallisia tai haitallisia yhdisteitä.

(2) Pakkauksen ja sen suljinlaitteen tulee olla riittävän jäykkä ja luja, ettei se kuljetuksen aikana aukene tai höllenny ja että se varmasti kestää tavallisen kuljetuksen. Milloin ulkopakkausta on määrätty käytettäväksi, astioiden tulee olla varmasti ja lujasti siihen pakattu. Ellei kohdassa "Erityispakkausmääräykset" toisin määrätä, sisäpakkauksia saa pakata yhteen ulkopakkaukseen joko yhden tai useampia.

(3) Astia saa sisältää vain kaasua tai kaasuja, joille se on hyväksytty.

(4) Astioiden rakenteen on kestettävä normaalin kuljetuksen aikana tapahtuvien lämpötilamuutosten aiheuttama kuljetettavan aineen paineen vaihtelu.

(5) Kohtien 5° ja 6° esineiden sekä kohtien 1°, 2°, ja 4° sekä 7° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen astioiden on oltava niin suljettuja ja tiiviitä, ettei kaasua pääse ulos.

Huom: 1. Reunanumerossa 2250 on lueteltu erityisvaatimukset kullekin kaasulle.

2. Luokan 2 aineiden kuljetus säiliöajoneuvoissa, irrotettavissa säiliöissä ja säiliökonteissa, ks. liite B.

2. Erityispakkausmääräykseta. Astiatyypit2203 (1) Seuraavia rakenneaineita saa käyttää:

(a) hiiliterästä kohtien 1°, 2°, 3°, 4° kaasuille ja kohdan 5° esineille;

(b) seostettua terästä (erikoisteräkset), nikkeliä, nikkeliseosta (esim. monell-metalli) kohtien 1°, 2°, 3°, 4°, kaasuille ja kohdan 5° esineille;

(c) kuparia seuraaville aineille:

(i) kohtien 1°A, 1°O, 1°F ja 1°TF kaasuille, joiden täyttöpaine 15 °C lämpötilassa ei ylitä 2 MPa (20 bar);

(ii) kohdan 2°A kaasuille; sekä myös kohdan 2°TC 1079 rikkidioksidille, kohdan 2°F 1033 dimetyylieetterille; kohdan 2°F 1037 etyylikloridille; kohdan 2°F 1063 metyylikloridille; kohdan 2°F 1086 vinyylikloridille; kohdan 2°F 1085 vinyylibromidille; ja kohdan 2°TF 3300 eteenioksidin ja hiilidioksidin seokselle, joka sisältää yli 87 % eteenioksidia;

(iii) kohtien 3°A, 3°O ja 3°F kaasuille;

(d) alumiiniseosta: ks. reunanumeron 2250 taulukko;

(e) komposiittimateriaalia kohtien 1°, 2°, 3°, 4° kaasuille ja kohdan 5° esineille;

(f) synteettisiä materiaaleja kohdan 3° kaasuille ja kohdan 5° esineille;

(g) lasia kohdan 3°A kaasuille lukuun ottamatta 2187 hiilidioksidia tai sen seoksia, sekä kohdan 3°O kaasuille;

(2) Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu]2204 (1) Aineluettelon kiohdan 4°F liuotetulle asetyleenille tarkoitettujen astioiden tulee olla kokonaan täytettyjä tasaisesti jakautuneella huokoisella massalla, joka on tyypiltään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä, ja joka:

(a) ei vaikuta astioihin eikä muodosta haitallisia tai vaarallisia yhdisteitä asetyleenin tai liuottimen kanssa;

(b) kykenee estämään asetyleenin hajoamisreaktion massassa.

(2) Liuotin ei saa vaikuttaa astiaan.

(3) Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu]2205 (1) Seuraavia kaasuja saa pakata metallikapseleihin edellyttäen, että nesteen massa tilavuuslitraa kohden ei ylitä reunanumerossa 2250 annettua suurinta sallittua täytöstä eikä 150 grammaa kapselia kohden:

(a) kohdan 2°A kaasuja;

(b) kohdan 2°F kaasuja lukuun ottamatta tunnusnumeroon 3161 luokiteltua metyylisilaania tai sen seoksia;

(c) kohdan 2°TF kaasuja lukuun ottamatta 2188 arsiinia, 2202 seelenivetyä ja niiden seoksia;

(d) kohdan 2°TC kaasuja lukuun ottamatta 1589 syaanikloridia tai sen seoksia;

(e) kohdan 2°TFC kaasuja lukuun ottamatta 2189 dikloorisilaania, dimetyylisilaania, trimetyylisilaania tai niiden YK-numeroon 3309 luokiteltuja seoksia.

(2) Kapseleissa ei saa olla niiden lujuutta heikentäviä vikoja.

(3) Suljinlaitteen tiiviys on varmistettava lisälaitteella (hattu, kupu, sinetti, vanne jne.), joka kykenee estämään suljinjärjestelmän vuotamisen kuljetuksen aikana.

(4) Kapselit on sijoitettava riittävän lujaan ulkopakkaukseen. Kollin massa saa olla enintään 75 kg.

2206 (1) Kohdan 3° kaasut on pakattava suljettuihin metallisiin, synteettisestä tai komposiitti materiaalista valmistettuihin astioihin, jotka on siten eristetty, etteivät kaste ja huurre tiivisty niiden pinnalle. Astiat on varustettava varoventtiileillä.

(2) Kohdan 3°A kaasuja, lukuun ottamatta 2187 hiilidioksidia ja sen seoksia, sekä kohdan 3°O kaasuja saa pakata myös astioihin, jotka eivät ole suljettuja mutta jotka on varustettu nesteen roiskumisen estävillä laitteilla, kuten:

(a) lasiastiaan, jossa on kaksinkertaiset seinämät, joiden välissä on tyhjiö; lasiastia on verhottava eristävällä imukykyisellä materiaalilla. Astiat on metallilangasta tehdyillä häkeillä suojattuna pakattava metallilaatikkoon; tai(b) metalliastiaan, synteettisestä tai komposiitti materiaalista valmistettuun astiaan, joka on lämpöeristetty niin, etteivät kaste ja huurre tiivisty sen pinnalle.

(3) Alakohdan (2)(a) mukaiset metallilaatikot ja alakohdan (2)(b) mukaiset metalliastiat on varustettava kädensijoilla. Kohdan (2) mukaisten astioiden aukot on suljettava kaasuja läpäisevällä lukkolaitteella, joka estää nesteen roiskumisen astiasta ja joka on siten kiinnitetty, ettei se irtoa. Kohdan 3°O 1073 hapelle, jäähdytetty neste, ja hapen seoksille tulee edellä mainittujen laitteiden sekä alakohdan (2)(a) mukaiseen verhoamiseen käytetyn eristävän imukykyisen materiaalin olla palamatonta ainetta.

(4) Kohdan 3°O kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa astioissa on liitoksien tiivistämiseen tai suljinlaitteiden huoltoon käytettävien aineiden oltava yhteensopivia astian sisällön kanssa.

2207 (1) Kohdan 5° aerosolipullojen (1950 aerosolit) sekä 2037 astioiden, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a) aerosolipullot (1950 aerosolit), jotka sisältävät vain yhtä kaasua tai kaasuseosta, sekä 2037 kaasupatruunat on valmistettava metallista. Tämä vaatimus ei koske kohdan 2°F 1011 butaanille tarkoitettuja kohdan 5° astioita, joiden tilavuus on enintään 100 ml. Muut aerosolipullot (1950 aerosolit) on valmistettava metallista, synteettisestä materiaalista tai lasista. Metalliastioissa, joiden ulkohalkaisija on vähintään 40 mm, on oltava kovera pohja;

(b) särkyvästä materiaalista kuten lasista tai tietyistä synteettisistä materiaaleista valmistetut astiat on ympäröitävä sirpaleilta ja niiden leviämiseltä suojaavalla suojuksella (tiheä metallikudos, synteettisestä materiaalista valmistettu joustava päällys tms.) Tämä vaatimus ei koske enintään 150 ml astioita, joiden sisäinen paine 20 °C lämpötilassa on alle 150 kPa (1,5 bar);

(c) metallisten astioiden tilavuus saa olla enintään 1000 ml ja synteettisestä materiaalista tai lasista valmistettujen astioiden enintään 500 ml;

(d) jokaisen astian rakennemallin on ennen käyttöönottoa läpäistävä lisäyksen A.2 reunanumeron 3291 mukainen nestepainekoe. Koepaineen on oltava 1,5 kertaa sisäinen paine 50 °C lämpötilassa, mutta kuitenkin vähintään 1 MPa (10 bar);

(e) aerosolipullojen (1950 aerosolit) venttiilien ja sumutinlaitteiden sekä 2037 kaasupatruunoiden venttiilien on varmistettava, etteivät pakkaukset vuoda ja etteivät ne aukene vahingossa. Venttiileitä ja sumutinlaitteita, jotka sulkeutuvat ainoastaan sisäisen paineen vaikutuksesta, ei saa käyttää.

(2) Kohdan (1) vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja:

kohdan 5° aerosolipulloille (1950 aerosolit):

neuvoston direktiivin 75/324/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 94/1/EY (), liite ();

kohdan 5°F 2037 kaasupatruunoille, jotka sisältävät 1965 hiilivetykaasun seoksia, nesteytettyjä:

standardi EN 417:1992.

(3) Seuraavat kaasut hyväksytään ponneaineiksi, ponneaineiden aineosaksi tai täyttökaasuiksi aerosolipulloihin (1950 aerosolit): kohtien 1°A ja 1°F kaasut lukuun ottamatta 2203 silaania; kohtien 2°A ja 2°F kaasut lukuun ottamatta tunnusnumeroon 3161 luokiteltua metyylisilaania; sekä kohdan 2°O 1070 typpioksiduuli.

(4) Kaikki edellä kohdassa (3) luetellut kaasut ja lisäksi seuraavassa luetellut kaasut hyväksytään täyttökaasuiksi 2037 kaasupatruunoihin;

kohdan 2°T 1062 metyylibromidi;

kohdan 2°TF 1040 eteenioksidi, 1064 metyylimerkaptaani, 3300 eteenioksidin ja hiilidioksidin seos, joka sisältää yli 87 % eteenioksidia.

2208 (1) Kohdan 5° esineiden sisäinen paine 50 °C lämpötilassa ei saa ylittää 2/3 esineen koepaineesta eikä 1,32 MPa (13,2 bar).

(2) Kohdan 5° esineet on täytettävä siten, että nestemäinen täytös ei ylitä 95 % niiden tilavuudesta 50 °C lämpötilassa. Aerosolipullojen (1950 aerosolit) tilavuus on se suljetun pullon tilavuus, joka on käytettävissä, kun pakkaus on varustettu venttiilin pidikkeellä, venttiilillä ja nousuputkella.

(3) Kohdan 5° esineiden on läpäistävä lisäyksen A.2 reunanumeron 3292 mukainen tiiviyskoe.

2209 (1) Kohdan 5° esineet on pantava puu- tai metallilaatikkoon tai vahvaan pahvilaatikkoon; helposti pirstoutuvasta lasista tai synteettisestä materiaalista valmistetut aerosolipullot (1950 aerosolit) on pahvilla tai jollakin muulla sopivalla materiaalilla erotettava toisistaan.

(2) Kollin massa saa olla enintään 50 kg käytettäessä pahvilaatikkoa tai enintään 75 kg käytettäessä muita päällyksiä.

(3) Kokokuormana kuljetettaessa voidaan kohdan 5° metalliesineet pakata myös seuraavasti: esineet on koottava yksiköiksi alustoille ja ne on pidettävä paikoillaan sopivalla muovipäällyksellä. Nämä yksiköt on pinottava kuormalavoille ja varmistettava sopivalla kiinnityksellä.

2210 (1) Kohdan 6°F esineitä koskevat seuraavat vaatimukset:

(a) 1057 sytyttimien ja 1057 sytyttimien täyttöpakkauksien on oltava sen maan määräyksien mukaisia, jossa ne on täytetty. Esineet on suojattava tahatonta laukeamista vastaan. Kaasun nestemäinen osa ei saa ylittää 85 % astian tilavuudesta 15 °C lämpötilassa. Astioiden ja niiden suljinlaitteiden on kestettävä nesteytetyn petrolikaasun sisäistä painetta 55 °C lämpötilassa. Venttiilimekanismin ja sytytyslaitteen on oltava sopivalla tavalla sinetöityjä, teipattuja tai muulla tavoin varmistettuja tai suunniteltu niin, että sytyttimen toimiminen ja sisällön vuotaminen kuljetuksen aikana on estetty. Sytyttimet ja sytyttimien täyttöpakkaukset on pakattava tiukasti, jotta estetään tyhjennysventtiilien tahaton toiminta.

Sytyttimet saavat sisältää enintään 10 grammaa nesteytettyä petrolikaasua.

Sytyttimien täyttöpakkaukset saavat sisältää enintään 65 grammaa nesteytettyä petrolikaasua.

Sytyttimet ja sytyttimien täyttöpakkaukset on pakattava seuraaviin ulkopakkauksiin: reunanumeron 3527 tarkoittamiin puulaatikoihin, reunanumeron 3528 tarkoittamiin vanerilaatikoihin tai reunanumeron 3529 tarkoittamiin puupohjaisesta levystä valmistettuihin laatikoihin, joiden bruttomassa saa olla enintään 75 kg, tai reunanumeron 3530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin, joiden bruttomassa saa olla enintään 40 kg. Pakkaukset on testattava ja hyväksyttävä lisäyksen A.5 pakkausryhmän II mukaisesti.

(b) 3150 laitteiden, pienet, hiilivetykaasulla toimivat, ja pienten laitteiden hiilivetykaasutäyttöpakkauksien on oltava sen maan määräyksien mukaisia, jossa ne on täytetty. Laitteet ja täyttöpakkaukset on pakattava reunanumeron 3538 (b) mukaisiin ulkopakkauksiin, jotka on testattu ja hyväksytty lisäyksen A.5 pakkausryhmän II mukaisesti.

(2) Kohdan 7° kaasujen tulee olla ympäröivän ilmanpaineen mukaisessa paineessa säiliöjärjestelmän sulkemisen hetkellä. Tämä paine ei saa ylittää 105 kPa (absoluuttinen).

Kaasut on kuljetettava hermeettisesti suljetuissa lasista tai metallista valmistetuissa sisäpakkauksissa siten, että kaasujen enimmäisnettomäärä pakkausta kohden on 5 litraa kohdan 7°F kaasuille ja 1 litra kohtien 7°T ja 7°TF kaasuille.

Ulkopakkausten on täytettävä reunanumerossa 3538 (b) pakkausyhdistelmille annetut vaatimukset, ja ne on testattava ja hyväksyttävä lisäyksen A.5 pakkausryhmän III mukaisesti.

b. Astioita koskevat erityismääräyksetHuom: Näitä erityismääräyksiä ei sovelleta reunanumeron 2205 tarkoittamiin metallikapseleihin, reunanumeron 2206 (2) tarkoittamiin astioihin, reunanumeron 2207 tarkoittamiin aerosolipulloihin (1950 aerosolit) tai 2037 kaasupatruunoihin eikä reunanumeron 2210 tarkoittamiin kohdan 6°F esineisiin ja kohdan 7° kaasuille tarkoitettuihin astioihin.

1. Rakenne ja varusteet2211 Astiatyypit jaotellaan seuraavasti:

(1) Kaasupullot; tilavuudeltaan enintään 150 litraa olevat kuljetettavat paineastiat;

(2) Putkiastiat; tilavuudeltaan yli 150 litraa mutta enintään 5 000 litraa olevat saumattomat kuljetettavat paineastiat;

(3) Paineastiat; tilavuudeltaan yli 150 litraa mutta enintään 1 000 litraa olevat hitsatut kuljetettavat paineastiat (esim. lieriömäiset astiat, jotka on varustettu vieritysvanteilla, astiat, jotka on asennettu jalaksille ja tai sijoitettu kehikkoon);

(4) Kryoastiat; tilavuudeltaan enintään 1 000 litraa olevat jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitetut kuljetettavat lämpöeristetyt paineastiat;

(5) Pullopaketti (tai pullokontti); kaasupulloista muodostuvat yksiköt, joissa kuljetettavat yksittäiset pullot ovat yhdistettyinä keskenään kokoojaputkistolla ja kiinnitettyinä lujasti toisiinsa.

Huom: Eri astiatyyppien tilavuus- ja käyttörajoitukset, ks. reunanumeron 2250 taulukko.

2212 (1) Astiat ja niiden suljinlaitteet tulee suunnitella, mitoittaa, valmistaa, koestaa ja varustaa niin, että ne kestävät kaikki normaalissa käytössä ja normaaleissa kuljetusolosuhteissa esiintyvät olosuhteet.

Paineastian suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki olennaiset tekijät, kuten:

sisäinen paine;

ympäristön lämpötila ja käyttölämpötila, myös kuljetuksen aikana;

dynaamiset rasitukset.

Seinämän paksuus on normaalisti määritettävä laskemalla, jonka lisäksi on suoritettava tarvittaessa kokeellinen jännitysanalyysi. Seinämän paksuuden saa määrittää myös kokeellisesti.

Astioiden turvallisuuden varmistamiseksi tulee vaipalle ja tukirakenteille käyttää soveltuvia suunnittelulaskelmia.

Seinämän vähimmäispaksuutta paineenkeston suhteen laskettaessa on erityisesti otettava huomioon seuraavat tekijät:

laskentapaineet, joiden tulee olla vähintään koepaineen suuruisia;

laskentalämpötilat, jotka sisältävät asiaankuuluvan turvallisuusvälin;

enimmäisjännitysten ja huippujännitysten keskittymät tarvittaessa;

soveltuvat rakenneaineen ominaisuuksiin liittyvät kertoimet.

Huomioon otettavia materiaalin ominaisuuksia ovat (jos sovellettavissa) esimerkiksi:

myötöraja;

murtolujuus;

ajasta riippuva lujuus (vanheneminen);

väsymisominaisuudet;

kimmomoduli (Youngin moduli);

soveltuvat arvot muovin venymiselle;

iskulujuus;

murtositkeys.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli käytetään seuraavia standardeja (jos sovellettavissa):

saumattomat teräspullot: neuvoston direktiivi 84/525/ETY liite I, osat 1 3 ();

hitsatut teräspullot: neuvoston direktiivi 84/527/ETY liite I, osat 1 3 ();

saumattomat alumiinipullot: neuvoston direktiivi 84/526/ETY liite I, osat 1 3 ().

(2) Astiat, joita ei ole suunniteltu ja valmistettu kohdassa (1) mainittujen standardien mukaisesti, on suunniteltava ja valmistettava toimivaltaisen viranomaisen tunnustamien teknisten määräysten mukaisesti. Seuraavat vähimmäisvaatimukset tulee kuitenkin täyttää:

(a) Reunanumeron 2211 (1), (2), (3) ja (5) tarkoittamien metalliastioiden metallin jännitys astian eniten rasitetussa kohdassa ei saa koepaineessa ylittää 77 % taatusta minimimyötörajasta (Re).

"Myötörajalla" tarkoitetaan jännitystä, jolla on aikaansaatu kahden tuhannesosan (ts. 0,2 %) pysyvä venymä koesauvan mittapituuteen. Austeniittisille teräksille tämä venymä on 1 %.

Huom: Metallilevystä on koesauvat otettava poikittain valssaussuuntaan nähden. Pysyvä murtovenymä (1=5d) on mitattava poikkileikkaukseltaan pyöreällä koesauvalla, jonka mittapituus 1 on yhtä kuin viisi kertaa halkaisija d; jos käytetään pokkileikkaukseltaan suorakulmaista koesauvaa tulee mittapituus 1 laskea seuraavasta kaavasta:

1 = 5,65 Fomissä F0 on koesauvan alkuperäinen poikkileikkauspinta-ala.

Astiat ja niiden sulkimet on valmistettava sopivista materiaaleista, joiden on oltava kestäviä haurasmurtumaa ja jännityskorroosiota vastaan lämpötilavälillä P 20 ja + 50 °C.

Hitsattaviin astioihin saa käyttää vain sellaista rakenneainetta, jonka hitsattavuus on taattu ja jolle voidaan taata riittävä iskusitkeysarvo hitsausliitoksessa ja hitsin lämpötilavyöhykkeellä P 20 °C ympäristön lämpötilassa.

Hitsausliitosten on oltava ammattitaitoisesti tehtyjä ja täysin turvallisia.

Seinämien paksuutta laskettaessa ei saa ottaa huomioon syöpymisen varalta olevaa ylimääräistä paksuutta.

(b) Reunanumeron 2211 (1), (2), (3) ja (5) tarkoittamat komposiittiastiat, joissa on käytetty komposiittimateriaaleja, on varustettava vahvistusrenkailla tai kokonaan ympäröivällä vahvikeainesuojauksella. Astian rakenteen on oltava sellainen, että vähimmäismurtosuhde (murtopaine jaettuna koepaineella) on:

1,67 rengasvahvistetuilla astioilla2,00 kokonaan ympäröidyillä astioilla.

(c) Reunanumeron 2206 (1) mukaisten, aineluettelon kohdan 3 kaasuille tarkoitettujen astioiden rakennetta koskevat seuraavat vaatimukset:

1. Metalliastioiden rakenneaineen ja rakenteen on oltava lisäyksen A.2 reunanumeroiden 3250 3254 määräysten mukainen. Käytettävän rakenneaineen kaikki mekaaniset ja muut tekniset ominaisuudet on todettava kunkin astian osalta ensimmäisessä tarkastuksessa; iskusitkeyden ja taivutuskertoimen suhteen ks. lisäys A.2, reunanumerot 3265 3285;

2. Muita rakenneaineita käytettäessä on niiden oltava kestäviä haurasmurtumaa vastaan astian ja sen varusteiden alimmassa käyttölämpötilassa;

3. Astiat on varustettava varoventtiilillä, jonka on auettava astiaan merkityssä käyttöpaineessa. Venttiilien rakenteen on oltava sellainen, että ne toimivat täydellisesti alimmassakin käyttölämpötilassa. Niiden toiminnan luotettavuus tässä lämpötilassa on varmistettava ja tarkastettava koestamalla jokainen venttiili tai venttiilityyppi;

4. Astioiden aukot ja varoventtiilit on suunniteltava siten, että ne estävät nesteen roiskumisen ulos;

5. Astiat, joiden täytös mitataan tilavuuden perusteella, on varustettava pinnankorkeuden osoittimella;

6. Astiat on lämpöeristettävä. Lämpöeristys on suojattava iskuja vastaan yhtenäisellä metallipäällyksellä. Jos astian ja metallipäällyksen välissä on ilmaton tila (tyhjiöeristys), tämä suojaverhous on suunniteltava kestämään vähintään 100 kPa (1 bar) ulkoista painetta ilman muodonmuutosta. Jos päällys on kaasutiivis (esim. tyhjiöeristetty), on käytettävä laitetta, joka estää vahingollisen paineen syntymisen eristekerrokseen siinä tapauksessa, että astian tai sen varusteiden kaasutiiviys pettää. Laitteen on estettävä kosteuden tunkeutuminen eristeeseen.

2213 (1) Reunanumeron 2211 (3) mukaiset astiat on varustettava enintään kahdella aukolla, joista toinen on täyttöä ja toinen tyhjennystä varten. Aukkoihin ei lueta mahdollista miesaukkoa, joka on suljettava tehokkaalla sulkimella, eikä tarpeellista jäännösten poistoaukkoa.

Reunanumeron 2211 (1) ja (3) mukaiset astiat, jotka on tarkoitettu kohdan 2°F kaasujen kuljetukseen, saadaan varustaa lisäaukoilla, jotka on tarkoitettu erityisesti nestepinnan tason ja vallitsevan paineen toteamiseen.

(2) Venttiilit (sulkuventtiilit) on suojattava tehokkaasti vaurioitumiselta, joka voisi aiheuttaa kaasun vuotamista astian kaatuessa sekä myös kuljetuksen ja pinoamisen aikana. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista on täytetty:

(a) Venttiilit on sijoitettu astian kaulan sisäpuolelle ja ne on suojattu ruuvikierteisellä tulpalla;

(b) Venttiilit on suojattu hatuilla. Hatuissa on oltava riittävän suuret ilmareiät, jotta kaasut pääsevät purkautumaan, jos venttiileissä tapahtuu vuoto;

(c) Venttiilit on suojattu vahvikereunuksella tai muulla suojuksella;

(d) Venttiilit on suunniteltu ja valmistettu niin, että niiden kyky kestää vaurioitumista ilman tuotteen vuotamista on osoitettu;

(e) Venttiilit on sijoitettu suojakehikon sisälle;

(f) Astiat kuljetetaan suojalaatikoissa tai -kehikoissa.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](3) Astioita koskevat seuraavat vaatimukset:

(a) Jos reunanumeron 2211 (1) tarkoittamat pullot varustetaan vierimisen estolaitteella, tämä laite ei saa olla kiinteästi yhteydessä venttiilien suojukseen;

(b) Reunanumeron 2211 (3) mukaiset vieritettäväksi tarkoitetut astiat on varustettava vieritysvanteilla tai ne on muuten suojattava vierityksestä johtuvia vaurioita vastaan (esim. ruiskuttamalla korroosionkestävää metallipinnoitetta astian ulkopinnalle);

Reunanumeron 2211 (3) ja (4) mukaiset astiat, joita ei voi vierittää, on varustettava laitteilla (esim. jalustat, renkaat, koukut), jotka varmistavat turvallisen mekaanisen käsittelyn ja jotka on kiinnitetty astiaan siten, etteivät ne heikennä astian seinämän lujuutta eivätkä aiheuta siihen liiallisia jännityksiä;

(c) Reunanumeron 2211 (5) tarkoittamat pullopaketit on varustettava sopivilla laitteilla, jotka varmistavat turvallisen käsittelyn. Pullopaketin pullojen ja kokoojaputkiston on oltava kaasutyypille sopivia ja kokoojaputkiston koepaineen on oltava vähintään sama kuin pullojen. Kokoojaputkisto ja pääsulkuventtiili on asennettava siten, että ne on suojattu vaurioitumiselta.

Tietyille kaasuille, joiden kohdalla on reunanumeron 2250 taulukossa sarakkeessa "erityisvaatimukset" merkintänä kirjain "l", tarkoitettujen pullopakettien jokaisessa pullossa on oltava erikseen suljettavissa oleva venttiili, joka on pidettävä kiinni kuljetuksen aikana.

(4)(a) Pyroforisille kaasuille ja erittäin myrkyllisille kaasuille (kaasut, joiden LC50-arvo on alle 200 ppm) tarkoitettujen astioiden venttiilien aukot on varustettava kaasutiiviillä tulpilla tai hattumutterilla, jotka kestävät astian täytöksen vaikutusta.

(b) Pyroforiset kaasut ja erittäin myrkylliset kaasut kuuluvat reunanumeron 2250 taulukon erityismääräyksen "e" soveltamisalaan.

(c) Jos nämä astiat ovat koottuna paketiksi, jokaisen astian tulee olla varustettu venttiilillä, jonka on oltava kuljetuksen aikana suljettuna.

Kohdan (a) vaatimus koskee vain pääsulkuventtiiliä.

2214 2. Astioiden koestus ja hyväksyminen2215 (1) Astioiden, joilla koepaineen ja tilavuuden tulo on yli 300 MPa.litra (3 000 bar.litra), tämän yhdenmukaisuus tämän luokan määräysten kanssa on arvioitava yhdellä seuraavista menetelmistä:

(a) Yksittäisten astioiden tarkastamisen, testaamisen ja hyväksymisen suorittaa alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä koestus- ja sertifiointilaitos teknisten asiakirjojen ja valmistajan ilmoituksen pohjalta tämän luokan asiaankuuluvien määräyksien mukaisesti.

Teknisten asiakirjojen tulee sisältää täydellinen selvitys suunnittelusta ja rakenteesta sekä täydelliset tiedot valmistuksesta ja testeistä; tai(b) Astioiden rakenteen testaamisen ja hyväksymisen tulee suorittaa alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä koestus- ja sertifiointilaitos teknisten asiakirjojen ja valmistajan ilmoituksen pohjalta tämän luokan asianomaisten määräysten mukaisesti.

Astiat on lisäksi suunniteltava, valmistettava ja testattava laajan suunnittelua, valmistusta, lopputarkastusta ja testausta koskevan laadunvarmistusohjelman mukaisesti. Laadunvarmistusohjelman on taattava astioiden yhdenmukaisuus tämän luokan asianomaisten määräysten kanssa ja sen on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen valvoma ja hyväksymä; tai(c) Astioiden rakennetyypin on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä. Jokainen tätä rakennetyyppiä oleva astia on valmistettava ja testattava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen valvoman ja hyväksymän valmistusta, lopputarkastusta ja testausta koskevan laadunvarmistusohjelman mukaisesti; tai(d) Astioiden rakennetyypin tulee olla alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä. Jokainen tätä tyyppiä oleva astia on testattava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän asiantuntijan valvonnassa valmistajan ilmoituksen perusteella sekä hyväksytyn rakennetyypin ja tämän luokan asianomaisten määräysten mukaisesti.

(2) Astioiden, joilla koepaineen ja tilavuuden tulo on yli 100 MPa.litra (1 000 bar.litra), tämän yhdenmukaisuus tämän luokan määräysten kanssa on arvioitava yhdellä kohdassa (1) mainitulla menetelmällä tai yhdellä seuraavista menetelmistä:

(a) Astiat on suunniteltava, valmistettava ja testattava laajan suunnittelua, valmistusta, lopputarkastusta ja testausta koskevan laadunvarmistusohjelman mukaisesti, joka on alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä ja valvoma; tai(b) Astian rakennetyypin tulee olla alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä. Astian valmistajan on vakuutettava kirjallisesti jokaisen tätä tyyppiä olevan astian yhdenmukaisuus hyväksytyn rakennetyypin kanssa testausta koskevan laadunvarmistusohjelmansa perusteella, joka on alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä ja valvoma.

(c) Astian rakennetyypin on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä. Astian valmistajan on kirjallisesti ilmoitettava astian yhdenmukaisuus hyväksytyn rakennetyypin kanssa, ja kaikki tätä tyyppiä olevat astiat tulee testata alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen valvonnassa.

(3) Astioiden, joilla koepaineen ja tilavuuden tulo on enintään 100 MPa.litra (1 000 bar.litra), tämän yhdenmukaisuus tämän luokan määräysten kanssa on arvioitava yhdellä kohdassa (1) tai (2) mainitulla menetelmällä tai yhdellä seuraavista menetelmistä:

(a) Valmistajan on kirjallisesti ilmoitettava jokaisen astian yhdenmukaisuus teknisissä asiakirjoissa täydellisesti yksilöidyn rakennetyypin kanssa, ja kaikki tätä tyyppiä olevat astiat tulee testata alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen valvonnassa; tai(b) Astioiden rakennetyypin on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen hyväksymä. Valmistajan on kirjallisesti ilmoitettava kaikkien astioiden yhdenmukaisuus hyväksytyn rakennetyypin kanssa, ja jokainen tätä tyyppiä oleva astia on testattava erikseen.

(4) Kohtien (1) (3) vaatimuksien katsotaan täyttyvän noudatettaessa seuraavia:

(a) kohdissa (1) ja (2) mainitut laadunvarmistusohjelmat, jos ne ovat kysymykseen tulevien EN ISO 9000-sarjan eurooppalaisen standardin mukaisia;

(b) kokonaisuudessaan, mikäli käytetään soveltuvia neuvoston päätöksen 93/465/ETY () mukaisia yhdenmukaisuusarviointimenetelmiä seuraavasti:

(i) kohdassa (1) luetelluille astioille modulit G, H suunnittelukokeen kanssa, B yhdessä D:n kanssa sekä B yhdessä F:n kanssa;

(ii) kohdassa (2) luetelluille astioille modulit H, B yhdessä E:n kanssa sekä B yhdessä laajennetun modulin C:n (C1) kanssa;

(iii) kohdassa (3) luetelluille astioille modulit Aa ja B yhdessä C:n kanssa.

(5) Valmistajia koskevat vaatimukset:

Valmistajan on oltava teknisesti pätevä ja valmistajalla on oltava hallussaan kaikki astioiden tyydyttävään valmistukseen liittyvät keinot; tällä tarkoitetaan erityisesti ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka:

(a) valvovat koko valmistusprosessia;

(b) suorittavat materiaalien toisiinsa liittämisen;

(c) suorittavat asiaankuuluvat testit.

Valmistajan pätevyystestin suorittaa aina alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä koestus- ja sertifiointilaitos.

On otettava huomioon, mistä prosessista valmistaja aikoo anoa todistusta.

(6) Koestus- ja sertifiointilaitoksia koskevat vaatimukset:

Koestus- ja sertifiointilaitosten on oltava valmistajista riippumattomia ja vaaditun teknisen pätevyystason täyttäviä. Nämä vaatimukset on katsottava täytetyiksi, mikäli laitokset on hyväksytty eurooppalaisen standardisarjan EN 45 000 mukaiseen valtuutusmenettelyyn perustuen.

2216 (1) Astioille on suoritettava seuraavien määräysten mukainen käyttöönottokoe:

Riittävän monelle astialle suoritetaan:

(a) rakenneaineen testaus, jossa määritetään ainakin myötöraja, murtolujuus ja murtovenymä;

(b) seinämän paksuuden mittaus ohuimmalta kohdalta ja jännityksen laskeminen;

(c) rakenneaineen tasalaatuisuuden tarkastus jokaisesta valmistuserästä sekä astioiden ulko- ja sisäpuolisen kunnon tarkastus;

Kaikille astioille:

(d) reunanumeron 2219 määräysten mukainen nestepainekoe;

Huom: Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen luvalla nestepainekoe voidaan korvata kokeella, jossa käytetään kaasua, jos toimenpide ei aiheuta mitään vaaraa.

(e) astiamerkintöjen tarkastus, ks. reunanumero 2223 (1) (4);

(f) aineluettelon kohdan 4°F 1001 liuotetun asetyleenin kuljetukseen tarkoitetuissa astioissa on lisäksi tarkastettava huokoisen massan laji ja kunto ja liuottimen määrä.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](2) Erityismääräykset tiettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetuille alumiiniseosastioille (ks. lisäys A.2).

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja:

neuvoston direktiivin 84/526/ETY () liite I, osa 3 ja liite II(3) Painekokeessa astioihin ei saa syntyä pysyvää muodonmuutosta eikä murtumia.

2217 (1) Uudelleentäytettäville astioille on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen valvonnassa olevissa määräaikaistarkastuksissa seuraavat toimenpiteet:

(a) astian ulkopuolisen kunnon tarkastaminen sekä varusteiden ja merkintöjen tarkastaminen;

(b) astian sisäpuolisen kunnon tarkastaminen (esim. punnitsemalla, tarkastamalla sisäpuolelta, mittaamalla seinämän paksuus);

(c) nestepainekoe ja tarvittaessa rakenneaineen ominaisuuksien toteaminen sopivilla koestuksilla:

Huom: 1. Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen luvalla nestepainekoe voidaan korvata kokeella, jossa käytetään kaasua, jos toimenpide ei aiheuta mitään vaaraa, tai vastaavan tuloksen antavalla ultraäänitutkimuksella.

2. Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen luvalla voidaan reunanumeron 2211 (1) ja (2) mukaisille astioille tehtävä nestepainekoe korvata vastaavan tuloksen antavalla akustisella emissiolla.

3. Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koestus- ja sertifiointilaitoksen luvalla voidaan reunanumeron 2211 (1) mukaisten kohdan 2°F kaasujen, tunnusnumero 1965, kuljetukseen tarkoitettujen alle 6,5 litran hitsattujen teräsastioiden nestepainekoe korvata toisella vastaavan turvallisuuden takaavalla kokeella.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](2) Jos reunanumeron 2250 taulukko ei sisällä ainekohtaisia erityisvaatimuksia, on määräaikaistarkastukset suoritettava:

(a) kohtien 1° ja 2° ryhmien TC, TFC ja TOC kaasujen kuljetukseen tarkoitetuille astioille joka 3. vuosi;

(b) kohtien 1° ja 2° ryhmien T, TF ja TO sekä kohdan 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitetuille astioille joka 5. vuosi;

(c) kohtien 1°, 2° ja 3° ryhmien A, O ja F kaasujen kuljetukseen tarkoitetuille astioille joka 10. vuosi.

Poiketen tästä kohdasta on komposiittimateriaalista valmistettujen astioiden määräaikaistarkastus suoritettava määräajoin, jotka on määrännyt jäsen valtion toimivaltainen viranomainen, joka on hyväksynyt teknisen säännöstön suunnittelulle ja rakenteelle.

(3) Kohdan 4°F 1001 liuotetun asetyleenin kuljetukseen tarkoitetuista astioista on tarkastettava vain ulkoinen kunto (korroosio, muodonmuutos) ja huokoisen massan kunto (irtoaminen, painuminen).

Käytettäessä monoliittistä ainetta huokoisena massana voidaan määräikaistarkastuksien väli pidentää 10 vuoteen.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](4) Reunanumerosta 2217 (1)(c) poiketen on reunanumeron 2206 (1) mukaisille suljetuille astioille suoritettava ulkoinen tarkastus ja tiiviystesti. Tiiviystesti on suoritettava joko astian sisältämällä kaasulla tai inertillä kaasulla. Tarkastaminen suoritetaan joko painemittarilla tai tyhjiömittauksella. Lämpöeristystä ei tarvitse poistaa.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](5) Reunanumeron 2211 mukaiset astiat voidaan kuljettaa määräaikaistarkastukseen tarkastusta varten, vaikka määräaika on kulunut umpeen.

2218(c) Astioiden koepaine, täyttöaste ja tilavuuden rajoitus2219 Seuraavat vaatimukset koskevat reunanumeron 2211 tarkoittamia astioita:

(a) Reunanumeron 2211 (1), (2), (3) ja (5) mukaisille astioille vaadittu vähimmäiskoepaine on 1 MPa (10 bar);

(b) Kohdan 1 kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on alle P 50 °C, nestepainekokeessa käytettävän sisäisen paineen on oltava vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin täyttöpaine 15 °C lämpötilassa;

(c) Kohdan 1° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on P 50 °C tai enemmän, ja kohdan 2° nesteytettyjen kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on alle 70 °C, täyttöasteen on oltava sellainen, että sisäinen paine 65 °C lämpötilassa ei ylitä astioiden koepainetta.

Kaasuille ja kaasuseoksille, joista ei ole riittävää tietoa, määritetään enimmäistäyttöaste (FD) seuraavasti:

>KAAVION ALKU>

FD P4 7 dg 7 Pe>KAAVION LOOPU>

missä FD = enimmäistäyttöaste (kg/l)dg = kaasun tiheys (15 °C lämpötilassa, 1 bar) (g/l)Pe = vähimmäiskoepaine (bar)Jos kaasun tiheys on tuntematon, enimmäistäyttöaste määritetään seuraavasti:

>KAAVION ALKU>

FD Pe 7 MM 7 10 P3R.338>KAAVION LOOPU>

missä FD = enimmäistäyttöaste (kg/l)Pe = vähimmäiskoepaine (bar)MM = molekyylimassa (g/mol)R = 8,31451 × 10 P2 bar 7l 7mol P1 7K P1 (kaasuvakio)(Kaasuseoksille käytetään keskimääräistä molekyylimassaa, jolloin on otettava huomioon eri aineosien pitoisuus);

(d) Kohdan 2° kaasuille, joiden kriittinen lämpötila on vähintään 70 °C, määritetään enimmäistäyttöaste tilavuuden litraa kohti (täyttökerroin) seuraavasti: enimmäistäyttöaste on 0,95 kertaa nestefaasin tiheys 50 °C lämpötilassa; lisäksi höyryfaasin on oltava pysyvä alle 60 °C lämpötilassa. Koepaineen on oltava vähintään yhtä suuri kuin nesteen höyrynpaine 70 °C lämpötilassa vähennettynä 100 kPa (1 bar).

Puhtaille kaasuille, joista ei ole riittävää tietoa, enimmäistäyttöaste määritetään seuraavasti:

>KAAVION ALKU>

FD (0,0032.BP-0,24).dl>KAAVION LOOPU>

missä FD = enimmäistäyttöaste (kg/l)BP = kiehumispiste (Kelvineinä)dl = nesteen tiheys kiehumispisteessä (kg/l)(e) Kohtien 3°A ja 3°O kaasujen täyttöaste ei saa ylittää 98 % tilavuudesta täyttölämpötilassa ja 0,1 MPa (1 bar) paineessa.

Kohdan 3°F kaasuille täyttöaste ei saa ylittää tasoa, jossa sisältö, jos se nostettaisiin lämpötilaan, jossa sen höyrynpaine on yhtä suuri kuin varoventtiilin avautumispaine, saavuttaisi 95 %:n täyttöasteen tilavuudesta kyseisessä lämpötilassa.

Reunanumeron 2206 (1) tarkoittamille astioille koepaine on yhtä suuri kuin 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine, tyhjiöeristetyille astioille korotettuna 1 barilla;

(f) Kohdan 4°F 1001 liuotetun asetyleenin täyttöpaine ei saa sen jälkeen, kun tasapaino on saavutettu 15 °C lämpötilassa, ylittää arvoa, jonka toimivaltainen viranomainen on määrännyt huokoiselle massalle, ks. reunanumero 2223 (1)(h). Liuottimen ja asetyleenin määrän on vastattava hyväksymispäätöksen arvoja.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu]Huom: Reunanumeron 2250 taulukossa on annettu reunanumeron 2211 tarkoittamien astioiden koepaine, täyttöaste ja tilavuuden rajoitukset eri kaasuille sekä myrkyllisiä kaasuja, joiden LC50 on alle 200 ppm, koskevat rajoitukset.

2220-2221

3. Yhteenpakkaaminen

2222 (1) Tämän luokan aineita ja esineitä saa pakata samaan ulkopakkaukseen, jos ne eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(2) Tämän luokan aineita ja esineitä saa pakata samaan ulkopakkaukseen aineiden ja/tai tavaroiden kanssa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan, jos ne eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(3) Tämän luokan aineita ja esineitä saa pakata reunanumeron 3538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden yhteenpakkaaminen on sallittu edellyttäen, että ne eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(4) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

(a) palaminen ja/tai huomattavan lämmön vapautuminen;

(b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

(c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; (d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(5) Reunanumeron 2002 (6) ja (7) sekä 2202 määräyksiä on noudatettava.

(6) Jos käytetään puisia tai pahvisia laatikoita, kollin massa saa olla enintään 100 kg.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys A.9)

2223 Merkinnät(1) Uudelleentäytettäviin reunanumeron 2211 tarkoittamiin astioihin on merkittävä seuraavat tiedot selvästi ja pysyvästi:

(a) Valmistajan nimi tai merkki;

(b) Hyväksymisnumero (jos astian rakennetyyppi on hyväksytty reunanumeron 2215 mukaisesti);

(c) Valmistajan antama astian sarjanumero;

(d) Astian taara ilman varusteita ja lisälaitteita, jos reunanumeron 2217 (1)(b) tarkoittama seinämän paksuuden määritys tehdään punnitsemalla;

(e) Koepaine (ks. reunanumero 2219);

(f) Ensimmäisen tarkastuksen ja viimeisimmän määräaikaistarkastuksen päivämäärä (kuukausi ja vuosi);

Huom: Kuukautta ei tarvitse ilmoittaa kaasuille, joiden määräaikaistarkastusten väli on vähintään 10 vuotta (ks. reunanumero 2217 (2) ja reunanumero 2250).

(g) Kokeet ja tarkastukset suorittaneen tarkastajan leima;

(h) Kohdan 4°F 1001 liuotetulle asetyleenille: sallittu täyttöpaine sekä tyhjän astian, varusteiden ja lisälaitteiden, huokoisen massan ja liuottimen kokonaismassa;

(i) Tilavuus litroina;

(j) Kohdan 1° paineella täytettäville kaasuille astian suurin sallittu täyttöpaine 15 °C lämpötilassa;

Merkinnät on tehtävä pysyvästi, esimerkiksi meistämällä, joko astian vahvistettuun osaan tai renkaaseen tai astiaan pysyvästi kiinnitettyihin lisäosiin.

Nämä merkinnät saa myös meistää suoraan astiaan edellyttäen, että voidaan osoittaa, että se ei heikennä astiaa.

(2) Uudelleentäytettäviin reunanumeron 2211 mukaisiin astioihin on lisäksi merkittävä seuraavat tiedot selvästi ja pysyvästi:

(a) Reunanumerossa 2201 annettu kaasun tai kaasuseoksen tunnusnumero ja nimi;

N.o.s.- nimikkeeseen luokitelluista kaasuista on ilmoitettava vain kaasun tunnusnumero ja tekninen nimi ();

Seoksille ei tarvitse ilmoittaa enempää kuin kaksi seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta;

(b) Kohdan 1 kaasuille, jotka täytetään massaan perustuen, ja nesteytetyille kaasuille joko suurin sallittu täytös ja astian taara mukaan lukien täytön aikaiset varusteet ja lisälaitteet tai bruttopaino;

(c) Seuraavan määräaikaistarkastuksen päivämäärä (vuosi).

Nämä merkinnät voidaan joko meistää tai ilmoittaa astiaan kiinnitettävällä kestävällä tunnistelevyllä tai lipukkeella, tai merkitä maalaamalla tai muulla vastaavalla tavalla siten, että merkintä on pysyvä ja selvästi luettavissa.

(3) Kohtien (1) ja (2) vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](4) Reunanumeron 2211 (1) mukaisiin kertakäyttöisiin astoihin on merkittävä seuraavat tiedot selvästi ja pysyvästi:

(a) Valmistajan nimi tai merkki;

(b) Hyväksymisnumero (jos astian rakennetyyppi on hyväksytty reunanumeron 2215 mukaisesti);

(c) Valmistajan antama astian sarja- tai valmistuseränumero;

(d) Koepaine (ks. reunanumero 2219);

(e) Valmistuksen päivämäärä (kuukausi ja vuosi);

(f) Ensimmäisen tarkastuksen suorittaneen tarkastajan leima;

(g) Reunanumerossa 2201 annettu kaasun tai kaasuseoksen tunnusnumero ja täydellinen nimi;

N.o.s.-nimikkeeseen luokitelluista kaasuista on ilmoitettava vain kaasun tunnusnumero ja tekninen nimi ();

Seoksille ei tarvitse ilmoittaa enempää kuin kaksi seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta;

(h) Ilmaisu "EI SAA KÄYTTÄÄ UUDELLEEN"; tämän merkinnän tulee olla vähintään 6 mm korkea.

Lukuun ottamatta kohtaa (g) on tässä kohdassa mainitut merkinnät tehtävä pysyvästi, esimerkiksi meistämällä, joko astian vahvistettuun osaan tai renkaaseen tai astiaan pysyvästi kiinnitettyihin lisäosiin.

Nämä merkinnät saa myös meistää suoraan astiaan edellyttäen, että voidaan osoittaa, että se ei heikennä astiaa.

Tämän kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, mikäli noudatetaan seuraavia standardeja: [varattu](5) Jokaiseen kolliin, johon on pakattu kohtien 1° 4°, 6°F tai 7° kaasuja sisältäviä astioita tai kohdan 5° kaasua sisältäviä pieniä astioita (kaasupatruunat), tulee merkitä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet "UN" sekä lisäksi: "Luokka 2". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Tätä määräystä ei tarvitse noudattaa, jos astiat ja niiden merkinnät ovat selvästi näkyvissä.

(6) Kohdan 5° aerosolipulloja sisältävät kollit on merkittävä selvästi seuraavasti:

"UN 1950 AEROSOLI"

2224 VaroituslipukkeetHuom: Varoituslipukemääräyksissä kollilla tarkoitetaan jokaista pakkausta, joka sisältää astioita, aerosoleja tai kaasua sisältäviä pieniä astioita (kaasupatruunat) tai mitä tahansa ilman ulkopakkausta olevaa reunanumeron 2211 mukaista astiaa.

(1) Tämän luokan aineita ja esineitä sisältävät kollit on varustettava varoituslipukkeilla seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

(2) Jokaiseen kohdan 3° kaasuja sisältävään kolliin on lisäksi kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle lipuke n:o 11.

(3) Reunanumeron 2211 (1) mukaisten kaasupullojen lipukkeet saa kiinnittää pullojen hartioihin, ja niiden koko voi olla vastaavasti pienempi edellyttäen, että ne ovat selvästi näkyviä.

2225B. Rahtikirjamerkinnät2226 (1) Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä reunanumerossa 2201 isoilla kirjaimilla kirjoitettua tunnusnumeroa ja nimeä. Jos ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s-nimikkeeseen, on käytettävä tunnusnumeroa ja n.o.s-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä ().

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, ryhmä sekä lyhennys "ADR" (tai "RID". Esimerkiksi "2, 2°F, ADR".

Kuljetettaessa seoksia [ks. reunanumero 2200 (3)], jotka sisältävät useita tämän direktiivin säännöstöen soveltamisalaan kuuluvia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Kuljetettaessa seoksia [ks. reunanumero 2200 (3)] säiliöissä (irrotettavat säiliöt, kiinteät säiliöt, säiliökontit tai monisäiliöajoneuvon osat) on seoksen koostumus ilmoitettava tilavuus- tai painoprosentteina. Aineita, joiden osuus seoksessa on alle 1 %, ei tarvitse mainita.

Teknisen nimen sijasta voi käyttää yhtä seuraavista nimistä:

Kohdan 2°A 1078 kylmäainekaasu, n.o.s:

seos F1, seos F2, seos F3;

Kohdan 2°F 1060 metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset, stabiloidut:

seos P1, seos P2;

Kohdan 2°F 1965 hiilivetykaasuseos, nesteytetty, n.o.s.:

seos A tai butaani, seos A 0 tai butaani, seos A 1, seos B, seos C tai propaani.

Säiliökuljetuksessa kaupallisia nimiä "butaani" ja "propaani" voidaan käyttää vain lisätietoina;

Kohdan 2°F 1010 nimikkeelle:

1,3-butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidutNäiden seosten koostumusta ei tarvitse ilmoittaa.

(2) Kuljettaessa reunanumeron 2211 mukaisia astioita reunanumeron 2217 (5) ehdoilla on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä:

"Kuljetus on reunanumeron 2217 (5) mukainen".

2227-2236C. Tyhjät pakkaukset2237 (1) Kohdan 8° puhdistamattomat, tyhjät astiat ja säiliöt on suljettava samalla tavalla kuin täytettyinä ollessaankin.

(2) Kohdan 8° puhdistamattomat, tyhjät astiat on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettyinä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa aineesta on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 8° isoilla kirjaimilla kirjoitettua nimeä täydennettynä merkinnällä "2, 8°, ADR", esim. "Tyhjä astia 2, 8°, ADR".

Puhdistamattomille, tilavuudeltaan yli 1 000 l oleville, tyhjille säiliöille ja tyhjille säiliöajoneuvoille (monisäiliöajoneuvot mukaan lukien), irrotettaville säiliöille ja säiliökonteille on merkintää täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuormatun aineen tunnusnumerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja ryhmällä, esim. "Viimeisin kuorma: 1 017 kloori, 2°TC".

(4) Reunanumeron 2211 mukaisia kohdan 8° astioita voidaan kuljettaa reunanumerossa 2217 esitetyn määräaikaistarkastuksen määräajan umpeuduttuakin tarkastettavaksi.

2238D. Siirtymäkauden määräykset2239 (1) Ennen 1. tammikuuta 1997 valmistettuja astioita, jotka eivät ole tämän liitteen 1. tammikuuta 1997 voimaantulevien määräysten mukaisia, mutta joiden kuljetus oli sallittua ennen näiden määräysten voimaantuloa voimassa olleiden määräysten liitteen A 31. joulukuuta 1996 saakka voimassaolevien määräysten mukaisesti, voidaan kuljettaa tämän päivämäärän jälkeen, mikäli reunanumeron 2217 mukaisia määräaikaistarkastusvaatimuksia noudatetaan.

(2) Reunanumeron 2211 (1) mukaisia kaasupulloja, joille on suoritettu ensimmäinen tarkastus tai määräaikaistarkastus ennen 1. tammikuuta 1997, saa kuljettaa tyhjänä ja puhdistamattomana ilman varoituslipuketta seuraavaan täyttöön tai seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

2240-2249E. Kaasutaulukko ja erityismääräykset2250 Luettelo kaasuista sekä viittaukset reunanumeroiden 2211 2219 tärkeimpiin määräyksiin sekä lisäksi ainekohtaiset erityismääräykset.

Luettelo kaasuista: ks. taulukot.

"Erityismääräysten" selitteet:

a: Alumiiniseokset eivät saa olla kosketuksissa kaasun kanssa.

b: Kupariventtiilit eivät ole sallittuja.

c: Sisällön kanssa kosketuksissa olevat metalliosat eivät saa sisältää yli 70 % kuparia.

d: Yksikään astia ei saa sisältää yli 5 kg ainetta.

e: Venttiilien poistoaukot on varustettava kaasutiiveillä tulpilla tai hattumuttereilla [ks. reunanumero 2213 (4)].

f: On suoritettava välttämättömät varotoimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvan vaarallisten reaktioiden (esim. polymerisaatio, hajoaminen...) estämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä stabilointia tai lisättävä inhibiittiä.

g: Muita kuin ilmoitettuja koepaineita saa käyttää edellyttäen, että noudatetaan reunanumeron 2219 (c) määräyksiä.

h: Mikäli huokoisena massana käytetään monoliittistä ainetta, voidaan tarkastusten väli pidentää 10 vuoteen.

i: Suurin täytös hyväksymispäätöksessä ilmoitettujen määrien mukaisesti.

j: Koepaine ja täyttöaste on laskettava reunanumeron 2219 määräysten mukaisesti.

k: Tarkastusten väli voidaan pidentää 10 vuoteen, jos astiat on valmistettu alumiiniseoksista.

l: Jokainen pullopaketissa (pullokontissa) oleva pullo on varustettava omalla venttiilillä, jonka on oltava suljettu kuljetuksen aikana.

m: Reunanumeron 2211 (1) mukaisten teräspullojen tarkastusten väli voidaan pidentää 15 vuoteen:

(a) Sen valtion (valtioiden), jossa määräaikaistarkastus ja kuljetus suoritetaan, toimivaltaisen viranomaisen (viranomaisten) hyväksynnällä, ja(b) Toimivaltaisen viranomaisen tunnustaman teknisen koodin tai standardin vaatimusten mukaisesti tai standardin EN 1440:1996 Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied Petroleum gases (LPG) Periodic requalification (Kuljetettavat uudelleentäytettävät hitsatut teräspullot nestekaasuille (LPG) Määräaikaistarkastus) mukaisesti.

n: N.o.s.-nimikkeeseen luokiteltujen kaasujen kuljetukseen tarkoitetuille astioille on otettava huomioon seuraavat määräykset soveltuvin osin:

1. Astioiden ja niiden sulkulaitteiden valmistusaineet eivät saa vahingoittua joutuessaan kosketuksiin sisällön kanssa eivätkä muodostaa haitallisia tai vaarallisia yhdisteitä sen kanssa.

2. Koepaine ja täyttöaste tulee laskea reunanumeron 2219 vaatimusten mukaisesti.

3. Myrkyllisiä kaasuja ja kaasuseoksia, joiden LC50 on alle 200 ppm, ei saa kuljettaa reunanumerossa 2211 (2) ja (3) tarkoitetuissa astioissa.

4. Myrkyllisille kaasuille tai kaasuseoksille, joiden LC50 on alle 200 ppm, tai pyroforisille kaasuille tai palaville yli 1 % pyroforisia yhdisteitä sisältäville kaasuseoksille tarkoitettujen astioiden venttiilit on varustettava kaasutiiveillä tulpilla tai hattumuttereilla. Jos nämä astiat on koottu pullokontiksi, on jokainen astia varustettava omalla venttiilillä, jonka on oltava suljettuna kuljetuksen aikana.

5. On suoritettava välttämättömät varotoimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvan vaarallisten reaktioiden (esim. polymerisaatio, hajoaminen) estämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä stabilointia tai lisättävä inhibiittiä.

6. Myös muita täyttökriteereitä voidaan käyttää reunanumeron 2211 (1) mukaisille hitsatuille teräspulloille, jotka on tarkoitettu kohdan 2°F aineiden, tunnusnumero 1965, kuljetukseen:

(a) Niiden valtioiden, jossa kuljetus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnällä; ja(b) Toimivaltaisen viranomaisen tunnustaman teknisen koodin tai standardin vaatimusten mukaisesti tai standardin EN 1439:1996 Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied Petroleum gases (LPG) Procedures for checking before, during and after refilling (Kuljetettavat uudelleentäytettävät hitsatut teräspullot nestekaasuille (LPG) Tarkastusmenetelmät ennen täyttöä, täytön aikana ja täytön jälkeen) mukaisesti.

Täyttökriteerien poiketessa reunanumerossa 2219 annetuista, tulee rahtikirjaan tehdä merkintä "Kuljetus on reunanumeron 2250 erityisvaatimuksen n mukainen, " sekä merkintä täyttökertoimen laskemisessa käytetystä referenssilämpötilasta.

>TAULUKON PAIKKA>

LUOKKA 3 PALAVAT NESTEET

2300 (2) Muutetaan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

" jotka ovat nestemäisiä reunanumeron 2000 (6) mukaisesti;"

Muutetaan toinen luetelmakohta seuraavasti:

" jotka eivät ole täydellisesti kaasumaisessa muodossa 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa standardipaineessa; ja"

(6) Muutetaan seuraavasti:

"(6) Hengitysteitse erittäin myrkylliset palavat nestemäiset aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 °C, ovat luokan 6.1 aineita (reunanumero 2601, 1° 10°)."

2301 1° (a) Kursivoidaan synonyymi nimikkeessä 1108.

2° (a) Muutetaan nimikkeen 1280 nimi seuraavasti: "1280 propyleenioksidi".

3° (b) Halogeenipitoiset aineet:

Poistetaan kursivointi nimikkeen 1126 synonyymistä.

Poistetaan nimikkeestä 1279 synonyymi.

Ketonit: Poistetaan nimike 1251.

5° (a) to (c) Lisätään seuraava teksti nimikkeen "1139 pinnoiteliuos" jälkeen"(mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alusmaalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen)".

Korvataan huomautus 1 otsikon B. alla seuraavasti:

"Huom. 1: Hengitysteitse erittäin myrkylliset nestemäiset aineet, joiden leimahduspiste on alle 23 °C (reunanumero 2601 kohdat 1° 10°), ja myrkylliset aineet, joiden leimahduspiste on vähintään 23 °C, ovat luokan 6.1 aineita."

Muutetaan huomautuksen 2 loppuosa otsikon B. alla seuraavasti:

"ks. reunanumero 2600 (3)."

Muutetaan huomautuksen 3 loppuosa otsikon C. alla seuraavasti:

"ks. reunanumero 2800 (3)".

22° Muutetaan huomautus seuraavasti:

"1032 dimetyyliamiini, vedetön, 1036 etyyliamiini, vedetön, 1061 metyyliamiini, vedetön ja 1083 trimetyyliamiini, vedetön ovat luokan 2 aineita (ks. reunanumero 2201, 2°F)."

31° (c) Halogeenipitoiset aineet: Poistetaan nimike 2711.

Alkoholit: Poistetaan nimike 2686.

Aldehydit: Poistetaan nimike 1199.

Ketonit: Poistetaan nimike 2310.

Esterit: Muutetaan nimikkeet 1914 ja 2348 seuraavasti:

"1914 butyylipropionaatit" ja "2348 butyyliakrylaatit, inhiboidut".

Poistetaan nimike 2708.

Typpipitoiset aineet: Poistetaan nimike 2906.

Muut palavat aineet ...:

Lisätään seuraava teksti nimikkeen "1139 pinnoiteliuos" jälkeen:

"(mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alusmaalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen)".

32° (c) Lisätään seuraava: "2310 pentaani-2,4-dioni".

F. Muutetaan jakso F seuraavasti:

"F. Torjunta-aineina käytettävät aineet ja valmisteet, joiden leimahduspiste on alle 23 °CHuom: 1. Torjunta-aineina käytettävät palavat, nestemäiset aineet ja valmisteet, jotka ovat erittäin myrkyllisiä, myrkyllisiä tai lievästi myrkyllisiä ja joiden leimahduspiste on vähintään 23 °C, ovat luokan 6.1 aineita (ks. reunanumero 2601, kohdat 71° 73°).

2. Reunanumerossa 2601, 71° 73° oleva taulukko sisältää luettelon yleisistä torjunta-aineista sekä viittauksen tunnusnumeroihin, jotka kuuluvat sille ryhmänimikkeelle (esim. orgaaninen fosforiyhdiste), johon yksittäinen torjunta-aine kuuluu. Nimikkeen, jota käytetään torjunta-aineen kuljetuksessa, tulee sisältää näiden viittausten perusteella valittu nimi perustuen tehoaineeseen, torjunta-aineen fysikaaliseen tilaan ja mahdollisesti esiintyvään lisävaaraan, täydennettynä tehoaineen nimellä.

3. Kohdassa 41° luetellut torjunta-aineina käytettävät aineet ja valmisteet on luokiteltava (a) tai (b) ryhmiin niiden kiehumispisteen ja myrkyllisyyden perusteella. Torjunta-aineina käytettävät tehoaineet ja niiden valmisteet on luokiteltava erittäin myrkyllisiin, myrkyllisiin ja lievästi myrkyllisiin reunanumeron 2600 (3) mukaisesti.

41° Torjunta-aineet, nestemäiset, palavat, myrkylliset, leimahduspiste alle 23 °C.

Tässä kohdassa mainitut seuraavat aineet ja valmisteet on luokiteltava ryhmiin (a) tai (b) seuraavasti:

(a) aineet ja valmisteet, joiden kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on enintään 35 °C ja/tai jotka ovat erittäin myrkyllisiä;

(b) aineet ja valmisteet, joiden kiehumispiste tai kiehumisen alkamispiste on yli 35 °C, jotka ovat myrkyllisiä tai lievästi myrkyllisiä.

2758 torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2760 torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2762 torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2764 torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2766 torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2768 torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2770 torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2772 torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2774 torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2776 torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2778 torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2780 torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2782 torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2784 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

2787 torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C;

3024 torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen, leimahduspiste alle 23 °C."

Poistetaan kohdat 42° 57°.

61° (c) Lisätään nimikkeen 3256 loppuun seuraava teksti:

"(mukaan lukien sulassa muodossa oleva metalli tai suola)"

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: 3257 kohotetussa lämpötilassa oleva neste, n.o.s. (mukaan lukien sulassa muodossa oleva metalli tai suola), vähintään 100 °C lämpötilassa ja, jos aineella on leimahduspiste, leimahduspistettään alemmassa lämpötilassa kuuluu luokkaan 9 [ks. reunanumero 2901, 20° (c)]."

71° Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu toimenpiteet luokkien 1 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi."

2301a Muutetaan alku seuraavasti:

"Lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (7) tämän luokan tämän liitteen tai liitteen B määräyksiä ei sovelleta:"

(1) Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

(2) Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 2° 5°, 21° 26° ja 31° 34° ja 41° ryhmiin (b) ja (c) luokiteltuihin aineisiin, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen ja jotka ulkopakkauksen sijasta ovat kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

(a) Aineluettelon ryhmään (b) kuuluvat aineet, lukuun ottamatta kohdan 5° (b) aineita ja kohdan 3° (b) alkoholijuomia: yksittäisessä metallisessa sisäpakkauksessa enintään 1 l tai muovisessa sisäpakkauksessa enintään 500 ml ja enintään 12 l koko kollissa;

(b) Kohdan 3° (b) alkoholijuomia: yksittäisessä metallisessa sisäpakkauksessa enintään 1 l tai muovisessa sisäpakkauksessa enintään 500 ml;

(c) Kohtaan 5° (b) kuuluvia aineita: yksittäisessä metallisessa sisäpakkauksessa enintään 1 l tai muovisessa sisäpakkauksessa enintään 500 ml ja enintään 20 litraa koko kollissa;

(d) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat aineet: enintään 5 litraa sisäpakkauksessa.

Kollin kokonaisbruttomassa ei saa missään tapauksessa ylittää 20 kg.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen A.5 yleisten pakkausmääräysten reunanumeron 3500 (1), (2) ja (5) (7) määräyksiä.

Huom: Homogeenisissa vesiseoksissa edellä mainitut ainemäärät tarkoittavat vain seoksissa olevia tämän luokan aineita."

Numeroidaan olemassa oleva kohta (2) kohdaksi (3).

(3) Korvataan olemassa oleva kohta (3) seuraavilla uusilla kohdilla:

"(4) Kuljetusta suorittavan ajoneuvon tai sen laitteen käyttämään polttoaineeseen polttoainesäiliössä sovelletaan kohdan (6) määräyksiä.

(5) Kuljetettavana olevan ajoneuvon käyttämän polttoaine polttoainesäiliössä tai muun kuljetettavana olevan kuljetusvälineen (esim. veneen) polttoaine polttoainesäiliössä, kun niitä käytetään niiden käyttövoimana tai niiden laitteiden käyttöön. Moottorin tai laitteen ja polttoainesäiliön välisten polttoaineventtiilien on oltava suljettuja kuljetuksen aikana paitsi, jos on välttämätöntä pitää erikoislaite toiminnassa. Tarvittaessa ajoneuvot ja muut kuljetusvälineet on kuormattava ajoneuvoon pystyasentoon ja tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan.

(6) Edellä kohdassa (4) tarkoitettua polttoainetta saa kuljettaa kiinteässä polttoainesäiliössä, joka on suorassa yhteydessä ajoneuvon moottoriin ja/tai apulaitteeseen, joka täyttää ECE-säännön N:o 34 () (sellaisena kuin se on muutettuna) tai direktiivin 70/221/EEC () tekniset vaatimukset (polttoainesäiliöön liittyvät), taikka irtonaisissa polttoaineastioissa (kuten kanistereissa). Kiinteän polttoainesäiliön kokonaistilavuus saa olla enintään 1 500 l kuljetusyksikköä kohti ja perävaunuun kiinnitetyn polttoainesäiliön kokonaistilavuus enintään 500 l. Irtonaisissa polttoainesäiliöissä saa kuljettaa enintään 60 l kuljetusyksikköä kohti. Nämä rajoitukset eivät koske pelastuspalveluajoneuvoja."

(7) Lisätään seuraava uusi kohta (7):

"(7) Kuljetettaessa edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2314 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

2304 (1) (a) ja (b)/(2) (b): Korvataan ilmaisu "reunanumeroiden 2215 (1) ja 2216" ilmaisulla "reunanumeroiden 2215 2217".

2305 (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- tai alumiinikanistereihin".

2306 (1) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- tai alumiinikanistereihin".

Huom. 2: Korvataan numero "3560" numerolla "3561".

(2) Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

2307 (1) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- tai alumiinikanistereihin".

Huom. 2: Korvataan numero "3560" numerolla "3561".

(2) Poistetaan sana "jäykkä" ennen ilmaisua "... muovinen sisäastia".

Lisätään seuraava teksti:

"Tyypin 31HZ2 suurpakkaukset on täytettävä vähintään 80 % niiden ulkopakkauksen tilavuudesta. Lisäksi tyypin 31HZ2 suurpakkaukset on aina kuljetettava umpinaisessa kuljetusyksikössä."

2308 (3) Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

2311 (7) Poistetaan kohta (7).

Numeroidaan uudelleen kohdat (8) ja (9) kohdiksi (7) ja (8).

(8) [uusi (7)] Poistetaan ilmaisu "2001 (7)".

2312 (3) Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

(6) Poistetaan kohta (6).

Numeroidaan uudelleen kohta (7) kohdaksi (6).

2314 (1) Korvataan neljäs alakohta seuraavalla tekstillä:

"Kuljetettaessa kohdan 41° torjunta-aineina käytettäviä aineita ja valmisteita, tavaran nimitykseen tulee sisältyä tehoainemerkintä ISO:n (²) hyväksymän nimikkeistön tai reunanumeron 2601 kohtien 71 73 taulukon mukaisesti tai tehoaineen(-iden) kemiallisen nimen, esim. '2784 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen, (Dimefossi), 3, 41° (b), ADR'."

Lisätään seuraava alaviite"(²) Ks. ISO 1750:1981 muutoksineen ja lisäyksineen."

Lisätään seuraava virke kohdan loppuun:

"Jos moniosastoinen säiliöajoneuvo on merkitty reunanumerosta 10 500 (2) poiketen reunanumeron 31 500 (2) mukaisesti, on rahtikirjaan merkittävä, mitä ainetta missäkin säiliöosastossa on."

Poistetaan olemassa oleva alaviite (²).

2325 Poistetaan reunanumero 2325 ja jakso D.

Numeroidaan reunanumerot uudelleen seuraavasti:

2323-2399

LUOKKA 4.1 HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

2400 (2) Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti: "Luokkaan 4.1 kuuluvat aineet ja esineet, jotka eivät ole reunanumeron 2000 (6) mukaisesti nestemäisiä tai jotka ovat itsereaktiivisia nesteitä."

Huom: 1. Korvataan viittaus "[ks. lisäyksen A.1, reunanumero 3104 (2) (g)]" viittauksella "[ks. käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohta 20.4.2 (g)]".

3. Korvataan viimeinen virke seuraavalla virkkeellä: "SADT-arvon määritystä koskevat vaatimukset ovat käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kappaleissa 20 ja 28.4".

(4), (5), (6), (8), (9):

Muutetaan viittaus lisäyksen A.3 reunanumeroiden 3320 ja 3321 testeihin tai kriteereihin viittaukseksi käsikirjaan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan III kappaleeseen 33.2.1.

(13) Korvataan viittaus "lisäyksessä A.1 reunanumerossa 3104" viittauksella "käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osassa II".

(15) Korvataan viittaus "lisäyksen A.1 reunanumeron 3104 mukaisesti" viittauksella "käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II mukaisesti".

(14) Korvataan "[ks. lisäys A.1 reunanumero 3104 (2) (a)]" viittauksella "[ks. käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osa II kohta 20.4.2 (a)]"

(18) Korvataan ilmaisu "OP2A tai OP2B" ilmaisulla "OP2".

(20) Muutetaan toisen kohdan viimeinen virke seuraavasti: "Määräykset SADT-arvon määrittämiseksi ovat käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II luvussa 20 ja kappaleessa 28.4".

2401 2° (c) Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: 1331 kitkasytytteisiä tulitikkuja koskevat erityispakkausmääräykset [ks. reunanumero 2407 (4)]."

3° Lisätään seuraava uusi nimike:

"(b) 3270 nitroselluloosamembraanisuodattimetHuom: 1. Nitroselluloosan typpipitoisuus ei saa ylittää 11,5 %. Jokainen yksittäinen suodatinlevy on pakattava kiiltopaperilevyjen väliin. Suodatinlevyjen välissä olevan kiiltopaperin osuus on oltava vähintään 65 paino-%. Membraanisuodattimien/paperin kokoonpano ei saa johtaa räjähdykseen testattaessa yhdellä käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan I testisarjassa 1 (a) esitetyllä testillä.

2. 3270 nitroselluloosamembraanisuodattimet on pakattava astioihin, jotka on valmistettu siten, että räjähdys ei ole mahdollinen sisäisen paineen noustessa.

4° (c) Korvataan ilmaisu "100 °C" ilmaisulla "61 °C".

11° (c) Numeroidaan olemassa oleva huomautus kohdaksi huomautukseksi 2; lisätään uusi huomautus 1 seuraavasti:

"Huom: 1. 1350 Rikki ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan(a) kun sitä kuljetetaan alle 400 kg kollia kohti; tai(b) kun se on muotoiltu erityismuotoon (esim. pillereiksi, rakeiksi, pelleteiksi, helmiksi tai hiutaleiksi)"

13° (b) Lisätään seuraava huomautus 1:

"Huom: 1. Ferrocerium (sytyttimen piikivi), joka on stabiloitu korroosiota vastaan ja jossa on vähintään 10 % rautaa, ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan."

Numeroidaan olemassa olevat kohdat huom. 1 ja 2 uudelleen kohdiksi huom. 2 ja 3.

Lisätään otsikon "C. Räjähdysaineet, räjähtämättömässä tilassa" alle uusi huom. 2 seuraavasti:

"Huom: 2. Nitroglyseriiniseos, jossa on yli 2 paino-% mutta enintään 10 paino-% flegmatoitua nitroglyseriinä, joka on luokiteltu suosituksessa vaarallisten aineiden kuljettamiseksi tunnusnumerolle 3319, on sallittu kuljetettavaksi vain luokan 4.1 aineena, jos se täyttää toimivaltaisen viranomaisen asettamat ehdot (ks. myös reunanumero 2101, 4°, tunnusnumero 0143)."

Numeroidaan huom. 2 uudelleen kohdaksi huom. 3.

Muutetaan kohdat 21° ja 22° viittauksella seuraavasti:

"21° Vedellä kostutetut räjähdysaineet(a) 1. Seuraavat vedellä kostutetut räjähdysaineet:

(Poistetaan kohdan (a) olemassa olevasta tekstistä viimeinen nimike'2852 dipikryylisulfidi, kostutettu'ja lisätään seuraava nimike:

'3317 2-amino-4,6-dinitrofenoli, kostutettu vähintään 20 paino-% vettä').

2. Seuraavat vedellä kostutetut räjähdysaineet edellyttäen, että niitä kuljetetaan enintään 500 g kollia kohti:

0154 trinitrofenoli (pikriinihappo), kostutettu vähintään 10 paino-% vettä

Huom: Trinitrofenoli kostutettu vähintään 30 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 1.

0155 trinitroklooribentseeni (pikryylikloridi) kostutettu vähintään 10 paino-% vettä

0209 trinitrotolueeni (TNT) kostutettu vähintään 10 paino-% vettä

Huom: Trinitrotolueeni kostutettu vähintään 30 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 1.

0214 trinitrobentseeni, kostutettu vähintään 10 paino-% vettä

Huom: Trinitrobentseeni kostutettu vähintään 30 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 1.

0215 trinitrobentsoehappo, kostutettu vähintään 10 paino-% vettä

Huom: Trinitrobentsoehappo, kostutettu vähintään 30 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 1.

2852 dipikryylisulfidi, kostutettu vähintään 10 paino-% vettä

3. Seuraavat vedellä kostutetut räjähdysaineet edellyttäen, että niitä kuljetetaan enintään 11,5 kg kollia kohti:

0220 ureanitraatti, kostutettu vähintään 10 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 1.

Huom: Ureanitraatti, kostutettu vähintään 20 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 2.

Huom: 1. Kohdan (a) 1. räjähdysaineet, joiden vesipitoisuus on alempi kuin niissä mainitut, ovat

luokan 1 aineita (ks. reunanumero 2101, 4°); kuitenkin joitakin näitä aineita voidaan kuljettaa

luokan 4.1 määräysten mukaisesti, jos ne täyttävät kohdan (a) 2. tai (a) 3. ehdot.

2. Dipikryylisulfidi, kostutettu vähintään 10 paino-% vettä on luokan 1 aine, tunnusnumero 0401 (ks. reunanumero 2101, 4°).

3. Tunnusnumeroiden 0154, 0155, 0209, 0214 tai 0215 räjähdysaineita yli 500 g kollia kohti ja tunnusnumeron 0220 räjähdysainetta yli 11,5 kg kollia kohti saa kuljettaa vain luokan 1 ehdoilla.

4. Olemassa olevan kohdan Huom. 2 teksti.

5. Olemassa olevan kohdan huom. 3, mutta muutetaan alaviite (¹) seuraavasti:

'(¹) Ks. Käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) lisäys 1.'22° Myrkylliset vedellä kostutetut räjähdysaineet(a) 1. Seuraavat myrkylliset vedellä kostutetut räjähdysaineet:

(kohdan (a) olemassa oleva teksti)

2. Seuraavat myrkylliset vedellä kostutetut räjähdysaineet edellyttäen, että niitä kuljetetaan enintään 500 g kollia kohti:

0234 natriumdinitro-o-kresolaatti, kostutettu vähintään 10 paino-% vettäHuom: Natriumdinitro-o-kresolaatti, kostutettu vähintään 15 paino-% vettä, ks. edellä oleva kohta 1.

Huom: 1. Kohdan (a) 1. räjähdysaineet, joiden vesipitoisuus on alempi kuin niissä mainitut, ovat luokan 1 aineita (ks. reunanumero 2101, 26°). Kuitenkin natriumdinitro-o-kresolaattia, kostutettu alle 15 paino-% vettä, voidaan kuljettaa luokan 4.1 määräysten mukaisesti, jos kohdan (a) 2. ehdot täyttyvät.

Huom: 2. 0243 natriumdinitro-o-kresolaattia, kostutettu vähintään 15 paino-% vettä, yli 500 g kollia kohti saa kuljettaa vain luokan 1 ehdoilla.

Huom: 3. Olemassa olevan kohdan huom. 2 teksti.

Huom: 4. Olemassa olevan kohdan huom. 3 teksti [muutetaan laviite (¹) seuraavasti: '(¹) Ks. Käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) lisäys 1.']24° (a) Korvataan ilmaisu '(a)' ilmaisulla '(b)'.

Muutetaan huom. 1 seuraavasti:

'2555 nitroselluloosa, joka sisältää vähintään 25 paino-% vettä, 2556...' (loput tekstistä pysyy muuttumattomana).

Lisätään seuraava uusi huom. 2:

Huom: 2. 2557 nitroselluloosavalmiste, jossa on enintään 12,6 % typpeä kuiva-aineesta, seoksena pehmittimen kanssa tai ilman pehmitintä, pigmentin kanssa tai ilman pigmenttiä, on valmistettava siten, että se pysyy homogeenisena ja ettei se erotu kuljetuksen aikana. Valmisteet, jotka eivät ole osoittaneet vaarallisia ominaisuuksia, kun niiden alttiutta räjähtää, humahtaa tai räjähtää kuumennettaessa suljetussa tilassa on testattu käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan I testisarjojen 1 (a), 2 (b) ja 2 (c) mukaisesti mainitussa järjestyksessä ja jotka eivät ole helposti syttyviä kiinteitä aineita, kun ne on testattu käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan III alakappaleen 33.2.1.4 (lastut, jos tarpeen, pienennetään ja seulotaan alle 1,25 mm partikkelikokoon) kokeen N.1 mukaisesti, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan."

Numeroidaan olemassa oleva huom. 2 uudelleen kohdaksi huom. 3.

26° (c) Lisätään ilmaisu "3241 2-bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli".

Huom: 2. Korvataan viittaus "[ks. lisäys A.1, reunanumero 3101 (1)]" viittauksella "[ks. käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osa I kappale 12]"

32° 46° Poistetaan tarvittaessa kirjaimet A ja B viittauksista pakkaustapoihin "OP2A", "OP7A", "OP2B", "OP5B", "OP6B" ja "OP7B".

34° Lisätään taulukkoon seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Lisätään seuraava alaviite:

"(¹) Atsodikarbonamidivalmisteet, jotka täyttävät käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohdan 20.4.2 (c) kriteerit."

36° Lisätään taulukkoon seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

"(¹) Atsodikarbonamidivalmisteet, jotka täyttävät käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohdan 20.4.2 (d) kriteerit."

41° Lisätään uusi alaviite (¹) seuraavasti: "(¹) Ks. kohdan 35° (b) alaviite (¹)."

42° Lisätään ilmaisun "valmiste, tyyppi B" jälkeen ilmaisu "lämpötilavalvottu".

Korvataan alaviitteessä (¹) ilmaisu "lisäyksen A.1 reunanumeron 3104 (2) (b)" ilmaisulla "käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohdan 20.4.2 (b)."

44° Lisätään ilmaisun "atsodikarbonamidivalmiste, tyyppi C" jälkeen ilmaisu "lämpötilavalvottu".

Korvataan ensimmäisen nimikkeen (atsodikarbonamidivalmiste, tyyppi C, lämpötilavalvottu) alaviite (¹) seuraavalla tekstillä:

"(¹) Atsodikarbonamidivalmisteet, jotka täyttävät käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohdan 20.4.2 (c) kriteerit. Valvonta- ja hälytyslämpötilat on määritettävä reunanumeron 2400 (20) mukaisesti.

46° Korvataan alaviitteessä (¹) ilmaisu "lisäyksen A.1 reunanumeron 3104 (2) (b)" ilmaisulla "käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohdan 20.4.2 (d)".

47° (b) Lisätään kohdan loppuun>TAULUKON PAIKKA>

ja poistetaan alaviite "1/" ilmaisun "3237 itsereaktiivinen aine, tyyppi E, lämpötilavalvottu" jälkeen51° Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu toimenpiteet luokkien 1 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi."

2401a Muutetaan seuraavasti:

"(1) Aineluettelon kohtien 1° 4°, 6° ja 11° 14° aineet eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (3), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

(a) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (b) kuuluvat aineet enintään 3 kg sisäpakkausta kohti ja 12 kg kollia kohti;

(b) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat aineet enintään 6 kg sisäpakkausta kohti ja 24 kg kollia kohti.

Nämä ainemäärät tulee kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään reunanumeron 3538 määräykset.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen A.5 yleisten pakkausmääräysten reunanumeron 3500 (1), (2) ja (5) (7) määräyksiä.

(2) Aineluettelon kohtien 1° 4°, 6° ja 11° 14° aineet, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen ja jotka ulkopakkauksen sijasta ovat kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin, eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (3):

(a) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (b) kuuluvat aineet: enintään 500 g sisäpakkausta kohti;

(b) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat aineet: enintään 3 kg sisäpakkausta kohti.

Kollin kokonaisbruttomassa ei missään tapauksessa saa ylittää 20 kg. Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen A.5 yleisten pakkausmääräysten reunanumeron 3500 (1) ja (2) ja (5) (7) määräyksiä.

(3) Kuljetettaessa edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2414 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

2404 (2) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

Lisätään seuraava kohta ennen kohtaa, joka alkaa "Jos 2557 ...":

"2557 nitroselluloosa, jossa on enintään 12,6 paino-% typpeä kuivamassasta, pehmitettynä tai ilman pehmitintä, pigmentoituna tai ilman pigmenttiä, saa pakata reunanumeron 3536 mukaisiin paperisäkkeihin edellyttäen, että ne kuljetetaan kokokuormana ja että ne on kuormattu kuormalavoille."

(3) (a) Lisätään ilmaisu ",lukuun ottamatta 3241 2-bromi-2-nitropropaani-1,3-diolia" ilmaisujen "kohdan 26° aineet" ja "on pakattava..." väliin.

Lisätään seuraava uusi kohta (c):

"(c) 3241 2-bromi-2-nitropropaani-1,3-diolille on käytettävä reunanumeron 2405 (1) ja jäljempänä olevan taulukon 2 mukaista pakkaustapaa OP6."

2405 Korvataan kaikki viittaukset lisäyksen A.1 reunanumeroon 3104 (2) [alakohdat (a) (g) tapauksesta riippuen] viittauksilla käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohtaan 20.4.2 [alakohdat (a) (g) soveltuvin osin](1) Muutetaan kohdan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 31° 50° aineet on pakattava käyttäen alla olevan taulukon 2 pakkaustapoja OP1 OP8. Pienempää kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa pienempää OP numeroa ..." (loppu pysyy muuttumattomana).

Lisätään kohdan loppuun:

"Eri pakkaustavoille ilmoitetut määrät edustavat enimmäismääriä, joita tällä hetkellä pidetään hyvänä käytäntönä. Seuraavia pakkaustyyppejä saa käyttää:

reunanumeroiden 3520, 3521, 3523, 3525 tai 3526 tarkoittamia tynnyreitä; tai

reunanumeroiden 3522 tai 3526 tarkoittamia kanistereita; tai

reunanumeroiden 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 tai 3532 tarkoittamia laatikoita; tai

reunanumeron 3537 yhdistettyjä tarkoittamia pakkauksia (muovinen sisäastia),

edellyttäen, että:

(a) pakkaukset täyttävät lisäyksen A.5 määräykset;

(b) metallipakkauksia käytetään (mukaanlukien pakkausyhdistelmien sisäpakkaukset ja pakkausyhdistelmien tai yhdistettyjen pakkausten ulkopakkaukset) vain pakkaustavoille OP7 ja OP8; ja(c) pakkausyhdistelmissä lasiastioita käytetään sisäpakkauksina ainoastaan enimmäistäytöksen ollessa enintään 0,5 litraa tai 0,5 kg."

">TAULUKON PAIKKA>

"(3) Poistetaan kirjain "A" viittauksissa pakkaustapaan, ja niiden vaihtoehtoihin "tai OP5B", "tai OP6B", "tai OP7B", "tai OP8B", "tai OP1B OP4B".

Poistetaan taulukot 2 (A) ja 2 (B).

2406 (1) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- tai alumiinikanistereihin".

2407 Muutetaan seuraavasti:

(1) Muutetaan johdantovirke seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 1° 17° ryhmään (c) kuuluvat aineet, lukuun ottamatta kohdan 2° (c) 1331 kitkasytytteisiä tulitikkuja, on pakattava:"

c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

(2) Lisätään ilmaisu ", lukuun ottamatta kohdan 2° (c) 1331 kitkasytytteisiä tulitikkuja" ilmaisun "Ryhmään (c) luokitellut aineluettelon kohtien 1° 17° aineet" jälkeen.

(4) Lisätään seuraava uusi kohta (4):

"(4) Kohdan 2 (c) 1331 kitkasytytteiset tulitikut on pakattava tiiviisti riittävän pienissä määrissä pahviseen, puiseen, vaneriseen, muusta puupohjaisesta levystä tehtyyn tai metalliseen sisäastiaan siten, että tahaton syttyminen normaaleissa kuljetusolosuhteissa estyy. Jokaisessa sisäpakkauksessa saa olla enintään 700 tulitikkua. Sisäpakkaukset on pakattava seuraaviin ulkopakkauksiin; reunanumeron 3520 tarkoittamaan metallitynnyriin, reunanumeron 3521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin, reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin, reunanumeron 3523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin, reunanumeron 3527 tarkoittamiin puulaatikoihin, reunanumeron 3528 tarkoittamiin vanerilaatikoihin, reunanumeron 3529 tarkoittamiin muusta puupohjaisesta levystä tehtyihin laatikoihin, reunanumeron 3530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin, reunanumeron 3531 tarkoittamiin muovilaatikoihin, tai reunanumeron 3532 tarkoittamiin teräs- tai alumiinilaatikoihin. Pakkaukset eivät saa painaa yli 45 kg lukuun ottamatta pahvilaatikoita, joiden paino ei saa ylittää 27 kg."

2411 (5) Poistetaan ilmaisu "2001 (7)",

(6) Lisätään kohdan loppuun:

"[ks. kuitenkin reunanumero 2407 (4)]".

2412 (5) Poistetaan kohta (5) ja numeroidaan uudelleen kohta (6) kohdaksi (5).

2414 Korvataan ilmaisu "(ks. lisäyksen A.1 reunanumero 3104 (2)(g)" ilmaisulla "[ks. käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan II kohta 20.4.2 (g)]".

2425 Poistetaan reunanumero 2425 ja jakso D.

Numeroidaan reunanumerot uudelleen seuraavasti:

2423-2429

LUOKKA 4.2 HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

2430 (4), (5), (6), (8) ja (9)Korvataan viittaukset lisäyksen A.3 reunanumeroiden 3330 3333 testeihin ja testimenetelmiin viittauksilla käsikirjan The Manual of Test and Criteria osan III kappaleeseen 33.3.

(5) Lisätään kaksi huomautusta seuraavasti:

"Huom: 1. Aineet, joita kuljetetaan kolleissa, ja joiden tilavuus on enintään 3m³, vapautetaan luokan 4.2 määräyksistä, jos ne on testattu koekuutiolla, jonka sivun pituus on 10 cm 120 °C lämpötilassa, eikä itsestään syttymistä eikä lämpötilan kohoamista yli 180 °C lämpötilan tapahdu 24 tunnin aikana.

2. Aineet, joita kuljetetaan kolleissa, ja joiden tilavuus on enintään 450 litraa, vapautetaan luokan 4.2 määräyksistä, jos ne on testattu koekuutiolla, jonka sivun pituus on 10 cm, 100 °C lämpötilassa eikä itsestään syttymistä eikä lämpötilan kohoamista yli 160 °C tapahdu 24 tunnin aikana."

(6) (b) Lisätään toinen virke seuraavasti:

"Aineita, joiden itsestään syttymislämpötila on yli 50 °C 450 litran tilavuudella, ei luokitella ryhmään (b)."

(9) Korvataan viittaus kohtaan (6) viittauksella kohtaan (5).

2431 5° (b) ja (c) Lisätään ilmaisu "3313 orgaaniset pigmentit, itsestään kuumenevat".

12° Poistetaan huomautus kohdista (a) ja (b).

13° (b) Numeroidaan uudelleen olemassa oleva kohta "huom" kohdaksi "huom. 1"

Lisätään seuraava uusi huom. 2:

"Huom: 2. 1931 Sinkkiditioniitti on luokan 9 aine, [ks. reunanumero 2901, 32°(c)]."

14° Lisätään seuraava huom:

"Huom: Maa-alkalimetallien ryhmään kuuluvat magnesium, kalsium, strontium ja barium."

15° Numeroidaan uudelleen olemassa oleva kohta huom. kohdaksi huom. 1.

Lisätään loppuun:

"Huom: 2. Alkalimetallien ryhmään kuuluvat litium, natrium, kalsium, rubidium ja cesium."

16° (c) Lisätään seuraava uusi huom. 1:

"Huom: 1. Itsestään kuumenemista vastaan stabiloituja manebia ja manebvalmisteita ei tarvitse luokitella luokkaan 4.2, mikäli testein voidaan osoittaa, että 1 m³ ainetta ei syty itsestään ja että lämpötila koekappaleen keskellä ei ylitä 200 °C, kun koekappaletta pidetään vähintään 75 °C ± 2 °C lämpötilassa 24 tunnin ajan."

Numeroidaan olemassa oleva huom uudelleen kohdaksi huom. 2.

2433 (3) Lisätään uusi kohta (3):

"(3) Aineluettelon kohdan 31° (a) aineet lukuun ottamatta 2005 magnesiumdifenyyliä, ja kohdan 32° aineet saa pakata myös reunanumeron 3538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on ilmatiiviisti suljetut lasiset enintään 1 litran tilavuiset sisäpakkaukset, jotka on yksitellen tuettava sulloainetta käyttäen metallipakkaukseen. Lasipakkausten tilavuudesta saa täyttää enintään 90 %. Seuraavia ulkopakkauksia saa käyttää: reunanumeron 3520 tarkoittamia irrotettavapäätyisiä metallitynnyreitä, reunanumeron 3521 tarkoittamia irrotettavapäätyisiä alumiinitynnyreitä, reunanumeron 3523 tarkoittamia vaneritynnyreitä, reunanumeron 3525 tarkoittamia pahvitynnyreitä, reunanumeron 3532 tarkoittamia teräs- tai alumiinilaatikoita, reunanumeron 3527 tarkoittamia puulaatikoita, reunanumeron 3528 tarkoittamia vanerilaatikoita, reunanumeron 3529 tarkoittamia muusta puupohjaisesta levystä tehtyjä laatikoita ja reunanumeron 3530 tarkoittamia pahvilaatikoita. Reunanumerosta 3538 poiketen reunanumeron 3524 tarkoittamia puutynnyreitä saa myös käyttää ulkopakkauksena.

Näiden pakkausyhdistelmien on oltava lisäyksen A.5 pakkausryhmän I pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattuja ja hyväksyttyä tyyppiä.

Kollissa saa olla enintään 30 litraa aineita."

2435 (1), (2), (3) Korvataan ilmaisu "reunanumeron 3522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin" ilmaisulla "reunanumeron 3522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräs- ja alumiinikanistereihin".

(3) Numeroidaan olemassa olevat kohdat (b) ja (c) uudelleen kohdiksi (c) ja (d).

Lisätään uusi alakohta (b) seuraavasti:

"(b) reunanumeron 3520 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin terästynnyreihin edellyttäen, että tynnyrille on suoritettu reunanumeron 3553 mukainen tiiviyskoe, tai"

2436 (1) Korvataan ilmaisu "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisulla "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräs- ja alumiinikanistereihin".

(4) Lisätään uusi kohta (4) seuraavasti:

"Kohdan 5° (b) 3313 orgaaniset pigmentit, itsestään kuumenevat, saa pakata myös:

(a) reunanumeron 3536 tarkoittamiin monikerroksisiin, vedenkestäviin paperisäkkeihin (5M2),

(b) reunanumeron 3534 tarkoittamiin pölytiiviisiin kudottuihin muovisäkkeihin (5H2),

(c) reunanumeron 3623 tarkoittamiin suursäkkeihin lukuun ottamatta tyyppejä 13H1, 13L1 ja 13M1.

Kohdissa (a), (b) ja (c) pakkaukset ja suurpakkaukset saa kuljettaa ainoastaan kokokuormana tai ne on kuormattava kuormalavoille."

2437 (1) Korvataan ilmaisu "reunanumeron 3522 tarkoittamiin terästynnyreihin" ilmaisulla "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräs- ja alumiinitynnyreihin".

(3) (b) Muutetaan seuraavasti:

"reunanumeron 3533 tarkoittamiin pölytiiviisiin säkkeihin (5L2), reunanumeron 3534 tarkoittamiin pölytiiviisiin kudottuihin muovisäkkeihin (5H2), reunanumeron 3535 tarkoittamiin muovisäkkeihin (5H4) tai reunanumeron 3536 tarkoittamiin monikerroksisiin, vedenkestäviin paperisäkkeihin (5M2)."

2441 (5) Poist etaan ilmaisu "2001 (7),".

2442 (6) Poistetaan kohta (5). Numeroidaan kohta (7) uudelleen kohdaksi (6).

(7) [uusi (6)] Poistetaan ilmaisu "veden alla".

LUOKKA 4.3 AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

2470 (1) Muutetaan kohdan alku seuraavasti: "Luokan 4.3 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ...".

Muutetaan huomautuksen alku seuraavasti:

"Reunanumeron 2471 aineluettelon aineiden ja esineiden määrät..."

(2) Lisätään ilmaisu "ja esineet" ilmaisun "aineet" jälkeen.

(3) Lisätään uusi kohta "C" seuraavasti:

"C. Esineet, jotka sisältävät aineita, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja."

Muutetaan olemassa oleva kohta "C" kohdaksi "D".

Korvataan ilmaisu "luokan 4.3 ... aineet..." ilmaisulla "luokan 4.3 ... aineet ja esineet..." (kaksi kertaa).

Korvataan kohdissa (4), (5), (6), (8), (9) viittaus lisäyksen A.3 reunanumeroiden 3340 ja 3341 testeihin ja testimenetelmiin viittauksella käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan III, kappaleeseen 33.4.

2471 Korvataan kohdissa huom. 1 ja 2 otsikon B alla ilmaisu "Nimi..." ilmaisulla "Ryhmä...".

11° Lisätään uusi huom 4 seuraavasti:

Huom: 4. 3292 Akut, natriumia sisältävät, tai 3292 kennot, natriumia sisältävät, ovat kohdan 31° (b) esineitä.

13° (b) ja (c) Muutetaan nimike 3170 seuraavasti:

"3170 alumiini sulatuksen sivutuote tai3170 alumiini uudelleen sulatuksen sivutuote."

20° (c) Muutetaan kohdan huom loppu seuraavasti: "2471a (1)(c)".

Lisätään uusi jakso C seuraavasti:

"C. Esineet, jotka sisältävät aineita, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja.

Huom: Näitä esineitä koskevat erityispakkausmääräykset [ks. reunanumero 2473 (5)].

31° (b) 3292 Akut, natriumia sisältävät, tai3292 Kennot, natriumia sisältävätHuom: 1. Akut ja kennot eivät saa sisältää muita tässä direktiivissä tarkoitettuja aineita kuin natriumia, rikkiä tai polysulfideja.

2. Akkuja ja kennoja ei saa jättää kuljetettavaksi lämpötilassa, jossa natriummetalli on akussa tai kennossa nestemäisenä, ellei alkuperämaan toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt kuljetusta ja antanut kuljetusohjeita.

3. Kennot on oltava ilmatiivisti suljetussa metallisessa ulkopakkauksessa, joka täydellisesti sulkee vaaralliset aineet sisäänsä ja joka on siten valmistettu ja suljettu, että se estää sisällön vuotamisen normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

4. Akkujen on muodostuttava kennoista, jotka on täysin suljettu ja kiinnitetty metalliseen ulkopakkaukseen, joka on siten valmistettu ja suljettu, että se estää sisällön vuotamisen normaaleissa kuljetusolosuhteissa."

Muutetaan olemassa oleva jakso C jaksoksi D.

Numeroidaan olemassa oleva jakso 31° jaksoksi 41°.

41° (entinen 31°) Korvataan ilmaisu "4.3 luokan aineita" ilmaisulla "luokan 4.3 aineita ja esineitä".

2471a Muutetaan olemassa oleva teksti reunanumeron 2471a kohdaksi (1) ja muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Aineluettelon eri kohtien aineet eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (2), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:"

Lisätään "Kollin massa saa olla enintään 30 kg" jälkeen seuraava alakohta:

"Nämä ainemäärät, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen, saa myös kuljettaa ulkopakkauksen sijasta kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä edellyttäen, että kollin kokonaismassa ei ylitä 20 kg."

(2) Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (1) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2484 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

(3) Lisätään uusi kohta (3) seuraavasti:

"(3) Kohdan 31°(b) akut, jotka on asennettuna ajoneuvoon, eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eikä liitteen B määräysten soveltamisalaan."

2473 (1) Muutetaan olemassa oleva teksti alakohdaksi (a).

Lisätään seuraava uusi alakohta (b):

"(b) Aineluettelon kohdan 1° (a) kloorisilaanit saa myös pakata reunanumeron 3538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään, jossa on metallinen, muovinen tai lasinen sisäpakkaus. Sisäpakkausten on oltava ilmatiivisti suljettuja ja niiden suurin sallittu tilavuus on 1 litra. Kollin massa saa olla enintään 30 kg. Pakkausyhdistelmät on oltava lisäyksen A.5 mukaisesti pakkausryhmän I pakkauksille asetettujen määräysten mukaan testattuja ja hyväksyttyjä."

(4) Lisätään uusi kohta seuraavasti:

"(4) Kohdassa (2) mainitut aineet saa pakata myös reunanumeron 3538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään, jossa on ilmatiiviisti suljetut lasiset enintään 1 litran tilavuiset sisäpakkaukset, jotka on yksitellen tuettava sulloainetta käyttäen metallipakkaukseen. Lasipakkausten tilavuudesta saa täyttää enintään 90 %. Seuraavia ulkopakkauksia saa käyttää: reunanumeron 3520 tarkoittamia irrotettavapäätyisiä metallitynnyreitä, reunanumeron 3527 tarkoittamia puulaatikoita, reunanumeron 3528 tarkoittamia vanerilaatikoita, reunanumeron 3529 tarkoittamia muusta puupohjaisesta levystä tehtyjä laatikoita tai reunanumeron 3532 tarkoittamia alumiinilaatikoita.

Näiden pakkausyhdistelmien on oltava lisäyksen A.5 pakkausryhmän I pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattuja ja hyväksyttyä tyyppiä.

Kollissa saa olla enintään 30 litraa aineita."

(5) Lisätään uusi kohta seuraavasti:

"(5) (a) Aineluettelon kohdan 31°(b) kennot on pakattava sopivaan ulkopakkaukseen, jossa on riittävästi sulloainetta estämään kennojen välinen ja kennojen ja ulkopakkauksen sisäpintojen välinen kosketus ja varmistamaan, etteivät kennot pääse vaarallisesti liikkumaan ulkopakkauksessa kuljetuksen aikana. Sopivia ulkopakkauksia ovat metallitynnyrit (1A2, 1B2), vaneritynnyrit (1D), pahvitynnyrit (1G), muovitynnyrit (1H2), metallilaatikot (4A, 4B), puulaatikot (4C, 4D, 4F), pahvilaatikot (4G) ja muovilaatikot (4H2). Näiden pakkausyhdistelmien on oltava lisäyksen A.5 kiinteiden aineiden pakkausryhmän II pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattuja ja hyväksyttyä tyyppiä.

(b) Aineluettelon kohdan 31°(b) akut saa kuljettaa pakkaamattomina tai suojaavissa suojuksissa (esim. täydellisesti suljetuissa tai puisissa sälelaatikoissa), jotka eivät kuulu lisäyksen A.5 mukaisten testaus- ja hyväksymismääräysten soveltamisalaan."

2474 (1) ja (2) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin" ilmaisussa reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin.

2475 (1) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin" ilmaisussa reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin.

2476 (1) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin" ilmaisussa reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin.

2481 (5) Poistetaan ilmaisu "2001 (7),".

2482 (2) Muutetaan alku seuraavasti:

"Tämän luokan aineita ja esineitä..."

(8) Poistetaan kohta (8). Numeroidaan kohta (9) uudelleen kohdaksi (8).

2492 Korvataan kaikki viittaukset kohtaan 31° viittauksilla kohtaan 41°.

LUOKKA 5.1 HAPETTAVAT AINEET

2500 (4) Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Hapettavat aineet, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, voidaan luokitella luokkaan 5.1 joko niistä saadun kokemuksen perusteella tai käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan III, kappaleessa 34.4 esitettyjen testimenetelmien ja kriteerien mukaisesti."

Poistetaan viimeinen virke.

(5) Muutetaan seuraavasti:

"Luokiteltaessa kiinteitä aineita, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu reunanumeron 2501 kohtiin käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan III, alakappaleen 34.4.1 testimenetelmien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

Kiinteä aine on luokiteltava luokkaan 5.1, jos se testattaessa näyte/selluloosa seossuhteessa 4:1 tai 1:1 (massasuhde) syttyy tai palaa tai sen keskimääräinen palamisaika on pidempi kuin 3:7 suhteisen (massasuhde) kaliumbismaatti/selluloosaseoksen;

Kiinteä aine on luokiteltava ryhmään (a), jos sen keskimääräinen palamisaika testattaessa näyte/selluloosa seossuhteessa 4:1 tai 1:1 (massasuhde) on lyhyempi kuin 3:2 suhteisen (massasuhde) kaliumbromaatti/selluloosaseoksen;

Kiinteä aine on luokiteltava ryhmään (b), jos sen keskimääräinen palamisaika testattaessa näyte/selluloosa seossuhteessa 4:1 tai 1:1 (massasuhde) on yhtä suuri tai lyhyempi kuin 2:3 suhteisen (massasuhde) kaliumbromaatti/selluloosaseoksen ja kun ryhmän (a) ehdot eivät täyty;

Kiinteä aine on luokiteltava ryhmään (c), jos sen keskimääräinen palamisaika testattaessa näyte/selluloosa seossuhteessa 4:1 tai 1:1 (massasuhde) on yhtä suuri tai lyhyempi kuin 3:7 suhteisen (massasuhde) kaliumbromaatti/selluloosaseoksen ja ryhmien (a) ja (b) ehdot eivät täyty."

(6) Muutetaan seuraavasti:

"Luokiteltaessa nestemäisiä aineita, joita ei ole aineluettelossa nimeltä mainittu, reunanumeron 2501 kohtiin käsikirjan 'the Manual of Tests and Criteria' (kokeet ja kriteerit, osan III, alakappaleen 34.4.1 testimenetelmien perusteella, sovelletaan seuraavia ehtoja:

Nestemäinen aine on luokiteltava luokkaan 5.1, jos se testattaessa aineen ja selluloosa seossuhteessa 1:1 (massasuhde) aiheuttaa vähintään 2070 kPa (ylipaine) paineennousun ja keskimääräinen paineennousuaika on yhtä suuri tai lyhyempi kuin 1:1 suhteisen (massasuhde) 65 % typpihapon vesiliuoksen ja selluloosaan seoksen;

Nestemäinen aine on luokiteltava ryhmään (a), jos se testattaessa aineen ja selluloosan seossuhteessa 1:1 (massasuhde) syttyy itsestään; tai jos aineen ja selluloosan 1:1 suhteisen seoksen (massasuhde) keskimääräinen paineennousuaika on lyhyempi kuin 1:1 suhteisen (massasuhde) 50 % perperkloorihapon ja selluloosan seoksen;

Nestemäinen aine on luokiteltava ryhmään (b), jos sen testattaessa aineen ja selluloosan seossuhteessa 1:1 (massasuhde) paineennousuaika on lyhyempi tai yhtä suuri kuin 1:1 suhteisen (massasuhde) 40 % natriumkloraatin vesiliuoksen ja selluloosan seoksen; ja ryhmän (a) ehdot eivät täyty.

Nestemäinen aine on luokiteltava ryhmään (c), jos sen testattaessa aineen ja selluloosan seossuhteessa 1:1 (massasuhde) paineennousuaika on lyhyempi tai yhtä suuri kuin 1:1 suhteisen (massasuhde) 65 % typpihapon vesiliuoksen ja selluloosan seoksen; ja ryhmien (a) ja (b) ehdot eivät täyty."

(8) Muutetaan seuraavasti:

"Jos aine on nimeltä mainittu reunanumeron 2501 aineluettelon saman kohdan useammassa ryhmässä, kysymykseen tuleva ryhmä voidaan määrittää testitulosten perusteella käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan III, kappaleen 34.4 mukaisesti sekä kohtien (5) ja (6) kriteerien perusteella."

(9) Muutetaan seuraavasti:

"Käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan III, kappaleen 34.4 testimenetelmien sekä kohtien (5) ja (6) kriteerien perusteella voidaan myös määrittää, ovatko aineluettelossa nimeltä mainitun aineen ominaisuudet sellaiset, ettei aine kuulu tähän luokkaa (ks. reunanumero 2514)."

2501 1° (b) Korvataan huomautuksessa ilmaisu "[ks. lisäys A.1, reunanumero 3106 (2) (g)]" ilmaisulla "[ks. käsikirja the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osa II, kappale 20.4.3 (g)]".

Muutetaan alaviite (¹) seuraavasti: "Ks. käsikirja the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osa II, kappale 20".

11° Lisätään kohdan loppuun:

"(c) 2427 kaliumkloraatin vesiliuos, 2428 natriumkloraatin vesiliuos, 2429 kalsiumkloraatin vesiliuos, 3210 kloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s."

11° Huom. 2, 14° Huom. 2, 16° Huom. 1, 17° Huom. 1, 23° c) Huom. 1:

Lisätään ilmaisu "ja sen vesiliuoksien" ilmaisujen "ammoniumkloraatin", "ammoniumkloriitin", "ammoniumbromaatin", "ammoniumpermanganaatin", ja "ammoniumnitriitin" jälkeen.

13° Lisätään kohdan loppuun: "(c) 3211 perkloraatit, epäorgaaniset, vesiliuokset, n.o.s.".

19° Poistetaan kohta 19°.

21° Muutetaan kohdan 21° alaviite seuraavasti:

"Ammoniumnitraattia sisältävät lannoitteet, joiden tunnusnumero on 2071 Suosituksessa vaarallisten aineiden kuljettamiseksi, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan, ks. reunanumero 2900. Ammoniumnitraattia sisältävien lannoitteiden, joiden tunnusnumero on 2072 Suosituksessa vaarallisten aineiden kuljettamiseksi, kuljetus on kielletty."

22° Lisätään Huom. 3 seuraavasti:

"Huom. 3: Epäorgaanisten kiinteiden nitraattien vesiliuokset, joiden väkevyys kysymykseen tulevassa alimmassa kuljetuslämpötilassa on enintään 80 % liuoksen kyllästymisrajasta, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan."

28° Lisätään seuraava nimike: "(a) 3139 hapettava neste, n.o.s.".

41° Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu toimenpiteet luokkien 1 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi."

2501a Muutetaan olemassa oleva teksti 2501a (1) ja sen ensimmäinen virke seuraavasti:

"Aineluettelon eri kohtiin kuuluvat aineet eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (2), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:"

Lisätään ilmaisun "Kolli saa painaa enintään 30 kg" jälkeen seuraava alakohta:

"Nämä ainemäärät, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen, saa myös kuljettaa ulkopakkauksen sijasta kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä edellyttäen, että kollin kokonaisbruttomassa ei ylitä 20 kg."

(2) Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (1) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2514 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'.

Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

2504 (a) Muutetaan ensimmäisessä virkkeessä viittaus "reunanumerot 2211 ja 2213 (1) ja (2)" viittaukseksi "reunanumerot 2212 ja 2213".

Muutetaan viimeisessä virkkeessä viittaus "reunanumerot 2215 ja 2216" viittaukseksi "reunanumerot 2215 2217".

2506 (1) ja (3) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin" ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin".

2507 (1) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin" ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin".

Huom: Korvataan huomautuksessa viittaus "3560" viittauksella "3561".

2508 (1) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin" ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin".

Huom: Korvataan huomautuksessa viittaus "3560" viittauksella "3561".

2511 (5) Poistetaan ilmaisu "2001 (7),".

2512 (4) Poistetaan kohta (4). Numeroidaan kohta (5) uudelleen kohdaksi (4).

LUOKKA 5.2 ORGAANISET PEROKSIDIT

2550 (3) Korvataan viittaus "[ks. lisäys I, reunanumero 1104 (2) (a)]" viittauksella "[ks. käsikirja 'Manual of Tests and Criteria' (kokeet ja kriteerit), osa II, kappale 20.4.3 (a)]".

(6) Korvataan viittaus "lisäyksessä A.1, reunanumero 3104" viittauksella "käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osassa II".

(9) Korvataan ilmaisu "OP2A, OP2B" ilmaisulla "OP2".

(11) Korvataan teksti ilmaisun "...leimahduspiste vähintään 5 °C" jälkeen seuraavalla tekstillä:

"Tyypin B laimentimia saa käyttää kaikkien orgaanisten peroksidien flegmatoimiseen edellyttäen, että nesteen kiehumispiste on vähintään 60 °C suurempi kuin SADT-arvo 50 kg kolille."

(12) Korvataan nykyinen teksti seuraavalla tekstillä:

"Muita kuin tyyppien A tai B laimentimia saa lisätä reunanumerossa 2551 lueteltuihin orgaanisiin peroksidivalmisteisiin edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia. Kuitenkin vaihdettaessa tyypin A tai B liuotin kokonaan tai osittain muuhun erilaiset ominaisuudet omaavaan liuottimeen on orgaaninen peroksidivalmiste luokiteltava uudelleen normaalin luokalle 5.2 hyväksytyn menetelmän mukaisesti."

(17) Korvataan viittaus "lisäyksessä A.1, reunanumerossa 3103" viittauksella "käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleissa 20 ja 28.4".

(18) Poistetaan ilmaisu "voimakkaasti tai" tekstistä "- tyypin D orgaaniset peroksidit, jotka reagoivat kuumentamiseen suljetussa tilassa voimakkaasti tai selvästi...."

Korvataan huomautuksessa viittaus "lisäyksessä A.1, reunanumerossa 3103" viittauksella "käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleissa 20 ja 28.4".

2551 Yleistä: Korvataan ilmaisu "OP*A" tai " OP*B" ilmaisulla "OP*" taulukoissa 1° 19°.

Korvataan alaviitteissä viittaus "lisäyksen A.1, reunanumeron 3104 (2) '[(d), (e) tai (f) kriteerit, tapauksesta riippuen]' viittauksella 'käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osan II, kappaleen 20.4.3' (d), (e) tai (f) kriteerit, soveltuvin osin."

Yksittäisiä aineita koskevissa muutoksissa vain taulukoiden niihin sarakkeisiin on viitattu, missä muutos tapahtuu.

1° (b) 3101: muutokset:

entinen tert-Butyyliperoksiasetaatti 53 77

uusi tert-Butyyliperoksiasetaatti > 52 77

entinen 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani > 58 100

uusi 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani > 90 100

entinen 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani 81 100

uusi 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani > 80 1002° (b) 3102: muutokset:

entinen tert-Butyylimonoperoksimaleaatti 53 100

uusi tert-Butyylimonoperoksimaleaatti > 52 100

entinen 3-Klooriperoksibentsoehappo 58 86

uusi 3-Klooriperoksibentsoehappo > 57 86

entinen Dibentsoyyliperoksidi 52 100

uusi Dibentsoyyliperoksidi > 51 100

entinen Dibentsoyyliperoksidi 78 94

uusi Dibentsoyyliperoksidi > 77 94

entinen 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani 83 100

uusi 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani > 82 100

entinen 3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani 53 100

uusi 3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-tetraoxasyklononaani > 52 100

entinen Di-(2-fenoksietyyli)peroksidikarbonaatti 86 100

uusi Di-(2-fenoksietyyli)peroksidikarbonaatti > 85 100

entinen Disukkiinihappoperoksidi (¹) 73 100

uusi Disukkiinihappoperoksidi (¹) > 72 1003° (b) 3103: muutokset:

entinen n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti 53 100

uusi n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti > 52 100

entinen tert-Butyylihydroperoksidi 73 90

uusi tert-Butyylihydroperoksidi > 79 90

entinen tert-Butyyliperoksiasetaatti ≤ 52

uusi tert-Butyyliperoksiasetaatti > 32 52

entinen tert-Butyyliperoksibentsoaatti 78 100

uusi tert-Butyyliperoksibentsoaatti > 77 100

entinen 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani 53 80

uusi 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani > 52 80

entinen 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyni-3 53 100

uusi 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyni-3 (¹) > 52 86, ≥ 14, laimennin tyyppi ALisätään uusi alaviite (¹) seuraavasti: "(¹) vetyperoksidin määrä < 0,5 %." Numeroidaan olemassa oleva alaviite (¹) alaviitteeksi (²).

entinen Etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti 78 100

uusi Etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti > 77 100Lisätään:

tert-Butyyliperoksi-2-metyylibentsoaatti ≤ 100, OP5

1,1-Di-(tert-amyyliperoksi)sykloheksaani ≤ 82, ≥ 18 laimennin tyyppi A, OP6

1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani > 57 90, ≥ 10 laimennin tyyppi A, OP55° (b)

3105: muutokset: (yleinen pakkaustapa: OP7)

entinen 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani 53 100

uusi 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani > 52 100

entinen tert-Butyylikumyyliperoksidi ≤ 100

uusi tert-Butyylikumyyliperoksidi > 42 100

entinen tert-Butyyliperoksibentsoaatti 52 77

uusi tert-Butyyliperoksibentsoaatti > 52 77

entinen tert-Butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti ≤ 100

uusi tert-Butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti > 32 100

entinen 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani ≤ 52

uusi 1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani > 42 52

entinen Di-(tert-butyyliperoksi)-ftalaatti 43 52

uusi Di-(tert-butyyliperoksi)-ftalaatti > 42 52

entinen p-Menthyylihydroperoksidi 56 100

uusi p-Menthyylihydroperoksidi > 72 100Lisätään: (yleinen pakkaustapa OP7)

tert-Amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti ≤ 100

1-(2-tert-Butyyliperoksi-isopropyyli)-3-isopropenyylibentseeni ≤ 77, ≥ 23 laimennin tyyppi A

Di-tert-butyyliperoksiatselaatti ≤ 52, ≥ 48 laimennin tyyppi A

tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti ≤ 100

tert-Butyyliperoksibutyylifumaraatti ≤ 52, ≥ 48 laimennin tyyppi A

6° (b) 3106: muutokset: (yleinen pakkaustapa OP7)

entinen Dibentsoyyliperoksidi 36 52

uusi Dibentsoyyliperoksidi > 35 52

entinen Dibentsoyyliperoksidi (¹), 53 62 (pastamainen)

uusi Dibentsoyyliperoksidi (¹), 52 62 (pastamainen)

entinen Di-[2-tert-butyyliperoksi-isopropyyli)bentseeni(t)] 43 100

uusi Di-[2-tert-butyyliperoksi-isopropyyli)bentseeni(t)] > 42 100Lisätään: (yleinen pakkaustapa OP7)3-Klooriperoksibentsoehappo ≤ 77, ≥ 6 inertti kiinteä aine, ≥ 17 vettäDi-(4-metyylibentsoyyli)peroksidi, pastamainen, ≤ 52Di-isopropyylibentseenidihydroperoksidi (³) ≤ 82, ≥ 5 laimennin tyyppi A, ≥ 5 vettätert-Butyylikumyyliperoksidi ≤ 42, ≥ 58 inertti kiinteä aineLisätään uusi alaviite (³) seuraavasti:

"(³) 1-isopropyylihydroperoksi-4-isopropyylihydroksibentseenin määrä ≤ 8 %."

7° (b) 3107: muutokset: (yleinen pakkaustapa OP8)

entinen Di-tert-butyyliperoksidi ≤ 100

uusi Di-tert-butyyliperoksidi > 32 100Lisätään: (yleinen pakkaustapa OP8)Lisätään uusi sarake seuraavasti: "Laimennin tyyppi B ( %)".

tert-Amyyliperoksiasetaatti ≤ 62, ≥ 38 laimennin tyyppi Atert-Butyylihydroperoksidi (¹) ≤ 79, 14 vettä, numero 8 sarakkeeseen "Lisälipuke"

Kumyylihydroperoksidi > 90 98, ≤ laimennin tyyppi A ja numero 8 sarakkeeseen "Lisälipuke".

Dibentsoyyliperoksidi > 36 42, ≥ 18 laimennin tyyppi A ≤ 40 vettäDibentsoyyliperoksidi > 36 42, ≥ 58 laimennin tyyppi A1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani ≤ 32, ≥ 26 laimennin tyyppi A , ≥ 42 % laimennin tyyppi BLisätään uusi alaviite (¹) seuraavasti: "(¹) Di-tert-butyyliperoksidin määrä < 6 %".

Numeroidaan uudelleen alaviitteet (¹), (²) ja (³) alaviitteiksi (²), (³) ja (4).

8° (b) 3108: muutokset: (yleinen pakkaustapa OP8)

entinen tert-Butyylimonoperoksimaleaatti (¹) pastamainen ≤ 42

uusi tert-Butyylimonoperoksimaleaatti (¹) pastamainen ≤ 52Lisätään: (yleinen pakkaustapa OP8)tert-Butyylimonoperoksidimaleaatti ≤ 52, ≥ 48 inertti kiinteä ainen-Butyyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti ≤ 42, ≥ 58 inertti kiinteä aine1-(2-tert-Butyyliperoksi-isopropyyli)-3-isopropenyylibentseeni ≤ 42, ≥ 58 inertti kiinteä aineDibentsoyyliperoksidi ≤ 56,5 % pastamainen, ≥ 15 % vettä2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani pastamainen, ≤ 47Lisätään uusi sarake seuraavasti: "Inertti kiinteä aine ( %)".

9° (b) 3109: muutokset (yleinen pakkaustapa OP8)

entinen p-Menthyylihydroperoksidi ≤ 55, ≥ 45 laimennin tyyppi A

uusi p-Menthyylihydroperoksidi ≤ 72, ≥ 28 laimennin tyyppi A

entinen Pinanyylihydroperoksidi ≤ 55, ≥ 45 laimennin tyyppi A

uusi Pinanyylihydroperoksidi < 56, > 44 laimennin tyyppi ALisätään: (yleinen pakkaustapa OP8)Lisätään uusi sarake "Laimennin tyyppi B (%)"

tert-Butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti ≤ 32, ≥ 68 laimennin tyyppi Atert-Butyyliperoksiasetaatti (²) ≤ 22, ≥ 78 laimennin tyyppi Btert-Butyyliperoksiasetaatti ≤ 32, ≥ 68 laimennin tyyppi ADibentsoyyliperoksidi, stabiili vesidispersio ≤ 42Di-tert-butyyliperoksidi (²) ≤ 32, ≥ 68 laimennin tyyppi B1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani ≤ 42, ≥ 58 laimennin tyyppi A1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani ≤ 13, ≥ 13 laimennin tyyppi A, ≥ 74 laimennin tyyppi B2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani ≤ 52, ≥ 48 laimennin tyyppi ALisätään uusi alaviite seuraavasti: "(²) Laimennin tyyppi B, jonka kiehumispiste on > 110 °C".

10° b) 3110: muutokset:

entinen Dikumyyliperoksidi 43 100

uusi Dikumyyliperoksidi > 42 10011° b)3111: muutokset:

entinen tert-Butyyliperoksi-isobutyraatti 53 77

uusi tert-Butyyliperoksi-isobutyraatti > 52 77

entinen Di-isobutyryyliperoksidi 33 52

uusi Di-isobutyryyliperoksidi > 32 52Lisätään:

Isopropyyli-sek-butyyliperoksidikarbonaatti+ Di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti+ Di-isopropyyliperoksidikarbonaatti ≤52 + ≤28 + ≤22, OP5, Tc 20 °C, Te 10 °C12° (b) 3112: muutokset:

entinen Disykloheksyyliperoksidikarbonaatti 92 100

uusi Disykloheksyyliperoksidikarbonaatti > 91 100

entinen Di-isopropyyliperoksidikarbonaatti 53 100

uusi Di-isopropyyliperoksidikarbonaatti > 52 10013° (b) 3113: muutokset:

entinen tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti 53 100

uusi tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti > 52 100

entinen tert-Butyyliperoksipivalaatti 68 77

uusi tert-Butyyliperoksipivalaatti > 67 77

entinen Di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti 52 100

uusi Di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti > 52 100

entinen Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti 78 100

uusi Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti > 77 10015° b) 3115: muutokset: (yleinen pakkaustapa OP7)

entinen tert-Butyyliperoksineodekanoaatti 78 100

uusi tert-Butyyliperoksineodekanoaatti > 77 100

entinen tert-Butyyliperoksipivalaatti ≤ 67

uusi tert-Butyyliperoksipivalaatti > 27 67, ≥ 33 laimennin tyyppi B

entinen Di-n-butyyliperoksidikarbonaatti 28 52

uusi Di-n-butyyliperoksidikarbonaatti 27 52

entinen Di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi ≤ 82

uusi Di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi > 38 82Lisätään:

2,4,4-Trimetyylipentyyli-2-peroksineodekanoaatti ≤ 72, ≥ 28 laimennin tyyppi A, Tc P 5 °C, Te +5 °CKumyyliperoksineoheptanoaatti ≤ 77, ≥ 23(3) laimennin tyyppi A, Tc 10 °C, Te 0 °CDi-(2-Neodekanoyyliperoksi-isopropyyli)bentseeni ≤ 52, ≥ 48 (³) laimennin tyyppi A, Tc P 10 °C, Te 0 °Ctert-Butyyliperoksineoheptanoaatti ≤ 77, ≥ 23(3) laimennin tyyppi A, Tc +5 °C, Te +10 °C > 16° (b) 3116: muutokset:

entinen Diperoksidodekaanidihappo 14 42

uusi Diperoksidodekaanidihappo > 13 4217° (b)3117: muutokset: (yleinen pakkaustapa OP8)

entinen tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti ≤ 52, ≥ 48 laimennin tyyppi A/B, Tc 20 °C, Te 25 °C

uusi tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti > 32 52, ≥ 48 laimennin tyyppi B Tc +30 °C, Te +35 °CLisätään:

tert-Butyyliperoksineodekanoaatti, stabiili vesidispersio ≤ 42, Tc 0 °C, Te + 10 °CDi-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi, stabiili vesidispersio ≤ 52, Tc + 10 °C, Te + 15 °C1,1-Dimetyyli-3-hydroksibutyyliperoksineoheptanoaatti ≤ 52, ≥ 48(¹) laimennin tyyppi A, Tc 0 °C, Te + 10 °CLisätään uusi alaviite seuraavasti: "(¹) Vain laimennin tyyppiä A saa käyttää."

Poistetaan:

Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, stabiili vesidispersio, ≤ 4218° (b) 3118: ei muutoksia (yleinen pakkaustapa OP8)Lisätään:

tert-Butyyliperoksineodekanoaatti, stabiili vesidispersio (jäädytetty) ≤ 42, Tc 0 °C, Te + 10 °CDi-n-butyyliperoksidikarbonaatti, stabiili vesidispersio (jäädytetty) ≤ 42, Tc 15 °C, Te 5tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti ≤ 52, ≥ 48 inertti kiinteä aine, Tc + 20 °C, Te + 25 °CLisätään uusi sarake seuraavasti: "inerttiä kiinteää ainetta ( %)".

19° (b) 3119: ei muutoksia (yleinen pakkaustapa OP8)Lisätään:

2,4,4-Trimetyylipentyyli-2-peroksineodekanoaatti, stabiili vesidispersio ≤ 52, Tc 5 °C, Te + 5 °CKumyyliperoksineodekanoaatti, stabiili vesidispersio ≤ 52, Tc 10 °C, Te 0 °CDi-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, stabiili vesidispersio ≤ 52, Tc 15 °C, Te 5 °CDi-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi ≤ 38, ≥ 62 laimennin tyyppi A, Tc +20 °C, Te + 25 °Ctert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti ≤ 32, ≥ 68 laimennin tyyppi B, Tc + 40 °C, Te + 45 °Ctert-Butyyliperoksipivalaatti ≤ 27, ≥ 73 laimennin tyyppi B, Tc + 30 °C, Te + 35 °CLisätään kaksi uutta saraketta seuraavasti: "Laimennin tyyppi A ( %)" ja "Laimennin tyyppi B ( %)".

2551a Muutetaan olemassa olevan tekstin numerointi seuraavasti "2551a (1)".

Muutetaan ensimmäinen virke ja alakohdat (a) ja (b) seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 1° 10° kuuluvat aineet eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (2), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

(a) kohtien 1° ja 3° nesteet: enintään 25 ml yksittäisessä sisäpakkauksessa;

(b) kohtien 2° ja 4° kiinteät aineet: enintään 100 g yksittäisessä sisäpakkauksessa;

(c) kohtien 5°, 7° ja 9° nesteet; enintään 125 ml yksittäisessä sisäpakkauksessa;

(d) kohtien 6°, 8° ja 10° kiinteät aineet; enintään 500 g yksittäisessä sisäpakkauksessa."

Lisätään ilmaisun "Kollin massa saa olla enintään 30 kg" jälkeen seuraava uusi virke:

"Nämä ainemäärät, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen, saa myös kuljettaa ulkopakkauksen sijasta kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä edellyttäen, että kollin kokonaisbruttomassa ei ylitä 20 kg."

(2) Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (1) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2561 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

2553 (1) Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Luokan 5.2 aineiden pakkaustavat on lueteltu taulukossa 2 ja on merkitty tunnuksella OP1 OP8."

(Toinen virke säilyy muuttumattomana.)(2) Korvataan kohta seuraavalla tekstillä:

"Aineet ja esineet on pakattava reunanumeron 2551 ja taulukon 2.A mukaisesti. Pienempää kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa pienempää OP numeroa) saa käyttää, sitä vastoin suurempaa kollikokoa vastaavaa pakkaustapaa (tarkoittaa suurempaa OP numeroa) ei saa käyttää.

Eri pakkaustavoille ilmoitetut määrät edustavat enimmäismääriä, joita pidetään hyvänä käytäntönä. Seuraavia pakkauksia saa käyttää:

reunanumeroiden 3520, 3521, 3523, 3525 tai 3526 tarkoittamia tynnyreitä; tai

reunanumeroiden 3522 tai 3526 tarkoittamia kanistereita; tai

reunanumeroiden 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 tai 3532 tarkoittamia laatikoita; tai

reunanumeroiden 3537 tarkoittamia yhdistettyjä pakkauksia (muovinen sisäastia);

edellyttäen, että:

a) pakkaukset täyttävät lisäyksen A.5 määräykset;

b) metallipakkauksia käytetään (mukaan lukien pakkausyhdistelmien sisäpakkaukset sekä pakkausyhdistelmien ja yhdistettyjen pakkausten ulkopakkaukset) vain pakkaustavoille OP7 ja OP8;

c) pakkausyhdistelmissä lasiastioita käytetään sisäpakkauksina ainoastaan enimmäistäytöksen ollessa enintään 0,5 kg tai 0,5 litraa.

>TAULUKON PAIKKA>

2554 Poistetaan kohta "(1)".

Korvataan kohdissa (a) (e) ilmaisu "OP*A tai OP*B" ilmaisulla "OP*".

Korvataan (a) ja (b) viittaus lisäykseen A.1, reunanumeroihin 3104 (2) (b) ja 3104 (2) (c) viittauksella käsikirjaan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osa II, kohdat 20.4.3 (b) ja (c).

Poistetaan kohdat (2) ja (3) ja taulukot 2(A) ja 2(B).

2555 (1) Korvataan viittaus lisäykseen A.1, reunanumeroon 3104 (2) (f) viittauksella käsikirjaan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), osa II, kohta 20.4.3 (f).

(2) Muutetaan taulukko seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2559 Poistetaan kohta (4).

Numeroidaan uudelleen otsikon "varoituslipukkeet" alla kohdat (1) (3) kohdiksi (2) (4).

2561 (5) Korvataan viittaus "[ks. lisäys A.1, reunanumero 3104 (2) (g)]" viittauksella "[ks. käsikirja 'Manual of Tests and Criteria' (kokeet ja kriteerit), osa II, kohta 20.4.2 (g)]".

LUOKKA 6.1 MYRKYLLISET AINEET

2600 (2) Poistetaan kohdasta A ilmaisu "jotka eivät ole luokan 3 aineita".

(3) 2. Korvataan taulukossa viittaus alaviitteeseen "(¹)" ja olemassa oleva alaviite "(¹)" viittauksella ja alaviitteellä "(²)". Lisätään viittaus uuteen alaviitteeseen "(¹)" kolmannen ja neljännen sarakkeen otsikkoon (esim. kolmannen sarakkeen otsikko on "Myrkyllisyys suun kautta LD50 (mg/kg) (¹)") ja lisätään uusi alaviite "(¹)" seuraavasti:

"(¹) LD50-myrkyllisyysarvo useille tavallisille torjunta-aineille saadaan asiakirjan The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification (WHO:n suosittelema torjunta-aineiden vaarallisuusluokitus sekä ohjeet luokitukselle) viimeisimmästä painoksesta, jota on saatavissa järjestöstä the International Programme on Chemical Safety, World Health Organization (WHO) (kansainvälinen kemikaaliturvallisuusohjelma, Maailman terveysjärjestö), 1211 Geneve 27, Switzerland. Vaikka tätä asiakirjaa voidaan käyttää torjunta-aineiden LD50-myrkyllisyysarvon lähdeaineistona, sen luokitusjärjestelmää ei saa käyttää torjunta-aineiden tämän direktiivin säännösten mukaisen kuljetusluokituksen tai pakkausryhmän määrittämiseen."

2.5 Korvataan toinen virke seuraavasti:

"Kiinteä aine on testattava, mikäli vähintään 10 % sen kokonaismassasta todennäköisesti on hiukkaskooltaan hengitettävissä olevaa pölyä, ts. hiukkasten aerodynaaminen läpimitta on enintään 10 mikronia. Nestemäinen aine on testattava, jos sumua todennäköisesti muodostuu kuljetuspäällyksen vuodon yhteydessä. Sekä kiinteillä että nestemäisillä aineilla yli 90 painoprosenttia hengitysteitse vaikuttavan myrkyllisyyden määrittämiseksi tarkoitetusta näytteestä on oltava kooltaan edellä määritellyn kaltaista hengitettävissä olevaa pölyä."

(3) Lisätään kohdan loppuun:

"Seosten oraalisen (suun kautta vaikuttava) ja dermaalisen (ihon kautta vaikuttava) myrkyllisyyden määritysmenetelmät5. Luokiteltaessa seoksia luokkaan 6.1 ja määritettäessä tämän luokan seosten pakkausryhmää oraalisen tai dermaalisen myrkyllisyyden perusteella (edellä kohdat 2.3 ja 2.4) on määritettävä seoksen akuutti LD50 -arvo.

5.1. Jos seos sisältää vain yhtä tehoainetta ja tämän komponentin LD50 arvo tunnetaan ja kyseessä olevan kuljetettavan seoksen luotettavia akuutteja oraalisia ja dermaalisia myrkyllisyysarvoja ei ole käytettävissä, voidaan käyttää seuraavaa menetelmää:

Valmisteen LD50-arvo = >NUM>tehoaineen LD50-arvo × 100>DEN>tehoaineen paino-prosenttiosuus 5.2. Jos seos sisältää useamman kuin yhden tehoaineen, voidaan käyttää jotain seuraavista kolmesta menetelmästä seoksen oraalisen tai dermaalisen LD50-arvon määrittämiseksi. Ensisijainen menetelmä on hankkia luotettavat kuljetettavan seoksen akuutti oraalinen ja dermaalinen myrkyllisyysarvo. Jos luotettavia, tarkkoja arvoja ei ole saatavilla voidaan käyttää jompaa kumpaa seuraavista menetelmistä:

(a) Valmisteen luokitteleminen sen haitallisimman ainesosan mukaan ikäänkuin tätä aineosaa olisi seoksessa niin paljon kuin kaikkia aktiivisia aineosia yhteensä; tai(b) Seuraavan kaavan käyttäminen:

>NUM>CA>DEN>TA+>NUM>CB>DEN>TB+>NUM>CZ>DEN>TZ=>NUM>100>DEN>TMjossa:

C = aineosan A, B, ... Z pitoisuusprosentti seoksessaT = aineosan A, B, ... Z oraalinen LD50-arvoTM = seoksen oraalinen LD50-arvoHuom: Tätä kaavaa voidaan käyttää myös määrittämään aineen dermaalista myrkyllisyyttä edellyttäen, että nämä tiedot ovat saatavilla saman lajin koe-eläimestä kaikille aineosille. Tämä kaava ei ota huomioon tehostavien tai suojaavien ilmiöiden vaikutusta."

(6) Muutetaan seuraavasti:

"Erittäin myrkylliset tai myrkylliset palavat nesteet, joiden leimahduspiste on alle 23 °C, lukuun ottamatta hengitettynä erittäin myrkyllisiä aineluettelon kohtien 1° 10° aineita, kuuluvat luokkaan 3 (ks. reunanumeron 2301, kohdat 11° 19°)."

2601 Poistetaan otsikosta A ilmaisu "jotka eivät ole luokan 3 aineita".

8° (a) Numeroidaan olemassa oleva teksti kohdaksi 2.

Lisätään seuraava kohta:

"1. 1251 metyylivinyyliketoni, stabiloitu".

9° Muutetaan seuraavasti:

"Nestemäiset aineet sekä liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka ovat erittäin myrkyllisiä hengitettynä ja joiden leimahduspiste on alle 23 °C ja joita ei voi luokitella kohtiin 1°...8°:

(a) 1239 metyylikloorimetyylieetteri3279 organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.,

2929 myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s."

10° (a) Lisätään teksti "1695 klooriasetoni, stabiloitu".

Korvataan otsikon B alla olevassa huomautuksessa ilmaisu "71° 78° ja 81° 87°" ilmaisulla "71° 73°".

11° (b) Numeroidaan olemassa oleva teksti kohdaksi 2.

Poistetaan nimike 3073.

Lisätään seuraava teksti: "1. 3073 vinyylipyridiinit, inhiboitu".

12° (b) Muutetaan nimike 2522 seuraavasti:

"2522 2-dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti".

Lisätään:

"2542 tributyyliamiini"

"3302 2-dimetyyliaminoetyyliakrylaatti".

13° Lisätään: "(b) 1199 furfuraldehydit".

14° (c) Poistetaan nimikkeet 2369 ja 2938.

15° (a) Lisätään: "2644 metyylijodidi".

Poistetaan huomautus.

(b) Poistetaan nimike 2644.

(c) Muutetaan huomautus seuraavasti:

"1912. Metyylikloridin ja metyleenikloridin (dikloorimetaanin) seos on luokan 2 aine (ks. reunanumeron 2201, kohta 2° F)."

16° (a) Lisätään nimike "2295 metyyliklooriasetaatti".

(b) Poistetaan nimike 2295.

17° (a), (b) ja (c): Poistetaan nimike 1610.

(a) Muutetaan huomautus seuraavasti:

"1581. Klooripikriinin ja metyylibromidin sekä 1582 klooripikriinin ja metyylikloridin seokset ovat luokan 2 aineita (ks. reunanumero 2201, kohta 2° T)."

(b) Poistetaan nimike 1695.

(c) Poistetaan nimike 3241.

18° Lisätään: "(a) 2487 fenyyli-isosyanaatti2488 sykloheksyyli-isosyanaatti".

(b) Poistetaan nimikkeet 2487 ja 2488.

19° (c) Poistetaan nimike 2489.

20° (a) Lisätään seuraavat nimikkeet:

"3023 2-metyyli-2-heptaanitioli"

"2477 metyyli-isotiosyanaatti".

(b) Poistetaan nimikkeet 2477 ja 3023.

Korvataan otsikon C alla olevassa huomautuksessa ilmaisu "75° 76° ilmaisulla "71° 73°".

51° (a), (b) ja (c) Lisätään nimikkeissä 1556 ja 1557 ilmaisu ", epäorgaaninen" ilmaisun "n.o.s." jälkeen.

51° Huom52° Huom. 153° Huom 1: Korvataan viittaukset aineluettelon kohtiin "79°", "75" ja "85°" viittauksilla "71° 73°".

55° (c) Poistetaan nimike 2658.

59° Lisätään tunnusnumeroa 1549 koskevassa ilmaisussa ilmaisu "epäorgaaninen" ilmaisun "yhdiste" jälkeen.

67° (a) Lisätään: "1809 fosforitrikloridi".

F. Korvataan jakso F seuraavasti:

"F. Torjunta-aineina käytettävät aineet ja valmisteet71° Torjunta-aineet, nestemäiset, myrkylliset, 72° Torjunta-aineet, nestemäiset, myrkylliset, palavat, 73° Torjunta-aineet, kiinteät, myrkylliset.

Näissä kohdissa torjunta-aineina käytettävät aineet ja valmisteet on luokiteltava ryhmiin (a), (b) ja (c) reunanumeron 2600 (3) kriteerien mukaisesti.

(a) erittäin myrkylliset aineet ja valmisteet;

(b) myrkylliset aineet ja valmisteet;

(c) lievästi myrkylliset aineet ja valmisteet.

Huom: 1. Torjunta-aineina käytettävät palavat, nestemäiset aineet ja valmisteet, jotka ovat erittäin myrkyllisiä, myrkyllisiä tai lievästi myrkyllisiä ja joiden leimahduspiste on alle 23 °C, ovat luokan 3 aineita (ks. reunanumeron 2301, kohta 41°).

2. (a) Ilmatiiviissä pakkauksessa olevat esineet, jotka on kyllästetty torjunta-aineina käytettävillä kohtien 71° 73° aineilla tai valmisteilla, kuten pahvilautaset, paperinauhat, vanupallot, muovilevyt, jne., eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan.

(b) Aineet, jotka on kyllästetty torjunta-aineina käytettävillä kohtien 71° 73° tai muilla luokan 6.1 aineilla tai valmisteilla kuten syötit ja vilja, on luokiteltava myrkyllisyytensä perusteella [ks. reunanumeron 2600 (3)].

71° Torjunta-aineet, nestemäiset, myrkylliset:

2992 torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

2994 torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen,

2996 torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

2998 torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3000 torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3002 torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3004 torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen,

3006 torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3008 torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen,

3010 torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen,

3012 torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen,

3014 torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen,

3016 torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3018 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3020 torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,

3026 torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen,

2902 torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s.

72° Torjunta-aineet, nestemäiset, myrkylliset, palavat:

2991 torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

2993 torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

2995 torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

2997 torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

2999 torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3001 torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3003 torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3005 torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3007 torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3009 torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3011 torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3013 torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C3015 torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3017 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

3019 torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

72° 3025 torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava, jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C,

2903 torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s., jonka leimahduspiste on vähintään 23 °C.

73° Torjunta-aineet, kiinteät, myrkylliset:

2757 torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2759 torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen,

2761 torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2763 torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2765 torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2767 torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2769 torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen,

2771 torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2773 torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen,

2775 torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen,

2777 torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen,

2779 torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen,

2781 torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2783 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

2786 torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen,

3027 torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen,

2588 torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.,

>TAULUKON PAIKKA>

90° (a) Lisätään:

"3315 kemiallinen näyte, myrkyllinen, nestemäinen tai kiinteä".

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Nimike '3315 kemiallinen näyte, nestemäinen tai kiinteä', koskee vain kemikaalinäytteitä, jotka on otettu analyysia varten kemiallisten aseiden kehittämisen, valmistamisen, varastoinnin ja käytön kieltämistä ja niiden tuhoamista koskevan sopimuksen (The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction) voimaan saattamiseen liittyen. Tämän kohdan aineet on kuljetettava kemiallisten aseiden kiellosta vastaavan organisaation määrittelemien käsittely- ja turvallisuusmenettelytapojen mukaisesti.

Kemiallisia näytteitä saa kuljettaa vain, jos toimivaltainen viranomainen tai kemiallisten aseiden kiellosta vastaavan organisaation pääjohtaja (the Director-General of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) on etukäteen myöntänyt luvan kuljetukselle."

Korvataan kohdassa 90° olevan huomautuksen 3 lopussa ilmaisu "kohtaan 87°" ilmaisulla "kohtiin 71° 73°".

91° Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu toimenpiteet luokkien 1 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi."

2601a Muutetaan seuraavasti:

"(1) (1) Lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (6) ei tämän luokan tämän liitteen eikä liitteen B määräyksiä sovelleta aineluettelon kohtien 11°, 12°, 14° 28°, 32° 36°, 41°, 42°, 44°, 51° 55°, 57° 68°, 71 73° ja 90° ryhmiin (b) tai (c) kuuluviin aineisiin, kun niitä kuljetetaan seuraavin tavoin: (olemassa olevan tekstin loppu säilyy muuttumattomana).

(2) Edellä kohdassa (1) mainitut aineet, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen ja jotka ulkopakkauksen sijasta ovat kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä, eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eikä liitteen B määräysten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (6), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

(a) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (b) kuuluvat kiinteät aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 500 g ja enintään 4 kg koko kollissa;

(b) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (b) kuuluvat nestemäiset aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 100 ml ja enintään 2 l koko kollissa;

(c) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat kiinteät aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 3 kg;

(d) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat nestemäiset aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 1 litraa ja enintään 12 litraa koko kollissa.

Kollin kokonaisbruttomassa ei saa missään tapauksessa ylittää 20 kg.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen A.5 'yleisten pakkausmääräysten' reunanumeron 3500 (1), (2) ja (5) (7) määräyksiä.

(3) Kuljetettaessa edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti on tavaran nimityksen rahtikirjassa vastattava reunanumeron 2614 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

2603 (1) (b) 2. Muutetaan seuraavasti:

Pullojen on täytettävä luokan 2 asiaankuuluvat määräykset (ks. reunanumerot 2211 (1) 2213, 2215 2217 ja 2223)".

2605 (1) (a)/(b)(2) (b) Korvataan viittaus "reunanumeroiden 2215 (1) ja 2216 mukaisesti" viittauksella "reunanumeroiden 2215 2217 mukaisesti".

2606 (1) ja (2) Korvataan ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

2607 (1) Korvataan ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

Huom: Korvataan ilmaisu "3560" ilmaisulla "3561".

2608 (1) Korvataan ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

Huom: Korvataan ilmaisu "3560" ilmaisulla "3561".

(2) Poistetaan ilmaisu "jäykkä" ennen ilmaisua "... muovinen sisäastia" ja lisätään seuraava virke: "Tyypin 31HZ2 suurpakkaukset on täytettävä vähintään 80 % niiden ulkopakkauksen tilavuudesta."

2609(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"2609 Kohdan 90° (a) 3315 kemiallinen näyte, myrkyllinen, on pakattava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) teknisissä ohjeissa vaarallisten aineiden turvallisesta ilmakuljetuksesta (ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) julkaistun ohjeen 623 mukaisesti."

2611 (7) Poistetaan.

Numeroidaan uudelleen alakohdat (8) ja (9) alakohdiksi (7) ja (8).

(8) [uusi (7)] Poistetaan "2001 (7)".

2612 (3) Korvataan ilmaisu "8°" ilmaisulla "8° (a) 2." Korvataan ilmaisu "11°" ilmaisulla "11°(a) ja (b)2."

(4) Korvataan ilmaisu "71 87" ilmaisulla "72".

(5) Lisätään ilmaisu "8° (a) 1.," ilmaisujen "7° (a) 1.," ja "10°" väliin ja lisätään ilmaisu "11°(b)1." ilmaisun "10°":n jälkeen.

(11) Poistetaan. Numeroidaan alakohta (12) uudelleen alakohdaksi (11).

2614 Lisätään seuraavat kohdat tekstin "[ks. reunanumero 2002 (8)]" jälkeen:

"Kuljetettaessa torjunta-aineina käytettäviä aineita ja valmisteita, tavaran nimitykseen tulee sisältyä tehoainemerkintä ISO:n (²) hyväksymän nimikkeistön tai reunanumeron 2601 kohtien 71° 73° taulukon mukaisesti tai tehoaineen(-iden) kemiallisen nimen, esim. "2783 torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen, (propafossi), 6.1, 73° (c), ADR"".

"Kuljetettaessa kohdan 90° (a) 3315 kemiallista näytettä, myrkyllistä kopio kuljetusluvasta, jossa on tiedot määrärajoituksista ja pakkausmääräyksistä, on liitettävä rahtikirjaan (ks. myös kohdan 90° (a) huomautus)."

Poistetaan alaviitteestä (¹) ilmaisu "Torjunta-aineen nimenä on käytettävä ISO-standardin 1750 mukaista nimeä, mikäli aine on mainittu kyseisessä standardissa."

Lisätään uusi alaviite: "(²) Ks. ISO 1750:1981 muutoksineen ja lisäyksineen."

Poistetaan reunanumero 2625 ja jakso D.

Numeroidaan reunanumerot uudelleen seuraavasti:

2623-2649

LUOKKA 6.2 TARTUNTAVAARALLISET AINEET

2650 (2) Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Luokkaan 6.2 kuuluvat aineet, joiden tiedetään tai kohtuullisella varmuudella oletetaan sisältävän taudinaiheuttajia. Taudinaiheuttajiksi määritellään mikro-organismit (mukaan lukien bakteerit, virukset, riketsiat, parasiitit ja sienet) tai rekombinanttimikro-organismit (hybridit tai mutantit), joiden tiedetään tai kohtuullisella varmuudella oletetaan aiheuttavan sairautta eläimille tai ihmisille."

Muutetaan alaviite (²) seuraavasti:

Katso Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisu Laboratory Biosafety Manual (Laboratorion bioturvallisuuden käsikirja), toinen painos (1993)."

Poistetaan virkkeen viimeinen osa.

(4) Muutetaan alakohdat (i) (iii) seuraavasti:

"(i) Riskiryhmä 4: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille tai eläimille ja joka voi levitä helposti yksilöstä toiseen suoraan tai epäsuorasti ja johon ei yleensä ole olemassa tehokkaita ehkäisy- tai hoitokeinoja (ts. suuri yksilö- ja yhteisöriski).

(ii) Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille tai eläimille, mutta ei tavallisesti leviä yhdestä tartunnan saaneesta yksilöstä toiseen ja johon on olemassa tehokkaita ehkäisy- tai hoitokeinoja (ts. suuri yksilöriski ja pieni yhteisöriski).

(iii) Riskiryhmä 2: taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa sairautta ihmisille tai eläimille mutta ei todennäköisesti ole vakavasti vaarallinen ja johon siinä tapauksessa, että se onnistuu aiheuttamaan vakavan tartunnan, on olemassa tehokkaita ehkäisy- ja hoitokeinoja ja jonka tartuntavaara on rajoitettu (ts. keskinkertainen yksilöriski ja pieni yhteisöriski)."

Poistetaan alakohta (iv).

Muutetaan huomautus 1 seuraavasti:

"Huom. 1: Riskiryhmä 1 sisältää mikro-organismit, jotka eivät todennäköisesti aiheuta sairautta ihmisille tai eläimille (ts. ei ollenkaan tai hyvin pieni yksilö- tai yhteisöriski). Aineita, jotka sisältävät vain tällaisia mikro-organismeja, ei pidetä näiden määräysten tarkoittamina tartuntavaarallisina aineina."

(6) Korvataan olemassa oleva teksti "biologiset tuotteet" seuraavasti:

"Biologiset tuotteet ovat elävistä mikro-organismeista saatavia tuotteita, joiden valmistus ja jakelu tapahtuu kansallisten hallintoviranomaisten määräysten mukaisesti (ne voivat sisältää erityisiä lupavaatimuksia). Näitä tuotteita käytetään joko ihmisissä ja eläimissä esiintyvien sairauksien ehkäisyyn, hoitoon tai diagnosointiin tai näihin liittyviin kehitys-, koe- tai tutkimustarkoituksiin. Niihin kuuluvat valmiit tai keskeneräiset tuotteet kuten rokotteet ja diagnostiset tuotteet, mutta ne eivät rajoitu niihin."

2654 (3) (b) Korvataan olemassa oleva teksti seuraavasti:

"Näytteet on altistettava vähintään tunnin ajaksi vesisuihkulle, joka jäljittelee voimakkuudeltaan noin 5 cm/h olevaa sadetta. Sen jälkeen näytteelle on tehtävä kohdan (a) mukainen testi.

(4), (5), (6)Numeroidaan olemassa olevat kohdat (4) ja (5) uudelleen kohdiksi (5) ja (6) mainitussa järjestyksessä ja lisätään uusi kohta (4) seuraavasti:

"(4) Toimivaltainen viranomainen voi sallia valikoivan testauksen niille pakkauksille, jotka eroavat testatusta rakennetyypistä vain vähän, esim. sisäpakkausten pienemmän koon tai vähäisemmän nettomassan suhteen; sekä pakkauksille kuten tynnyrit, säkit ja laatikot, jotka on valmistettu ulkomitoiltaan vähän pienemmiksi."

(7) Lisätään uusi kohta (7) seuraavasti:

"(7) Kaikentyyppisiä sisäastioita saa pakata yhteen samaan välipakkaukseen (sekundäärinen pakkaus) ja kuljettaa testaamatta ulkopakkauksessa seuraavilla ehdoilla:

(a) väli-/ulkopakkauksen yhdistelmän on oltava hyväksytysti testattu kohdan (3)(a) mukaisesti särkyvien (esim. lasisten) sisäastioiden kanssa;

(b) sisäastioiden yhteisbruttomassa saa olla enintään puolet kohdassa (a) mainitussa pudotuskokeessa mukana olleiden sisäpakkausten yhteisbruttomassasta;

(c) sisäastioiden välissä ja sisäastioiden ja välipakkauksen ulkoreunan välissä olevan sulloaineen paksuus ei saa olla pienempi kuin alkuperäisessä testatussa pakkauksessa; jos alkuperäisessä testissä käytettiin yhtä sisäastiaa, niin sisäastioiden välissä olevan sulloaineen paksuus ei saa olla pienempi kuin alkuperäisessä testissä käytetyn pakkauksen ulkoreunan ja sisäastian välissä olevan sulloaineen paksuus. Jos käytetään joko vähemmän sisäastioita tai ne ovat pienempiä (verrattuna pudotuskokeessa käytettyihin sisäastioihin), on tyhjä tila täytettävä riittävällä määrällä lisäsulloainetta;

(d) ulkopakkauksen on läpäistävä tyhjänä reunanumeron 3555 pinoamiskoe. Samanlaisten kollien yhteismassan on perustuttava edellä kohdassa (a) mainittuihin pudotuskokeessa käytettyjen sisäastioiden yhteismassaan;

(e) nesteitä sisältävien sisäastioiden on oltava kokonaan ympäröityjä riittävällä määrällä imukykyistä ainetta, joka kykenee imemään sisäastioiden sisältämän nestemäärän kokonaisuudessaan;

(f) jos ulkopakkaus on tarkoitettu nestettä sisältäville sisäastioille ja se ei ole nestetiivis tai jos se on tarkoitettu kiinteitä aineita sisältäville sisäastioille ja se ei ole pölytiivis, on käytettävä tiivistä vuorausta, muovisäkkiä tai muuta yhtä tehokasta keinoa estämään sisällön ulospääsyn, jos nestettä tai kiinteää ainetta sisältävä sisäastia vuotaa;

(g) tämän kohdan tarkoittamien pakkausten merkinnässä on oltava kirjain 'U' välittömästi reunanumerossa 3512 (1) (c) (iii) määrätyn merkinnän jäljessä."

2655 (1) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin."

2661 (4) Poistetaan ilmaisu "2001 (7),".

2662 (4) Poistetaan kohta (4).

Numeroidaan uudelleen kohta (5) kohdaksi (4).

Poistetaan reunanumero 2675 ja jakso E.

Numeroidaan reunanumerot uudelleen seuraavasti:

2675-2699

LUOKKA 8 SYÖVYTTÄVÄT AINEET

2800 (3) (c) Korvataan ilmaisu "eläinkokeista" ilmaisulla "kokeista".

(f) Korvataan viimeisessä virkkeessä ilmaisu "terästyyppiä P3 (ISO 2604 (IV); 1975)" ilmaisulla "terästyyppiä P235 (ISO 9328 II); 1991)".

Lisätään seuraava virke alakohdan loppuun:

"Hyväksyttävät kokeet on kuvattu standardissa ASTM G31-72 (uudistettu 1990)."

2801 1° (a) Muutetaan nimike 1829 seuraavasti:

"1829 rikkitrioksidi, inhiboitu (rikkihappoanhydridi, inhiboitu) tai1829 rikkitrioksidi, stabiloitu (rikkihappoanhydridi, stabiloitu)"

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: 1829 rikkitrioksidin tulee olla inhiboitu. Rikkitrioksidia, joka on vähintään 99,95 % puhdasta, saa myös kuljettaa ilman inhibiittoreita säiliöissä edellyttäen, että sen lämpötila pidetään vähintään 32,5 °C:ssa."

5° Muutetaan huomautus seuraavasti:

"1048 bromivety, vedetön ja 1050 kloorivety, vedetön kuuluvat luokkaan 2 (ks. reunanumero 2201, 2° TC)."

9° Korvataan kohdassa huom. ilmaisu "63°(c), 64°(c) tai 87°(c)" ilmaisulla "71° 73°".

12° (a) Poistetaan nimike 1809.

41° (c) Poistetaan nimikkeestä 3253 sana "pentahydraatti" (kaksi kertaa).

42° (b) ja (c)Lisätään uusi nimike 3320 seuraavasti:

"3320 natriumboorihydridin ja natriumhydroksidin liuos, joka sisältää enintään 12 paino-% natriumboorihydridiä ja enintään 40 paino-% natriumhydroksidia".

43° (c) Muutetaan huomautus 1 seuraavasti:

"1005. ammoniakki, vedetön, 3318 ammoniakkiliuos, joka sisältää vähintään 50 % ammoniakkia, ja 2073 ammomiakkiliuos, joka sisältää vähintään 35 % mutta enintään 50 % ammoniakkia, ovat luokan 2 aineita (ks. reunanumero 2201, 2°TC, 4°TC ja 4°A)."

53° (c) Poistetaan nimike 2542.

54° (b) Lisätään seuraava nimike:

"2686 2-dietyyliaminoetanoli".

61° (b) ja (c)Muutetaan nimike 1908 seuraavasti: "1908 kloriittiliuos".

Muutetaan nimike 1791 seuraavasti: "1791 hypokloriittiliuos". (Poistetaan viittaus saatavilla olevan kloorin prosenttimäärään.)Poistetaan huomautus 1.

Numeroidaan uudelleen olemassa oleva "Huom. 2" seuraavasti: "Huom".

66° (a) Lisätään seuraava nimike:

"2801 väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s. tai2801 väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.;"

91° Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu toimenpiteet luokkien 1 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi."

2801a Muutetaan johdantovirke seuraavasti:

"Lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (6) ei tämän luokan tämän liitteen eikä liitteen B määräyksiä sovelleta:"

Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Aineluettelon kohtien 1° 5°, 7° 13°, 16°, 17°, 31° 47°, 51° 56° ja 61° 76° aineisiin, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen ja jotka ulkopakkauksen sijasta ovat kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

(a) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (b) kuuluvat nestemäiset aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 500 ml ja enintään 4 l koko kollissa;

(b) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (b) kuuluvat kiinteät aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 1 kg ja enintään 12 kg koko kollissa;

(c) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat nestemäiset aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 1 litra ja enintään 12 litraa koko kollissa;

(d) Aineluettelon eri kohtien ryhmään (c) kuuluvat kiinteät aineet: yksittäisessä sisäpakkauksessa enintään 2 kg.

Kollin kokonaisbruttomassa ei saa missään tapauksessa ylittää 20 kg. Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen A.5 yleisten pakkausmääräysten reunanumeron 3500 (1), (2) ja (5) (7) määräyksiä."

Numeroidaan kohta (2) uudelleen kohdaksi (3).

Numeroidaan kohta (3) uudelleen kohdaksi (5).

Lisätään seuraava uusi kohta (4):

"(4) (a) uudet akut, jos:

ne on kiinnitetty siten, etteivät ne voi liukua, kaatua tai vahingoittua;

ne on varustettu kädensijoilla, kädensijoja ei tarvitse olla, jos akut on pinottu turvallisesti esimerkiksi kuormalavoille;

akkukoteloiden ulkopinnoilla ei ole alkaalista liuosta tai happoa siinä määrin, että siitä on vaaraa;

ne on suojattu oikosululta.

(b) Käytetyt akut, jos:

akkukoteloissa ei näy vaurioita;

akut on kiinnitetty siten, etteivät ne voi vuotaa, liukua, kaatua tai vahingoittua, esim. pinottuna päällekkäin kuormalavoille;

akkukoteloiden ulkopinnoilla ei ole jäämiä alkaalisesta liuoksesta tai haposta siinä määrin, että siitä on vaaraa; ja akut on suojattu oikosululta.

'Käytetyillä akuilla' tarkoitetaan normaalin käytön jälkeen kierrätykseen kuljetettavia akkuja."

(6) Lisätään uusi kohta (6) seuraavasti:

"(6) Kuljetettaessa edellä mainittujen kohtien (1) ja (2) mukaisesti on tavaran nimityksen rahtikirjassa vastattava reunanumeron 2814 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

2803 Korvataan toisessa kohdassa viittaus "reunanumerot 2211, 2213 (1) ja (2), 2215, 2216 ja 2218" viittauksella "reunanumerot 2212, 2213, 2215 2217 ja 2223".

2804 (2) (d) Korvataan viittaus "reunanumero 2211" viittauksella "reunanumero 2212".

Korvataan viittaus "reunanumerot 2215 (1) ja 2216 (1)" viittauksella "reunanumerot 2215 2217".

2805 (1) ja (2) Korvataan ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

2806 (1) Korvataan ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

Huom: Korvataan ilmaisu "3560" ilmaisulla "3561".

2807 (1) Korvataan ilmaisussa "reunanumeron 3522 tarkoittamiin teräskanistereihin" ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- ja alumiinikanistereihin".

(2) Poistetaan ilmaisu "jäykkä," ennen ilmaisua "...muovinen sisäastia" ja lisätään seuraava virke: "Tyypin 31HZ2 suurpakkaukset on täytettävä vähintään 80 % niiden ulkopakkauksen tilavuudesta."

Lisätään seuraava uusi kohta (6):

"(6) Aineluettelon kohdan 81°(c) käytettyjä akkuja saa kuljettaa myös ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistetuissa laatikoissa, joiden tilavuus on enintään 1 m³, seuraavilla ehdoilla:

(a) Laatikoiden tulee kestää akkujen sisältämiä syövyttäviä aineita;

(b) Laatikoista ei saa normaaleissa kuljetusolosuhteissa vuotaa syövyttävää ainetta eikä laatikoihin saa päästä muuta ainetta (esim. vettä). Laatikon ulkopinnoilla ei saa olla kiinnitarttuneena akkujen sisältämiä syövyttäviä aineita;

(c) Laatikoita ei saa kuormata siten, että akkukuorman korkeus ylittää laatikon seinämien yläreunan;

(d) Laatikoihin ei saa laittaa akkuja tai muita vaarallisia tavaroita, joiden sisältämät aineet voivat reagoida vaarallisesti keskenään [ks. rn 2811 (6)];

(e) Laatikoiden tulee olla joko:

(i) peitettyjä; tai(ii) laatikot kuljetetaan umpinaisessa tai kuormapeitteellä peitetyssä ajoneuvossa."

Lisätään seuraava uusi kohta (7):

"(7) Aineluettelon kohdan 81°(c) käytettyjä akkuja saa kuljettaa myös reunanumeron 3622 tarkoittamissa teräksisissä suurpakkauksissa, reunanumeron 3624 tarkoittamissa jäykissä, muovisissa suurpakkauksissa tai reunanumeron 3625 tarkoittamissa yhdistetyissä suurpakkauksissa (jäykkä, muovinen sisäastia ja teräksinen tai muovinen ulkopakkaus).

Suurpakkaukset on testattava reunanumeroiden 3652, 3653, 3655 ja 3658 mukaisesti noudattaen pakkausryhmän III aineille asetettuja vaatimuksia.

Rakennetyypin tulee olla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä. Suurpakkauksissa on oltava tiiviit sulkimet ja niiden tulee täyttää kohdan (6) muut vaatimukset."

2811 (7) Poistetaan kohta (7). Numeroidaan kohdat (8) ja (9) uudelleen kohdiksi (7) ja (8).

(8) [uusi (7)] Poistetaan ilmaisu "2001 (7),".

2812 (10) Poistetaan taulukosta nimike 1809.

(11) Poistetaan kohta (11).

Numeroidaan kohta (12) uudelleen kohdaksi (11).

2814 Lisätään:

"Kuljetettaessa aineluettelon kohdan 1 (a) 1829 rikkitrioksidia, inhiboitua, joka on vähintään 99,95 % puhdasta, ilman inhibiittoreita säiliöissä vähintään 32,5 °C lämpötilassa rahtikirjaan on merkittävä 'Tuotteen lämpötilan kuljetuksen aikana oltava vähintään 32,5 °C'."

2825 Poistetaan reunanumero 2825 ja jakso D.

Numeroidaan reunanumerot uudelleen seuraavasti:

2823-2899

LUOKKA 9 MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

2900 Numeroidaan kaksi olemassa olevaa kohtaa kohdiksi (1) ja (2).

Lisätään kohdan (2) alkuun seuraavasti:

"Luokan 9 aineet ja esineet on jaoteltu seuraavasti:

A. Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden

B. Aineet ja laitteet, jotka tulipaloon joutuessaan voivat muodostaa dioksiineja

C. Aineet, joista vapautuu palavia kaasuja

D. Litium-akut

E. Hengenpelastuslaitteet

F. Ympäristölle vaaralliset aineet

G. Kohotetussa lämpötilassa olevat aineet

H. Muut aineet, joista aiheutuu kuljetuksen aikana vaaraa ja jota ei voida luokitella muihin luokkiin

I. Tyhjät pakkaukset"

Lisätään uusi kohta (3) seuraavasti:

"(3) 1845 hiilidioksidi, kiinteä (kuivajää), 2071 ammoniumnitraattilannoitteet, 2216 kalajauho (kalanperkuujäte), stabiloitu, 2807 magnetisoitu materiaali, 3166 polttomoottorit, myös liitettynä koneeseen tai ajoneuvoon ja 3171 akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite (nesteakku), jotka on lueteltu Suosituksessa vaarallisten tavaroiden kuljettamiseksi, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan."

2901 3° Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Näitä laitteita koskevat erityispakkausmääräykset, ks. reunanumero 2905."

4° Poistetaan sana "Soluuntuvat" kohdan 4° otsikosta.

(c) Lisätään seuraava nimike kohtaan 4° (c):

"3314 muoviraaka-aine, työstettävä, massana, levynä tai ekstrudoituna tankona, josta vapautuu palavia kaasuja."

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Polymeeripelletit ja -puristeseokset voivat olla polystyreenistä, poly(metyylimetakrylaatista) tai muusta polymeeristä valmistettuja."

Muutetaan jakso D seuraavasti:

"D. Litium-akutHuom: Näitä esineitä koskevat erityispakkausmääräykset (ks. reunanumero 2906).

5° 3090 litium-akut, 3091 litium-akut, jotka sisältyvät laitteeseen tai 3091 litium-akut, jotka on pakattu laitteiden kanssa.

Huom: 1. Kukin kenno saa sisältää enintään 12 g litiumia tai litiumseosta. Akun litium-määrä tai litiumseoksen määrä saa olla enintään 500 g. Alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä voidaan kennon litium-määrä tai litiumseoksen määrä korottaa 60 grammaan, ja kolli voi sisältää enintään 2 500 g litiumia tai litiumseosta. Toimivaltainen viranomainen antaa kuljetusohjeet kuten myös testin tyypin ja keston.

2. Kennot ja akut on oltava siten varustettuja, että ulkoinen oikosulku on tehokkaasti estetty. Jokaisen kennon ja akun tulee sisältää paineentasausjärjestelmä tai kennot ja akut on valmistettava siten, että väkivaltainen repeäminen normaaleissa kuljetusolosuhteissa on estetty. Akut, jotka sisältävät kennoja tai rinnakkain kytkettyjä kennoja, tulee varustaa diodeilla estämään estosuuntaista virtaa. Laitteisiin sisältyvät kennot tai akut on kiinnitettävä lujasti paikoilleen ja suojattava oikosuluilta.

3. Kennot ja akut on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne läpäisevät seuraavat testit:

(a) Kymmenelle kennolle ja yhdelle akulle jokaisen akkutyypin viikottaista valmistuserää kohti on tehtävä äärilämpötilakokeet ja oikosulkukokeet käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), kappaleen 38.3 koemenetelmien mukaisesti tai vastaavat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät kokeet. Äärilämpötilakokeen jälkeen koekappaleessa ei saa esiintyä muodonmuutoksia, vuotamista tai sisäistä kuumenemista. Jos oikosulkukokeen aikana vapautuu kaasuja, ei poistuviin kaasuihin viety avoin liekki saa aiheuttaa räjähdystä; ja(b) Kennot ja akut on vapautettava edellä olevan alakohdan (a) määräyksistä, jos ne ovat ilmatiiviisti suljettuja ja jos ennen ensimmäistä lähetystä kymmenelle kennolle tai neljälle akulle jokaista tyyppiä, joita aiotaan kuljettaa, tehdään seuraava koesarja: korkeussimulointikoe, äärilämpötilakokeet, vibraatio- ja iskukoe käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit), kappaleen 38.3 mukaisesti tai vastaavat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät kokeet. Kokeiden aikana koekappaleessa ei saa esiintyä kaasujen poistumista, vuotamista, massan vähentymistä tai muodonmuutoksia.

4. Laitteeseen kuuluvat kennot eivät saa kuljetuksen aikana purkautua sähkövarauksesta niin, että avoimen virtapiirin jännite laskee alle kahden voltin tai alle kaksi kolmasosaa purkautumattoman kennon jännitteestä, sen mukaan kumpi arvoista on alhaisempi.

5. Kohdan 5° esineiden, jotka eivät täytä näitä ehtoja, kuljetus on kielletty."

E. Muutetaan jakson E otsikon (Hengenpelastuslaitteet) huomautus seuraavasti:

"Huom: Kohtien 6° ja 7° esineitä koskevat erityispakkausmääräykset (ks. reunanumero 2907)."

8° (c) Poistetaan ilmaisu: "3268 turvavyön modulit".

Korvataan huomautuksessa 1 ilmaisu "turvavyön esikiristimet", "turvatyynymodulit" tai "turvavyömodulit" ilmaisulla "turvavyön esikiristimet" tai "turvatyynymodulit" ja korvataan viittaus "Suositukset vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta, kokeet ja kriteerit, osan I" viittauksella "käsikirjan Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan I kappaleen 16".

Poistetaan alaviite (¹) ja numeroidaan uudelleen olemassa olevat alaviitteet.

Korvataan F jakson huomautuksessa ilmaisu "osa G, reunanumerot 3390 3396" ilmaisulla "osa C, reunanumerot 3320 3326".

11° Muutetaan kohdan 11° otsikon loppu seuraavasti:

"...tai tämän luokan kohtiin 1° 8°, 13°, 14°, 20°, 33° ja 34°."

12° Muutetaan kohdan 12° otsikon loppu seuraavasti:

"...tai tämän luokan kohtiin 1° 8°, 13°, 14°, 21°, 31°, 32° ja 35°."

Muutetaan olemassa oleva jakso G jaksoksi "I" ja numeroidaan kohta "21°" uudelleen koh daksi "71°".

Lisätään uusi jakso G seuraavasti:

"G. Kohotetussa lämpötilassa olevat aineetHuom: Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset (ks. reunanumero 2909).

20° Aineet, joita kuljetetaan tai jotka kuljetettavaksi jätettäessä ovat nestemäisessä muodossa vähintään 100 °C lämpötilassa ja, jos aineella on leimahduspiste, alle leimahduspisteen lämpötilassa.

(c) 3257 kohotetussa lämpötilassa oleva neste, n.o.s. (mukaan lukien sulassa muodossa oleva metalli tai suola) vähintään 100 °C lämpötilassa ja, jos aineella on leimahduspiste, leimahduspistettään alemmassa lämpötilassa.

Huom: 1. Tätä kohtaa saa käyttää vain, jos aine ei täytä minkään muun luokan kriteereitä.

2. 3256 kohotetussa lämpötilassa oleva neste, palava, n.o.s., jonka leimahduspiste on yli 61 °C ja joka on vähintään leimahduspistettään vastaavassa lämpötilassa, kuuluu luokkaan 3 [ks. reunanumero 2301, 61° (c)].

21° Kiinteät aineet, joita kuljetetaan tai jotka kuljetettavaksi jätettäessä ovat vähintään 240 °C lämpötilassa.

(c) 3258 kohotetussa lämpötilassa oleva kiinteä aine, n.o.s. vähintään 240 °C lämpötilassa.

Huom: Tätä kohtaa saa käyttää vain, jos aine ei täytä minkään muun luokan kriteereitä."

Lisätään uusi jakso H seuraavasti:

"H. Muut aineet, joista aiheutuu kuljetuksen aikana vaaraa ja jota ei voida luokitella muihin luokkiin:

31° Kiinteä ammoniakkiyhdiste, jonka leimahduspiste on alle 61 °C:

(c) 1841 asetaldehydiammoniakki32° Vähäistä vaaraa aiheuttava ditioniitti:

(c) 1931 sinkkiditioniittiHuom: Helposti itsestään syttyvässä muodossa olevat ditioniitit kuuluvat luokkaan 4.2 [ks. reunanumero 2431, 13° (b)].

33° Herkästi haihtuvat nesteet:

(c) 1941 dibromidifluorimetaani (difluoridibromimetaani)34° Aineet, joista vapautuu vahingollisia höyryjä(c) 1990 bentsaldehydi35° Allergeeneja sisältävät aineetHuom: Aineet, joille on suoritettu riittävä lämpökäsittely siten, etteivät ne aiheuta kuljetuksen aikana vaaraa, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan.

(b) 2969 risiinisiemenet tai 2969 risiinijauho tai 2969 risiinikakut tai 2969 risiinihiutaleet"

Lisätään seuraava uusi kohta:

"36° Kemikaalivälinesarjat ja ensiapupakkaukset

(b) 3316 kemikaalivälinesarja tai 3316 ensiapupakkaus

(c) 3316 kemikaalivälinesarja tai 3316 ensiapupakkaus

Huom: 3316 kemikaalivälinesarja tai 3316 ensiapupakkaus käsittää laatikot ja rasiat jne., jotka sisältävät pieniä määriä erilaisia vaarallisia aineita käytettäväksi lääketieteellisiin, analyysi- tai testitarkoituksiin. Nämä välinesarjat ja ensiapupakkaukset eivät saa sisältää luokan 1, luokan 2 (lukuun ottamatta aerosoleja) ryhmien O. F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC, luokan 4.1 kohtien 21° 50°, luokan 4.2, luokan 5.1 kohdan 5°, luokan 5.2 kohtien 11° 20°, luokan 6.1 kohtien 1° 5°, luokan 6.2, luokan 7 eikä luokan 8 kohtien 6° ja 14° aineita eikä mitään muita aineita, jotka on luokiteltu minkä tahansa luokan ryhmään (a).

Komponentit eivät saa reagoida keskenään vaarallisesti [ks. reunanumero 2911 (4)]. Välinesarjoissa ja ensiapupakkauksissa olevat vaaralliset aineet on pakattava sisäpakkauksiin, joiden tilavuus tai massa saa olla enintään 250 ml tai 250 g ja ne on suojattava muilta välinesarjassa ja ensiapupakkauksessa olevalta materiaalilta. Vaarallisten aineiden kokonaismäärä välinesarjassa ja ensiapupakkauksessa saa olla enintään 1 l tai 1 kg. Yksittäisessä ulkopakkauksessa olevien vaarallisten aineiden kokonaismäärä saa olla enintään 10 kg. Koko välinesarjan ja ensiapupakkauksen pakkausryhmä on määriteltävä vaarallisimman välinesarjassa tai ensiapupakkauksessa olevan yksittäisen aineen pakkausryhmän mukaan.

Välinesarjat ja ensiapupakkaukset on pakattava pakkauksiin, jotka täyttävät koko välinesarjalle tai ensiapupakkaukselle määritellyn pakkausryhmän määräykset. Välinesarjat ja ensiapupakkaukset, joita kuljetetaan ajoneuvossa ensiapu- tai toimenpidetarkoituksessa, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan."

71° (entinen 21°)Numeroidaan kohta 21° uudelleen kohdaksi 71° ja muutetaan teksti seuraavasti:

"71° Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliöajoneuvot, tyhjät irrotettavat säiliöt ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 9, kohdan 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 20°, 21° tai 31° 35° aineita.

Huom: Tämän luokan aineita sisältäneet tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Vaaratekijät katsotaan poistetuiksi, jos on suoritettu toimenpiteet luokkien 1 9 vaaratekijöiden eliminoimiseksi."

2901a (1) Muutetaan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 31°, 32°, 33° ja 34° ryhmiin (b) ja (c) kuuluvat aineet eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan, lukuun ottamatta jäljempänä kohtaa (2), jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:"

Lisätään virkkeen "Nämä ainemäärät ..." jälkeen seuraava teksti:

"Nämä ainemäärät, jotka on pakattu metalliseen tai muoviseen sisäpakkaukseen, saa myös kuljettaa ulkopakkauksen sijasta kutistekalvolla tai kiristekalvolla alustalle kiinnitettynä edellyttäen, että enimmäismääriä kollia kohti ei ylitetä ja kollin kokonaisbruttomassa ei missään tapauksessa ylitä 20 kg."

(2) Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Kuljetettaessa edellä mainitun kohdan (1) mukaisesti tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2914 määräyksiä ja siihen tulee lisätä ilmaisu 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

Numeroidaan olemassa olevat kohdat (2), (3) ja (4) uudelleen kohdiksi (3), (4) ja (5).

(4) [olemassa oleva kohta (3)] Lisätään kohdan loppuun seuraava teksti:

"... ja tavaran nimityksen rahtikirjassa tulee vastata reunanumeron 2914 määräyksiä ja siihen tulee lisätä sanat 'rajoitettu määrä'. Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen tunnusnumero ja numeron eteen kirjaimet 'UN'. Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä."

(5) [olemassa oleva kohta (4)] Muutetaan seuraavasti:

"Aineluettelon kohdan 5° litium-kennot ja litium-akut pakattuna erikseen tai laitteen kanssa ja laitteet, jotka sisältävät vain näitä kennoja ja akkuja, eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen eivätkä liitteen B määräysten soveltamisalaan, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

(a) jokainen kenno, jossa on nestekatodi, sisältää enintään 0,5 g litiumia tai litiumseosta, ja jokainen kenno, jossa on kiinteä katodi, sisältää enintään 1 g litiumia tai litiumseosta;

(b) jokainen akku, jossa on kiinteä katodi, sisältää kokonaismäärältään enintään 2 g litiumia tai litiumseosta, ja jokainen akku, jossa on nestekatodi, sisältää kokonaismäärältään enintään 1 g litiumia tai litiumseosta;

(c) jokainen kenno tai akku, jossa on nestekatodi, on ilmatiiviisti suljettu;

(d) kennot ovat erotetut toisistaan oikosulkujen estämiseksi;

(e) akut ovat erotetut toisistaan oikosulkujen estämiseksi ja pakattu tukeviin pakkauksiin, paitsi milloin ne ovat asennettuna paikoilleen sähkölaitteissa;

(f) jos nestekatodiakku sisältää enemmän kuin 0,5 g litiumia tai litiumseosta, tai jos kiinteä katodiakku sisältää enemmän kuin 1 g litiumia tai litiumseosta ja akku ei sisällä vaaralliseksi luokiteltavaa nestettä tai kaasua, taikka neste tai kaasu jos se on vapaassa muodossa on kokonaan neutraloituna tai imeytettynä akun muihin aineisiin.

Litium-kennot ja litium-akut eivät kuulu tämän luokan tämän liitteen tai liitteen B määräysten soveltamisalaan, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

(g) jokainen kenno sisältää enintään 5 g litiumia tai litiumseosta;

(h) jokainen akku sisältää enintään 25 g litiumia tai litiumseosta;

(i) jokainen kenno tai akku, joka on käsikirjan the Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit käsikirja) osan III kappaleen 38.3 mukaisessa testissä saatujen tulosten perusteella osoitettu olevan tyyppiä, joka ei kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan. Nämä testit on tehtävä jokaiselle tyypille, ennen kuin se jätetään kuljetettavaksi ensimmäistä kertaa; ja(j) kennot ja akut on suunniteltu tai pakattu siten, että oikosulku on estetty normaalin kuljetuksen aikana."

2903 (1) (c) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- tai alumiinikanistereihin".

Huom: Korvataan ilmaisu "3560" ilmaisulla "3561".

2904 (1) Korvataan ilmaisu "teräskanistereihin" ilmaisulla "teräs- tai alumiinikanistereihin".

Huom: Korvataan ilmaisu "3560" ilmaisulla "3561".

(4) Lisätään seuraava virke:

"Kohdan 8° (c) esineet saa pakata myös suoraan reunanumerossa 3538 (b) lueteltuihin ulkopakkauksiin, jotka on testattu pakkausryhmälle III.

Huom: 3268 turvatyynyn kaasunkehittimiä ja 3268 turvatyynymoduleja ja 3268 turvavyön esikiristimiä saa kuljettaa myös pakkaamattomana tähän tarkoitukseen suunnitelluissa käsittelylaitteissa, ajoneuvoissa tai suurkonteissa, kun ne kuljetetaan valmistuspaikalta asennuspaikalle."

2906 Muutetaan seuraavasti:

"(1) Aineluettelon kohdan 5° esineet on pakattava:

(a) reunanumeron 3527 tarkoittamiin puisiin laatikoihin, reunanumeron 3528 tarkoittamiin vaneri- tai reunanumeron 3530 pahvilaatikoihin; tai(b) reunanumeron 3523 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin vaneri-, reunanumeron 3525 pahvi- tai reunanumeron 3526 muovitynnyreihin; tai(c) reunanumeron 3538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa sisäpakkaus on pahvia ja ulkopakkaus terästä tai alumiinia. Sisäpakkaukset tulee erottaa toisistaan ja ulkopakkauksen sisäpinnasta vähintään 25 mm paksuisella palamattomalla sulloaineella; tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta kennoihin ja akkuihin, jotka ovat reunanumeron 2901 kohdan 5° huomautuksen 3 (b) tarkoittamaa tyyppiä.

Näiden pakkausten tulee olla lisäyksessä A.5 pakkausryhmän II pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattua ja hyväksyttyä tyyppiä. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta kennoihin ja akkuihin, jotka ovat reunanumeron 2901 kohdan 5° huomautuksen 3 (b) tarkoittamaa tyyppiä. Pakkaus tai pakkausyhdistelmän sisäpakkaus saa sisältää enintään 500 g litiumia tai litiumseosta (ks. kuitenkin reunanumero 2901, 5°, huom. 1).

(2) Aineluettelon kohdan 5° litium-akut tulee oikosulun välttämiseksi pakata ja kuormata tukevasti niin, etteivät ne pääse liikkumaan.

(3) Käytettyjä litium-kennoja ja -akkuja saa kuljettaa edellä olevien kohtien (1) ja (2) ehdoilla. Hyväksyttyjä pakkauksia ei kuitenkaan tarvitse käyttää jos:

pakkaukset täyttävät reunanumeron 3500 (1), (2), (5) ja (6) 'Yleiset pakkausmääräykset';

kennot ja akut on pakattu ja tuettu siten, että oikosulut on estetty; ja kollin massa on enintään 30 kg.

(4) Jos litiumkennot ja litiumakut on pakattu yhdessä laitteen kanssa, ne on laitettava pakkausryhmän II ehdot täyttävään pahviseen sisäpakkaukseen. Jos litiumkennot ja litiumakut kuljetetaan laitteeseen asennettuna, tällainen laite on pakattava vahvaan ulkopakkaukseen siten, että laitteen vahingossa tapahtuva toimiminen kuljetuksen aikana on estetty."

2909 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"(1) Aineluettelon kohdan 20° (c) aineita saa kuljettaa vain säiliöajoneuvoissa (ks. lisäys B.1a) tai säiliökontissa (ks. lisäys B.1b) tai erityisajoneuvossa [ks. reunanumero 91 111 (2)].

(2) Aineluettelon kohdan 21° (c) aineet on kuljetettava toimivaltaisen viranomaisen antamien ehtojen mukaisesti."

2911 Korvataan kohdissa (2) ja (3) ilmaisu "kohdan 13° aineita lukuun ottamatta" ilmaisulla "kohtien 13°, 20° ja 21° aineita lukuun ottamatta"

(6) Poistetaan ilmaisu "2001 (7),".

2912 Poistetaan olemassa oleva kohta (7).

Numeroidaan olemassa olevat kohdat (3) (6) uudelleen kohdiksi (4) (7).

Lisätään seuraava uusi kohta (3):

"(3) Kolleihin, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 5° käytettyjä kennoja ja akkuja pakkauksissa, jota ei ole merkitty, on merkittävä ilmaisu: 'Käytettyjä litiumkennoja'."

2921 Korvataan kohta "21°" kohdalla "71°" kaikkialla reunanumeron 2921 tekstissä.

OSA III

LIITTEEN A LISÄYKSET

LISÄYS A.1

Muutetaan jakson A otsikko seuraavasti:

"A. Räjähteitä ja nitrattuja nitroselluloosan seoksia koskevat stabiilisuus- ja turvallisuusmääräykset"

3101 (1) Muutetaan seuraavasti:

"Aine tai esine, jolla on tai jolla epäillään olevan räjähtäviä ominaisuuksia, on luokiteltava luokkaan 1 niiden kokeiden, menetelmien ja kriteerien mukaisesti, jotka on kuvattu käsikirjan Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osassa I.

Luokkaan 1 luokitellun aineen tai esineen saa hyväksyä kuljetettavaksi vain, jos se on luokiteltu reunanumeron 2101 mainittuun nimikkeeseen tai n.o.s.-kohtaan ja se täyttää käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) kriteerit."

(2) Korvataan ilmaisu "koemanuaalissa" ilmaisulla "käsikirjassa The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit)".

Lisätään seuraava uusi muutos:

3102 (1) Korvataan ilmaisu "24 (a)" ilmaisulla "24 (b)".

3103-3106 Poistetaan reunanumerot "3103 3106".

Numeroidaan reunanumerot uudelleen seuraavasti:

3103-3169Lisätään seuraava uusi muutos:

3170 Huom. 1: Korvataan ilmaisu "Koemanuaalin" ilmaisulla "käsikirjan The Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit)" (kaksi kertaa).

Lisätään nimikkeeseen "Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, louhintaa varten" seuraava ilmaisu "47°/0500".

Muutetaan nimike "Pikatulilanka 30°/0101" seuraavasti:

"Aikatulilanka, ei räjähtävä 30°/0101Esine, joka koostuu hienoksi jauhetusta mustaruudilla kyllästetyistä puuvillalangoista. Palaa ulkoisella liekillä ja käytetään esim. ilotulitusvälineiden sytytysketjuissa. Se voidaan asettaa paperiputkeen välittömän vaikutuksen aikaansaamiseksi."

Lisätään seuraava nimike:

"Näytteet, räjähtävät, muut kuin aloiteräjähdysaineet 51°/0190Uudet tai olemassa olevat räjähteet, joita ei vielä ole luokiteltu reunanumerossa 2101 mainittuun nimikkeeseen ja jotka kuljetetaan toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaan ja yleensä pieninä määrinä mm., ja jotka kuljetetaan testattavaksi, luokiteltavaksi, tutkittavaksi ja kehitettäväksi, tai laatuvalvontaan tai kaupallisina näytteinä."

Huom: Räjähteet, jotka ovat jo luokiteltu reunanumerossa 2101 toisen nimikkeen alle, eivät kuulu tähän määritelmään."

Korvataan huomautuksessa 1 ilmaisu "reunanumeron 3101 (1) mainitun koemanuaalin" ilmaisulla "käsikirjan Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit) osan I".

Korvataan ilmaisu "Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014" ilmaisulla "Ampuma-aseiden patruunat 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014".

LISÄYS A.2

3200 (1) Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Reunanumeron 2203 (1) (d) tarkoittamien kaasujen kuljetukseen hyväksyttävien alumiiniseosastioiden rakenneaineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:"

3252 (2) Korvataan viittaus "reunanumerossa 2207" viittauksella 2206".

Muutetaan lisäyksen A.2 jakson C. otsikko seuraavasti:

"C. Luokan 2, kohdan 5° aerosolien ja pienien kaasua sisältäviä astioiden (kaasupatruunat) testausta koskevat määräykset"

3291 Lisätään tekstin loppuun:

"Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos noudatetaan seuraavaa standardia:

EN 417: 1992 kohdan 5° 2037 astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), jotka sisältävät 1965 nesteytettyjä hiilivetykaasujen seoksia, n.o.s."

3292 (1) Korvataan ilmaisu:

"Aerosolien (kohta 10°) ja kertakäyttöisten paineellisten kaasupullojen ja -pakkauksien (kohta 11°) ..."

ilmaisulla:

"Kohdan 5° aerosolien ja pienien kaasua sisältävien astioiden (kaasupatruunat)... "

(3) Lisätään kohta (3) seuraavasti:

"(3) Tämän reunanumeron vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos noudatetaan seuraavaa standardia:

EN 417: 1992 kohdan 5° 2037 astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), jotka sisältävät 1965 nesteytettyjä hiilivetykaasujen seoksia, n.o.s."

LISÄYS A.3

A. Kokeet luokkien 3, 6.1 ja 8 palaville nesteille3300-3301 Korvataan reunanumeroiden 3300 3301 teksti seuraavasti:

"Leimahduspisteen määrityskoe

3300

(1) Leimahduspiste on määritettävä käyttäen yhtä seuraavan tyyppisistä laitteista:

(a) Abel

(b) Abel-Pensky

(c) Tag

(d) Pensky-Martens

(e) Standardin ISO 3679:1983 tai 3680:1983 mukaista laitetta.

(2) Maalien, kumien ja muiden samanlaisten viskoosisten liuottimia sisältävien tuotteiden leimahduspisteen määrittämiseen on käytettävä vain viskoosisten nesteiden leimahduspisteen määrittämiseen soveltuvia laitteita ja koemenetelmiä seuraavien standardien mukaisesti:

(a) Kansainvälinen standardi ISO 3679: 1983;

(b) Kansainvälinen standardi ISO 3680: 1983;

(c) Kansainvälinen standardi ISO 1523: 1983;

(d) Saksalainen standardi DIN 53213:1978, Osa 13301

(1) Koemenetelmän on oltava joko tasapainomenetelmän mukainen tai eitasapainomenetelmän mukainen:

(2) Tasapainomenetelmän mukaiset koemenetelmät, ks:

(a) Kansainvälinen standardi ISO 1516: 1981;

(b) Kansainvälinen standardi ISO 3680: 1983;

(c) Kansainvälinen standardi ISO 1523: 1983;

(d) Kansainvälinen standardi ISO 3679: 1983

(3) Ei-tasapainomenetelmän mukaisen koemenetelmän on oltava:

(a) Abel-laitteelle, ks.

(i) Brittiläinen standardi BS 2000, Osa 170: 1995;

(ii) Ranskalainen standardi NF MO7-011: 1988;

(iii) Ranskalainen standardi NF T66-009: 1969(b) Abel-Pensky-laitteelle, ks.:

(i) Saksalainen standardi DIN 51755, Osa 1: 1974 (lämpötilavälille 5 °C 65 °C);

(ii) Saksalainen standardi DIN 51755, Osa 2: 1974 (lämpötiloille alle 5 °C);

(iii) Ranskalainen standardi NF MO7-036: 1984(c) Tag-laitteelle, ks. amerikkalainen standardi ASTM D 56: 1993(d) Pensky-Martens-laitteelle, ks.:

(i) Kansainvälinen standardi ISO 2719: 1988;

(ii) Eurooppalainen standardi EN 22719 kaikissa kansallisissa muodoissaan (esim. BS 2000, osa 404/EN 22719): 1994;

(iii) Amerikkalainen standardi ASTM D 93: 1994;

(iv) Institute of Petroleumin standardi IP 34: 1988

(4) Kohtien (2) ja (3) koemenetelmiä saa käyttää vain leimahduspistevälille, joka on ilmoitettu kussakin menetelmässä. Aineen ja näytepitimen välinen kemiallisen reaktion mahdollisuus on otettava huomioon valittaessa käytettävää menetelmää. Laitteisto tulee asettaa vedottomaan paikkaan, vaarantamatta kuitenkaan turvallisuutta. Turvallisuuden takia on orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille (tunnetaan myös "energeettisinä aineina") tai myrkyllisille aineille käytettävä pienille ainemäärille, noin 2 ml, tarkoitettua menetelmää.

(5) Jos kohdan (3) mukaisesti ei-tasapainomenetelmällä määritetyn leimahduspisteen on todettu olevan 23 + 2 °C tai 61 + 2 °C, leimahduspiste on varmistettava kullekin lämpötilavälille tasapainomenetelmällä kohdan (2) mukaisesti."

3302 Muutetaan reunanumeron 3302 viimeinen virke seuraavasti:

"Jos ero on yli 2 °C, on suoritettava toinen tarkistuskoe, ja alin tarkistuskokeissa saatu luku on otettava aineen leimahduspisteeksi."

3310 (a) Korvataan ilmaisu "(ks. kuva 1)" ilmaisulla "(ks. kuva 3)".

3320 3389 Poistetaan reunanumerot 3320 3389 ja jaksojen C F otsikot.

Muutetaan jakso G jaksoksi C ja numeroidaan reunanumerot 3390 3396 uudelleen seuraavasti:

3320-3326

LISÄYS A.5

YLEISET PAKKAUSMÄÄRÄYKSET, PAKKAUSTYYPIT, PAKKAUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET JA PAKKAUKSIA KOSKEVAT TESTAUSMÄÄRÄYKSET3500 (14) Numeroidaan olemassa oleva kohta uudelleen kohdaksi (15).

Lisätään seuraava uusi kohta (14):

"Sopivin toimenpitein on estettävä rikkoutuneiden tai vuotavien kollien liiallinen liikkuminen pelastuspakkauksessa. Jos pelastuspakkaus sisältää nesteitä, on sopivaa imeytysainetta lisättävä vapaan nesteen poistamiseksi."

3510 (1) Lisätään seuraava teksti ilmaisun "uudelleenkäytettävät pakkaukset" jälkeen:

"Pelastuspakkaukset: erityispakkaukset, jotka vastaavat soveltuvin osin tämän lisäyksen määräyksiä ja joihin rikkoutuneet, puutteelliset tai vuotavat vaarallisia aineita sisältävät kollit tai vuotanut vaarallinen aine asetetaan, kun aine kuljetetaan uudelleenkäytettäväksi tai hävitettäväksi."

Lisätään seuraava teksti kohdassa (3) tekstin "sisäastiat" jälkeen:

"Välipakkaukset: pakkaukset, jotka on asetettu sisäpakkauksen tai esineen ja ulkopakkauksen väliin."

3511 (1) Muutetaan virke "Pakkausyhdistelmälle..." seuraavasti:

"Pakkausyhdistelmille ja luokan 6.2 kohtien 1° ja 2° aineiden pakkauksille on käytettävä vain ulkopakkauksen tunnusnumeroa."

3512 Muutetaan huomautus tekstin alussa seuraavasti: "Huom. 1".

Lisätään seuraavat kaksi huomautusta:

"Huom: 2. Merkintä on tarkoitettu pakkauksen valmistajien, kunnostajien, pakkausten käyttäjien, kuljetuksen suorittajien ja viranomaisten avuksi. Uuden pakkauksen käyttöön liittyvä alkuperäinen merkintä on pakkauksen valmistajan keino todeta oikeaksi pakkauksen tyyppi ja osoittaa ne käyttökoesuositukset, jotka on täytetty.

3. Merkintä ei aina ilmaise testauksen täydellisiä yksityiskohtia jne. ja nämä voidaan myöhemmin tarvittaessa ottaa huomioon hankkimalla tieto esim. koetodistuksesta, koeselostuksesta tai hyväksyttävästi testattujen pakkausten rekisteristä. Esimerkiksi pakkausta, jolla on X tai Y merkintä, voidaan käyttää aineille, joiden pakkausryhmän vaarallisuusaste on alempi ja joiden suhteellisen tiheyden suurin sallittu arvo on määritelty ottaen huomioon kerroin 1,5 tai 2,25, jotka ovat tämän lisäyksen osassa IV pakkauksia koskevissa testausmääräyksissä. Pakkausryhmän I pakkausta, joka on testattu aineella, jonka suhteellinen tiheys on 1,2, saa käyttää pakkausryhmän II pakkauksena aineille, joiden suhteellinen tiheys on 1,8 tai pakkausryhmän III pakkauksena aineille, joiden suhteellinen tiheys on 2,7, edellyttäen, että kaikki käyttökriteerit täyttyvät aineella, jolla on korkeampi suhteellinen tiheys."

(1) (a) (ii)Lisätään tekstin "... reunanumeron 3510 (2) tarkoittamille pakkauksille" jälkeen seuraava teksti:

"ja irrotettavapäätyisille tynnyreille ja kanistereille, jotka on tarkoitettu nesteille, joiden viskositeetti 23 °C lämpötilassa on yli 200 mm²/s ja jotka täyttävät lievemmät pakkausvaatimukset [ks. huomautukset reunanumeroissa 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) ja 2904 (1)]."

(c) (ii)Muutetaan seuraavasti:

"(ii) Suhteellinen tiheys ensimmäiseen desimaaliin pyöristettynä nesteille tarkoitetuille pakkauksille, joissa ei ole sisäpakkausta, ja jotka ovat läpäisseet nestepainekokeen tyyppitestissä käytetyn aineen suhteellisen tiheyden ollessa yli 1,2; tiheyttä ei tarvitse merkitä, jos suhteellinen tiheys on enintään 1,2; taiEnimmäisbruttomassa kg:na kiinteille aineille tarkoitetuille pakkauksille tai sisäpakkauksille ja irrotettavapäätyisille pakkauksille, jotka on tarkoitettu aineille, joiden viskositeetti 23 °C lämpötilassa on yli 200 mm²/s ja luokan 3 kohdan 5° (c) irrotettavapäätyisille metallispakkauksille."

Muutetaan kohdan (1)(d) viimeisen virkkeen alku seuraavasti: "Koepaine pyöristettynä alaspäin lähimpään 10 kPa:iin....".

(2) Korvataan ilmaisu "terästynnyrit" ilmaisun "ISO 3574: 1986" jälkeen ilmaisulla "teräksel le".

(5) Korvataan kohdan (5) olemassa oleva teksti seuraavasti:

"Pakkaustunnusta voivat seurata kirjaimet "T", "V" tai "W". Kirjain "T" osoittaa reunanumeron 3559 mukaista pelastuspakkausta. Kirjain "V" osoittaa reunanumeron 3558 (5) mukaista erityispakkausta. Kirjain "W" osoittaa, että pakkaus on tunnuksen osoittamaa tyyppiä, mutta on valmistettu osan III määritelmistä poikkeavalla tavalla ja katsotaan reunanumeron 3500 (15) määräysten mukaisesti olevan vastaava."

(7) Lisätään seuraava esimerkki:

"Irrotettavapäätyinen pakkaus nesteille, joiden viskositeetti 23 °C lämpötilassa on yli 200 mm²/s ja jotka täyttävät lievemmät pakkausvaatimukset [ks. huomautukset reunanumeroissa 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) ja 2904 (1)]:

>TAULUKON PAIKKA>

"Lisätään kohdan (7) loppuun seuraavasti:

"Pelastuspakkauksille:

>TAULUKON PAIKKA>

3513 Muutetaan seuraavasti:

"Tekemällä reunanumeron 3512 (1) tarkoittama merkintä vakuutetaan, että sarjatuotantona valmistetut pakkaukset vastaavat hyväksyttyä rakennetyyppiä ja että hyväksymiselle asetetut vaatimukset on täytetty."

3514 Muutetaan johdantoteksti seuraavasti:

"Seuraavassa taulukossa on esitetty tunnukset, joita on käytettävä pakkaustyypin nimeämiseen ottaen huomioon pakkaustyyppi, niihin käytetty materiaali ja pakkaustyypin tarkennus; siinä on myös viittaukset reunanumeroihin, joissa on esitetty pakkausta koskevat määräykset:"

Lisätään reunanumeron 3514 taulukkoon alumiinikanistereja koskeva kohta teräskanistereiden jälkeen seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3522 Muutetaan seuraavasti:

"3522 Teräs- tai alumiinikanisterit3A1 Teräs, kiinteä pääty 3B1 Alumiini, kiinteä pääty3A2 Teräs, irrotettava pääty 3B2 Alumiini, irrotettava pääty(a) Vaipan ja päätyjen tulee olla valmistettu teräslevystä tai vähintään 99 % puhtaasta alumiinipohjaisesta seoksesta. Materiaalin tulee olla kansiterin tilavuuden ja käytön kannalta sopivaa ja riittävän paksua.

(b) Teräskanisterin kaikkien saumojen tulee olla mekaanisesti saumattuja tai hitsattuja. Nesteiden kuljetukseen tarkoitettujen vetoisuudeltaan yli 40 litran teräskanistereiden sivusaumojen on oltava hitsattuja. Vetoisuudeltaan enintään 40 litran teräskanistereiden sivusaumojen on oltava joko hitsattuja tai mekaanisesti saumattuja. Alumiinikanistereiden kaikkien saumojen on oltava hitsattuja. Saumojen, mikäli niitä on, on oltava vahvistettuja käyttäen erillisiä vahvisterenkaita.

(c) Kanisterin (3A1 ja 3B1) aukkojen halkaisija saa olla enintään 7 cm. Kanistereiden, joissa on suurempia aukkoja, katsotaan kuuluvan irrotettavapäätyisten (3A2 ja 3B2) ryhmään.

(d) Sulkimet tulee olla siten suunniteltuja, että ne pysyvät turvallisina ja vuotamattomina normaaleissa kuljetusolosuhteissa. Sulkimissa tulee käyttää tiivisteitä tai muita tiivistysvälineitä, ellei suljin ole luontaisesti tiivis.

(e) Kanisterin suurin sallittu tilavuus: 60 litraa.

(f) Suurin sallittu nettomassa: 120 kg."

3538 (b) Lisätään seuraava luetelmakohta:

"reunanumeron 3522 tarkoittamia irrotettavapäätyisiä alumiinikanistereita"

3551 (6) Lisätään seuraava teksti:

"Yhteensopivuustestiä ei saa suorittaa standardiliuoksella luokan 5.2 reunanumeron 2551 kohtien 3° (b), 5° (b) ja 9° (b) tert-butyylihydroperoksidille, jossa on yli 40 % peroksidia ja kohtien 5° (b), 7° (b) ja 9° (b) peretikkahapolle. Näille aineille testinäytteiden riittävä kemiallinen kestävyys osoitetaan 6 kuukautta kestävällä varastoinnilla ympäristön lämpötilassa aineilla, joiden kuljetukseen ne on tarkoitettu."

3552 (1) (a) Lisätään taulukon ensimmäisen sarakkeen (a) kohtaan seuraava teksti:

"alumiinikanisterit" (ilmaisun "teräskanisterit" jälkeen).

(2) (d) Lisätään ilmaisu "ja" ilmaisun"(ks. reunanumero 3537)" jälkeen.

(e) Muutetaan seuraavasti:

"(e) pakkausyhdistelmät, jotka on tarkoitettu kiinteille aineille tai esineille (ks. reunanumero 3538) ja joiden muovinen sisäpakkaus ei ole muovisäkki eikä -pussi."

Poistetaan kohdat (f) (h).

3553 (4) ja (5): Siirretään kohdan (4) viimeinen virke kohdan (5) taulukon "Ilmanpaine, jota tulee käyttää" jälkeen.

35593560 Reunanumerot 3559 ja 3660 on uudelleen numeroitu reunanumeroiksi 3560 ja 3561 mainitussa järjestyksessä. Tästä seuraa, että viittaus reunanumeroon 3560 reunanumeroiden 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) ja 2904 (1) huomautuksissa on muutettava viittaukseksi reunanumeroon 3561.

3559(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero 3559:

"Pelastuspakkausten hyväksyminen3559 Pelastuspakkaukset [ks. reunanumero 3510 (1)] on testattava ja merkittävä pakkausryhmän II kiinteiden aineiden pakkauksille tai sisäpakkauksille tarkoitettujen määräysten mukaisesti kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

(1) Kokeet on tehtävä käyttäen koeaineena vettä ja pakkaukset on täytettävä vähintään 98 % kokonaistilavuudesta. Lisäaineita kuten lyijyhaulisäkkejä saa käyttää kollin kokonaismassan nostamiseksi vaaditun suuruiseksi edellyttäen, että ne sijoitetaan siten, etteivät ne vaikuta koetulokseen. Vaihtoehtoisesti pudotuskokeessa pudotuskorkeutta voidaan muuttaa reunanumeron 3552 (4)(b) mukaisesti.

(2) Lisäksi pakkauksille on suoritettava hyväksyttävästi 30 kPa tiiviyskoe. Koetulos on merkittävä reunanumeron 3560 koeselostukseen; ja(3) Pakkaukset on merkittävä kirjaimella 'T' reunanumeron 3612 (5) mukaisesti."

3560 (numeroitu uudelleen reunanumeroiksi 3561)Muutetaan tekstin alku seuraavaksi:

"Jokaiselle nesteiden kuljetukseen tarkoitetulle pakkaukselle on suoritettava hyväksyttävästi sopiva tiiviyskoe:

..." (loppu pysyy muuttumattomana).

Lisäyksen A.5 liiteOSASTO IILisätään luokan 5.1 jälkeen seuraava teksti:

"Luokka 5.2Huom: tert-Butyylihydroperoksidi, jossa on yli 40 % peroksidia, ja peroksietikkahappo eivät sisälly seuraaviin kohtiin.

Seuraavat aineet sisältyvät mainittuihin kohtiin:

>TAULUKON PAIKKA>

Paineentasauslaitteiden ja tiivisteiden kestävyys orgaanisille peroksideille voidaan varmistaa laboratoriokokeissa typpihapolla, myös tyyppitestistä riippumatta."

LISÄYS A.6

SUURPAKKAUKSIA (IBC) KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET3600 Poistetaan ensimmäisestä virkkeestä ilmaisu "puolijäykkiä".

3601 (7) Lisätään seuraava uusi virke:

"Suurpakkaustyyppi 31HZ2 on täytettävä vähintään 80 % ulkopakkauksen tilavuudesta."

(11) Lisätään seuraava uusi virke:

"Lisäksi suurpakkaustyyppi 31HZ2 on kuljetettava vain suljetuissa kuljetusyksiköissä."

3610 (2) Lisätään seuraava määritelmä:

"Jäykkä sisäastia (yhdistetyille suurapakkauksille) tarkoittaa astiaa, joka säilyttää yleisen muotonsa, kun se on tyhjä ilman, että se on suljettu ja ilman ulkopakkauksen apua. Jokaista sisäastiaa, joka ei ole 'jäykkä', pidetään 'taipuisana'."

3611 (1) (a) Poistetaan taulukosta rivi "puolijäykkä".

3612 (1) (g) Lisätään seuraava teksti:

"Kirjain 'O' on merkittävä suurpakkaukseen, jota ei ole suunniteltu pinottavaksi."

Lisätään alakohdan (h) jälkeiseen kohtaan ilmaisun "tunnistettavissa oikein" jälkeen seuraava teksti:

"Lisäksi yhdistetyn suurpakkauksen sisäastia on merkittävä vähintään edellä kohdissa (d), (e) ja (f) määrätyllä tiedolla."

(2) (q) Lisätään uusi alakohta seuraavasti:

"(q) Jos yhdistetyn suurpakkauksen ulkopakkaus on irrotettava, on jokaisessa irrotettavassa osassa oltava reunanumeron 3612 (1) (d) ja (f) mukainen merkintä."

3613 Muutetaan seuraavasti:

"Tekemällä tämän lisäyksen tarkoittaman merkinnän vakuutetaan, että sarjatuotantona valmistetut suurpakkaukset vastaavat tyyppihyväksyttyä pakkausta ja että hyväksymiselle asetetut vaatimukset on täytetty."

3614 Poistetaan taulukoista 1, 2 ja 3 vastaavista kohdista suurpakkaustyypit 12, 22 ja 32 seuraava rivi:

"puolijäykkä varattu".

3621 (2) Lisätään ilmaisuun "kuljetusolosuhteissa" jälkeen seuraava teksti:

"tärinän vaikutuksesta tai lämpötilan, kosteuden tai paineen muutoksen vaikutuksesta."

3625 (2) (d) Lisätään uusi alakohta seuraavasti:

"(d) Suurpakkaustyypin 31HZ2 suurin kokonaistilavuus on enintään 1 250 litraa."

(3) Lisätään kohdan loppuun virke:

"Suurpakkaustyypin 31HZ2 sisäastiassa on oltava vähintään kolme muovikalvokerrosta."

(4) Lisätään uusi alakohta seuraavasti:

"(k) Suurpakkaustyypin 31HZ2 ulkopakkauksen on täydellisesti ympäröitävä sisäastiaa."

3650 (2) Muutetaan seuraavasti:

"Ennen rakennetyypin käyttöä on yhden suurpakkauksen hyväksyttävästi läpäistävä alla kohdassa (5) luetellut kokeet taulukossa mainitussa järjestyksessä ja reunanumeroissa 3652 3660 mainittujen määräysten mukaisesti. Erillisiä suursäkkejä voidaan käyttää jokaisessa kokeessa. Kaikki kokeet on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen määräämällä tavalla. Suurpakkaustyyppi..." (loppu pysyy muuttumattomana).

(5) Lisätään reunanumeron 3650 taulukossa sarakkeessa "Pahvinen IBC" nimikkeeseen "Pinoamiskoe" kohtaan "X" seuraava alaviite 3/:

"(³) Jos suurpakkaus on suunniteltu pinottavaksi."

Numeroidaan huomautukset (a), (b), (c), (d) ja (e) uudelleen huomautuksiksi (¹), (5), (6), (²) ja (4) mainitussa järjestyksessä.

3651 (2) Muutetaan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Lisäksi on varmistettava, että jäykkiin, muovisiin suurpakkaustyyppeihin 31H1 ja 31H2 ja yhdistettyihin suurpakkaustyyppeihin 31HZ1 ja 31HZ2 käytettävä muoviraaka-aine vastaa reunanumerossa 3624 (2) (4) sanottuja määräyksiä."

3655 (3) TaulukkoKorvataan taulukossa yhdistettyjä suurpakkauksia (24 h) koskeva osa seuraavalla tekstillä:

"Yhdistetyt IBC:t (muovinen sisäastia) lukuun ottamatta 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 ja 31HH2."

Muutetaan viimeinen rivi seuraavasti:

"Yhdistetyt IBC:t (muovinen sisäastia) ja muovinen ulkopakkaus, tyypit 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 ja 31HH2."

3658 (2) Muutetaan viimeinen virke neljännessä kohdassa seuraavasti:

"Mikäli koekappaleet on valmisteltu tällä tavalla, voidaan yhdistetyillä suurpakkauksilla, joissa on pahvinen ulkopakkaus, luopua reunanumeron 3651 (1) mukaisista toimenpiteistä."

3662 (1) Korvataan ilmaisu "tiiviyskoe" ilmaisulla "sopiva tiiviyskoe".

(4) Lisätään uusi kohta (4) seuraavasti:

"(4) Tyhjät, puhdistamattomat suurpakkaukset voidaan kuljettaa määräaikaistarkastuspäivämäärän umpeuduttua testattavaksi."

3663 Lisätään uusi kohta (3) seuraavasti:

"(3) Tyhjät, puhdistamattomat suurpakkaukset voidaan kuljettaa määräaikaistarkastuspäivämäärän umpeuduttua tarkastettavaksi."

Numeroidaan nykyiset kohdat (3) ja (4) uudelleen kohdiksi (4) ja (5).

LISÄYS A.7

MÄÄRÄYKSET LUOKAN 7 RADIOAKTIIVISILLE AINEILLE3700 Taulukko IMuutetaan neljän viimeisen Uraani-nimikkeen alaviitteet seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

LISÄYS A.9

VAROITUSLIPUKKEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET; VAROITUSLIPUKKEIDEN SELOSTUS; VAROITUSLIPUKKEET3900 (1) Lisätään ilmaisu "vähintään" ennen ilmaisua "100 x 100 mm".

Korvataan viittaus "reunanumero 2224 (6)" kolmannessa virkkeessä viittauksella "reunanumero 2224 (4)".

Korvataan ilmaisu "[ks. myös reunanumero 2224 (4)]" ilmaisulla "[ks. myös reunanumero 2224 (3)]",

(2) Muutetaan kohdan alku seuraavasti:

"Lipukkeen No. 11 tulee olla ..."

3902 Korvataan lipukkeen No. 10 teksti tekstillä "Varattu" ja poistetaan lipukkeen 12 teksti.

3903 Poistetaan ilmaisu "... 10 ja 12 ...".

VAROITUSLIPUKKEETPoistetaan lipukkeet No. 10 ja 12.

() Räjähteiden tunnusnumerot Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisun Suositus vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta mukaisesti [ks. reunanumero 2101, alaviite (¹)].

() Numeroiden 0015, 0016, ja 0303 osalta, vain esineet, jotka sisältävät yhtä tai useampaa luokan 8 kriteerien mukaista syövyttävää ainetta.

() YK:n suosituksissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods), kansainvälisiä vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevassa koodissa [International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code] sekä ICAO:n teknisissä ohjeissa vaarallisten aineiden turvallisesta ilmakuljetuksesta (ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) on kaasut jaoteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa mukaisesti seuraaviin kolmeen alaluokkaan:

Alaluokka 2.1: palavat kaasut (vastaa isolla F-kirjaimella merkittyjä ryhmiä);

Alaluokka 2.2: palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa isolla A- tai O-kirjaimella merkittyjä ryhmiä);

Alaluokka 2.3: myrkylliset kaasut [vastaa isolla T-kirjaimella merkittyjä ryhmiä (ts. T, TF, TC, TO, TFC ja TOC)].

() Komission direktiivi 94/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 1994, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta (EYVL L 23, 28.1.1994).

() Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 147, 9.6.1975).

() Neuvoston direktiivi 84/525/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, saumattomia teräskaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.1.1984).

() Neuvoston direktiivi 84/527/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, jäsenvaltioiden seostamattomasta teräksestä valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.11.1984).

() Neuvoston direktiivi 84/526/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, seostetusta ja seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.11.1984).

() Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä (EYVL L 220, 30.8.1993).

() Neuvoston direktiivi 84/526/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, seostetusta ja seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.11.1984).

() Teknisen nimen on oltava yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, aikakauslehdissä ja teksteissä käytetty nimi. Kaupallisia nimi ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Teknisen nimen sijasta saa käyttää yhtä seuraavista nimistä:

Kohdan 2°A 1078 kylmäainekaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2 seos F3;

Kohdan 2°F 1060 metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset, stabiloidut: seos P1, seos P2;

Kohdan 2°F 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.: seos A tai butaani, seos A0 tai butaani, seos A1, seos B, seos C tai propaani.

() Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, aikakauslehdissä ja teksteissä käytettyä nimiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

() ECE-sääntö N:o 34 (Yhdenmukaiset määräykset ajoneuvojen palovaaran ehkäisemistä koskevasta hyväksymisestä) (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhdenmukaisia hyväksymisehtoja ja hyväksymisten vastavuoroisuuden tunnustamisen ehtoja moottoriajoneuvoille, laitteille ja osille (Geneve, 20. maaliskuuta 1958).

() Neuvoston direktiivi 70/221/EEC, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970).

LIITTEEN B

LIITTEEN B SISÄLLYSLUETTELOLisätään osan I osaan 6:

"Poikkeukset 10 603Siirtymäkauden määräykset 10 604 et seq."

(OSA II)KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSETLiitteen suunnitelma10 000 (1) (c) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja".

Lisätään seuraava ilmaisu: " Lisäys B.4 vaarallisten aineiden tiekuljetuksia suorittavien kuljettajien koulutusta koskevat määräykset"

Lisätään seuraava ilmaisu: " Lisäys B.7 varoitusmerkintä kohotetussa lämpötilassa kuljetettaville aineille."

OSA I

KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

10 010 Muutetaan seuraavasti:

"Lukuun ottamatta reunanumeron 10 381 (1) (a) määräyksiä (jos sovellettavissa) tämän liitteen määräykset eivät koske kuljetuksia, jotka täyttävät liitteen A ... (loppu muuttumattomana)"

10 011 Muutetaan seuraavasti:

Lisätään luokan 1 "aineet"-sarakkeen ensimmäiselle riville (suurin sallittu kokonaismäärä 50 kg) seuraava ilmaisu:

"4° (YK-numerot 0081, 0082 ja 0241)".

Muutetaan luokan 1 "aineet"-sarakkeen toinen rivi (suurin sallittu kokonaismäärä 5 kg) seuraavasti:

"2°, 4° (muut YK-numerot kuin 0081, 0082 ja 0241), 8°, 11°, 24°".

Korvataan luokan 3 "aineet"-sarakkeessa ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

>TAULUKON PAIKKA>

Korvataan luokan 8 osalta "aineet"-sarakkeen otsikko seuraavasti "aineet ja esineet" (kolme kertaa).

Lisätään huomautus 3 seuraavasti:

"Huom: 3. Tämän reunanumeron ja sen taulukon soveltamisessa luokan 1 näytteisiin tulee noudattaa räjähteen aineluettelon kohtanumeroon sovellettavia määräyksiä, jotka vastaavat näytteiden luokitustunnusta."

Lisätään huomautus 4 seuraavasti:

"Huom: 4. Sellaisissa tapauksissa, joissa kuljetuksen suorittavat yksityishenkilöt, pelastuspalvelu tai yritykset sivutoimena päätoimintansa ohella, katso myös reunanumero 10 603."

10 013 Poistetaan reunanumero 10 013.

Määritelmät10 014 (1) Poistetaan seuraavat määritelmät:

"helposti särkyvä kolli"

"astiayhdistelmä tai säiliöyhdistelmä"

Muutetaan seuraavat määritelmät:

Muutetaan ensimmäinen virke "kontin" määritelmässä seuraavasti:

"termi 'kontti' tarkoittaa kuljetusvälinettä (nostettavaa kuormatilaa tai muuta vastaavaa rakennetta)",

Korvataan "säiliökontin" määritelmä seuraavalla määritelmällä:

"Termi 'säiliökontti' tarkoittaa kuljetusvälinettä (mukaan luettuna säiliövaihtokorit), joka on edellä esitetyn kontin määritelmän mukainen ja joka on suunniteltu nesteiden ja kaasujen sekä jauhemaisten ja rakeisten kiinteiden aineiden kuljetukseen ja jonka tilavuus on yli 0,45 m³. Luokan 2 aineille tarkoitettujen säiliökonttien tilavuus on yli 1 000 l;"

Korvataan termin "monisäiliöajoneuvo" määritelmä seuraavalla määritelmällä:

"termi 'monisäiliöajoneuvo' tarkoittaa ajoneuvoa, joka koostuu:

useista reunanumerossa 2211 (1) määritellyistä pulloista; tai

useista reunanumerouseista 2211 (2) määritellyistä putkiastioista; tai

useista reunanumerossa 2211 (3) määritellyistä paineastioista; tai

useista reunanumerossa 2211 (5) määritellyistä pullopaketeista; tai

useista tässä lisäyksessä määritellyistä säiliöistä;

kokoojaputkistolla toisiinsa yhdistettyinä, kiinteästi kehikkoon asennettuina ja kiinnitettyinä kiinteästi kuljetusyksikköön."

Korvataan termien "irrotettava säiliö" ja "säiliö" määritelmissä ilmaisu "astiayhdistelmä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvon säiliö".

(2) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmille" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvon säiliöille".

10 015 (1) (b) Muutetaan seuraavasti:

"(b) puristettujen kaasuseosten osalta: kun täyttö tapahtuu paineen perusteella, tilavuusprosenttia laskettuna kaasuseoksen kokonaistilavuudesta, tai kun täyttö tapahtuu massan perusteella, massaprosenttia laskettuna seoksen kokonaismassasta;

nesteytettyjen ja paineenalaisena liuotettujen kaasuseosten osalta: massaprosenttia laskettuna seoksen kokonaismassasta."

10 118 (2) Korvataan ilmaisu "aineita" ilmaisulla "aineita ja esineitä".

(3) Lisätään seuraava alakohta:

"Kuitenkin kuljetettaessa suurkontteja ajoneuvoissa, joiden kuormalava täyttää näiden määräysten eristys- ja lämmöneristysvaatimukset, ei niiden tarvitse täyttää sanottuja vaatimuksia."

(5) Lisätään uusi kohta (5) seuraavasti:

"Suurkontteja ja säiliökontteja, jotka ovat kansainvälisessä sopimuksessa turvallisista konteista (1972 International Convention for Safe Containers) (CSC, 1972) (¹) muutoksineen tai UIC lehdessä (²) 590 (muutettu 1.1.89) ja 592-1 592-4 (muutettu 1.1.94) annetun "kontin" määritelmän mukaisia, ei saa käyttää vaarallisten aineiden kuljetukseen, ellei suurkontti tai säiliökontin kehikko ole CSC:n tai UIC lehden 590 ja 592-1 592-4 määräysten mukaisia."

Lisätään seuraavat alaviitteet:

"(²) Julkaissut Kansainvälinen merenkulkujärjestö, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR.

(³) UIC-lehtiset on julkaissut Kansainvälinen rautatieliitto (Union internationale des chemins de fer), Service Publications 16, rue Jean Rey F 75015 Paris."

(6) Lisätään uusi kohta (6) seuraavasti:

"Suurkonttia voidaan käyttää kuljetuksessa ainoastaan, mikäli se on rakenteellisesti käyttökelpoinen.

'Rakenteellisesti käyttökelpoinen' tarkoittaa, että kontin rakenneosissa, kuten ylä- ja alasivukiskoissa, oven ylä- ja alapalkissa, lattian ristituissa, nurkkapalkeissa ja kulmakiinnikkeissä (kontissa) ei ole suuria vikoja. 'Suuria vikoja' ovat yli 19 mm:n syvyiset ja minkä tahansa pituiset kolhut tai vääntymät rakenneosissa; halkeamat tai murtumat rakenneosissa; enemmän kuin yksi liitos tai sopimaton liitos (esim. limittäin oleva liitos) ylä- tai alapäätykiskoissa tai oven yläpalkissa tai yli kaksi liitosta missään ylä- tai alasivukiskoissa tai yhtään liitosta oven alapalkissa tai kulmapalkeissa; oven saranat ja heloitukset, jotka ovat juuttuneet, vääntyneet, rikki, puuttuvat tai eivät muutoin ole toimintakuntoisia; tiivisteet tai sinetit, jotka eivät sulkeudu tiiviisti; mikä tahansa sellainen vääristymä ulkomuodossa, joka estää kontin käsittelyn käsittelylaitteilla, paikalleen asettamisen ja sitomisen alustalle tai ajoneuvoon.

Lisäksi kontin missään osassa ei saa olla heikentymiä, kuten ruostunutta metallia sivuseinämissä tai purkautunutta lasikuitua riippumatta siitä, mitä rakenneainetta on käytetty. Normaalia kulumista, mukaan luettuina hapettuminen (ruostuminen), vähäiset lommot ja naarmut ja muut vahingot, jotka eivät vaikuta käyttökelpoisuuteen tai säätiiviyteen saa kuitenkin esiintyä.

Kontti on myös tarkistettava ennen kuormausta sen varmistamiseksi, ettei siellä ole jäämiä edellisestä kuormasta ja ettei sisäpuolen lattiassa ja seinissä ole ulkonevia osia."

10 121 (1) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmissä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoissa".

Osa 2 Kuljetusvälinettä ja sen varusteita koskevat erityismääräyksetMuutetaan reunanumeron 10 220 otsikko seuraavasti:

"Säiliöajoneuvot (kiinteät säiliöt), monisäiliöajoneuvot ja vaarallisia aineita irrotettavissa säiliöissä tai yli 3 000 litran tilavuisissa säiliökonteissa kuljettavat ajoneuvot"

Korvataan huomautuksessa (a) reunanumeron 10 220 yläpuolella ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja" ja ilmaisu "astiayhdistelmien" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvojen".

10 220 (1) Huom. 2 Lisätään tekstin loppuun seuraava ilmaisu: "ja reunanumero 212 127 (4) ja (5)".

(2) Korvataan viittaus "reunanumeron 2200 (3)" viittauksella "reunanumeron 2200 (5) ja (7)".

Jarrut10 221 (1) Korvataan kohdan (1) alku seuraavalla tekstillä:

"Moottoriajoneuvot (kuorma-auto ja konttialusta), joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 16 tonnia ja perävaunut (ts. täysperävaunut, puoliperävaunut ja keskiakseliperävaunut), joiden suurin sallittu kokonaismassa ylittää 10 tonnia, ja jotka muodostavat seuraavat kuljetusyksikön tyypit: ..."

Lisätään uudeksi toiseksi kohdaksi seuraava teksti: "yli 1 000 litran tilavuiset monisäiliöajoneuvot".

Lisätään kohdan loppuun:

"Tätä määräystä sovelletaan myös sellaisiin moottoriajoneuvoihin, jotka on hyväksytty vetämään perävaunua, jonka suurin sallittu kokonaismassa ylittää edellä mainitun 10 tonnia ja joka on rekisteröity ensimmäisen kerran 30. kesäkuuta 1995 jälkeen."

Poistetaan alaviite (¹).

(2) Korvataan ensimmäisen virkkeen teksti "johon sisältyy moottoriajoneuvo ja/tai perävaunu" tekstillä "johon sisältyy moottoriajoneuvo, johon on tai ei ole kytketty perävaunua".

(4) Lisätään uusi kohta (4) seuraavasti:

"(4) Jokainen ajoneuvo (moottoriajoneuvo tai perävaunu), joka muodostaa sellaisen kuljetusyksikön, jota ei ole yksilöity edellä kohdassa (1) ja joka on rekisteröity ensimmäisen kerran 30. kesäkuuta 1997 jälkeen, on täytettävä kaikki ECE-säännön No. 13 (¹) asiaankuuluvat tekniset vaatimukset sellaisina, kun ne ovat viimeiseksi muutettuina ajoneuvon hyväksymisajankohtana."

Lisätään uusi alaviite:

"(¹) ECE-säännön No. 13 (Yhdenmukaiset määräykset M, N ja O luokkiin kuuluvien ajoneuvojen jarrujen hyväksymisestä), (sen viimeisimmässä muutetussa muodossa) on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhdenmukaisten teknisten määräysten hyväksymistä pyörillä kulkeville ajoneuvoille, laitteille ja osille, jotka asetetaan pyörillä kulkevaan ajoneuvoon ja/tai joita voidaan käyttää niissä ja näiden määräysten perusteella annettujen hyväksymisten vastavuoroisuuden tunnustamisen ehtoja (1958 sopimus, muutettuna). Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa vastaavia direktiivin 71/320/EEC säännöksiä (alun perin julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 202, 6. 9. 1971) edellyttäen, että ne on muutettu ajoneuvon hyväksymisajankohtana viimeisimmän muutetun ECE-säännön No. 13 mukaisesti."

(5) Lisätään uusi kohta:

"(5) Ajoneuvon valmistajan on annettava varmennus siitä, että hidastinjärjestelmä on hyväksytty reunanumeron 220 522 mukaiseksi. Tämä varmennus on esitettävä ensimmäisessä, reunanumerossa 10 282 (1) mainitussa, teknisessä tarkastuksessa."

10 240 (4) Poistetaan reunanumeron 10 240 kohta (4).

10 251 Poistetaan ensimmäisestä virkkeestä ilmaisu "ja 10 283" ja lisätään "(lukuun ottamatta reunanumeron 11 204 mukaisia tyypin II kuljetusyksiköitä)" virkkeen loppuun.

(a) Muutetaan seuraavasti:

"Kiinteitä säiliöitä, irrotettavia säiliöitä tai yli 3 000 litran tilavuisia säiliökontteja tai yli 1 000 litran tilavuisia monisäiliöajoneuvoja kuljettavat kuljetusyksiköt, jos kuljetettavana olevan aineen..."

Korvataan viittaus "reunanumeron 2200 (3)" viittauksella "reunanumeron 2200 (5) ja (6)".

Lisätään seuraava huomautus reunanumeron loppuun:

"Huom: Siirtymäkauden määräyksien osalta katso myös reunanumero 10 605."

10 260 (d) Poistetaan virkkeen lopusta piste ja lisätään seuraava teksti:

"..., erityisesti:

(i) kuljettajan suojelemiseksi:

varoitusliivi;

sopiva silmäsuojain;

sopiva hengityssuojain, kun kuljetetaan myrkyllisiä aineita;

sopivat käsineet;

sopivat suojajalkineet (esim. saappaat);

perus vartalon suojain (esim. esiliina);

yksi taskulamppu (ks. myös reunanumero 10 353);

vedellä täytetty silmänhuuhtelupullo;

(ii) yleisön suojelemiseksi:

neljä heijastavaa itsestään seisovaa varoitusmerkkiä (esim. keiloja, kolmioita);

(iii) ympäristön suojelemiseksi:

kuljetettavaa ainetta kestävä peite viemäreitä ja laskuojia varten;

sopiva lapio;

harja;

sopivaa imeytysainetta;

sopiva keräilyastia (vain pieniä määriä varten)."

10 281 Poistetaan viittaus reunanumeroon 10 283.

10 282 (1) Muutetaan kohdan alku seuraavasti:

"Yli 1 000 litran tilavuiset säiliöajoneuvot, irrotettavia säiliöitä kuljettavat ajoneuvot, monisäiliöajoneuvot, yli 3 000 litran tilavuisten säiliökonttien kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, ja jos jäljempänä..."

Lisätään ilmaisu "vuosittain" ilmaisun "teknisesti tarkastettava" eteen.

Lisätään ilmaisun "määräykset" eteen ilmaisu "asiaankuuluvat".

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Siirtymäkauden määräyksien osalta katso reunanumero 10 605."

(4) Muutetaan seuraavasti:

"Hyväksymistodistuksen voimassaoloaika kuluu umpeen enintään vuosi sen jälkeen, kun ajoneuvolle on suoritettu teknillinen tarkastus ennen todistuksen myöntämistä. Seuraava hyväksymisajankohta riippuu kuitenkin viimeisestä nimellisestä umpeutumispäivästä, jos katsastus on suoritettu kuukauden kuluessa ennen tai jälkeen mainitun päivän. Kuitenkaan...(loppu pysyy muuttumattomana)."

10 283 Poistetaan reunanumero 10 283.

10 315 Muutetaan seuraavasti:

"(1) Vaarallisia aineita kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä kuljettavien ajoneuvojen kuljettajilla, kokonaistilavuudeltaan yli 1 000 litran monisäiliöajoneuvojen kuljettajilla sekä vaarallisia aineita kuljetusyksikköä kohti yksittäistilavuudeltaan yli 3 000 litran säiliökonteissa kuljettavien ajoneuvojen kuljettajilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen tai tämän hyväksymän yhteisön myöntämä todistus siitä, että he ovat osallistuneet vaarallisten aineiden säiliökuljetuksen erityisvaatimuksia käsittelevälle kurssille sekä läpäisseet kokeen.

(2) Muiden kuin 1 kohdassa mainittujen, vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen, joiden sallittu enimmäismassa ylittää 3 500 kg, kuljettajilla sekä, jos tämän liitteen II osan määräyksissä niin vaaditaan, muiden ajoneuvojen kuljettajilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen tai tämän hyväksymän yhteisön myöntämä todistus siitä, että he ovat osallistuneet vaarallisten aineiden muiden kuin säiliökuljetuksen erityisvaatimuksia käsittelevälle kurssille sekä läpäisseet kokeen.

(3) Toimivaltaisen viranomaisen tai tämän hyväksymän yhteisön hänen todistukseensa joka viides vuosi tekemillä merkinnöillä ajoneuvon kuljettaja pystyy osoittamaan, että hän on todistuksen voimassaolon päättymistä edeltävänä vuotena suorittanut täydennyskurssin ja läpäissyt vastaavat kokeet. Uusi voimassaoloaika alkaa todistuksen viimeisenä voimassaolopäivänä.

(4) Edellä 1 ja 2 kohdassa eriteltyjen ajoneuvojen kuljettajien on suoritettava peruskurssi. Koulutus annetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä kurssimuodossa. Koulutuksen päätarkoituksena on tehdä kuljettajat tietoisiksi vaarallisten aineiden kuljetuksen vaaroista ja antaa heille välttämättömät perustiedot onnettomuusmahdollisuuden minimoimiseksi sekä antaa perustiedot onnettomuustilanteessa välttämättömien toimenpiteiden toteuttamisesta heidän oman turvallisuutensa, yleisön ja ympäristön turvallisuuden takaamiseksi ja onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi. Tämä henkilökohtaista käytännön harjoittelua sisältävä koulutus toimii koulutuksen perustana kaikkien luokkien kuljettajille, ja siihen on sisällyttävä ainakin lisäyksen B4 reunanumerossa 240 102 mainitut asiat.

(5) Edellä 1 kohdassa eriteltyjen ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava säiliökuljetuksen erikoiskurssille, johon on sisällyttävä ainakin lisäyksen B4 reunanumerossa 240 103 mainitut asiat.

(6) Luokan 1 tai luokan 7 vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava näiden luokkien erityisvaatimukset (katso reunanumerot 11 315 ja 71 315) kattaville erikoiskursseille.

(7) Alkukoulutus-, peruskoulutuksen täydennys- ja erikoiskoulutuksen alku- tai täydennyskursseja voidaan järjestää yhtenäisesti toteutettujen laajojen kurssienmuodossa samassa koulutustilaisuudessa ja saman kouluttavan yhteisön toimesta.

(8) Alkukoulutuskurssien, täydennyskurssien, käytännön harjoittelun, kokeiden ja toimivaltaisten viranomaisten roolin on oltava yhdenmukaiset lisäyksen B4 ehtojen kanssa.

(9) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä kaikki tämän reunanumeron vaatimuksia vastaavat ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai tämän hyväksymän yhteisön myöntämät lisäyksessä B6 annetun mallin mukaiset koulutustodistukset niiden voimassaoloaikana.

(10) Todistus kirjoitetaan todistuksen myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen tai tämän hyväksymän myöntävän yhteisön maan kielellä tai yhdellä sen kielistä, ja mikäli tämä kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, ellei mahdollisissa asianomaisten maiden välillä olevissa kuljetussopimuksissa toisin määrätä."

10 321 Poistetaan ensimmäisestä virkkeestä ilmaisu "erillään ulkona olevalle".

10 353 (2) Korvataan viittaus "reunanumero 2200 (3)" viittauksella "reunanumero 2200 (5) ja (7)".

10 378 (1) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmät" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvot".

10 381 (1) (a) Lisätään alakohdan loppuun seuraava teksti: "ja tarvittaessa reunanumerossa 2008 määritelty kontin pakkaustodistus".

(2) (a) Poistetaan viittaus reunanumeroon 10 283.

Kirjalliset turvallisuusohjeet10 385 Korvataan reunanumeron 10 385 otsikko ja teksti seuraavasti:

"Kirjalliset turvallisuusohjeet kuljettajalle(1) Onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on kuljettajalla oltava kirjalliset turvallisuusohjeet, joissa lyhyesti ilmoitetaan jokaisesta kuljetettavasta vaarallisesta aineesta tai esineestä tai jokaisesta vaarallisesta tavararyhmästä, jolla on samat vaaraominaisuudet kuin kuljetettavalla aineella tai esineellä:

(a) aineen tai esineen tai tavararyhmän nimi, luokka ja tunnusnumero tai tavararyhmälle niiden aineiden tunnusnumerot, joille nämä ohjeet on tarkoitettu tai soveltuvat;

(b) kuljetettavan vaarallisen aineen aiheuttaman vaaran laatu sekä kuljettajalle tarkoitetut toimenpiteet ja henkilökohtainen suojautuminen;

(c) välittömät toimenpiteet, joihin kuljettajan on ryhdyttävä onnettomuuden sattuessa.

(2) Lähettäjän on toimitettava nämä ohjeet sellaisella kielellä, jota vaarallisten aineiden kuljettaja(t) pystyy(-vät) lukemaan ja ymmärtämään edellyttäen, että tämä kieli on jonkun jäsenvaltion virallinen kieli. Lähettäjä on vastuussa ohjeiden sisällöstä.

(3) Nämä ohjeet on pidettävä ajoneuvon ohjaamossa.

(4) Tämän reunanumeron mukaiset kirjalliset ohjeet, jotka eivät koske ajoneuvossa kuljetettavana olevia aineita, on pidettävä erillään kuormaa koskevista asiakirjoista siten, että sekaantumisen mahdollisuutta ei ole.

(5) Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon kuljettaja ymmärtää nämä ohjeet ja osaa toimia niiden mukaisesti.

(6) Yhteenkuormattaessa tavaroita, jotka sisältävät pakattuja vaarallisia aineita, mukaan lukien vaarallisia aineita, jotka kuuluvat eri aineryhmiin mutta joilla on samat vaaraominaisuudet, voidaan kirjalliset ohjeet rajoittaa yhteen ohjeeseen yhtä vaarallisten aineiden luokkaa kohti ajoneuvossa kuljetettavina olevista vaarallisista aineista. Sellaisissa tapauksissa ei näissä ohjeissa tarvitse mainita aineiden nimiä tai tunnusnumeroita.

(7) Nämä ohjeet on laadittava seuraavaan muotoon:

KUORMA Aineen tai esineen rahtikirjaan merkittävä nimi, luokka ja tunnusnumero tai samanlaiset vaaraominaisuudet omaavan aineryhmän nimi, luokka ja tunnusnumero tai aineryhmälle, niiden aineiden tunnusnumerot, joille ohjeet on tarkoitettu ja joille ne soveltuvat.

Kuvauksen on rajoituttava esim. aineen fyysiseen olomuotoon lisättynä merkinnällä värillinen tai väritön ja mainintaan mahdollisesta hajusta, joka auttaa huomaamaan vuodot ja läikkymisen.

VAARAN LAATULyhyt luettelo vaaroista:

Pääasiallinen vaara Muut vaarat mukaan lukien mahdolliset jälkivaikutukset ja ympäristöuhat Aineen käyttäytyminen sen joutuessa kosketuksiin tulen kanssa tai kuumentuessa (hajoaminen, räjähtäminen, myrkyllisten kaasujen muodostuminen, ...).

HENKILÖKOHTAINEN PERUSSUOJAUSMaininta kuljettajalle tarkoitetusta henkilökohtaisesta perussuojauksesta ottaen huomioon reunanumeroiden 10 260, 11 260, 21 260, 43 260 ja 71 260 määräysten mukaan kuljetettavien aineiden luokitusten mukaisesti.

KULJETTAJAN VÄLITTÖMIÄ TOIMENPITEITÄ Ilmoita poliisille ja palokunnalle Sammuta moottori Avotuli kielletty, tupakointi kielletty Merkitse tiet ja varoita muita tien käyttäjiä Estä yleisön pääsy vaara-alueelle Pysyttele tuulen yläpuolellaVUOTOEdellytetään, että kuljettajille on annettu ohjeet ja koulutus toimenpiteistä vähäisissä vuoto- tai läikkymistapauksissa aineen leviämisen estämiseksi. Toimenpiteet on voitava suorittaa ilman henkilöön kohdistuvaa vaaraa.

Tässä on oltava sopivat ohjeet kuten myös luettelo niistä reunanumeroiden 10 260, 11 260, 21 260, 43 260 ja 71 260 määräysten mukaisista kuljetettavan tavaran luokan mukaan määräytyvistä välineistä (esim. sanko, lapio, ...), joiden on oltava ajoneuvossa vähäisten vuoto- ja läikkymistapausten varalta.

TULIPALOKuljettajaa tulisi koulutuksen aikana opastaa toimimaan ajoneuvossa sattuvien vähäisten tulipalojen varalta. Heidän ei tule yrittää sammuttaa kuormaa koskevia paloja.

Mikäli aineet reagoivat vaarallisesti veden kanssa, on siitä mainittava tässä.

ENSIAPUOhjeita kuljettajalle siinä tapauksessa, että hän on ollut kosketuksissa kuljetettavan aineen (kuljetettavien aineiden) kanssa.

LISÄTIETOJA"

10 400 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"10 400 (1) Ajoneuvon ja sen kuljettajan on kuormaus- ja purkamispaikalle saapuessaan noudatettava annettuja ohjeita (erityisesti niitä, jotka koskevat turvallisuutta, puhtautta ja ajoneuvon kuormauksessa ja purkamisessa käytettävän laitteiston tyydyttävää toimintaa).

(2) Kuormausta ei tule suorittaa, mikäli asiakirjojen tarkistus tai ajoneuvon ja sen laitteiden silmämääräinen tarkastus osoittavat, että ajoneuvo tai kuljettaja eivät täytä annettuja ohjeita.

(3) Purkamista ei tule suorittaa, mikäli yllämainitut tarkastukset paljastavat puutteita, jotka voivat vaarantaa purkamisen turvallisuuden."

10 410 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"Ravintoaineiden, muiden kulutustavaroiden ja eläinrehun käsittelyssä huomioon otettavat varotoimenpiteet10 410 Kolleja, mukaan lukien suurpakkaukset (IBC) ja puhdistamattomia, tyhjiä pakkauksia, mukaan lukien puhdistamattomat, tyhjät suurpakkaukset (IBC), joissa on mallien No. 6.1 tai 6.2 lipukkeet tai luokan 9 mukaiset lipukkeet ja jotka sisältävät luokan 9 kohtien 1°, 2° (b), 3° tai 13° (b) aineita, ei saa pinota päällekkäin tai kuormata välittömään läheisyyteen sellaisten kollien kanssa, joiden tiedetään sisältävän ruokatavaroita, muita kulutustavaroita tai eläinrehua. Tämä koskee ajoneuvoja, kuormaus- ja purkamispaikkoja sekä siirtokuormauspaikkoja.

Jos tällaisia kolleja, joissa on edellä sanotut lipukkeet, kuormataan ruokatavaroita, muita kulutustavaroita tai eläinrehua sisältävien pakkausten välittömään läheisyyteen, on ne erotettava toisistaan seuraavasti:

(a) yhtenäisillä väliseinillä, joiden tulee olla yhtä korkeita kuin edellä sanotuilla lipukkeilla merkittyjen kollien, tai(b) sellaisilla kolleilla, joissa ei ole mallien no. 6.1, 6.2 tai 9 mukaisia lipukkeita tai kolleilla, joissa on lipuke no 9 mutta, jotka eivät sisällä luokan 9 kohtien 1°, 2°, 3° tai 13° aineita tai esineitä, tai(c) vähintään 0,8 m:n levyisellä tyhjällä tilalla, paitsi jos edellä sanotuilla lipukkeilla merkityt kollit on varustettu lisäpäällyksellä tai ne on kokonaan peitetty (esim. kuormapeitteellä, vanerilla tai muulla tavoin)."

10 414 (3) Poistetaan kohta (3). Numeroidaan uudelleen kohta (4) kohdaksi (3).

Muutetaan osan 5 otsikko seuraavasti:

"Ajoneuvojen ja konttien käyttöä koskevat erityismääräykset"

10 500 (1) Lisätään ilmaisu "Vaarallisia tavaroita kuljettavan" ilmaisun "kuljetusyksikön" eteen.

(7) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja".

(9) Korvataan ilmaisu "aineita" ilmaisulla "tavaroita" (kahdesti).

Lisätään ilmaisun "konttiin" jälkeen ilmaisu "molemmille sivuille ja kumpaankin päätyyn".

Muutetaan viimeinen virke seuraavasti:

"Kuitenkaan lipuketta no. 11 ei tarvitse kiinnittää."

Lisätään seuraava Huom. reunanumeron 10 500 alkuun:

"Huom: Konttien ja säiliökonttien merkinnästä ja lipukkeista silloin, kun kuljetusta edeltää tai seuraa merikuljetus, ks. myös reunanumero 2007."

(10), (12) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmät" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvot".

Muut määräykset10 599 Korvataan teksti seuraavalla tekstillä:

"(1) Jäljempänä kohdan (2) määräysten mukaisesti, voi jäsenvaltio soveltaa vaarallisten aineiden kansainvälistä tiekuljetusta harjoittaviin ajoneuvoihin alueellaan tiettyjä lisämääräyksiä, jotka eivät sisälly tämän liitteen tähän osaan tai osaan II edellyttäen, että nämä määräykset eivät ole ristiriidassa sopimuksen artiklan 2 kohdan 2 kanssa ja että ne sisältyvät jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön ja koskevat samalla tavoin vaarallisten aineiden kansallista tiekuljetusta harjoittavia ajoneuvoja jäsenvaltion alueella.

(2) Edellä kohdan (1) soveltamisalueeseen kuuluvat lisämääräykset ovat seuraavat:

(a) ylimääräiset turvallisuusvaatimukset tai rajoitukset ajoneuvoille, jotka käyttävät tiettyjä tierakenteita kuten siltoja tai tunneleita, ajoneuvoille, jotka käyttävät yhdistettyjä kuljetusmuotoja kuten lauttoja tai junia tai ajoneuvoille, jotka saapuvat satamiin tai muihin kuljetusterminaaleihin tai lähtevät niistä;

(b) vaatimukset ajoneuvoille käyttää määrättyjä reittejä, jotta vältetään liike- tai asuinalueita, ympäristöllisesti arkoja alueita, teollisuusalueita, joilla on vaarallisia laitoksia tai teitä, joissa on vakavia fyysisiä vaaroja;

(c) vaatimukset hätätilanteiden varalle koskien vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen reittejä tai pysäköintiä äärimmäisissä sääoloissa, maanjäristyksen sattuessa, onnettomuustapauksissa, teollisuuden toimenpiteen, kansallisten levottomuuksien tai sotilaallisten vihollisuuksien aikana;

(d) vaarallisten aineiden liikenteen rajoitukset määrättyinä viikonpäivinä tai määrättyinä päivinä vuodessa.

(3) Jäsenvaltion, joka soveltaa edellä olevan kohdan 2 (a) ja (d) soveltamisalueeseen kuuluvia lisämääräyksiä alueellaan, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava Euroopan komission sihteeristön toimivaltaiselle elimelle lisämääräyksistä. Tämän elimen on saatettava ne jäsenvaltioiden tietoon."

Osa 6 Siirtymäkauden määräykset, poikkeukset ja tiettyjä valtioita koskevat määräykset10 602 Lisätään seuraava virke olemassa olevan tekstin toisen virkkeen jälkeen"Määräaikaiset poikkeukset, jotka on hyväksytty ennen 1 tammikuuta 1995, eivät ole voimassa 31 joulukuuta 1998 jälkeen, ellei niitä uusita."

10 603 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"Poikkeukset10 603 Tämän liitteen määräyksiä ei sovelleta:

(a) yksityisten ihmisten suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai vapaa-ajan tai urheiluharrastuksiin;

(b) sellaisten koneiden tai laitteiden, joita ei ole yksilöity liitteessä A ja joiden koneisto tai käyttölaitteisto sattuu sisältämään vaarallisia aineita, kuljetuksiin;

(c) kuljetuksiin, joita hoitavat yritykset, joiden päätoimintana on muu kuin vaarallisten aineiden kuljetus kuten tavaran toimituksia rakennus- tai teollisuusalueille tai tutkimus-, korjaus- ja huoltotoiminnan yhteydessä tapahtuviin kuljetuksiin, jotka eivät ole suuruudeltaan yli 450 l pakkausta kohti ja joiden kokonaismäärä on enintään reunanumeron 10 011 määräysten mukainen.

Kuitenkin sellaisten yritysten suorittamat kuljetukset, jotka liittyvät niiden hankintoihin tai ulkoiseen tai sisäiseen jakeluun, eivät kuulu tämän poikkeuksen soveltamisalaan.

(d) kuljetuksiin, jotka suorittaa pelastuspalvelu tai jotka suoritetaan sen valvonnan alaisena (erityisesti ajoneuvon rikkoutuessa) kuljetettaessa onnettomuudessa mukana olleita tai rikkoutuneita ajoneuvoja, joissa on vaarallisia aineita.

(e) hätäkuljetuksia, joiden tarkoituksena on pelastaa ihmishenkiä tai suojella ympäristöä edellyttäen, että on tehty kaikki toimenpiteet sellaisen kuljetuksen turvalliseksi suorittamiseksi."

10 604 Lisätään uusi reunanumero 10 604 ja uusi otsikko seuraavasti:

"Siirtymäkauden määräykset10 604 Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita ja esineitä voidaan kuljettaa 30 kesäkuuta 1997 saakka 31 joulukuuta 1996 saakka voimassa olevan tämän liitteen määräysten mukaan. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä "Kuljetus ennen 1 tammikuuta 1997 voimassa olleiden ADR-määräysten mukaisesti".

10 605 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"10 605 Yli 3 000 litran tilavuisien säiliökonttien kuljettamiseen tarkoitettujen kuljetusyksiköiden, jotka on rekisteröity ensimmäisen kerran ennen 1. heinäkuuta 1997 ja jotka eivät täytä reunanumeroiden 10 251 ja 10 282 määräyksiä, käyttöä voidaan jatkaa 31. joulukuuta 2004 asti.

Näihin kuljetusyksiköihin sovelletaan tuohon päivämäärään saakka 31 joulukuuta 1996 saakka voimassa olleita reunanumeron 10 283 määräyksiä."

10 606 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"10 606 Reunanumeroiden 10 260 ja 10 385 määräyksiä, jotka olivat voimassa 31 joulukuuta 1996 saakka, voidaan käyttää 31 joulukuuta 1998 saakka 1 tammikuuta 1997 voimaan tulleiden määräysten sijaan."

OSA II

LUOKKIEN 1 9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

LUOKKA 1 RÄJÄHTEET

11 118 Lisätään seuraava virke:

"Kuitenkaan pienkonttien, joita kuljetetaan ajoneuvossa, jonka kuormalava täyttää vaaditut eristys- ja lämpöeristysominaisuudet, ei tarvitse täyttää sanottuja vaatimuksia."

11 204 (3) (a) Lisätään viimeisen virkkeen loppuun:

"; tai korin rakenteen tulee olla sellainen, että se varmistaa, ettei liekki pääse tunkeutumaan seinämän läpi eikä sisäseinämäpinnan minkään kohdan lämpötola ylitä 120 °C 15 minuutin kuluessa sellaisen palon syttymisestä, joka todennäköisesti on aiheutunut ajoneuvon toiminnasta."

11 205 Lisätään uusi kohta (3) seuraavasti:

"(3) Jos luokan 1 räjähteitä kuljetetaan tyypin III kuljetusyksikön edellyttämiä määriä kontissa satama-alueelle tai satama-alueelta, rautatieterminaaliin tai rautatieterminaalista tai lentokentälle tai lentokentältä osana useampaa kuljetusmuotoa koskevaa kuljetusta, tyypin II kuljetusyksikköä saa käyttää edellyttäen, että kuljetettava kontti täyttää IMDG-koodin, RID:n tai ICAO-TI:n soveltuvat määräykset."

11 211 Poistetaan reunanumero 11 211.

11 260 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"Muut varusteet11 260 (1) Reunanumerossa 10260 (d) iii) mainittuja varusteita ei tarvitse olla.

(2) Reunanumerossa 10260 (d) i) mainittuja varusteita ei tarvitse olla, lukuunottamatta:

kahta varoitusliiviä kahta taskulamppua."

11 282 Muutetaan seuraavasti:

"Reunanumeron 10 282 määräykset koskevat tyyppiin II ja III kuuluvia kuljetusyksikköjä."

11 315 Muutetaan seuraavasti:

"(1) Ajoneuvon sallitusta enimmäispainosta riippumatta reunanumeron 10 315 vaatimukset koskevat luokan 1 aineita tai esineitä kuljettavien ajoneuvojen kuljettajia.

(2) Luokan 1 aineita tai esineitä kuljettavien ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava erikoiskurssille, johon on sisällyttävä ainakin lisäyksen B4 reunanumerossa 240 104 mainitut asiat.

(3) Jos jäsenvaltiossa sovellettavien sopimusten perusteella kuljettaja on käynyt hyväksytyn vastaavan koulutuksen toisen järjestelmän alaisena tai toista tarkoitusta varten 2 kohdassa mainituissa asioissa, erikoiskurssista voidaan luopua osittain tai kokonaan."

11 401 Muutetaan otsikon 1.1. alla oleva taulukko seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

11 403 (1) Lisätään pystysuora sarake ja vaakasuora rivi "A" ja lisätään "x" sarakkeen ja rivin leikkauskohtaan.

Numeroidaan uudelleen nykyinen alaviite (¹) alaviitteeksi (4) ja muutetaan viittaus "(¹)" rivin L ja sarakkeen L leikkauskohdassa viittaukseksi "(4)".

Lisätään taulukossa rivin B ja sarakkeen D leikkauskohtaan ja rivin D ja sarakkeen B leikkauskohtaan viittaus seuraavaan uuteen alaviitteeseen (¹).

Lisätään uusi alaviite (¹) taulukkoon seuraavasti:

"(¹) Kollit, jotka sisältävät yhteensopivuusryhmän B esineitä ja välineitä ja yhteensopivuusryhmän D esineitä ja välineitä, saa kuormata yhdessä samaan ajoneuvoon edellyttäen, että ne kuljetetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän rakenteen omaavissa erillisissä konteissa/osastoissa siten, ettei yhteensopivuusryhmän B esineet ja välineet aiheuta räjähdysvaaraa yhteensopivuusryhmän B aineisiin ja välineisiin."

(2) Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

11 410 Poistetaan reunanumero 11 410.

11 500 (3) Lisätään ilmaisu "01°, tunnusnumero 0224" ennen ilmaisua "4°, tunnusnumerot 0076 ja 0143".

Lisätään uusi kohta (6) seuraavasti:

"(6) Jos ajoneuvon koko ja rakenne on sellainen, ettei siinä ole riittävästi tilaa kiinnittää kohdissa (1) (4) määrättyjä lipukkeita, saa lipukkeiden kokoa pienentää sivunpituuteen 100 mm."

Korvataan reunanumerot 21 000 to 30 999 seuraavasti:

LUOKKA 2 KAASUT

Yleistä(Sovelletaan vain osan I yleisiä määräyksiä)21 000-21 099OSA 1KULJETUSTAPA21 100-21 117Kuljettaminen kontissa21 118 Kohdassa 3° mainittuja kaasuja sisältävien kollien kuljettaminen pienkonteissa on kielletty.

21 119-21 199OSA 2KULJETUSVÄLINETTÄ JA SEN VARUSTEITA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET21 200-21 211Tuuletus21 212 Kuljetettaessa kohtien 1°, 2° tai 3° kaasuja tai kohdan 4°F 1001 liuotettua asetyleenia, sisältäviä kolleja umpinaisessa ajoneuvossa tulee ajoneuvon kuormatilan olla riittävästi tuulettuva.

21 213-21 259Muut varusteet21 260 (1) Kuljetettaessa kaasuja ja esineitä, jotka aineluettelossa on merkitty kirjaimilla T, TO, TF, TC, TFC, TOC tulee ajoneuvon miehistöllä olla kaasunaamarit, joiden avulla he voivat hätätilanteessa päästä turvaan ilman vaarallisten haihtumien vaikutusta.

(2) Reunanumerossa 10 260 (d) iii) mainitut varusteet eivät ole välttämättömiä.

21 261-21 299OSA 3YLEISET TOIMINTAOHJEET21 300-21 320Ajoneuvon valvonta21 321 Reunanumerossa 10 21 olevia määräyksiä on sovellettava kuljetettaessa alla lueteltuja aineita yli jäljempänä ilmoitettuja määriä:

Kohdan 1° aineet lukuunottamatta kohtien 1° A, 1° O ja 1° F aineita, kohdan 2° aineet lukuunottamatta kohtien 2° A, 2° O ja 2° F aineita, sekä kohdan 3° F aineet: 1 000 kg.

Kohtien 2° F, 3° A ja 3° O aineet: 10 000 kg.

21 322-21 399OSA 4KUORMAUSTA, PURKAMISTA JA TAVARAN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET21 400-21 402Ajoneuvoa koskevat yhteenkuormauskiellot21 403 Kolleja, jotka on varustettu lipukkeilla no. 2, 3 tai 6.1, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeilla no. 1, 1.4 (lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S), 1.5, 1.6 tai 01.

21 404-21 413Tavaran käsittely ja kuormaus21 414 (1) Kolleja ei saa heitellä ja ne on suojattava iskuilta.

(2) Astiat on tuettava ajoneuvoon niin, etteivät ne pääse kaatumaan eivätkä putoamaan. Seuraavia määräyksiä tulee noudattaa:

(a) Reunanumeron 2211 (1) tarkoittamat pullot on asetettava kyljelleen yhdensuuntaisesti tai kohtisuorasti ajoneuvon pituusakseliin nähden. Lähelle etuseinää sijoitetut pullot on kuitenkin asetettava aina kohtisuorasti ajoneuvon pituusakseliin nähden.

Lyhyet suuriläpimittaiset pullot, joiden läpimitta on vähintään 30 cm, saa asettaa myös pituussuuntaan siten, että niiden sulkemislaitteet ovat ajoneuvon keskustaa kohti.

Tukevasti pystyssä pysyvät pullot tai pullot, jotka on tuettu sopivilla tehokkailla kaatumisen estävillä laitteilla, saa asettaa myös pystyasentoon.

Kyljelleen asetetut pullot on lujasti ja sopivalla tavalla kiilattava, kiinnitettävä tai muuten varmistettava siten, etteivät ne pääse siirtymään.

(b) Kohdan 3° kaasuja sisältävät pullot on aina sijoitettava niille suunniteltuun asentoon ja suojattava siten, etteivät toiset kollit pääse niitä vahingoittamaan.

21 415-21 499OSA 5AJONEUVOJEN JA KONTTIEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSETMerkintä ja lipukkeetLipukkeet21 500 Kuljetettaessa kiinteässä tai irrotettavassa säiliössä, säiliökontissa tai monisäiliöajoneuvossa luokan 2 aineita tai kuljetettaessa näitä aineita sisältäneitä kiinteitä tai irrotettavia säiliöitä, säiliökontteja tai monisäiliöajoneuvoja tyhjinä ja puhdistamattomina, ajoneuvossa tulee olla seuraavat lipukkeet:

>TAULUKON PAIKKA>

21 501-21 599OSA 6SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET, RAJOITUKSET JA TIETTYJEN VALTIOIDEN ERITYISMÄÄRÄYKSET(Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)21 600-30 999

LUOKKA 3 PALAVAT NESTEET

31 321 Korvataan ilmaisu "kohtien 41° 57°" ilmaisulla "kohdan 41°" (kahdesti).

31 403 Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S) ilmaisun '1.4':n jälkeen".

31 410 Poistetaan reunanumero 31 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

31 404-31 41431 415 Korvataan ilmaisu "kohtien 41° 57°" ilmaisulla "kohdan 41°".

31 500 Numeroidaan uudelleen nykyinen teksti kohdaksi (1).

Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Kuljetettaessa kahta tai useampaa tunnusnumeroiden 1202, 1203 tai 1223 ainetta, mutta ei muita vaarallisia aineita, moniosastoisessa säiliössä voidaan reunanumerossa 10 500 (2) määrättyjen kilpien sijasta kuljetusyksikköön kiinnittää eteen ja taakse reunanumeron 10 500 (1) mukainen oranssinvärinen kilpi, jossa on kuljetettavista aineista alimman leimahduspisteen omaavan aineen mukainen lisäyksessä B.5 määrätty vaaran tunnusnumero ja aineen tunnusnumero."

LUOKKA 4.1 HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

41 111 (1) Muutetaan seuraavasti:

"Kohdan 6° (c) kiinteitä aineita ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet) lukuunottamatta naftaleenia, kohtien 11° (c), 12° (c), 13° (c) ja 14° (c) aineita saa kuljettaa irrallisena umpinaisessa tai peitetyssä ajoneuvossa..." "(loppu jää muuttamatta)".

41 402 Korvataan ilmaisu "OP1A, OP1B, OP2A tai OP2B" ilmaisulla "OP1 tai OP2".

41 403 (1) Lisätään ilmaisu "(lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

41 410 Poistetaan reunanumero 41 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

41 404-41 413

LUOKKA 4.2 HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

42 403 Lisätään ilmaisu "(lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

42 410 Poistetaan reunanumero 42 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

42 404-42 499

LUOKKA 4.3 AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

43 111 (1) Muutetaan seuraavasti:

"Kohdassa 11° (c) kiinteitä aineita ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet) ..." (loppu muuttumattomana).

Korvataan kohdissa (2) ja (3) ilmaisu "alumiinikuonaa" ilmaisulla "alumiinia, sulatuksen sivutuotetta tai alumiinia, uudelleen sulatuksen sivutuotetta".

43 204 Muutetaan tekstin alku seuraavasti:

"Luokan 4.3 aineita tai esineitä sisältäviä kolleja..."

43 260 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Muut varusteet43 260 Reunanumerossa 10 260 mainittujen varusteiden lisäksi kuljetusyksikössä on oltava mukana vähintään 2 × 3 m suuruinen muovipeite."

43 403 Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

43 410 Poistetaan reunanumero 43 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

43 404-43 413

LUOKKA 5.1 SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

51 111 (1), (2) ja 51 118 (2): Poistetaan ilmaisu "19°".

51 118 (1) Poistetaan ensimmäisestä virkkeestä ilmaisu "reunanumeron 10 014 (1) tarkoittamia helposti särkyviä kolleja ja".

51 220 (3) Poistetaan kohta (2).

51 260 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"51 260 Kuljetettaessa kohdan 1°(a) nesteitä ajoneuvossa on oltava noin 30 litran vesisäiliö. Se on sijoitettava mahdollisimman turvalliseen paikkaan. Veteen on sekoitettava sellaista jäätymisen estävää ainetta, joka ei vahingoita ihoa tai limakalvoja eikä reagoi kemiallisesti kuljetettavan aineen kanssa. Jos nestettä kuljetetaan perävaunussa, joka voidaan erottaa moottoriajoneuvosta, on vesisäiliö sijoitettava perävaunuun."

51 403 Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4":n jälkeen.

51 410 Poistetaan reunanumero 51 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

51 404-51 413

LUOKKA 5.2 ORGAANISET PEROKSIDIT

51 118 Poistetaan ilmaisu "reunanumeron 10 014 (1) tarkoittamia helposti särkyviä kolleja sekä".

52 402 Poistetaan kaikki kirjaimet "A" ja "B" ilmaisujen OP1 ja OP2 jälkeen.

52 403 (1) Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

LUOKKA 6.1 MYRKYLLISET AINEET

61 111 (3) Muutetaan seuraavasti:

"(3) Aineluettelon kohdan 60° (c) aineita sisältäviä kiinteitä seoksia (kuten valmisteet ja jätteet) saa kuljettaa samoin ehdoin kuin tämän kohdan aineita. Muita ryhmään (c) luokiteltuja kiinteitä aineita mukaan lukien seokset (kuten valmisteet ja jätteet) saa kuljettaa irrallisena vain konteissa reunanumeron 61 118 ehdoilla."

61 118 Korvataan ilmaisu "kiinteiden jätteiden" ilmaisulla "kiinteiden aineiden mukaan lukien seokset (kuten valmisteet tai jätteet)".

61 303 Poistetaan reunanumero 61 303.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

61 303-61 32061 403 Lisätään ilmaisu "(lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

61 410 Poistetaan reunanumero 61 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

61 408-61 414

LUOKKA 6.2 TARTUNTAVAARALLISET AINEET

62 240 Poistetaan viittaus reunanumeroon 10 240 (4).

62 303 Poistetaan reunanumero 62 303.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

62 303-62 32062 385 (1) (a) Korvataan ilmaisu "reunanumeron 10 385 (1) (d) edellyttämissä tapauksissa "ilmaisulla "pakkauksen rikkoutuessa tai vahingoittuessa tai vaarallista ainetta kuljetettaessa erityisesti, jos sellaista vaarallista ainetta on vuotanut tielle".

62 403 (1) Poistetaan kohta (1).

Poistetaan kohta "(2)" ja lisätään vastaavaan tekstiin ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

62 410 Poistetaan reunanumero 62 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

62 404-62 411

LUOKKA 7 RADIOAKTIIVISET AINEET

71 260 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Muut varusteet71 260 Reunanumerossa 10 260 (d) iii) mainitut varusteet eivät ole välttämättömät."

71 315 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Kuljettajien erikoiskoulutus71 315 (1) Ajoneuvon sallitusta enimmäismassasta riippumatta reunanumeron 10 315 hyväksyttyä koulutusta ja hyväksytyn koulutustodistuksen antamista koskevat vaatimukset koskevat(a) jonkun lehtien 5 8 tai 10 13 kattamaa radioaktiivista ainetta kuljettavien ajoneuvojen kuljettajia,

(b) lehden 9 kattamaa fissioitumatonta radioaktiivista ainetta kuljettavien ajoneuvojen kuljettajia, jos ajoneuvolla kuljetettavien radioaktiivista ainetta sisältävien pakkausten kokonaismäärä ylittää 10 tai jos kuljetettavien pakkausten kuljetusindeksien summa ylittää 3.

(2) Edellä 1 kohdassa mainittujen ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava ainakin lisäyksen B4 reunanumerossa 240 105 mainitut asiat sisältävälle erikoiskurssille.

(3) Jos kuljetettavien radioaktiivista ainetta sisältävien pakkausten kokonaismäärä ei ylitä 10:ä ja jos kuljetusindeksien summa ei ylitä 3:a, lehden 9 kattamaa radioaktiivista ainetta kuljettavien ajoneuvojen kuljettajien on saatava sopivaa, heidän tehtäviensä mukaista ja riittävää koulutusta, joka saa heidät tiedostamaan radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvät säteilyriskit. Tämä tiedostava koulutus on vahvistettava heidän työnantajansa antamalla todistuksella.

(4) Jos jäsenvaltiossa sovellettavien sopimusten perusteella kuljettaja on käynyt hyväksytyn vastaavan koulutuksen toisen järjestelmän alaisena tai toista tarkoitusta varten 2 kohdassa mainituissa asioissa, erikoiskurssista voidaan luopua kokonaan tai osittain."

71 403 Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

71 500 (1) Korvataan kohdan kolmas virke seuraavalla:

"Jos ajoneuvon koko ja rakenne on sellainen, ettei siinä ole riittävästi tilaa kiinnittää lipuketta No. 7 D, saa lipukkeen kokoa pienentää sivupituuteen 100 mm."

LUOKKA 8 SYÖVYTTÄVÄT AINEET

81 111 (2) Muutetaan seuraavasti:

"(2) Aineluettelon kohdan 13° aineita sisältäviä kiinteitä seoksia (kuten valmisteet ja jätteet) saa kuljettaa samoin ehdoin kuin tämän kohdan aineita. Muita ryhmään (c) luokiteltuja kiinteitä aineita mukaan lukien seokset (kuten valmisteet ja jätteet) saa kuljettaa irrallisena vain konteissa reunanumeron 81 118 ehdoilla."

81 112 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"81 112 (1) Aineluettelon kohdan 81° (c) käytettyjä akkuja saa kuljettaa irrallisena erityisvarustetuissa ajoneuvoissa.

(2) Ajoneuvon kuormatilan tulee olla akkujen sisältämiä syövyttäviä aineita kestävää terästä. Muita teräslaatuja voidaan käyttää, jos seinämä on riittävän paksu tai varustettu muovisella, syövyttäviä aineita kestävällä pinnoitteella/vuorauksella.

Ajoneuvon kuormatilan tulee kestää mahdollinen jäännössähkövaraus ja akkujen aiheuttamat iskut.

Huom: Terästä pidetään syövyttävää ainetta kestävänä, jos se aineen vaikutuksesta syöpyy enintään 0,1 mm vuodessa.

(3) Rakenteellisin toimenpitein tulee estää syövyttävien aineiden vuotaminen ajoneuvon kuormatilasta kuljetuksen aikana. Avoin kuormatila on peitettävä. Peitteen tulee kestää syövyttäviä aineita.

(4) Ajoneuvon kuormatilan ja varusteiden kunto tulee tarkistaa ennen kuormausta. Jos ajoneuvon kuormatila on vaurioitunut, ajoneuvoa ei saa kuormata.

Kuorman korkeus ei saa ylittää kuormatilan seinien yläreunaa.

(5) Ajoneuvon kuormatilassa ei saa olla eri ainetta sisältäviä akkuja eikä muita tavaroita, jotka voivat reagoida vaarallisesti keskenään [ks. reunanumero 2811 (6)].

Ajoneuvon kuormatilan ulkopuolella ei saa kuljetuksen aikana olla kiinnitarttuneena akkujen sisältämiä syövyttäviä aineita."

81 118 Numeroidaan uudelleen olemassa oleva teksti reunanumeron 81 118 kohdaksi (1) ja korvataan ilmaisu "tai kiinteiden jätteiden" ilmaisulla "tai kiinteiden aineiden tai jätteiden".

Lisätään seuraava uusi kohta (2):

"Aineluettelon kohdan 81°(c) käytettyjä akkuja saa kuljettaa irrallisena myös konteissa reunanumeron 81 112 (2) (5) ehdoilla. Muovisia suurkontteja ei saa käyttää. Täyteen kuormatun muovisen pienkontin tulee kestää rikkoutumatta pudotuskoe 0,8 metrin korkeudelta tasapudotuksena pohja edellä kovalle alustalle P 18 °C lämpötilassa."

81 403 Lisätään ilmaisu "(lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

81 410 Poistetaan reunanumero 81 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

81 404-81 412

LUOKKA 9 MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

91 105 Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: 3268 turvatyynyn kaasunkehittimiä ja 3268 turvatyynymoduleja ja 3268 turvavyön esikiristimiä saa kuljettaa myös pakkaamattomana tähän tarkoitukseen suunnitelluissa käsittelylaitteissa, ajoneuvoissa tai suurkonteissa, kun ne kuljetetaan valmistuspaikalta asennuspaikalle."

91 111 Numeroidaan uudelleen olemassa oleva reunanumero 91 111 kohdaksi (1) ja muutetaan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvia polymeeripellettejä ja kohdan 12° (c) kiinteitä aineita ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet)..." (loppu pysyy muuttumattomana).

(2) Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Aineluettelon kohdan 20° (c) aineita, joita ei voida kuljettaa niiden korkean lämpötilan ja tiheyden vuoksi lisäyksen B.1a mukaisissa säiliöajoneuvossa eikä lisäyksen B.1b mukaisissa säiliökonteissa, saa kuljettaa erityisajoneuvoissa.

Aineluettelon kohdan 21° (c) aineita saa kuljettaa irrallisena erityisvarustetuissa ajoneuvoissa.

Nämä aineluettelon kohdan 20° (c) aineille tarkoitettujen erityisajoneuvojen ja kohdan 21° (c) aineille tarkoitettujen erityisvarustettujen ajoneuvojen tulee olla alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen määräämien standardien mukaisia."

91 118 Muutetaan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvia polymeeripellettejä ja kohdan 12° (c) kiinteitä aineita ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet) saa... (loppu pysyy muuttumattomana)."

91 321 Muutetaan seuraavasti:

"Aineluettelon kohdan 35° (b) aineita lukuunottamatta reunanumeron 10 321 määräyksiä ...(loppu pysyy muuttumattomana)."

91 385 (3) (a) Korvataan ilmaisu "kohdan 13 aineita sisältävän kollin vahingoiduttua tai vuotaessa" ilmaisulla "pakkauksen rikkoutuessa tai vahingoittuessa tai vaarallista ainetta kuljetettaessa erityisesti, jos sellaista vaarallista ainetta on vuotanut tielle,".

91 403 Lisätään ilmaisu "(lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S)" ilmaisun "1.4" jälkeen.

91 407 Muutetaan alakohdat (1) (a) ja (b) seuraavasti:

"aineluettelon kohdan 35° (b) aineita lukuunottamatta ryhmään (b) kuuluvien aineiden kuormaaminen tai purkaminen...(loppu pysyy muuttumattomana)."

91 410 Poistetaan reunanumero 91 410.

Numeroidaan uudelleen reunanumerot seuraavasti:

91 408-91 41391 415 Muutetaan reunanumero 91 415 seuraavasti:

"Jos luokan 9 aineluettelon kohtien 1°, 2° (b), 3°, 11° (c), 12° (c) tai 13° (b) aineita tai esineitä on päässyt varisemaan tai leviämään ...(loppu pysyy muuttumattomana)"

91 500 Lisätään uusi kohta (3) seuraavasti:

"Kuljetettaessa aineluettelon kohdan 20° (c) aineita erityisajoneuvoissa ja aineluettelon kohdan 21° (c) aineita erityisvarustetuissa ajoneuvoissa tulee ajoneuvossa olla myös molemmilla sivuilla ja takana lisäyksen B.7 reunanumeron 270 000 mukainen varoitusmerkintä."

OSA III

LIITTEEN B LISÄYKSET

LISÄYS B.1 LISÄYSTEN B.1 YHTEISET MÄÄRÄYKSET

200 000 (1) (c) Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvojen säiliöitä".

LISÄYS B.1a KIINTEITÄ (SÄILIÖAJONEUVO) JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ SEKÄ ASTIAYHDISTELMIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja" otsikossa, otsikon alla olevassa huomautuksessa ja osan 1 alla olevassa huomautuksessa.

211 100 Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja".

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tässä lisäyksessä seuraavia pidetään nestemäisessä muodossa olevina:

aineet, jotka ovat nestemäisiä normaalissa lämpötilassa ja paineessa;

kiinteät aineet, jotka ovat kuljetettaviksi jätettäessä kohotetussa lämpötilassa tai kuumia ja sulassa muodossa."

211 101 (2) Poistetaan ilmaisu "tai astiayhdistelmä".

211 102 (1) (a) Muutetaan seuraavasti:

"'säiliö' aineen sisällään pitävää vaippaa ja päätyjä (mukaan luettuina aukot ja niiden kannet);"

211 120 Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Säiliöt on suunniteltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän teknisen koodin mukaan, jossa rakenneaineet on valittu ja seinämän paksuudet mitoitettu ottaen huomioon korkeimmat ja alimmat täyttö- ja käyttölämpötilat, kuitenkin seuraavia vähimmäisvaatimuksia on noudatettava:"

(1) Lisätään seuraava virke:

"Kuitenkin sopivia muusta materiaalista kuin metallista olevia rakenneaineita saa käyttää varusteiden ja lisälaitteiden valmistuksessa."

211 125 Poistetaan kolmas johdantovirke.

(2) Poistetaan kohta (2).

(3) Numeroidaan kohta (3) uudelleen kohdaksi (2).

211 127 (2) Muutetaan seuraavasti:

"(2) Säiliön lieriömäisen osan samoin kuin päätyjen ja kansien vähimmäispaksuus ei saa olla pienempi kuin seuraavilla kaavoilla laskettu suurempi arvo:

>KAAVION ALKU>

Pcal × De = (mm)2 × ó>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Pep × De = (mm)2 × ó × ë>KAAVION LOOPU>

missä:

Pep = koepaine MPa:naPcal = sunnittelupaine MPa:na, kuten määritelty reunanumerossa 211 123D = säiliön sisähalkaisija mm:näó = sallittu jännitys, kuten määritelty reunanumerossa 211 125 (1), N/mm²:na jaë = hitsausliitoksen lujuuskerroin, enintään 1.

Seinämän paksuus ei saa kuitenkaan alittaa jäljempänä kohdissa (3) (6) määrättyjä arvoja."

211 130 Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmän" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvon".

211 151 Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmät" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvot".

211 152 Lisätään seuraava virke:

"Tyhjät, puhdistamattomat säiliöajoneuvot, irrotettavat säiliöt ja monisäiliöajoneuvot saadaan myös tämän määräajan jälkeen kuljettaa tarkastettaviksi."

211 179(uusi) Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"Aineita, jotka voivat reagoida vaarallisesti toistensa kanssa, ei saa kuljettaa vierekkäisissä säiliöosastoissa.

Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

(a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

(b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

(c) syövyttävien nesteiden muodostuminen;

(d) epästabiilien aineiden muodostuminen;

(e) vaarallinen paineen nousu.

Aineita, jotka voivat reagoida vaarallisesti toistensa kanssa saa kuljettaa vierekkäisissä säiliöosastoissa, jos nämä osastot on erotetut toisistaan väliseinällä, jonka paksuus on vähintään sama kuin säiliön seinämän paksuus. Ne voidaan myös kuljettaa saman säiliön osastoissa, jotka on erotettu tyhjällä tilalla tai tyhjällä osastolla toisistaan."

211 180 Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja".

211 181 Korvataan ilmaisu "7° ja 8°" ilmaisulla "3°".

211 182 Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmien" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvojen".

211 183-211 187 Korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoja".

Korvataan reunanumerot 211 200 211 299 seuraavalla tekstillä:

OSA IIERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI MUUTTAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄLUOKKA 2KAASUT211 200-211 209OSA 1YLEISTÄ; SOVELTAMISALA (KULJETTAMINEN SÄILIÖSSÄ); MÄÄRITELMÄTKäyttö211 210 Reunanumeron 2201 kaasuja, jotka on lueteltu reunanumeron 211 251 taulukoissa, saa kuljettaa kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä tai monisäiliöajoneuvoissa.

211 211-211 219OSA 2RAKENNE211 220 (1) Aineluettelon kohtien 1°, 2° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on valmistettava teräksestä. Saumattomilla säiliöillä saa reunanumerosta 211 125 (3) poiketen murtovenymä olla vähintään14 % ja jännitys s (sigma) pienempi tai yhtä suuri kuin jäljempänä mainitut rakenneaineista riippuvat rajat:

(a) Jos taattujen vähimmäisarvojen suhde Re/Rm lämpökäsittelyn jälkeen on suurempi kuin 0,66, mutta enintään 0,85:

ó ≤ 0,75 Re;

(b) Jos taattujen vähimmäisarvojen suhde Re/Rm lämpökäsittelyn jälkeen on suurempi kuin 0,85:

ó ≤ 0,5 Rm.

(2) Reunanumeroiden 2211 (1), (2) ja (3) tarkoittamat astiat ja reunanumeron 2211 (5) tarkoittamat pullopaketin osana olevat pullot, jotka ovat monisäiliöajoneuvon säiliöitä, on valmistettava reunanumeron 2212 määräysten mukaisesti.

211 221 Hitsatut säiliöt on valmistettava lisäyksen B.1d määräykset täyttävistä rakenneaineista.

211 222 Aineluettelon kohdan 2° TC 1017 kloorin tai 1076 fosgeenin kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 2,2 MPa (22 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle [ks. reunanumero 211 127 (2)].

211 223-211 229OSA 3VARUSTEET211 230 Säiliöiden tyhjennysputkien aukot on voitava sulkea umpilaipoilla tai muilla yhtä luotettavilla laitteilla. Kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden sulkulaippoihin tai muihin yhtä luotettaviin laitteisiin saa asentaa enintään 1,5 mm halkaisijaltaan olevat paineentasausaukot.

211 231 Nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa varustaa reunanumerossa 211 131 mainittujen aukkojen lisäksi mittareita, kuten painemittareita ja lämpömittareita varten tarkoitetuilla aukoilla sekä ilmanpoistorei'illä, jotka ovat välttämättömiä säiliön käytön ja turvallisuuden kannalta.

211 232 Suojalaitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(1) Nesteytettyjen palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä täyttö- ja tyhjennysaukot on varustettava nopeasti sulkeutuvalla sisäpuolisella sulkulaitteella, joka sulkeutuu automaattisesti säiliön lähtiessä tahattomasti liikkeelle tai tulipalon sattuessa. Sulkulaite tulee olla suljettavissa myös turvallisen etäisyyden päästä.

(2) Nesteytettyjen palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikki aukot, joiden nimellishalkaisija ylittää 1,5 mm, on varustettava sisäpuolisella sulkulaitteella lukuun ottamatta varoventtiilin aukkoja ja suljettuja ilmanpoistoreikiä.

(3) Kohtien (1) ja (2) määräyksistä poiketen saa jäähdytettyjen palavien ja/tai myrkyllisten nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt varustaa sisäpuolisten sulkulaitteiden sijasta ulkopuolisilla sulkulaitteilla, jos ulkopuoliset laitteet varmistetaan suojauksella, joka antaa vähintään yhtä tehokkaan suojan ulkopuolista vahingoittumista vastaan kuin säiliön seinämä sisäpuoliselle sulkulaitteelle.

(4) Jos säiliöissä on mittareita, joiden osat ovat suorassa kosketuksissa kuljetettavaan aineeseen, nämä osat eivät saa olla läpinäkyvästä materiaalista valmistettuja. Jos säiliöissä on lämpömittareita, niitä ei saa viedä suoraan säiliön seinämän läpi kaasuun tai nesteeseen.

(5) Säiliöissä, jotka on tarkoitettu aineluettelon kohdan 2° TF 1053 rikkivedyn ja 1064 metyylimerkaptaanin sekä kohdan 2° TC 1017 kloorin, 1076 fosgeenin ja 1079 rikkidioksidin kuljetukseen, ei saa olla aukkoja nestepinnan alapuolella. Myöskään reunanumeron 211 132 mukaisia puhdistusaukkoja ei saa olla.

(6) Täyttö- ja tyhjennysaukot, jotka sijaitsevat säiliöiden yläosassa, on sen lisäksi, mitä kohdassa (1) on mainittu, varustettava toisella ulkopuolisella sulkulaitteella. Tämä on voitava sulkea umpilaipalla tai muulla yhtä luotettavalla laitteella.

(7) Kohtien (1), (2) ja (6) määräyksistä poiketen saa reunanumeroissa 2211 (1), (2), (3) ja (5) määritellyille astioille, jotka muodostavat monisäiliöajoneuvon, vaaditut sulkemislaitteet sisältyä kokoojaputkistojärjestelmään.

211 233 Varoventtiilien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

(1) Aineluettelon kohtien 1°, 2° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saadaan varustaa enintään kahdella varoventtiilillä, joiden yhteenlasketun vapaan läpivirtauspinta-alan tulee olla vähintään 20 cm² jokaista säiliötilavuuden alkavaa 30 m³ kohti.

Näiden venttiilien on auettava automaattisesti paineen ollessa 0,9 1,0 kertaa säiliön koepaine. Niiden tulee lisäksi olla siten rakennettuja, että ne kestävät dynaamiset rasitukset mukaan lukien nesteiskut. Painokuormitteisten venttiilien käyttö on kielletty.

Aineluettelon kohtien 1° 4° kirjaimella T merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä ei saa olla varoventtiilejä, ellei varoventtiilien edellä ole murtolevyä. Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla toimivaltaista viranomaista tyydyttävä.

Jos säiliöajoneuvo on tarkoitettu myös merikuljetuksiin, tämän kohdan määräykset eivät estä varustamasta säiliötä tämän kuljetusmuodon edellyttämillä varoventtiileillä ().

(2) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta varoventtiiliä, joista kumpikin on mitoitettava siten, ettei paine höyryyntymisen vaikutuksesta normaalikäytössä ylitä säiliöön pysyvästi merkittyä käyttöpainetta enemmän kuin 10 %. Toinen varoventtiileistä voidaan korvata murtolevyllä, jonka tulee murtua koepaineessa. Jos kaksoisseinäisen säiliön tyhjö häviää tai yksiseinäisessä säiliössä 20 % eristyksestä irtoaa, on varoventtiilin ja murtolevyn estettävä säiliön painetta nousemasta yli koepaineen.

(3) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden varoventtiilien on avauduttava säiliöön merkityssä käyttöpaineessa. Varoventtiilien on oltava sellaisia, että ne toimivat moitteettomasti myös niiden alhaisimmassa käyttölämpötilassa. Varoventtiilien toiminnan luotettavuus alhaisimmassa käyttölämpötilassa on osoitettava ja tarkistettava joko testaamalla jokainen venttiili tai testaamalla jokaisesta tyypistä näyteventtiili.

Lämpöeristys211 234 (1) Jos aineluettelon kohdan 2° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on lämpöeristetty, eristyksen on oltava:

aurinkosuoja, joka peittää vähintään ylimmän kolmanneksen, kuitenkin enintään puolet säiliön pinnasta ja joka on erotettu säiliöstä vähintään 4 cm ilmatilalla; tai koko säiliön pinnan peittävä riittävän paksu eristekerros.

(2) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on lämpöeristettävä. Lämpöeristyksen tulee olla suojattu yhtenäisellä peitelevyllä. Jos säiliön ja peitelevyn välisestä tilasta ilma on poistettu (tyhjöeristys), peitelevy on suunniteltava kestämään vähintään 100 kPa (1 bar) (ylipaine) ulkoinen paine ilman muodonmuutosta. Poiketen reunanumeron 211 102 (2) (a) määräyksistä sisä- ja ulkopuolelle kiinnitetyt vahvisteet saadaan ottaa laskelmissa huomioon. Jos peitelevy on kaasutiivis, se on varustettava laitteella, joka estää säiliön tai varusteiden vuototapauksessa vaarallisen ylipaineen syntymisen eristekerrokseen. Laitteen on estettävä kosteuden pääsy eristekerrokseen.

(3) Sellaisten nesteytettyjen kaasujen, joiden kiehumispiste yhden ilmakehän paineessa on alle P 182 °C, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden lämpöeristyksessä tai kiinnityslaitteissa ei saa käyttää mitään palavaa ainetta.

Tyhjiöeristetyissä säiliöissä muoviosia saa käyttää sisäsäiliön ja peitelevyn välisissä kiinnityslaitteissa toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

211 235 (1) Monisäiliöajoneuvo sisältää säiliöitä, jotka on liitetty toisiinsa kokoojaputkistolla ja pysyvästi kiinnitetty kuljetusyksikköön. Monisäiliöajoneuvon säiliöiksi katsotaan kuuluvan seuraavat säiliöt:

reunanumerossa 2211 (1) määritellyt kaasupullot;

reunanumerossa 2211 (2) määritellyt putkiastiat;

reunanumerossa 2211 (3) määritellyt paineastiat;

reunanumerossa 2211 (5) määritellyt pullopaketit (pullokontit);

liitteessä B määritellyt säiliöt.

Huom: Reunanumerossa 2211 (5) määritellyt pullokontit, jotka eivät ole monisäiliöajoneuvon säiliöitä, kuuluvat reunanumeroiden 2204 2224 määräysten soveltamisalaan.

(2) Seuraavat vaatimukset koskevat monisäiliöajoneuvoja:

(a) Jos monisäiliöajoneuvon yksi säiliö on varustettu varoventtiilillä ja säiliöiden välillä on sulkulaitteet, on jokainen säiliö varustettava varoventtiilillä.

(b) Täyttö- ja tyhjennyslaitteen saa liittää säiliöitä yhdistävään kokoojaputkeen.

(c) Reunanumerossa 2201 kirjaimella T merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen monisäiliöajoneuvojen jokainen säiliö, mukaan lukien reunanumerossa 2211 (5) määritellyn pullopaketin jokainen pullo, on voitava erottaa toisistaan sulkuventtiilillä.

(d) Reunanumerossa 2201 kirjaimella F merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen monisäiliöajoneuvojen säiliöt, kun ne muodostuvat reunanumerossa 2211 (1), (2), (3) ja (5) määritellyistä astioista, saa yhdistää enintään 5 000 litran ryhmiksi, ja ne on voitava erottaa toisistaan sulkuventtiilillä.

Reunanumerossa 2201 kirjaimella F merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettuun monisäiliöajoneuvon jokainen säiliö, kun ne muodostuvat liitteessä B määritellyistä säiliöistä, on voitava erottaa toisistaan sulkuventtiilillä.

(3) Seuraavat vaatimukset koskevat irrotettavia säiliöitä:

(a) Säiliöitä ei saa yhdistää kokoojaputkella toisiinsa; ja(b) Jos irrotettavia säiliöitä saa vierittää, on venttiilit varustettava suojuksella.

211 236 Reunanumeron 211 131 määräyksistä poiketen säiliöissä, jotka on tarkoitettu jäähdytettyjen nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen, ei tarvitse olla tarkastusaukkoa.

211 237-211 239OSA 4RAKENNETYYPIN HYVÄKSYMINEN211 240-211 249 (Ei erityismääräyksiä)OSA 5TARKASTUKSET211 250 (1) Reunanumerossa 2211 (1), (2) ja (3) määritellyt astiat ja reunanumerossa 2211 (5) määritellyt pullopaketin osana olevat kaasupullot, jotka ovat monisäiliöajoneuvon säiliöitä, on koestettava reunanumeron 2219 määräysten mukaisesti.

(2) Jokaisen hitsatun säiliön rakenneaineet, jotka eivät täytä kohdan (1) määritelmää, on koestettava lisäyksessä B.1d kuvatun menetelmän mukaisesti.

211 251 (1) Kohdan 1° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on alle P 50 °C, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden koepaineen on oltava suuruudeltaan vähintään puolitoistakertaa täyttöpaine 15 °C lämpötilassa.

(2) Koepaine säiliöille, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen:

kohdan 1° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on P 50 °C tai korkeampi,

kohdan 2° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on alle 70 °C, ja kohdan 4° kaasujenon oltava sellainen, että säiliön ollessa täytettynä enimmäistäytöksellä tilavuuden litraa kohti, aineen aiheuttama paine ei ylitä koepainetta lämpöeristetyissä säiliöissä 55 °C lämpötilassa tai eristämättömissä säiliöissä 65 °C lämpötilassa.

(3) Koepaine säiliöille, jotka on tarkoitettu kohdan 2° kaasuille, joiden kriittinen lämpötila on 70 °C tai korkeampi:

(a) Jos säiliössä on lämpöeristys, koepaineen on oltava vähintään yhtä suuri kuin nesteen höyrynpaine 60 °C lämpötilassa vähennettynä 0,1 MPa (1 bar), kuitenkin vähintään 1 MPa (10 bar);

(b) Jos säiliössä ei ole lämpöeristystä, koepaineen on oltava vähintään yhtä suuri kuin nesteen höyrynpaine 65 °C lämpötilassa vähennettynä 0,1 MPa (1 bar), kuitenkin vähintään 1 MPa (10 bar).

Täyttöasteelle määrätty suurin sallittu täytös tilavuuden litraa kohti (kg/litra) lasketaan seuraavasti:

suurin sallittu täytös tilavuuden litraa kohti (kg/litra) = 0,95 × nestefaasin tiheys 50 °C lämpötilassa;

lisäksi höyryfaasin on säilyttävä 60 °C lämpötilaan asti.

Jos säiliöiden halkaisija on enintään 1,5 m, koepaineen ja suurimman sallitun täytöksen tilavuuden litraa kohti on oltava reunanumeron 2219 (d) mukainen.

(4) Kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden koepaineen on oltava vähintään 1,3 kertaa säiliöön merkitty suurin sallittu käyttöpaine, kuitenkin vähintään 300 kPa (3 bar) (ylipaine); tyhjiöeristetyillä säiliöillä koepaineen on oltava vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine korotettuna 100 kPa:lla (1 bar).

(5) Taulukko kaasuista ja kaasuseoksista, joita saa kuljettaa kiinteissä säiliöissä, irrotettavissa säiliöissä tai monisäiliöajoneuvoissa, säiliöiden vähimmäiskoepaine ja enimmäistäytös tilavuuden litraa kohti (jos sovellettavissa).

N.o.s.-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille ja kaasuseoksille on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän asiantuntijan määrättävä koepaine ja enimmäistäytös tilavuuden litraa kohti.

Jos kohtien 1° ja 2° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on P 50 °C tai korkeampi mutta alle 70 °C, kuljetukseen tarkoitetut säiliöt, on koestettu paineella, joka on alhaisempi kuin taulukossa mainittu, ja säiliöt ovat lämpöeristettyjä, voi toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä asiantuntija määrätä säiliölle pienemmän enimmäistäytöksen edellyttäen, että aineen aiheuttama paine säiliössä 55 °C lämpötilassa ei ylitä säiliöön merkittyä koepainetta.

N.o.s.-nimikkeeseen luokiteltujen myrkyllisten kaasujen tai kaasuseosten, joiden LC50 < 200 ppm, kuljetus kiinteissä säiliöissä, irrotettavissa säiliöissä tai monisäiliöajoneuvoissa on kielletty.

Huom: Kohdan 4°F 1001 liuotettua asetyleeniä saa hyväksyä kuljetettavaksi vain monisäiliöajoneuvossa.

>TAULUKON PAIKKA>

211 252 Ensimmäinen vesipainekoe on suoritettava ennen lämpöeristyksen asennusta.

211 253 Aineluettelon kohdan 1° massan perusteella täytettävien kaasujen tai kohtien 2° tai 4° kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuus on määritettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän asiantuntijan valvonnassa punnitsemalla tai mittaamalla säiliössä olleen veden tilavuus; säiliön tilavuuden mittausvirheen on oltava pienempi kuin yksi prosenttia. Säiliön mittoihin perustuvaa tilavuuden määritystä laskemalla ei hyväksytä. Hyväksytty asiantuntija määrää suurimman sallitun täytöksen reunanumeroiden 2219 ja 211 251 (3) mukaisesti.

211 254 Kaikkien hitsausliitosten tarkastus on suoritettava reunanumeron 211 127 (7) lujuuskertoimelle 1,0 esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

211 255 Reunanumeron 211 151 vaatimuksista poiketen määräaikaistarkastukset on suoritettava:

(1) joka kolmas vuosi säiliöille, jotka on tarkoitettu aineluettelon kohdan 1°TC 1008 booritrifluoridille, kohdan 2°TF 1053 rikkivedylle, kohdan 2°TC 1048 bromivedylle, vedetön, 1050 kloorivedylle, vedetön, 1017 kloorille, 1076 fosgeenille tai 1079 rikkidioksidille tai kohdan 2°TOC dityppitetroksidille (typpidioksidi);

(2) kuusi vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen joka 12. vuosi säiliöille, jotka on tarkoitettu aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen. Hyväksytyn asiantuntijan on suoritettava tiiviystarkastus kuuden vuoden kuluttua jokaisesta määräaikaistarkastuksesta;

(3) reunanumeron 2211 (1), (2) ja (3) mukaisille astioille ja reunanumeron 2211 (5) mukaisille pullopaketin osana oleville pulloille, jotka ovat monisäiliöajoneuvon osia, on määräaikaistarkastukset suoritettava reunanumeron 2212 mukaisesti.

211 256 Jos kyseessä ovat tyhjöeristetyt säiliöt, vesipainekoe ja säiliöiden sisäpuolinen tarkastus voidaan korvata tiiviyskokeella ja tyhjön mittaamisella hyväksytyn asiantuntijan luvalla.

211 257 Jos kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on määräaikaistarkastuksen yhteydessä tehty aukkoja, on hyväksytyn asiantuntijan hyväksyttävä menetelmä, jolla ne on ilmatiiviisti suljettu ennen säiliön käyttöönottoa, ja varmistettava säiliön eheys.

211 258 Aineluettelon kohtien 1°, 2° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tiiviyskoe on suoritettava vähintään 400 kPa (4 bar), mutta enintään 800 kPa (8 bar) (ylipaine) paineella.

211 259OSA 6MERKINTÄ211 260 Seuraavat lisämerkinnät on meistettävä tai merkittävä vastaavalla menetelmällä reunanumerossa 211 160 mainittuun kilpeen tai säiliön seinämän vahvistettuun osaan, jos säiliön lujuus ei siitä heikkene:

(1) Säiliöihin, jotka on tarkoitettu vain yhden aineen kuljetukseen:

kaasun nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi ().

Aineluettelon kohdan 1° tilavuuden (paine) perusteella täytettävien puristettujen kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on lisättävä myös suurin sallittu täyttöpaine 15 °C lämpötilassa. Aineluettelon kohdan 1° massan perusteella täytettävien kaasujen ja kohtien 2°, 3° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on lisättävä myös suurin sallittu täytös kilogrammoina ja täyttölämpötila, jos se on alle P 20 °C;

(2) Monikäyttösäiliöihin:

kaasun nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi (), kaasuista, joiden kuljetukseen säiliö on hyväksytty.

Edellä mainitun lisäksi on lisättävä jokaisen kaasun suurin sallittu täytös kilogrammoina.

(3) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin:

suurin sallittu käyttöpaine; ja(4) Lämpöeristettyihin säiliöihin:

merkintä "lämpöeristetty" tai "tyhjöeristetty".

Lisäys B.1a211 261 (1) Monisäiliöajoneuvon kehikossa lähellä täyttöpistettä olevaan kilpeen on merkittävä:

säiliöiden koepaine ();

puristettujen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden suurin sallittu täyttöpaine () 15 °C lämpötilassa;

säiliöiden lukumäärä;

säiliöiden kokonaistilavuus ();

kaasun nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi ();

ja lisäksi nesteytetyille kaasuille:

suurin sallittu täytös () säiliötä kohti.

(2) Reunanumeron 2211 (1), (2), (3) ja (5) mukaiset astiat, jotka ovat monisäiliöajoneuvon osia, on merkittävä reunanumeron 2223 mukaisesti. Näitä astioita ei tarvitse yksittäin varustaa reunanumeron 2224 edellyttämillä varoituslipukeilla.

Monisäiliöajoneuvo on merkittävä ja varustettava lipukkeilla reunanumeron 10 500 mukaisesti.

211 262 Reunanumerossa 211 161 mainittujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot on merkittävä joko itse säiliöön tai kilpeen:

(a) merkintä "alin sallittu täyttölämpötila: ... °C";

(b) vain yhden aineen kuljettamiseen tarkoitettuun säiliöön:

reunanumeron 2201 mukainen kaasun nimi kirjoitettuna ja lisäksi n.o.s. nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi (),

aineluettelon kohdan 1° kaasuille täytetty massan perusteella ja kohtien 2°, 3° ja 4° kaasuille suurin sallittu täytös kilogrammoina;

(c) monikäyttösäiliöön:

jokaisen kaasun, jonka kuljetukseen säiliö on tarkoitettu, nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti, ja lisäksi n.o.s.-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille annetaan tekninen nimi (). Jokaiselle kaasulle on merkittävä myös suurin sallittu täytös kilogrammoina;

(d) lämpöeristettyyn säiliöön:

merkintä "lämpöeristetty" tai "tyhjöeristetty" rekisteröintimaan virallisella kielellä, ja mikäli virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, ellei asianomaisten maiden välillä olevat kuljetussopimukset toisin määrää.

211 263 Näitä merkintöjä ei vaadita irrotettavia säiliöitä kuljettaviin ajoneuvoihin.

211 264-211 269OSA 7KÄYTTÖ211 270 Jos säiliö on hyväksytty eri kaasujen kuljetukseen, on vaihdettaessa käyttöä säiliö tyhjennettävä, puhdistettava ja tuuletettava kaasuttomaksi turvallisen käytön edellyttämässä laajuudessa.

211 271-211 273211 274 Kun täytetty tai puhdistamaton tyhjä säiliö jätetään kuljetettavaksi, siinä saa olla näkyvissä ainoastaan parhaillaan täytöksenä olevaa tai, jos säiliö on tyhjennetty, viimeksi kuljetettua kaasua koskevat reunanumeron 211 262 mukaiset merkinnät. Kaikki muita kaasuja koskevat merkinnät on peitettävä.

211 275 Monisäiliöajoneuvon kaikki säiliöt saavat sisältää vain yhtä ja samaa kaasua.

211 276211 277 Aineluettelon kohdan 3°F kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden täytös on mitoitettava siten, että sisällön lämpötilan noustessa lämpötilaan, jossa höyrynpaine on yhtä suuri varoventtiilin aukeamispaineen kanssa, nesteen tilavuus ei ylitä 95 % säiliön tilavuudesta tässä lämpötilassa.

Aineluettelon kohtien 3°A ja 3°O kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa täyttää 98 % täyttölämpötilassa ja -paineessa.

211 278 Aineluettelon kohdan 3°O kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yhteyden tiivistämiseen tai sulkulaitteiden voitelemiseen käytettävien aineiden tulee olla yhteensopivia sisällön kanssa.

211 279 Reunanumeron 211 175 määräyksiä ei sovelleta aineluettelon kohdan 3° kaasuille.

OSA 8SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET211 280 Ennen 1 tammikuuta 1997 valmistetut kiinteät säiliöt (säiliöajoneuvot), irrotettavat säiliöt ja monisäiliöajoneuvot, jotka on tarkoitettu luokan 2 aineiden kuljetukseen, saa olla merkitty tämän lisäyksen 31 joulukuuta 1996 saakka voimassa olleiden määräysten mukaisesti seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

211 281-211 299LUOKKA 3PALAVAT NESTEET211 310 (b) ja (c) Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

211 332 Lisätään viimeisen virkkeen loppuun ilmaisun"liekinestin" jälkeen seuraava teksti:

"tai säiliöiden on oltava räjähdyspainesuojattuja".

211 333 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"211 333 Jos säiliössä on ei-metallinen vuoraus (sisävuoraus), on sen oltava niin suunniteltu, ettei elektrostaattinen varaus voi aiheuttaa syttymisvaaraa."

211 334 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"211 334 Aineluettelon kohdan 61° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alatyhjennysjärjestelmä voi koostua ulkopuolisesta putkesta, jossa on sulkulaite, jos alatyhjennysjärjestelmä on valmistettu metallista siten, että se sallii muodonmuutoksen."

211 371 Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

Korvataan ilmaisu "20" ilmaisulla "19".

211 381(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"211 381 Ennen 1 tammikuuta 1995 valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2301 kohdan 61° (c) aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 joulukuuta 2004 saakka."

211 382(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"211 382 Ennen 1 tammikuuta 1997 valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka eivät täytä reunanumeroiden 211 332 ja 211 333 määräyksiä, mutta jotka on valmistettu ennen tätä päivämäärää voimassa olleiden ADR-määräysten mukaisesti, saa käyttää edelleen."

LUOKKA 4.1

HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

LUOKKA 4.2

HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

LUOKKA 4.3

AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN

KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

211 410 Korvataan huomautuksessa ilmaisun "14° (c)" jälkeen ilmaisu "jätteitä" ilmaisulla "seoksia (kuten valmisteet ja jätteet)" ja lisätään ennen ilmaisua "reunanumeron 2471" ilmaisu "ja näihin kohtiin kuuluvia ryhmän (c) kiinteitä seoksia (kuten valmisteet ja jätteet)".

211 460 Muutetaan kohdan alku seuraavasti "Reunanumeron 2471 aineiden, jotka mainitaan reunanumerossa 211 410 (c) (e), kuljetukseen..."

211 475 Numeroidaan uudelleen olemassa oleva teksti reunanumeron 211 475 kohdaksi (1).

Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Suurin sallittu 80 °C kuormauslämpötila sallitaan edellyttäen, että kytevien pesäkkeiden synty on estetty kuormauksen aikana ja että säiliöt on ilmatiiviisti suljettu (²).

Kuormauksen jälkeen säiliöt on paineistettava (esim. puristetulla ilmalla) tiiviyden tarkastamiseksi. On varmistettava, ettei paineen laskua tapahdu kuljetuksen aikana.

Ennen purkamisen aloittamista on tarkastettava, onko paine edelleen ilmankehän paineen yläpuolella. Mikäli se ei ole, on inerttiä kaasua johdettava säiliöön ennen purkamista."

Lisätään uusi alaviite seuraavasti:

"(²) Ks. reunanumeron 211 135 alaviite (¹)."

LUOKKA 5.1

SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

LUOKKA 5.2

ORGAANISET PEROKSIDIT

211 510 (b) ja (d) Lisätään ilmaisu "tai sulassa muodossa" ilmaisun "nestemäisinä" jälkeen.

(d) Lisätään ilmaisu "11°, 13°" ilmaisujen "1°" ja "16°" väliin.

211 532 Muutetaan alku seuraavasti:

"Reunanumeron 2501 kohdan 1° aineiden tai kohdan 20° nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yläosassa tulee olla..." (lopputeksti pysyy muuttumattomana)211 540 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"211 540 Reunanumeron 2501 kohdan 20° nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen hyväksyttyjä säiliöitä ei saa hyväksyä orgaanisten aineiden kuljetukseen."

211 571 Muutetaan viimeinen virke seuraavasti:

"Jos säiliöiden käyttötarkoitusta muutetaan, on säiliöt ja varusteet ennen ja jälkeen kohdan 20° aineiden kuljetuksen huolellisesti puhdistettava kaikista jäänteistä".

LUOKKA 6.1

MYRKYLLISET AINEET

LUOKKA 6.2

TARTUNTAVAARALLISET AINEET

211 610 (b) ja (c) Lisätään ilmaisu "tai sulassa muodossa" ilmaisun "nestemäisinä" jälkeen.

(b), (c) ja (d) Korvataan ilmaisu "71 87" ilmaisulla "71 73".

Korvataan huomautuksessa ilmaisu "kiinteitä jätteitä" ilmaisulla "kiinteitä aineita, mukaan lukien seokset (kuten valmisteet ja jätteet)".

211 680 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"OSA 8

SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET

211 680 Ennen 1. päivää tammikuuta 1995 valmistettuja kiinteitä säiliöitä, säiliöajoneuvoja ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2601 kohtien 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° tai 27° aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1. päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31. päivään joulukuuta 2000 saakka."

LUOKKA 8

SYÖVYTTÄVÄT AINEET

211 810 (b) ja (c) Lisätään ilmaisu "tai sulassa muodossa" ilmaisun "nestemäisinä" jälkeen.

Korvataan huomautuksessa ilmaisu "ja kiinteitä jätteitä" ilmaisulla "ja kiinteitä aineita, mukaan lukien seokset (kuten valmisteet ja jätteet)".

211 831 Lisätään ilmaisun "(d)" jälkeen ilmaisu "lukuun ottamatta kohdan 7° aineita".

211 870 Lisätään ilmaisu "tai stabiloitu" ilmaisun "inhiboitu" jälkeen.

Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava teksti:

"Kuljetettaessa 1829 rikkitrioksidia, joka on vähintään 99,95 % puhdasta, ilman inhibiittoreita on aineen lämpötilan kuljetuksen aikana oltava vähintään 32,5 °C."

211 880 Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"OSA 8

SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET

211 880 Ennen 1 tammikuuta 1995 valmistettuja kiinteitä säiliöitä, säiliöajoneuvoja ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2801 kohtien 3°, 12°, 33°, 40° tai 54° aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 joulukuuta 2000 saakka."

LUOKKA 9

MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

211 910 Muutetaan seuraavasti:

"Reunanumeron 2901 kohtien 1°, 2° (b), 11° (c), 12° (c), 20° (c), 31° 35° aineita sekä kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvia polymeeripellettejä saa kuljettaa..." (loppu pysyy muuttumattomana).

Huom: Kuljetettaessa irrallisena reunanumeron 2901 kohtien 4° (c), 12° (c), 20° (c) ja 21° (c) aineita, ks. reunanumero 91 111.

211 920 Muutetaan alku seuraavasti: "Aineluettelon kohtien 1°, 2° (b), 11° (c), 12° (c), 20° (c), 31° 35° aineiden sekä kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvien polymeeripellettien kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ...".

Lisätään seuraava virke:

"Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden seinämien tehollisen paksuuden on oltava vähintään 3 mm."

211 930 Korvataan ilmaisu "kohdan 4° (c) aineiden" ilmaisulla "kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvien polymeeripellettien".

211 932(uusi) Lisätään uusi reunanumero seuraavasti:

"211 932 Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla lämpöeriste. Säiliöt saa varustaa myös paineentasauslaitteilla, jotka avautuvat automaattisesti sisäänpäin tai ulospäin 20 kPa 30 kPa (0,2 0,3 bar) paine-erolla. Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä säiliön kanssa suorassa yhteydessä olevan lämpöeristeen syttymispisteen tulee olla vähintään 50 °C suurempi kuin korkeimman lämpötilan, jolle säiliö on suunniteltu."

211 933(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alatyhjennysjärjestelmä voi koostua ulkopuolisesta putkesta, jossa on sulkulaite, jos alatyhjennysjärjestelmä on valmistettu metallista, siten että se sallii muodonmuutoksen."

211 934(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Säiliöitä, jotka on tarkoitettu yli 190 °C lämpötilassa kuormattavien aineiden kuljetukseen, on varustettava virtauksen ohjauslevyllä (deflektorilla), joka on asetettu suoraan kulmaan ylätäyttöaukon kanssa, niin että vältetään yhtäkkinen paikallinen seinämän lämpötilan nousu täytön aikana."

211 951 Muutetaan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 1°, 2° (b), 11° (c), 12° (c), 20° (c), 31° 35° aineiden sekä kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvien polymeeripellettien kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille...".

211 960(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Aineluettelon kohdan 20° aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla molemmilla sivuilla reunanumerossa 211 161 määrättyjen merkintöjen lisäksi lisäyksen B.7 mukainen merkintä."

211 980 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"OSA 8SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET211 980 Ennen 1 tammikuuta 1997 valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2901 kohdan 20° aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä 1 tammikuuta 1997 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 joulukuuta 2006 saakka."

LISÄYS B.1b SÄILIÖKONTTEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Reunanumeroa 212 100 edeltävät huomautuksetPoistetaan huom. 2 lisäyksen B.1b osan I osasta 1.

Korvataan ilmaisu "huom. 1" ilmaisulla "huom.".

212 100 Poistetaan sana "kaasumaisten" ja lisätään seuraava uusi virke:

"Luokan 2 aineiden osalta vaatimuksia on sovellettava yli 1 000 l säiliökonteille."

Lisätään seuraava huomautus:

"Huom: Tässä lisäyksessä seuraavia pidetään nestemäisessä muodossa olevina:

aineet, jotka ovat nestemäisiä normaalissa lämpötilassa ja paineessa,

kiinteät aineet, jotka ovat kuljetettaviksi jätettäessä kohotetussa lämpötilassa tai kuumia ja sulassa muodossa."

212 102 (1) (a) Muutetaan seuraavasti:

"'säiliö' aineen sisällään pitävää vaippaa ja päätyjä (mukaan lukien aukot ja niiden kannet);"

212 120 Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Säiliöt on suunniteltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän teknisen koodin mukaan, jossa rakenneaineet on valittu ja seinämän paksuudet mitoitettu ottaen huomioon korkeimmat ja alimmat täyttö- ja käyttölämpötilat, kuitenkin seuraavia vähimmäisvaatimuksia on noudatettava:"

(1) Lisätään seuraava virke:

"Kuitenkin sopivia muusta materiaalista kuin metallista olevia rakenneaineita saa käyttää varusteiden ja lisälaitteiden valmistuksessa."

211 125 Poistetaan kolmas johdantovirke.

(2) Poistetaan kohta (2).

(3) Numeroidaan uudelleen kohdaksi (2).

212 127 (2) Muutetaan seuraavasti:

"(2) Säiliön lieriömäisen osan samoin kuin päätyjen ja kansien vähimmäispaksuus ei saa olla pienempi kuin seuraavilla kaavoilla laskettu suurempi arvo:

>KAAVION ALKU>

Pep × De = (mm)2 × ó × ë>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Pcal × De = (mm)2 × ó>KAAVION LOOPU>

missä:

Pep = koepaine MPa:naPcal = suunnittelupaine MPa:na, kuten määritelty reunanumerossa 212 123D = säiliön sisähalkaisija mm:näó = sallittu jännitys, kuten määritelty reunanumerossa 212 125 (1), N/mm²:na jaë = hitsausliitoksen lujuuskerroin, enintään 1.

Seinämän paksuus ei saa kuitenkaan alittaa jäljempänä kohdissa (3) (4) määrättyjä arvoja."

212 152 Lisätään seuraava virke:

"Tyhjät, puhdistamattomat säiliökontit saadaan myös tämän määräajan jälkeen kuljettaa tarkastettaviksi."

212 178(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"Aineita, jotka voivat reagoida vaarallisesti toistensa kanssa, ei saa kuljettaa vierekkäisissä säiliöosastoissa.

Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavia reaktioita:

(a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

(b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

(c) syövyttävien nesteiden muodostuminen;

(d) epästabiilien aineiden muodostuminen;

(e) vaarallinen paineen nousu.

Aineita, jotka voivat reagoida vaarallisesti toistensa kanssa saa kuljettaa vierekkäisissä säiliöosastoissa, jos nämä osastot on erotetut toisistaan väliseinällä, jonka paksuus on vähintään sama kuin säiliön seinämän paksuus. Ne voidaan myös kuljettaa saman säiliön osastoissa, jotka on erotettu tyhjällä tilalla tai tyhjällä osastolla toisistaan."

Korvataan reunanumerot 212 200 212 299 seuraavalla tekstillä:

"OSA IIERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI MUUTTAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄLUOKKA 2KAASUT212 200-212 209OSA 1YLEISTÄ; SOVELTAMISALA (KULJETTAMINEN SÄILIÖKONTEISSA); MÄÄRITELMÄTKäyttö212 210 Reunanumeron 2201 kaasuja, jotka on lueteltu reunanumeron 212 251 taulukoissa, saa kuljettaa säiliökonteissa.

212 211-212 219OSA 2RAKENNE212 220 (1) Aineluettelon kohtien 1°, 2° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on valmistettava teräksestä. Saumattomilla säiliöillä saa reunanumerosta 212 125 (3) poiketen murtovenymä olla vähintään 14 % ja jännitys s (sigma) pienempi tai yhtä suuri kuin jäljempänä mainitut rakenneaineista riippuvat rajat:

(a) Jos taattujen vähimmäisarvojen suhde Re/Rm lämpökäsittelyn jälkeen on suurempi kuin 0,66, mutta enintään 0,85:

ó ≤ 0,75 Re(b) Jos taattujen vähimmäisarvojen suhde Re/Rm lämpökäsittelyn jälkeen on suurempi kuin 0,85:

ó ≤ 0,5 Rm(2) Reunanumeroiden 2211 (1), (2) ja (3) tarkoittamat astiat ja reunanumeron 2211 (5) tarkoittamat pullopaketin osana olevat pullot, jotka ovat monisäiliöajoneuvon säiliöitä, on valmistettava reunanumeron 2212 määräysten mukaisesti.

212 221 Hitsatut säiliöt on valmistettava lisäyksen B.1d määräykset täyttävistä rakenneaineista.

212 222 Aineluettelon kohdan 2° TC 1017 kloorin tai 1076 fosgeenin kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 2,2 MPa (22 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle [ks. reunanumero 212 127 (2)].

212 223-212 229OSA 3VARUSTEET212 230 Säiliöiden tyhjennysputkien aukot on voitava sulkea umpilaipoilla tai muilla yhtä luotettavilla laitteilla. Kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden sulkulaippoihin tai muihin yhtä luotettaviin laitteisiin saa asentaa enintään 1,5 mm halkaisijaltaan olevat paineentasausaukot.

212 231 Nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa varustaa reunanumeroissa 212 131 ja 212 132 mainittujen aukkojen lisäksi mittareita, kuten painemittareita ja lämpömittareita varten tarkoitetuilla aukoilla sekä ilmanpoistorei'illä, jotka ovat välttämättömiä säiliön käytön ja turvallisuuden kannalta.

212 232 Suojalaitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(1) Nesteytettyjen palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa yli 1 m³ tilavuisissa säiliöissä täyttö- ja tyhjennysaukot on varustettava nopeasti sulkeutuvalla sisäpuolisella sulkulaitteella, joka sulkeutuu automaattisesti säiliökontin lähtiessä tahattomasti liikkeelle tai tulipalon sattuessa. Sulkulaite tulee olla suljettavissa myös turvallisen etäisyyden päästä.

(2) Nesteytettyjen palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikki aukot, joiden nimellishalkaisija ylittää 1,5 mm, on varustettava sisäpuolisella sulkulaitteella lukuun ottamatta varoventtiilin aukkoja ja suljettuja ilmanpoistoreikiä.

(3) Kohtien (1) ja (2) määräyksistä poiketen saa jäähdytettyjen palavien ja/tai myrkyllisten nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt varustaa sisäpuolisten sulkulaitteiden sijasta ulkopuolisilla sulkulaitteilla, jos ulkopuoliset laitteet varmistetaan suojauksella, joka antaa vähintään yhtä tehokkaan suojan ulkopuolista vahingoittumista vastaan kuin säiliön seinämä sisäpuoliselle sulkulaitteelle.

(4) Jos säiliöissä on mittareita, joiden osat ovat suorassa kosketuksissa kuljetettavaan aineeseen, nämä osat eivät saa olla läpinäkyvästä materiaalista valmistettuja. Jos säiliöissä on lämpömittareita, niitä ei saa viedä suoraan säiliön seinämän läpi kaasuun tai nesteeseen.

(5) Säiliöissä, jotka on tarkoitettu aineluettelon kohdan 2°TF 1053 rikkivedyn ja 1064 metyylimerkaptaanin sekä kohdan 2°TC 1017 kloorin, 1076 fosgeenin ja 1079 rikkidioksidin kuljetukseen, ei saa olla aukkoja nestepinnan alapuolella. Myöskään reunanumeron 212 132 mukaisia puhdistusaukkoja ei saa olla.

(6) Täyttö- ja tyhjennysaukot, jotka sijaitsevat säiliöiden yläosassa, on sen lisäksi, mitä kohdassa (1) on mainittu, varustettava toisella ulkopuolisella sulkulaitteella. Tämä on voitava sulkea umpilaipalla tai muulla yhtä luotettavalla laitteella.

(7) Kohtien (1), (2) ja (6) määräyksistä poiketen saa reunanumeroissa 2211 (1), (2), (3) ja (5) määritellyille astioille, jotka muodostavat monisäiliökontin, vaaditut sulkemislaitteet sisältyä kokoojaputkistojärjestelmään.

212 233 Varoventtiilien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

(1) Aineluettelon kohtien 1°, 2° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saadaan varustaa enintään kahdella varoventtiilillä, joiden yhteenlasketun vapaan läpivirtauspinta-alan tulee olla vähintään 20 cm² jokaista säiliötilavuuden alkavaa 30 m³ kohti. Näiden venttiilien on auettava automaattisesti paineen ollessa 0,9 1,0 kertaa säiliön koepaine. Niiden tulee lisäksi olla siten rakennettuja, että ne kestävät dynaamiset rasitukset mukaan lukien nesteiskut. Painokuormitteisten venttiilien käyttö on kielletty.

Reunanumerossa aineluettelon kohtien 1° 4° kirjaimella T merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä ei saa olla varoventtiilejä, ellei varoventtiilien edellä ole murtolevyä. Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla toimivaltaista viranomaista tyydyttävä.

Jos säiliökontti on tarkoitettu myös merikuljetuksiin, tämän kohdan määräykset eivät estä varusta masta säiliötä tämän kuljetusmuodon edellyttämillä varoventtiileillä ().

(2) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta varoventtiiliä, joista kumpikin on mitoitettava siten, ettei paine höyryyntymisen vaikutuksesta normaalikäytössä ylitä säiliöön pysyvästi merkittyä käyttöpainetta enemmän kuin 10 %. Toinen varoventtiileistä voidaan korvata murtolevyllä, jonka tulee murtua koepaineessa.

Jos kaksoisseinäisen säiliön tyhjö häviää tai yksiseinäisessä säiliössä 20 % eristyksestä irtoaa, on varoventtiilin ja murtolevyn estettävä säiliön painetta nousemasta yli koepaineen.

(3) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden varoventtiilien on avauduttava säiliöön merkityssä käyttöpaineessa. Varoventtiilien on oltava sellaisia, että ne toimivat moitteettomasti myös niiden alhaisimmassa käyttölämpötilassa. Varoventtiilien toiminnan luotettavuus alhaisimmassa käyttölämpötilassa on osoitettava ja tarkistettava joko testaamalla jokainen venttiili tai testaamalla jokaisesta tyypistä näyteventtiili.

Lämpöeristys212 234 (1) Jos aineluettelon kohdan 2° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on lämpöeristetty, eristyksen on oltava:

aurinkosuoja, joka peittää vähintään ylimmän kolmanneksen, kuitenkin enintään puolet säiliön pinnasta ja joka on erotettu säiliöstä vähintään 4 cm ilmatilalla; tai koko säiliön pinnan peittävä riittävän paksu eristekerros.

(2) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on lämpöeristettävä. Lämpöeristyksen tulee olla suojattu yhtenäisellä peitelevyllä. Jos säiliön ja peitelevyn välisestä tilasta ilma on poistettu (tyhjöeristys), peitelevy on suunniteltava kestämään vähintään 100 kPa (1 bar) (ylipaine) ulkoinen paine ilman muodonmuutosta. Poiketen reunanumeron 212 102 (2) (a) määräyksistä sisä- ja ulkopuolelle kiinnitetyt vahvisteet saadaan ottaa laskelmissa huomioon. Jos peitelevy on kaasutiivis, se on varustettava laitteella, joka estää säiliön tai varusteiden vuototapauksessa vaarallisen ylipaineen syntymisen eristekerrokseen. Laitteen on estettävä kosteuden pääsy eristekerrokseen.

(3) Sellaisten nesteytettyjen kaasujen, joiden kiehumispiste yhden ilmakehän paineessa on alle P 182 °C, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden lämpöeristyksessä tai kiinnityslaitteissa ei saa käyttää mitään palavaa ainetta.

Tyhjiöeristetyissä säiliöissä muoviosia saa käyttää sisäsäiliön ja peitelevyn välisissä kiinnityslaitteissa toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

212 235 (1) Monisäiliökontti sisältää säiliöitä, jotka on liitetty toisiinsa kokoojaputkistolla ja kiinnitetty monisäiliökontin kehikkoon . Monisäiliökontin säiliöiksi katsotaan kuuluvan seuraavat säiliöt:

reunanumerossa 2211 (1) määritellyt kaasupullot

reunanumerossa 2211 (2) määritellyt putkiastiat

reunanumerossa 2211 (3) määritellyt paineastiat

reunanumerossa 2211 (5) määritellyt pullopaketit (pullokontit)

liitteessä B määritellyt säiliöt.

Huom: Reunanumerossa 2211 (5) määritellyt pullokontit, jotka eivät ole monisäiliökontin säiliöitä, kuuluvat reunanumeroiden 2204 2224 määräysten soveltamisalaan.

(2) Seuraavat vaatimukset koskevat monisäiliökontteja:

(a) Jos monisäiliökontin yksi säiliö on varustettu varoventtiilillä ja säiliöiden välillä on sulkulaitteet, on jokainen säiliö varustettava varoventtiilillä.

(b) Täyttö- ja tyhjennyslaitteen saa liittää säiliöitä yhdistävään kokoojaputkeen.

(c) Reunanumerossa 2201 kirjaimella T merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen monisäilikontin jokainen säiliö, mukaan lukien reunanumerossa 2211 (5) määritellyn pullopaketin jokainen pullo, on voitava erottaa toisistaan sulkuventtiilillä.

(d) Reunanumerossa 2201 kirjaimella F merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen monisäiliökontin säiliöt, kun ne muodostuvat reunanumerossa 2211 (1), (2), (3) ja (5) määritellyistä astioista, saa yhdistää enintään 5 000 litran ryhmiksi, ja ne on voitava erottaa toisistaan sulkuventtiilillä.

Reunanumerossa 2201 kirjaimella F merkittyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetun monisäiliöajoneuvon jokainen säiliö, kun ne muodostuvat liitteessä B määritellyistä säiliöistä, on voitava erottaa toisistaan sulkuventtiilillä.

212 236 Reunanumeron 212 131 määräyksistä poiketen säiliöissä, jotka on tarkoitettu jäähdytettyjen nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen, ei tarvitse olla tarkastusaukkoa.

212 237-212 239OSA 4RAKENNETYYPIN HYVÄKSYMINEN212 240-212 249 (Ei erityismääräyksiä)OSA 5TARKASTUKSET212 250 (1) Reunanumerossa 2211 (1), (2) ja (3) määritellyt astiat ja reunanumerossa 2211 (5) määritellyt pullopaketin osana olevat kaasupullot, jotka ovat monisäiliökontin säiliöitä, on koestettava reunanumeron 2219 määräysten mukaisesti.

(2) Jokaisen hitsatun säiliön rakenneaineet, jotka eivät täytä kohdan (1) määritelmää, on koestettava lisäyksessä B.1d kuvatun menetelmän mukaisesti.

212 251 (1) Kohdan 1° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on alle P 50 °C, kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden koepaineen on oltava suuruudeltaan vähintään puolitoistakertaa täyttöpaine 15 °C lämpötilassa.

(2) Koepaine säiliöille, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen:

kohdan 1° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on P 50 °C tai korkeampi,

kohdan 2° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on alle 70 °C, ja kohdan 4° kaasujenon oltava sellainen, että säiliön ollessa täytettynä enimmäistäytöksellä tilavuuden litraa kohti, aineen aiheuttama paine ei ylitä koepainetta lämpöeristetyissä säiliöissä 55 °C lämpötilassa tai eristämättömissä säiliöissä 65 °C lämpötilassa.

(3) Koepaine säiliöille, jotka on tarkoitettu kohdan 2° kaasuille, joiden kriittinen lämpötila on 70 °C tai korkeampi:

(a) Jos säiliössä on lämpöeristys, koepaineen on oltava vähintään yhtä suuri kuin nesteen höyrynpaine 60 °C lämpötilassa vähennettynä 0,1 MPa (1 bar), kuitenkin vähintään 1 MPa (10 bar);

(b) Jos säiliössä ei ole lämpöeristystä, koepaineen on oltava vähintään yhtä suuri kuin nesteen höyrynpaine 65 °C lämpötilassa vähennettynä 0,1 MPa (1 bar), kuitenkin vähintään 1 MPa (10 bar).

Täyttöasteelle määrätty suurin sallittu täytös tilavuuden litraa kohti (kg/litra) lasketaan seuraavasti:

suurin sallittu täytös tilavuuden litraa kohti(kg/litra) = 0,95 × nestefaasin tiheys 50 °C lämpötilassa;

lisäksi höyryfaasin on säilyttävä 60 °C lämpötilaan asti.

Jos säiliöiden halkaisija on enintään 1,5 m, koepaineen ja suurimman sallitun täytöksen tilavuuden litraa kohti on oltava reunanumeron 2219 (d) mukainen.

(4) Kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden koepaineen on oltava vähintään 1,3 kertaa säiliöön merkitty suurin sallittu käyttöpaine, kuitenkin vähintään 300 kPa (3 bar) (ylipaine); tyhjiöeristetyillä säiliöillä koepaineen on oltava vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine korotettuna 100 kPa:lla (1 bar).

(5) Taulukko kaasuista ja kaasuseoksista, joita saa kuljettaa säiliökonteissa, säiliöiden vähimmäiskoepaine ja enimmäistäytös tilavuuden litraa kohti (jos sovellettavissa).

N.o.s.-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille ja kaasuseoksille on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän asiantuntijan määrättävä koepaine ja enimmäistäytös tilavuuden litraa kohti.

Jos kohtien 1° ja 2° kaasujen, joiden kriittinen lämpötila on 50 °C tai korkeampi mutta alle 70 °C, kuljetukseen tarkoitetut säiliöt, on koestettu paineella, joka on alhaisempi kuin taulukossa mainittu, ja säiliöt ovat lämpöeristettyjä, voi toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä asiantuntija määrätä säiliölle pienemmän enimmäistäytöksen edellyttäen, että aineen aiheuttama paine säiliössä 55 °C lämpötilassa ei ylitä säiliöön merkittyä koepainetta.

N.o.s.-nimikkeeseen luokiteltujen myrkyllisten kaasujen tai kaasuseosten, joiden LC50 < 200 ppm, kuljetus säiliökonteissa on kielletty.

Huom: Kohdan 4°F 1001 liuotettua asetyleeniä saa hyväksyä kuljetettavaksi vain monisäiliökonteissa.

>TAULUKON PAIKKA>

212 252 Ensimmäinen vesipainekoe on suoritettava ennen lämpöeristyksen asennusta.

212 253 Aineluettelon kohdan 1° massan perusteella täytettävien kaasujen tai kohtien 2° tai 4° kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tilavuus on määritettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän asiantuntijan valvonnassa punnitsemalla tai mittaamalla säiliössä olleen veden tilavuus; säiliön tilavuuden mittausvirheen on oltava pienempi kuin yksi prosenttia. Säiliön mittoihin perustuvaa tilavuuden määritystä laskemalla ei hyväksytä. Hyväksytty asiantuntija määrää suurimman sallitun täytöksen reunanumeroiden 2219 ja 212 251 (3) mukaisesti.

212 254 Kaikkien hitsausliitosten tarkastus on suoritettava reunanumeron 212 127 (6) lujuuskertoimelle 1,0 esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

212 255 Reunanumeron 212 151 vaatimuksista poiketen määräaikaistarkastukset on suoritettava:

(1) Kahden ja puolen vuoden välein säiliöille, jotka on tarkoitettu aineluettelon kohdan 1° TC 1008 booritrifluoridille, kohdan 2° TF 1053 rikkivedylle, kohdan 2° TC 1048 bromivedylle, vedetön, 1050 kloorivedylle, vedetön, 1017 kloorille, 1076 fosgeenille tai 1079 rikkidioksidille tai kohdan 2° TOC dityppitetroksidille (typpidioksidi);

(2) Kahdeksan vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen joka 12. vuosi säiliöille, jotka on tarkoitettu aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen. Toimivaltainen viranomainen voi edellyttää tiiviyskokeen suorittamista kahden määräaikaistarkastuksen välissä.

(3) Reunanumeron 2211 (1), (2) ja (3) mukaisille astioille ja reunanumeron 2211 (5) mukaisille pullopaketin osana oleville pulloille, jotka ovat monisäiliökontin osia, on määräaikaistarkastukset suoritettava reunanumeron 2212 mukaisesti.

212 256 Jos kyseessä ovat tyhjöeristetyt säiliöt, vesipainekoe ja säiliöiden sisäpuolinen tarkastus voidaan korvata tiiviyskokeella ja tyhjön mittaamisella hyväksytyn asiantuntijan luvalla.

212 257 Jos kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on määräaikaistarkastuksen yhteydessä tehty aukkoja, on hyväksytyn asiantuntijan hyväksyttävä menetelmä, jolla ne on ilmatiiviisti suljettu ennen säiliön käyttöönottoa, ja varmistettava säiliön eheys.

212 258 Aineluettelon kohtien 1°, 2° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden tiiviyskoe on suoritettava vähintään 400 kPa (4 bar), mutta enintään 800 kPa (8 bar) (ylipaine) paineella.

212 259OSA 6

MERKINTÄ

212 260 Seuraavat lisämerkinnät on meistettävä tai merkittävä vastaavalla menetelmällä reunanumerossa 212 160 mainittuun kilpeen tai säiliön seinämän vahvistettuun osaan, jos säiliön lujuus ei siitä heikkene:

(1) Säiliöihin, jotka on tarkoitettu vain yhden aineen kuljetukseen:

kaasun nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi ().

Aineluettelon kohdan 1° tilavuuden (paine) perusteella täytettävien puristettujen kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on lisättävä myös suurin sallittu täyttöpaine 15 °C lämpötilassa. Aineluettelon kohdan 1° massan perusteella täytettävien kaasujen ja kohtien 2°, 3° ja 4° kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on lisättävä myös suurin sallittu täytös kilogrammoina ja täyttölämpötila, jos se on alle P 20 °C;

(2) Monikäyttösäiliöihin:

kaasun nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi (¹), kaasuista, joiden kuljetukseen säiliö on hyväksytty.

Edellä mainitun lisäksi on lisättävä jokaisen kaasun suurin sallittu täytös kilogrammoina.

(3) Aineluettelon kohdan 3° kaasujen kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin:

suurin sallittu käyttöpaine; ja(4) Lämpöeristettyihin säiliöihin:

merkintä "lämpöeristetty" tai "tyhjöeristetty".

212 261 (1) Monisäiliökontin kehikossa lähellä täyttöpistettä olevaan kilpeen on merkittävä:

säiliöiden koepaine ();

puristettujen kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden suurin sallittu täyttöpaine () 15 °C lämpötilassa;

säiliöiden lukumäärä;

säiliöiden kokonaistilavuus ();

kaasun nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi ();

ja lisäksi nesteytetyille kaasuille:

suurin sallittu täytös () säiliötä kohti.

(2) Reunanumeron 2211 (1), (2), (3) ja (5) mukaiset astiat, jotka ovat monisäiliökontin osia, on merkittävä reunanumeron 2223 mukaisesti. Näitä astioita ei tarvitse yksittäin varustaa reunanumeron 2224 edellyttämillä varoituslipukkeilla.

Monisäiliökontit on merkittävä ja varustettava lipukkeilla reunanumeron 10 500 mukaisesti.

212 262 Reunanumerossa 212 161 mainittujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot on merkittävä joko itse säiliökonttiin tai kilpeen:

(a) merkintä "alin sallittu täyttölämpötila: ... °C";

(b) vain yhden aineen kuljettamiseen tarkoitettuun säiliöön:

reunanumeron 2201 mukainen kaasun nimi kirjoitettuna ja lisäksi n.o.s. nimikkeeseen luokitelluille kaasuille tekninen nimi (),

aineluettelon kohdan 1° kaasuille täytetty massan perusteella ja kohtien 2°, 3° ja 4° kaasuille suurin sallittu täytös kilogrammoina;

(c) monikäyttösäiliöön:

jokaisen kaasun, jonka kuljetukseen säiliö on tarkoitettu, nimi kirjoitettuna reunanumeron 2201 mukaisesti, ja lisäksi n.o.s-nimikkeeseen luokitelluille kaasuille annetaan tekninen nimi (). Jokaiselle kaasulle on merkittävä myös suurin sallittu täytös kilogrammoina;

(d) lämpöeristettyyn säiliöön:

merkintä "lämpöeristetty" tai "tyhjöeristetty" rekisteröintimaan virallisella kielellä, ja mikäli virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, ellei asianomaisten maiden välillä olevat kuljetussopimukset toisin määrää.

212 263-212 269OSA 7

KÄYTTÖ

212 270 Jos säiliö on hyväksytty eri kaasujen kuljetukseen, on vaihdettaessa käyttöä säiliö tyhjennettävä, puhdistettava ja tuuletettava kaasuttomaksi turvallisen käytön edellyttämässä laajuudessa.

212 274 Kun täytetty tai puhdistamaton tyhjä säiliö jätetään kuljetettavaksi, siinä saa olla näkyvissä ainoastaan parhaillaan täytöksenä olevaa tai, jos säiliö on tyhjennetty, viimeksi kuljetettua kaasua koskevat reunanumeron 212 262 mukaiset merkinnät. Kaikki muita kaasuja koskevat merkinnät on peitettävä.

212 275 Monisäiliökontin kaikki säiliöt saavat sisältää vain yhtä ja samaa kaasua.

212 276212 277 Aineluettelon kohdan 3° F kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden täytös on mitoitettava siten, että sisällön lämpötilan noustessa lämpötilaan, jossa höyrynpaine on yhtä suuri varoventtiilin aukeamispaineen kanssa, nesteen tilavuus ei ylitä 95 % säiliön tilavuudesta tässä lämpötilassa.

Aineluettelon kohtien 3° A ja 3° O kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saa täyttää 98 % täyttölämpötilassa ja -paineessa.

212 278 Aineluettelon kohdan 3° O kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yhteyden tiivistämiseen tai sulkulaitteiden voitelemiseen käytettävien aineiden tulee olla yhteensopivia sisällön kanssa.

212 279 Reunanumeron 212 175 määräyksiä ei sovelleta aineluettelon kohdan 3° kaasuille.

OSA 8

SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET

212 280 Ennen 1 tammikuuta 1997 valmistetut säiliökontit, jotka on tarkoitettu luokan 2 aineiden kuljetukseen, saavat olla merkittyjä tämän lisäyksen 31 joulukuuta 1996 saakka voimassa olleiden määräysten mukaisesti seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

212 281-212 299LUOKKA 3

PALAVAT NESTEET

212 310 b) ja c) Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

212 332 Lisätään viimeisen virkkeen loppuun ilmaisu "liekinestin" jälkeen seuraava ilmaisu:

"tai säiliöiden on oltava räjähdyspainesuojattuja"

212 333 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 333 Jos säiliössä on ei-metallinen vuoraus (sisävuoraus), on sen oltava niin suunniteltu, ettei elektrostaattinen varaus voi aiheuttaa syttymisvaaraa."

212 334 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 334 Aineluettelon kohdan 61° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alatyhjennysjärjestelmä voi koostua ulkopuolisesta putkesta, jossa on sulkulaite, jos alatyhjennysjärjestelmä on valmistettu metallista siten, että se sallii muodonmuutoksen."

212 371 Korvataan ilmaisu "41° 57°" ilmaisulla "41°".

Korvataan ilmaisu "20" ilmaisulla "19".

212 381(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 381 Ennen 1 tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2301 kohdan 61° (c) aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti mutta jotka eivät täytä 1 tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 joulukuuta 2004 saakka."

212 382(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 382 Ennen 1 tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka eivät täytä reunanumeroiden 212 332 ja 212 333 määräyksiä, mutta jotka on valmistettu ennen tätä päivämäärää voimassa olleiden ADR-määräysten mukaisesti, saa käyttää edelleen."

LUOKKA 4.1

HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

LUOKKA 4.2

HELPOSTI ITSESTÄÄN SYTTYVÄT AINEET

LUOKKA 4.3

AINEET, JOTKA VEDEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUESSAAN KEHITTÄVÄT PALAVIA KAASUJA

212 410 Korvataan huomautuksessa ilmaisun "14° (c)" jälkeen ilmaisu "jätteitä" ilmaisulla "seoksia (kuten valmisteet ja jätteet)" ja lisätään ennen ilmaisua "reunanumeron 2471" ilmaisu "ja näihin kohtiin kuuluvia ryhmän (c) kiinteitä seoksia (kuten valmisteet ja jätteet)".

212 460 Muutetaan alku seuraavasti: "Reunanumeron 2471 aineiden, jotka mainitaan reunanumerossa 212 410 (c) (e), kuljetukseen..."

212 475 Numeroidaan uudelleen olemassa oleva teksti reunanumeron 212 475 kohdaksi (1).

Lisätään uusi kohta (2) seuraavasti:

"(2) Suurin sallittu 80 °C kuormauslämpötila sallitaan edellyttäen, että kytevien pesäkkeiden synty on estetty kuormauksen aikana ja että säiliöt on ilmatiiviisti suljettu (¹).

Kuormauksen jälkeen säiliöt on paineistettava (esim. puristetulla ilmalla) tiiviyden tarkastamiseksi. On varmistettava, ettei paineen laskua tapahdu kuljetuksen aikana.

Ennen purkamisen aloittamista on tarkastettava, onko paine edelleen ilmankehän paineen yläpuolella. Mikäli se ei ole, on inerttiä kaasua johdettava säiliöön ennen purkamista."

Lisätään seuraava uusi alaviite:

"(¹) Ks. reunanumeron 212 135 alaviite (¹)."

LUOKKA 5.1

SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

LUOKKA 5.2

ORGAANISET PEROKSIDIT

212 510 (b) ja (d) Lisätään ilmaisu "tai sulassa muodossa" ilmaisun "nestemäisinä" jälkeen. (d) Lisätään ilmaisu "11°, 13°" ilmaisujen "1°" ja "16°" väliin.

212 532 Muutetaan alku seuraavasti:

"Reunanumeron 2501 kohdan 1° aineiden tai kohdan 20° nestemäisen ammoniumnitraatin kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden yläosassa tulee olla..." (loput tekstistä pysyy muuttumattomana)212 540 Korvataan ilmaisu "muiden" ilmaisulla "orgaanisten".

212 571 Muutetaan viimeinen virke seuraavasti:

"Jos säiliöiden käyttötarkoitusta muutetaan, on säiliöt ja varusteet ennen ja jälkeen kohdan 20° aineiden kuljetuksen huolellisesti puhdistettava kaikista jäänteistä".

LUOKKA 6.1

MYRKYLLISET AINEET

LUOKKA 6.2

TARTUNTAVAARALLISET AINEET

212 610 (b) ja (c) Lisätään ilmaisu "tai sulassa muodossa" ilmaisun "nestemäisinä" jälkeen.

(b), (c) ja (d) Korvataan ilmaisu "71 87" ilmaisulla "71 73".

Korvataan huomautuksessa ilmaisu "kiinteitä jätteitä" ilmaisulla "kiinteitä aineita, mukaan lukien seokset (kuten valmisteet ja jätteet)".

212 680 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"OSA 8

SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET

212 680 Ennen 1. päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2601 kohtien 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° tai 27° aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1. päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31. päivään joulukuuta 1999 saakka."

LUOKKA 8

SYÖVYTTÄVÄT AINEET

212 810 (b) ja (c) Lisätään ilmaisu " tai sulassa muodossa" ilmaisun "nestemäisinä" jälkeen.

Korvataan huomautuksessa ilmaisu "kiinteitä jätteitä" ilmaisulla "kiinteitä aineita, mukaan lukien seokset (kuten valmisteet ja jätteet)".

212 831 Lisätään ilmaisun "(d)" jälkeen ilmaisu "lukuun ottamatta kohdan 7° aineita".

212 870 Lisätään ilmaisu "tai stabiloitu" ilmaisun "inhiboitu" jälkeen.

Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun:

"Kuljetettaessa 1829 rikkitrioksidia, joka on vähintään 99,95 % puhdasta, ilman inhibiittoreita on aineen lämpötilan kuljetuksen aikana oltava vähintään 32,5 °C."

212 880 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"OSA 8

SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET

212 880 Ennen 1 tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2801 kohtien 3°, 12°, 33°, 40° tai 54° aineiden kuljetukseen ja jotka on valmistettu tämän lisäyksen ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden määräysten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 tammikuuta 1995 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 joulukuuta 1999 saakka."

LUOKKA 9

MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

212 910 Muutetaan seuraavasti:

"Reunanumeron 2901 kohtien 1°, 2° (b), 11° (c), 12° (c), 20° (c), 31° 35° aineita sekä kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvia polymeeripellettejä saa kuljettaa...(loppu pysyy muuttumattomana).

Huom: Kuljetettaessa irrallisena reunanumeron 2901 kohtien 4° (c), 12° (c), 20° (c) ja 21° (c) aineita, ks. reunanumero 91 111."

212 920 Muutetaan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 1°, 2° (b), 11° (c), 12° (c), 20° (c), 31° 35° aineiden sekä kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvien polymeeripellettien kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ...".

Lisätään seuraava virke:

"Aineluettelon kohdan 20 (c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden seinämien tehollisen paksuuden on oltava vähintään 3 mm."

212 930 Korvataan ilmaisu "kohdan 4° (c) aineiden" ilmaisulla "kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvien polymeeripellettien".

212 932(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 932 Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla lämpöeriste. Säiliöt saa varustaa myös paineentasauslaitteilla, jotka avautuvat automaattisesti sisäänpäin tai ulospäin 20 kPa 30 kPa (0,2 0,3 bar) paine-erolla. Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä säiliön kanssa suorassa yhteydessä olevan lämpöeristeen syttymispisteen tulee olla vähintään 50 °C suurempi kuin korkeimman lämpötilan, jolle säiliö on suunniteltu."

212 933(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 933 Aineluettelon kohdan 20° (c) aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden alatyhjennysjärjestelmä voi koostua ulkopuolisesta putkesta, jossa on sulkulaite, jos alatyhjennysjärjestelmä on valmistettu metallista, siten että se sallii muodonmuutoksen."

212 934(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 934 Säiliöitä, jotka on tarkoitettu yli 190 °C lämpötilassa kuormattavien aineiden kuljetukseen, on varustettava virtauksen ohjauslevyllä (deflektorilla), joka on asetettu suoraan kulmaan ylätäyttöaukon kanssa, niin että vältetään yhtäkkinen paikallinen seinämän lämpötilan nousu täytön aikana."

212 951 Muutetaan alku seuraavasti:

"Aineluettelon kohtien 1°, 2° (b), 11° (c), 12° (c), 20° (c), 31° 35° aineiden sekä kohdan 4° (c) 2211 soluuntuvien polymeeripellettien kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille...".

212 960(uusi) Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"212 960 Aineluettelon kohdan 20° aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä tulee olla molemmilla sivuilla reunanumerossa 212 161 määrättyjen merkintöjen lisäksi lisäyksen B.7 mukainen merkintä."

212 980 Lisätään seuraava uusi reunanumero:

"OSA 8SIIRTYMÄKAUDEN MÄÄRÄYKSET"

212 980 Ennen 1 tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu reunanumeron 2901 kohdan 20° aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä 1 tammikuuta 1997 voimaantulleita määräyksiä, saa käyttää 31 joulukuuta 2006 saakka."

LISÄYS B.1c LUJITEMUOVISTA VALMISTETTUJA KIINTEITÄ JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Otsikon alla olevassa huomautuksessa 1 korvataan ilmaisu "astiayhdistelmiin" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvoihin".

LISÄYS B.1d LUOKAN 2 JÄÄHDYTETTYJEN NESTEYTETTYJEN KAASUJEN KULJETUKSEEN TARKOITETTUJEN HITSATTUJEN KIINTEIDEN SÄILIÖIDEN, HITSATTUJEN IRROTETTAVIEN SÄILIÖIDEN JA HITSATTUJEN SÄILIÖKONTTIEN SÄILIÖIDEN RAKENNEAINE- JA RAKENNEVAATIMUKSET

214 250 (1) Muutetaan seuraavasti:

"Luokan 2 kohtien 1°, 2° ja 4°, luokan 4.2 kohtien 6° (a), 17° (a), 19° (a) ja 31° (a) 33° (a) tai luokan 8 kohdan 6° aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on valmistettava teräksestä."

(2) Muutetaan seuraavasti:

"Hienoraeteräksestä valmistetut säiliöt, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen:

luokan 2 syövyttäviksi luokiteltujen aineiden ja reunanumeron 2201 kohdan 4° A aineiden, ja reunanumeron 2801, kohdan 6° aineidenteräksen taattu myötöraja ei saa olla suurempi kuin 460 N/mm² ja enimmäismurtolujuus saa olla enintään 725 N/mm². Nämä säiliöt on lämpökäsiteltävä lämpöjännityksen poistamiseksi."

214 251 Korvataan kohdassa (a) 1 ilmaisu "7° ja 8°" ilmaisulla "3°".

LISÄYS B.2 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISEEN TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN RAKENNETTA KOSKEVAT YHDENMUKAISET MÄÄRÄYKSET SISÄLTÄEN TARVITTAVAT MÄÄRÄYKSET NIIDEN TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ

220 100 Poistetaan ilmaisu ", 10 283 mukaisesti, ja 'tyypin II' reunanumeron 11 204 (2) mukaisten kuljetusyksikköjen"

220 301 (2) Muutetaan tyyppien FL, OX ja AT määritelmät seuraavasti:

"Tyyppi FL: leimahduspisteeltään enintään 61 °C olevia nesteitä tai palavia kaasuja yli 3 000 litran säiliökonteissa, kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille tai palavia kaasuja kuljettamaan tarkoitetuille yli 1 000 litran monisäiliöajoneuvoille;

Tyyppi OX: luokan 5.1 reunanumeron 2501 aineluettelon kohdan 1° (a) aineita yli 3 000 litran säiliökontissa, kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille;

Tyyppi AT: tilavuudeltaan yli 3 000 litran säiliökonteissa, kiinteissä tai irrotettavissa säiliössä vaarallisia aineita kuljettamaan tarkoitetuille ajoneuvoille, muille kuin tyypin FL tai OX ajoneuvoille ja yli 1 000 litran monisäiliöajoneuvoille, muille kuin tyypin FL ajoneuvoille."

220 403 Lisätään alaviitteeseen (¹) seuraavat numerot:

"29 Virolle, 32 Latvialle, 33 Liechtensteinille, 34 Bulgarialle, 35 (varattu), 36 Liettualle"

220 500 Lisätään "X" kohdan "220 520 (Jarrut)" jokaiseen sarakkeeseen.

220 511 (1) Lisätään vapautettujen virtapiirien luetteloon seuraava luetelmakohta:

" akulta teliakselin nostoon tarkoitetulle sähköiselle nostolaitteelle."

220 514 Poistetaan toinen virke.

220 520 Korvataan ilmaisu "E-säännön No. 13 (¹) tai direktiivin 71/320/EY (²)" ilmaisulla "ECE-säännön No. 13 (¹)".

Muutetaan alaviite (¹) seuraavasti:

"ECE-säännön No. 13 (Yhdenmukaiset määräykset M, N ja O luokkiin kuuluvien ajoneuvojen jarrujen hyväksymisestä), (sen viimeisimmässä muutetussa muodossa) on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhdenmukaisten teknisten määräysten hyväksymistä pyörillä kulkeville ajoneuvoille, laitteille ja osille, jotka asetetaan pyörillä kulkevaan ajoneuvoon ja/tai joita voidaan käyttää niissä ja näiden määräysten perusteella annettujen hyväksymisten vastavuoroisuuden tunnustamisen ehtoja (1958 sopimus, muutettuna). Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa vastaavia direktiivin 71/320/EY säännöksiä (alunperin julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä L 202, 6. 9. 1971) edellyttäen, että ne on muutettu ajoneuvon hyväksymisajankohtana viimeisimmän muutetun ECE-säännön No. 13 mukaisesti."

Poistetaan alaviite (²).

220 521 (1) ja (2) Poistetaan ilmaisu "tai direktiiviin 71/320/EY (²)"

220 522 (2) (b), (e), (f) ja (3) Poistetaan viittaus direktiiviin 71/320/EY ja poistetaan alaviite (²).

220 536 Korvataan teksti seuraavalla tekstillä:

"Ohjaamon sisälämmittimen on oltava riittävän turvallinen palovaaran ehkäisyn kannalta ja se on sijoitettava suojaavan seinän (ohjaamon takaseinä) etupuolelle. Lämmityslaite on sijoitettava mahdollisimman eteen ja korkealle (vähintään 80 cm lattiatasosta) ja varustettava laitteilla, jotka ehkäisevät mitä tahansa esinettä koskettamasta laitteen tai sen pakoputken kuumia pintoja. Vain laitteita, joissa on nopeasti (enintään 20 s) käynnistyvä imuilmapuhallin, saa käyttää."

220 540 Korvataan ilmaisu "E-säännön No. 89 (¹) tai direktiivin 92/6/EY ja 92/24/EY" ilmaisulla "ECE-säännön No. 89 (²)".

Lisätään seuraava alaviite (²):

"(²) ECE-säännön No. 89 (Yhdenmukaiset määräykset: I ajoneuvojen suurimman nopeudenrajoituksen hyväksymisestä; II ajoneuvojen hyväksyttyä tyyppiä olevan nopeudenrajoittimen (SLD) asentamisen hyväksymisestä; III nopeudenrajoittimen (SLD) hyväksymisestä (sen viimeisimmässä muutetussa muodossa) on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhdenmukaisten teknisten määräysten hyväksymistä pyörillä kulkeville ajoneuvoille, laitteille ja osille, jotka asetetaan pyörillä kulkevaan ajoneuvoon ja/tai joita voidaan käyttää niissä ja näiden määräysten perusteella annettujen hyväksymisten vastavuoroisuuden tunnustamisen ehtoja (1958 sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna). Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa vastaavia direktiivien 92/6/EY ja 92/24/EY säännöksiä, sellaisen kuin ne ovat muutettuna, edellyttäen että ne on muutettu ajoneuvon hyväksymisajankohtana viimeisimmän muutetun ECE-säännön No. 89 mukaisesti."

Lisätään uusi lisäys B.4 seuraavasti:

"LISÄYS B.4

VAARALLISIA AINEITA KULJETTAVIEN AJONEUVON KULJETTAJIEN KOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

240 000-240 099OSA 1

YLEISTÄ, KOULUTUKSEN RAKENNE JA KOULUTUSOHJELMA"

240 100 (1) Koulutusta annetaan tämän lisäyksen määräysten mukaisesti reunanumeroiden 10 315, 11 315 ja 71 315 perusteella.

(2) Tarpeelliset tiedot ja taidot opetetaan teoriakurssit ja käytännön harjoittelun käsittävän koulutuksen avulla. Tiedot tarkistetaan kokeessa.

Rakenne240 101 Alku- ja täydennyskoulutus järjestetään peruskurssin ja tarvittaessa erikoiskurssien muodossa.

240 102 Peruskurssilla tulee opettaa ainakin seuraavat asiat:

(a) yleiset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset;

(b) yleisimmät vaaratyypit;

(c) ympäristönsuojelua koskevat tiedot jätteiden siirron valvonnassa;

(d) ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja turvallisuustoimenpiteet eri vaaratilanteissa;

(e) toimenpiteet onnettomuuden satuttua (ensiapu, liikenneturvallisuus, perustiedot suojalaitteiden käytöstä, jne.);

(f) varoituslipukkeet ja -merkinnät;

(g) mitä kuljettajan on tehtävä ja mitä hän ei saa tehdä vaarallisten aineiden kuljetuksen aikana;

(h) ajoneuvon teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

(i) yhteenkuormauskiellot samaan ajoneuvoon tai konttiin;

(j) turvallisuustoimenpiteet vaarallisten aineiden kuormauksen ja purkamisen aikana;

(k) yleiset vastuukysymykset;

(l) tietoja eri kuljetusmuotojen toiminnasta;

(m) kollien käsittely ja säilytys.

240 103 Säiliökuljetuksen erikoiskurssilla tulee opettaa ainakin seuraavia asioita:

(a) ajoneuvon käyttäytyminen tiellä, mukaan lukien kuorman liikkumisen vaikutukset;

(b) ajoneuvoille asetetut erityisvaatimukset;

(c) yleistä teoreettista tietoa erilaisista kuormaus- ja purkamisjärjestelmistä;

(d) ajoneuvojen käytölle asetetut erityiset lisävaatimukset (hyväksymistodistukset, hyväksymismerkinnät, merkinnät ja lipukkeet, jne.).

240 104 Luokan 1 aineiden ja esineiden kuljetuksen erikoiskurssilla tulee opettaa ainakin seuraavia asioita:

(a) räjähteisiin ja pyroteknisiin aineisiin liittyvät erityiset vaaratilanteet;

(b) luokan 1 aineiden ja esineiden yhteenkuormausta koskevat erityisvaatimukset.

240 105 Luokan 7 radioaktiivisen aineen kuljetuksen erikoiskurssilla tulee opettaa ainakin seuraavia asioita:

(a) ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet;

(b) radioaktiivisen aineen pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset;

(c) erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Alkukoulutusohjelma240 106 (1) Jokaisen alkukurssin tai laajan kurssin osan teoriaosuuden vähimmäispituus on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

Laajan kurssin kokonaiskeston voi määrätä toimivaltainen viranomainen, jonka on säilytettävä ennallaan peruskurssin ja säiliökuljetuksen erikoiskurssin kesto, mutta joka voi täydentää sitä luokkien 1 ja 7 lyhennetyillä erityiskursseilla.

(2) Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

(3) Opetusta saa yleensä antaa enintään 8 tuntia kurssipäivän aikana.

(4) Henkilökohtaisen käytännön harjoittelun on tapahduttava teoriaopetuksen yhteydessä, ja siihen tulee sisältyä ainakin ensiapu, palonsammutus ja toiminta mahdollisessa vaara- tai onnettomuustilanteessa.

Täydennyskoulutusohjelma240 107 (1) Säännöllisin väliajoin järjestettävien täydennyskurssien tarkoituksena on ajantasaistaa kuljettajien tiedot; niillä käsitellään uutta tekniikkaa, lainsäädäntöä ja kuljetettavia aineita koskevaa kehitystä.

(2) Täydennyskurssit on suoritettava ennen reunanumerossa 10 315 olevassa 3 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä.

(3) Jokaisen täydennyskurssin on oltava kestoltaan vähintään yksi päivä.

(4) Opetusta saa yleensä antaa enintään 8 tuntia kurssipäivän aikana.

240 108-240 199OSA 2KOULUTUKSEN HYVÄKSYMINENMenettely240 200 Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä koulutuskurssit.

240 201 (1) Vain kirjalliset hakemukset hyväksytään.

(2) Hyväksymishakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

(a) yksityiskohtainen koulutusohjelma, josta käyvät ilmi opetetut asiat ja aikataulu ja suunnitellut opetusmenetelmät;

(b) opetushenkilöstön pätevyys ja toiminta-alat;

(c) tiedot kurssien pitopaikoista ja opetusmateriaaleista sekä käytännön harjoittelun mahdollisuuksista;

(d) kursseille osallistumisen ehdot, esimerkiksi osallistujamäärä.

(3) Toimivaltainen viranomainen järjestää koulutuksen ja kokeiden valvonnan.

Hyväksymisen myöntäminen240 202 (1) Toimivaltainen viranomainen myöntää hyväksymisen kirjallisesti erityisesti seuraavien ehtojen mukaisesti:

(a) koulutus järjestetään hakemusasiakirjojen mukaisesti;

(b) toimivaltaiselle viranomaiselle myönnetään oikeus lähettää valtuutettuja henkilöitä seuraamaan koulutuskursseja ja kokeita;

(c) toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan etukäteen yksittäisten koulutuskurssien päivämääristä ja pitopaikoista;

(d) hyväksyminen voidaan perua, jos hyväksymisen ehtoja ei noudateta.

(2) Hyväksymisasiakirjasta on käytävä ilmi, ovatko kyseiset kurssit perus- vai erikoiskursseja, alku- vai täydennyskursseja vai laajoja kursseja.

240 203 Jos koulutuksen järjestäjä kurssin hyväksymisen jälkeen aikoo tehdä muutoksia hakemuksen osalta olennaisiin yksityiskohtiin, sen on etukäteen pyydettävä tähän lupa toimivaltaiselta viranomaiselta. Tämä koskee erityisesti koulutusohjelmaan liittyviä muutoksia.

240 204-240 299OSA 3KOULUTUKSEEN SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET240 300 Koulutuksen antajan on varmistettava, että kouluttajilla on hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä säädöksissä ja koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä ja että he ottavat sen huomioon. Koulutuksen on oltava mahdollisimman käytännöllistä. Koulutusohjelman on oltava hakemuksen mukainen ja siihen on sisällyttävä reunanumeroissa 240 102 240 105 määrätyt asiat. Alkukoulutukseen ja täydennyskoulutukseen on myös sisällyttävä henkilökohtaista käytännön harjoittelua (katso reunanumero 240 106).

240 301-240 399OSA 4KOKEETAlkuperuskurssi240 400 (1) Koulutuksen, käytännön harjoittelu mukaan lukien, suorittamisen jälkeen peruskurssilla järjestetään koe.

(2) kuljettajan ammatissa vaadittavat tiedot, huomiointikyky ja taidot kuten nämä peruskurssilla opetetaan.

(3) Tätä tarkoitusta varten toimivaltaisen viranomaisen tai tämän hyväksymän tutkintoviranomaisen on laadittava luettelo kysymyksistä, jotka kattavat reunanumerossa 240 102 yhteenvedon mukaisesti esitetyt asiat. Kokeen kysymykset tehdään tästä luettelosta. Osallistujilla ei saa olla tietoa luettelosta valituista erityisistä kysymyksistä ennen kyseistä koetta.

(4) Laajoista kursseista voidaan pitää yksi ainoa koe.

(5) Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on valvottava kokeen järjestämistä.

(6) Koe pidetään kirjallisen kokeen muodossa tai kirjallisen ja suullisen kokeen yhdistelmänä. Jokaiselle osallistujalle esitetään vähintään 25 kirjallista kysymystä. Koe kestää vähintään 45 minuuttia. Kysymykset voivat vaihdella vaikeusasteeltaan ja niille voidaan antaa erilainen painotus.

Säiliökuljetuksen ja räjähteiden sekä radioaktiivisen aineen kuljetuksen alkukoulutuksen erikoiskurssit204 401 (1) Läpäistyään peruskurssin kokeen ja suoritettuaan säiliökuljetuksen ja/tai räjähteiden tai radioaktiivisen aineen kuljetuksen erikoiskurssin kokelas voi osallistua vastaavaan kokeeseen.

(2) Koe pidetään ja sitä valvotaan samoin perustein kuin edellä reunanumerossa 240 400 määrätään.

(3) Jokaista erikoiskurssia kohti esitetään vähintään 15 kysymystä.

Täydennyskurssit240 402 (1) Kun kokelas on suorittanut täydennyskurssin, hän voi osallistua vastaavaan kokeeseen.

(2) Koe pidetään ja sitä valvotaan samoin perustein kuin edellä reunanumerossa 240 400 määrätään.

(3) Täydennyskurssia kohti esitetään vähintään 15 kysymystä.

240 403-240 499OSA 5TODISTUS KULJETTAJAN KOULUTUKSESTA240 500 (1) Reunanumerossa 10 315 olevan 9 kohdan mukaan todistus myönnetään:

(a) peruskurssin suorittamisen jälkeen edellyttäen, että kokelas on menestyksellisesti läpäissyt kokeen reunanumeron 240 000 mukaisesti;

(b) tarvittaessa säiliökuljetuksen tai räjähteiden tai radioaktiivisen aineen kuljetuksen erikoiskurssin suorittamisen jälkeen tai kokelaan hankittua reunanumerossa 11 315 olevan (3) kohdan tai reunanumerossa 71 315 olevan (3) kohdan mukaiset tiedot edellyttäen, että hän on menestyksellisesti läpäissyt kokeen edellä mainitun reunanumeron 240 401 mukaisesti.

(2) Todistus uusitaan, jos kokelas osoittaa osallistuneensa täydennyskurssille reunanumerossa 10 315 olevan (3) kohdan mukaisesti ja jos hän on menestyksellisesti läpäissyt kokeen edellä mainitun reunanumeron 240 402 mukaisesti.

240 501-240 999

LISÄYS B.5

250 000 (2) Muutetaan kuvaukset seuraavasti:

20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa22 jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, tukahduttava223 jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, palava225 jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä)239 palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion265 myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä)40 helposti syttyvä kiinteä aine, tai itsereaktiivinen aine, tai itsestään kuumeneva kiinteä aine639 Korvataan ilmaisu "(leimahduspiste 23 °C 61 °C)" ilmaisulla "(leimahduspiste enintään 61 °C)".

Lisätään uudet vaaran tunnusnumerot seuraavasti:

263 myrkyllinen kaasu, palava43 spontaanisti palava (pyrofoorinen) kiinteä aineX462 kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen myrkyllisiä kaasuja*X482 kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen syövyttäviä kaasuja*99 Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa.

Poistetaan vaaran tunnusnumerot 236, 266, 286, 836.

(3)A. Muutokset taulukoihin 1 3, lukuun ottamatta luokan 2 nimikkeitäA.1 Muutetaan nimikkeet taulukossa 3 seuraavasti:

Huom: Jäljempänä olevat muutokset on ilmoitettu vain taulukolle 3 (numeerinen järjestys). Vastaavat muutokset on tehtävä myös taulukoihin 1 ja 2 (aakkosellinen järjestys).

>TAULUKON PAIKKA>

A.2 Muutokset taulukoihin 1 ja 3A.2.1 Muutetaan seuraavien nimikkeiden vaaran tunnusnumerot:

>TAULUKON PAIKKA>

A.2.2 Lisätään kirjain "(c)" ilmaisun "luokka 5.1, 11° (b)" jälkeen seuraaville nimikkeille:

2427, 2428, 2429 ja 3210.

A.2.3 Muutetaan nimikkeen 3170 nimisarake seuraavasti:

"Alumiinin sulatuksen sivutuotteet tai alumiinin uudelleen sulatuksen sivutuotteet."

A.2.4 Lisätään kirjain "(c)" ilmaisun "luokka 5.1, 13° (b)" jälkeen nimikkeelle, jonka YK-No. on 3211.

A.2.5 Tunnusnumero 1280: Poistetaan sana "inhiboitu".

A.2.6 Tunnusnumero 2535: Muutetaan nimi seuraavasti: "4-Metyylimorfoliini".

A.2.7 Tunnusnumero 1914: Muutetaan nimi seuraavasti: "Butyylipropionaatit".

A.2.8 Tunnusnumero 2348: Muutetaan nimi seuraavasti: "Butyyliakrylaatit, inhiboidut".

A.2.9 Tunnusnumero 1829: Muutetaan nimi seuraavasti: "Rikkitrioksidi, inhiboitu tai rikkitrioksidi, stabiloitu".

A.2.10 Tunnusnumero 3253: Poistetaan nimestä sana "pentahydraatti".

A.2.11 Tunnusnumero 1791: Muutetaan nimi seuraavasti: "Hypokloriittiliuos" (kahdesti). (Poistetaan viittaukset aktiiviseen klooriin.)A.2.12 Tunnusnumero 1908: Muutetaan nimi seuraavasti: "Kloriittiliuos". (Poistetaan viittaus aktiiviseen klooriin.)A.2.13 Lisätään ilmaisu "2." ilmaisun "6.1, 8°(a)" jälkeen seuraaville tunnusnumeroille: 1092, 1098, 1143, 2606.

A.2.14 Lisätään ilmaisu "2." ilmaisun "6.1, 11°(b)" jälkeen tunnusnumerolle 2668.

A.2.15 Lisätään seuraavat uudet nimikkeet:

>TAULUKON PAIKKA>

A.2.16 Poistetaan seuraavat nimikkeet: 2369, 2467, 2489, 2658, 2708, 2711, 2906, 2938, 3241.

A.3 Muutokset taulukoihin 2 ja 3A.3.1 Korvataan viittaus kohtanumeroon viittauksella kohtaan "41°" seuraaville tunnusnumeroille: 2758, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2787, 3021, 3024.

A.3.2 Korvataan viittaus kohtanumeroon viittauksella kohtaan "73°" seuraaville nimikkeille: 2588, 2757, 2759, 2761, 2763, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2783, 2786, 3027.

A.3.3 Korvataan viittaus kohtanumeroon viittauksella kohtaan "72°" seuraaville tunnusnumeroille: 2903, 2991, 2993, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3025.

A.3.4 Korvataan viittaus kohtanumeroon viittauksella kohtaan "71°" seuraaville tunnusnumeroille: 2902, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3020, 3026.

A.3.6 Lisätään ilmaisu "tai (c)" ilmaisun "(b)":n jälkeen tunnusnumeroille 3210 ja 3211.

A.3.7 Lisätään ilmaisu "2." ilmaisun "6.1, 11° (b)" jälkeen tunnusnumerolle 3275.

A.3.8 Lisätään seuraavat uudet nimikkeet:

>TAULUKON PAIKKA>

A.3.9 Poistetaan seuraavat nimikkeet: 1610, 3217.

B. Yhdistetyt muutokset taulukoihin 1, 2 ja 3 luokan 2 nimikkeilleB.1 Muutokset taulukkoon 1 (aakkosjärjestyksessä oleva taulukko):

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Lisätään uusi lisäys B.7 seuraavasti:

"LISÄYS B.7

VAROITUSMERKINTÄ KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA KULJETETTAVILLE AINEILLE

270 000 Reunanuroiden 91 500 (3), 211 960 ja 212 960 edellyttämä varoitusmerkintä kohotetussa lämpötilassa oleville aineille on seuraavanlainen punainen kolmio, jonka sivun pituus on vähintään 250 mm.

>VIITTAUS FILMIIN>

() Nämä määräykset ovat IMO:n (Kansainvälinen merenkulkujärjestö) julkaiseman IMDG-koodin (kansainvälinen vaarallisten tavaroiden merikuljetuksia koskeva koodi) yleisen johdannon kappaleessa 13, Lontoo.

() Teknisen nimen on oltava yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, aikakauslehdissä ja teksteissä käytetty nimi. Kaupallisia nimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Teknisen nimen sijasta saa käyttää yhtä seuraavista nimistä:

Kohdan 2° 1078 jäähdytyskaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2, seos F3;

Kohdan 2° 1060 metyyliasetyliinin ja propadieenin seokset, stabiloidut: seos P1, seos P2;

Kohdan 2° 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s: seos A, seos A0, seos A1, seos B, seos C.

Reunanumeron 2201 huomautuksessa 1 kohdan 2°F nimikkeelle 1965 mainittuja yleisiä kaupallisia nimiä saa käyttää ainoastaan täydentävinä niminä.

() Laatu on ilmoitettava numeerisen arvon jälkeen.

() Ks. reunanumeron 211 260 alaviite (¹).

() Ks. reunanumeron 212 190 alaviite (¹).

() Teknisen nimen on oltava yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, aikakauslehdissä ja teksteissä käytetty nimi. Kaupallisia nimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Teknisen nimen sijasta saa käyttää yhtä seuraavista nimistä:

Kohdan 2° 1078 jäähdytyskaasulle, n.o.s: seos F1, seos F2, seos F3;

Kohdan 2° 1060 metyyliasetyliinin ja propadieenin seokset, stabiloidut: seos P1, seos P2;

Kohdan 2° 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s: seos A, seos A0, seos A1, seos B, seos C.

Reunanumeron 2201 huomautuksessa 1 kohdan 2°F nimikkeelle 1965 mainittuja yleisiä kaupallisia nimiä saa käyttää ainoastaan täydentävinä niminä.

() Laatu on ilmoitettava numeerisen arvon jälkeen.

() Ks. reunanumeron 212 260 alaviite (¹).