31996D0577

96/577/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1996, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiinteiden sammutusjärjestelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 254 , 08/10/1996 s. 0044 - 0048


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä kesäkuuta 1996,

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiinteiden sammutusjärjestelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/577/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi "vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusseikat"; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä välttämätön ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyn varmentamiselimen puuttumista asiaan,

edellä mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

edellä mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille järjestelmille,

menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, ja menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa määrättyjä menettelyjä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty varmentamiselin.

2 artikla

Liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannoissa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

(2) EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

LIITE I

PALOHÄLYTYS/PALONILMAISU-, KIINTEÄT SAMMUTUS-, PALON- JA SAVUNHALLINTA- SEKÄ RÄJÄHDYKSENTUKAHDUTTAMISTUOTTEET

- Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät -sarjat: yhdistetyt palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät -sarjat, palonilmaisujärjestelmät -sarjat, palohälytysjärjestelmät -sarjat, paloilmoitusjärjestelmät -sarjat.

- Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmän osat: savu-, lämpö- ja liekki-ilmaisimet, valvonta- ja osoitinlaitteet, ilmoituksensiirtolaitteet, oikosulkueristimet, hälytyslaitteet, virtalähteet, syöttö/tulostuslaitteet, paloilmoituspainikkeet.

- Itsenäiset savuilmaisimet/savuhälyttimet.

- Palontukahduttamis- ja sammutusjärjestelmät -sarjat: pikapalopostijärjestelmät, kuiva- ja märkäpalopostijärjestelmät, sprinkleri- ja vesivalelujärjestelmät -sarjat, vaahtosammutusjärjestelmät -sarjat, jauhesammutusjärjestelmät -sarjat, kaasusammutusjärjestelmät (mukaan lukien CO2-sammutusjärjestelmät) -sarjat.

- Palontukahduttamis- ja sammutusjärjestelmän osat: palopostit, virtausilmaisimet/kytkimet, paineen tunnistimet/painekytkimet, seinäpalopostit, syöttöliittimet, palopumput ja palopumppusarjat, suihkuputket/sprinklerit/suuttimet.

- Räjähdyksentukahduttamisjärjestelmät -sarjat.

- Räjähdyksentukahduttamisjärjestelmän osat: ilmaisimet, tukahduttimet, räjähdysanturit, räjähdysvaikutusta lieventävät tuotteet.

- Palon- ja savunhallintalaitteistot -sarjat: savun- ja lämmönpoistojärjestelmät -sarjat, paine-erojärjestelmät -sarjat.

- Palon- ja savunhallintalaitteistojen osat: savusulut, savupellit, savunpoistokanavat, savunpoistopuhaltimet, savunpoistoluukut, ohjaustaulut, hätäohjaustaulut, virtalähteet.

LIITE II

TUOTERYHMÄ:

PALOHÄLYTYS/PALONILMAISU-, KIINTEÄT SAMMUTUS-, PALON- JA SAVUNHALLINTA- SEKÄ RÄJÄHDYKSENTUKAHDUTTAMISTUOTTEET (1/1)

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraavat vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmät:

>TAULUKON PAIKKA>

Järjestelmän määrityksen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määritellä tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.