31996D0358

96/358/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1996, tietyissä jäsenvaltioissa vuoden 1996 aikana varattujen yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettaviin valvontatoimiin osallistuvien kansallisten viranomaisten koulutusmenojen hyväksyttävyydestä (Ainoastaan espanjan-, saksan-, englannin-, ranskan-, hollannin-, portugalin-, suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

Virallinen lehti nro L 138 , 11/06/1996 s. 0021 - 0022


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä toukokuuta 1996,

tietyissä jäsenvaltioissa vuoden 1996 aikana varattujen yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettaviin valvontatoimiin osallistuvien kansallisten viranomaisten koulutusmenojen hyväksyttävyydestä (Ainoastaan espanjan-, saksan-, englannin-, ranskan-, hollannin-, portugalin-, suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia) (96/358/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden yhteiseen kalastuspolitiikaan sovellettavan valvontajärjestelmän täytäntöönpanemiseksi hyväksymien tiettyjen kulujen rahoitukseen 8 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn neuvoston päätöksen 95/527/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

päätöksen 95/527/EY 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön osallistuminen rahoitukseen voi koskea myös sellaisia hyväksyttäviä menoja, jotka on tarkoitettu valvontaan osallistuvien kansallisten viranomaisten koulutukseen ja yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden yhteiseen kalastuspolitiikaan sovellettavan valvontajärjestelmän täytäntöönpanemiseksi hyväksymien tiettyjen kulujen rahoitukseen tehdyn neuvoston päätöksen 95/527/EY yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä 11 päivänä huhtikuuta tehdyssä komission päätöksessä 96/286/EY (2) vahvistetaan koulutuksen osalta hyväksyttävien menojen määrittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

päätöksen 95/527/EY 5 artiklan mukaisesti tietyt jäsenvaltiot ovat pyytäneet komissiolta vuodeksi 1996 osittain kansallisten viranomaisten koulutusmenoja koskevaa tukea,

tämän vuoksi on syytä vahvistaa valvontatoimiin osallistuvien kansallisten viranomaisten hyväksyttävät koulutusmenot sekä yhteisön rahoitusosuuden määrä, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä mainittuihin valvontatoimiin osallistuvien kansallisten viranomaisten vuodeksi 1996 varaamat 467 944 ecun määrää vastaavat koulutusmenot ovat hyväksyttäviä päätöksen 95/527/EY mukaiseen osarahoitukseen. Yhteisön rahoitusosuus on 50 prosenttia hyväksyttävistä menoista.

2 artikla

1. Tässä päätöksessä hyväksyttävien määrien laskemiseen käytetty ecun vaihtokurssi on helmikuun 1996 kurssi.

2. Menojen korvaamiseen ja ennakkojen maksamiseen sovellettava ecun vaihtokurssi on sen kuukauden kurssi, jonka aikana maksumääräys on tehty.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Irlannin tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 1996.

Komission puolesta

Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 301, 14.12.1995, s. 30

(2) EYVL N:o L 106, 30.4.1996, s. 37

ANEXO / BILAG / ANHANG / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO / LIITE / BILAGA

>TAULUKON PAIKKA>