31996D0139

96/139/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 1996, neuvoston direktiivin 83/189/ETY liitteessä II olevan kansallisten standardointielinten luettelon muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 032 , 10/02/1996 s. 0031 - 0032


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä tammikuuta 1996,

neuvoston direktiivin 83/189/ETY liitteessä II olevan kansallisten standardointielinten luettelon muuttamisesta (96/139/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan,

ottaa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/10/EY (2), sekä erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 83/189/ETY 5 artiklalla perustetun pysyvän komitean lausunnon,

sekä katsoo, että

komission päätöksellä 92/400/ETY (3) muutettiin direktiivin 83/189/ETY liitteenä olevaa standardointielinten luetteloa lisäämällä siihen Euroopan telealan standardointilaitos ETSI eurooppalaiseksi standardointielimeksi,

eurooppalaisen standardoinnin merkityksestä Euroopan taloudelle 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (92/C 173/01) (4) toistetaan asianomaisten osapuolten järjestämän ja niille itselleen tarkoitetun, avoimuuteen, yksimielisyyteen, asianomaisten riippumattomuuteen, tehokkuuteen ja kansalliseen edustukseen perustuvaan päätöksentekoon pohjautuvan yhdistävän eurooppalaisen standardointijärjestelmän tärkeyttä,

mainitussa neuvoston päätöslauselmassa ilmoitetaan aikeesta mahdollisuuksien mukaan jatkaa 7 päivänä toukokuuta 1985 annetussa päätöslauselmassa (5) määriteltyä uutta lähestymistapaa yhteisön teknisen yhdenmukaistamispolitiikan täytäntöönpanemiseksi ja korostetaan tarvetta lisätä eurooppalaisten standardien tehokasta saatavuutta kansallisella tasolla ottamalla niitä järjestelmällisesti käyttöön kansallisina standardeina,

mainitussa neuvoston päätöslauselmassa kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki asiaankuuluvat toimenpiteet kansallisten standardointijärjestöjen rohkaisemiseksi noudattamaan niiden eurooppalaisten standardointijärjestöjen yhteisiä sääntöjä, joiden jäseniä ne ovat, sekä osallistumaan tehokkaasti eurooppalaista standardointia koskevaan keskusteluun, ja

ETSI edellyttää yhden tai useamman sellaisen tunnustetun kansallisen standardointijärjestön nimeämistä, jolla on yksinomainen vastuu odotusaikaa, julkisia kuulemistilaisuuksia, äänestystä koskevan kansallisen kannan muodostamista ja ETSI-standardien käyttöönottoa kansallisella tasolla koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 83/189/ETY liitteessä II oleva kansallisten standardointielinten luettelo tämän päätöksen liitteenä olevalla luettelolla.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

(2) EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 30

(3) EYVL N:o L 221, 6.8.1992, s. 55

(4) EYVL N:o C 173, 9.7.1992, s. 1

(5) EYVL N:o C 136, 4.6.1985, s. 1

LIITE

"LIITE II

KANSALLISET STANDARDOINTIELIMET

1. BELGIA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. TANSKA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom

Agency

3. SAKSA

DIN

Deutsches Institut für Normung e. V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. KREIKKA

ÅËÏÔ

Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò

Ôõðïðïßçóçò

5. ESPANJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

6. RANSKA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

7. IRLANTI

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

8. ITALIA

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

9. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. ALANKOMAAT

NNI

Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ITÄVALTA

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTUGALI

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. SUOMI

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

THK

Telehallintokeskus

SESKO

Suomen Sähköteknillinen

Standardisoimisyhdistys SESKO ry

15. RUOTSI

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen"

(1) UNI ja CEI ovat yhteistyössä järjestöjen Instituto Superiore Poste e Telecommunicazioni ja Ministero dell'Industria kanssa jakaneet ETSIn työt järjestölle CONCIT, Comitato Nazionale di Coordinamento per le Tecnologie dell'Informazione.