31996D0116(01)

96/116/EY: Päätös väliaikaisen tutkintavaliokunnan asettamisesta

Virallinen lehti nro C 011 , 16/01/1996 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 1995,

kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamista yhteisön alueelle koskevien jo hyväksyttyjen säädösten seurannasta (96/C 11/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon neuvoston 30 päivänä marraskuuta 1993 Brysselissä hyväksymän painopisteitä koskevan työohjelman, jossa muun muassa kehotetaan laatimaan vuosittainen kertomus oikeus- ja sisäasioiden alalla saavutetuista tuloksista,

sekä katsoo, että

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.1 artiklan 3 alakohdan a alakohdassa määrätään, että jäsenvaltiot pitävät yhteistä etua koskevina asioina muun muassa edellytyksiä, joilla kolmansien maiden kansalaiset saavat tulla jäsenvaltioiden alueelle,

hyväksytyt kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamista yhteisön alueelle koskevat neuvoston säädökset ilmentävät yhteistä poliittista tahtoa,

hyväksyttyjen säädösten sisältämien määräysten täytäntöönpanoa seuraamalla voidaan selvittää neuvoston tällä alalla tekemän työn käytännön vaikutukset ja saadaan hyödyllisiä opetuksia sen tulevaa työtä varten, ja

tämän vuoksi jäsenvaltiot aikovat sopia käytännön järjestelyistä kyseisen seurannan mahdollistamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kyselykaavakkeen laatiminen

Puheenjohtajavaltio toimittaa jäsenvaltioille vuosittain kyselykaavakkeen, jonka tarkoituksena on selvittää, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön neuvoston jo hyväksymät kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamista yhteisön alueelle koskevat säädökset.

2 artikla

Kyselykaavakkeen sisältö

Kyselykaavake koskee seuraavia asioita:

- säädökset, jotka jäsenvaltiot ovat antaneet viimeksi kuluneen vuoden aikana aloilla, joita jo hyväksytyt päätöslauselmat koskevat,

- kyseisten säädösten antamisessa ilmenneet ongelmat,

- mahdollisuus antaa nopeasti säännöksiä kyseisillä aloilla,

- säädösten täytäntöönpano tarvittaessa kansallisten säännösten mahdollisesta antamisesta riippumatta.

3 artikla

Kertomuksen laatiminen

Jäsenvaltioiden antamien vastausten perusteella laaditaan kyseisten 1 artiklassa tarkoitettujen säädösten soveltamisesta kertomus, joka toimitetaan neuvostolle.

4 artikla

Täytäntöönpano

Ensimmäinen jäsenvaltioille tarkoitettu kysely laaditaan vuoden 1996 ensimmäisellä puoliskolla.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja