31995R2869

Komission asetus (EY) N:o 2869/95, annettu 13 päivänä joulukuuta 1995, maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit)

Virallinen lehti nro L 303 , 15/12/1995 s. 0033 - 0038


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2869/95,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1995,

maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3288/94 (2), ja erityisesti sen 139 artiklan,

ottaa huomioon yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (3),

sekä katsoo, että,

asetuksen (EY) N:o 40/94 139 artiklan 3 kohdassa säädetään, että maksuja koskeva asetus annetaan asetuksen 141 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

asetuksen (EY) N:o 40/94 139 artiklan 1 kohdassa säädetään, että maksuja koskevassa asetuksessa vahvistetaan erityisesti maksujen määrät ja maksutavat,

asetuksen (EY) N:o 40/94 139 artiklan 2 kohdassa säädetään, että maksujen määrä on vahvistettava siten, että vastaavalla tulojen määrällä voidaan periaatteessa varmistaa sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit P), jäljempänä "virasto", talousarvion tasapaino,

viraston toiminnan alkuvaiheessa tasapaino voidaan kuitenkin saavuttaa ainoastaan, jos Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sisältyy avustus asetuksen (EY) N:o 40/94 134 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

yhteisön tavaramerkkihakemuksen perusmaksuun on sisällyttävä määrä, joka viraston on maksettava jokaisen jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle jokaisesta niiden toimittamasta tutkimuskertomuksesta asetuksen (EY) N:o 40/94 39 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

tarvittavan joustavuuden varmistamiseksi viraston pääjohtajalle (jäljempänä "pääjohtaja") olisi annettava valtuus tietyin edellytyksin vahvistaa mahdollisesti perittävät maksut viraston tarjoamista palveluista, viraston tietopankin käyttöoikeudesta ja kyseisen tietopankin tiedostojen käyttöoikeudesta konekielisessä luettavassa muodossa olevien sekä viraston julkaisujen myyntihinnat,

maksujen ja palkkioiden maksamisen helpottamiseksi pääjohtajalle olisi annettava valtuudet hyväksyä muut maksutavat kuin tässä asetuksessa nimenomaisesti säädetyt,

on tarkoituksenmukaista vahvistaa virastolle suoritettavien maksujen ja palkkioiden määrä viraston talousarviossa käytettävässä valuutassa,

viraston talousarvio vahvistetaan ecuina,

vahvistamalla määrät ecuina vältetään valuuttakurssimuutoksista mahdollisesti aiheutuvat erot,

olisi oltava mahdollista suorittaa maksu sen jäsenvaltion valuuttana, jossa viraston toimipaikka sijaitsee, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 40/94 141 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yleistä

Tämän asetuksen mukaisesti peritään:

a) asetuksessa (EY) N:o 40/94 ja asetuksessa (EY) N:o 2868/95 säädetyt sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle maksettavat maksut, ja

b) pääjohtajan 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistamat maksut.

2 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 40/94 ja asetuksessa (EY) N:o 2868/95 säädetyt maksut

Virastolle maksettavat 1 artiklan a kohdan mukaiset maksut ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Pääjohtajan vahvistamat maksut

1) Pääjohtaja vahvistaa muista kuin 2 artiklassa tarkoitetuista viraston tarjoamista palveluista perittävät määrät.

2) Pääjohtaja vahvistaa yhteisön tavaramerkkilehdestä ja viraston virallisesta lehdestä sekä muista viraston julkaisuista perittävät maksut.

3) Maksujen määrät vahvistetaan ecuina.

4) Pääjohtajan vahvistamien 1 ja 2 kohdan mukaisten maksujen määrät julkaistaan viraston virallisessa lehdessä.

4 artikla

Maksujen ja palkkioiden eräpäivä

1) Maksut ja palkkiot, joiden eräpäivästä ei ole säädetty asetuksessa (EY) N:o 40/94 tai asetuksessa (EY) N:o 2868/95, on maksettava maksua tai palkkiota vastaan tehdyn palvelun suorittamispyynnön vastaanottopäivänä.

2) Pääjohtaja voi päättää, että 1 kohdassa tarkoitetut palvelut eivät vaadi edellytettävien maksujen ja palkkioiden maksamista ennakolta.

5 artikla

Maksujen ja palkkioiden maksaminen

1) Maksut ja palkkiot virastolle maksetaan:

(a) maksamalla tai siirtämällä määrä viraston pankkitilille,

(b) toimittamalla tai lähettämällä virastolle asetettu sekki, tai

c) käteisellä.

2) Pääjohtaja voi antaa luvan käyttää muita kuin 1 kohdassa säädettyjä maksutapoja, kuten erityisesti talletukset viraston käyttötilille.

3) Pääjohtajan 2 kohdan nojalla tekemät päätökset on julkaistava viraston virallisessa lehdessä.

6 artikla

Valuutat

1) Edellä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maksut ja pankkisiirrot, 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitetut tai lähetetyt sekit tai pääjohtajan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymät maksut on suoritettava ecumääräisinä.

2) Edellä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut käteismaksut on maksettava sen jäsenvaltion valuutassa, jossa virastolla on toimipaikka. Pääjohtaja vahvistaa ecun vasta-arvot kyseisessä valuutassa komission päivittäin vahvistamien, Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistavien voimassa olevien vaihtokurssien perusteella neuvoston asetuksen (EY) N:o 3320/94 (4) mukaisesti.

7 artikla

Maksamista koskevat yksityiskohdat

1) Jokaisessa maksussa on oltava maksajan nimi ja tarvittavat tiedot, joiden perusteella virasto voi välittömästi tunnistaa maksun aiheen. Erityisesti on:

a) hakemusmaksussa ilmoitettava maksun tarkoitus eli "hakemusmaksu";

b) rekisteröintimaksua maksettaessa ilmoitettava rekisteröinnin perusteena oleva hakemuksen numero ja maksun tarkoitus eli "rekisteröintimaksu";

c) väitemaksua maksettaessa ilmoitettava hakemuksen numero, väitteen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkiä hakeneen hakijan nimi sekä maksun tarkoitus eli "väitemaksu", ja

d) menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen maksua maksettaessa ilmoitettava rekisteröintinumero, hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin haltijan nimi sekä maksun tarkoitus eli "menettämismaksu" tai "mitätöintimaksu".

2) Jos maksun tarkoitusta ei voida välittömästi tunnistaa, virasto kehottaa maksajaa ilmoittamaan maksun tarkoituksen kirjallisesti asettamassaan määräajassa. Jos maksaja ei noudata tätä vaatimusta määräajassa, katsotaan, ettei maksua ole suoritettu. Maksettu määrä palautetaan.

8 artikla

Maksun vastaanottopäivä

1) Päivänä, jona virasto on vastaanottanut maksun, pidetään:

a) edellä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa päivää, jona maksettu tai pankkisiirtona toimitettu määrä on kirjattu saapuneeksi viraston pankkitilille;

b) edellä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa sekin vastaanottopäivää, jos sekki lunastetaan, ja

c) edellä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa käteismaksun vastaanottopäivää.

2) Pääjohtajan antaessa 5 artiklan 2 kohdan mukaisen luvan käyttää muita kuin 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä maksutapoja hänen on myös vahvistettava maksupäivänä pidettävä päivä.

3) Jos maksun suorittamista 1 ja 2 kohdan säännöksissä tarkoitetulla tavalla pidetään annetun maksuajan päätyttyä tapahtuneena, maksu katsotaan suoritetuksi maksuaikana, jos virastolle toimitetaan todisteet siitä, että maksaja

a) jäsenvaltiossa, asetettuna maksuaikana:

(i) suoritti maksun pankin välityksellä,

(ii) antoi asianmukaisen maksumääräyksen pankille rahamäärän siirtämiseksi, tai

(iii) lähetti postitoimipaikasta tai muuta kautta virastolle osoitetun kirjeen, joka sisälsi 5 artiklan 1 kohdan b kohdassa tarkoitetun sekin, jos sekki lunastetaan, ja

b) maksoi 10 prosentin suuruisen lisämaksun kyseisestä maksusta tai kyseisistä maksuista, muttei kuitenkaan enempää kuin 200 ecua; lisämaksua ei makseta, jos jokin a alakohdan mukaisista ehdoista on täytetty viimeistään kymmenen päivää ennen asetetun maksamisen määräajan päättymistä.

4) Virasto voi kehottaa maksajaa esittämään todisteet siitä, milloin 3 kohdan a alakohdan mukaiset ehdot on täytetty ja tarvittaessa maksamaan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisämaksun viraston asettamassa määräajassa. Jos maksaja ei noudata kehotusta tai jos hänen esittämänsä todisteet ovat riittämättömiä tai jos vaadittua lisämaksua ei makseta määräajassa, katsotaan asetetun maksuajan noudattaminen laiminlyödyksi.

9 artikla

Riittämätön maksu

1. Periaatteessa maksulle asetettua aikarajaa pidetään noudatettuna ainoastaan, jos koko maksettava määrä on maksettu ajallaan. Jos maksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan, maksettu määrä palautetaan maksamiselle asetetun määräajan päätyttyä.

2. Virasto voi kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan ennen maksuajan päättymistä antaa maksajalle mahdollisuuden maksaa puuttuva määrä tai, jos tätä pidetään oikeutettuna, jättää ottamatta huomioon puuttuvat pienet määrät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta maksajan oikeuksia.

10 artikla

Vähäpätöisten määrien palautus

1) Jos maksun tai palkkion suorittamiseksi on maksettu liian suuri määrä, ylimenevää osaa ei palauteta, jos määrä on vähäpätöinen ja jos kyseinen henkilö ei ole erityisesti pyytänyt palautusta. Pääjohtaja vahvistaa, mitä määrää on pidettävä vähäpätöisenä.

2) Pääjohtajan 1 kohdan nojalla tekemä päätös on julkaistava viraston virallisessa lehdessä.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1995.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 11, 14.1.1994, s. 1

(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 43

(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu.

(4) EYVL N:o L 350, 31.12.1994, s. 27