31995R1485

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1485/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjä alppi- ja vuoristorotuja olevien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontia koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä aikana

Virallinen lehti nro L 145 , 29/06/1995 s. 0052 - 0057


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1485/95,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995,

tiettyjä alppi- ja vuoristorotuja olevien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontia koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä aikana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 424/95 (2), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan,

sekä katsoo, että

yhteisö on Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen yhteydessä sitoutunut avaamaan muille kuin teuraseläimiksi tarkoitetuille sonneille, lehmille ja hiehoille, jotka ovat laikullista Simmentalin rotua, Schwyzin rotua tai Friburgin rotua, sekä muille kuin teuraseläimiksi tarkoitetuille lehmille ja hiehoille, jotka ovat harmaata, ruskeata, keltaista tai laikullista Simmentalin tai Pinzgaun rotua, kaksi vuotuista tariffikiintiötä, joiden määrät ovat 20 000 päätä ja 5 000 päätä ja joissa tullit ovat vastaavasti 6 prosenttia ja 4 prosenttia; kyseinen 20 000 pään kiintiö on purettu ja korvattu 5 000 pään tariffikiintiöllä, jolle Euroopan yhteisön ja Itävallan välisen sopimuksen tekemisestä GATTin 28 artiklan mukaisesti 14 päivänä maaliskuuta 1995 tehdyssä neuvoston päätöksessä 95/136/EY (3) määrätään sama tulli; kyseiset kiintiöt olisi tämän vuoksi avattava 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väliseksi ajaksi ja annettava niiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

erityisesti olisi taattava kaikkien asianomaisten yhteisön toimijoiden tasavertainen ja jatkuva käyttöoikeus mainittuun kiintiöön sekä kyseisille kiintiöille säädettyjen tullien keskeytyksetön soveltaminen kaikkeen kyseisten eläinten tuontiin kiintiön täyttymiseen asti,

kyseinen järjestelmä perustuu siihen, että komissio jakaa käytettävissä olevat määrät perinteisten toimijoiden (ensimmäinen osa) ja nautaeläinten kaupasta kiinnostuneiden toimijoiden kesken (toinen osa); olisi säädettävä ensimmäisen erän myöntämisestä yhtäältä perinteisille tuojille suhteessa näiden 1 päivän heinäkuuta 1992 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 välisenä aikana vastaavan tyyppisen kiintiön rajoissa tuomien eläinten määrään, sekä toisaalta uusien jäsenvaltioiden perinteisille tuojille; keinottelun välttämiseksi ja ottaen huomioon käyttötarkoituksen luonne toista osaa myönnettäessä viitemäärinä olisi otettava huomioon tietyn suuruiset, kolmansien maiden kanssa käydyn kaupan osalta edustavat määrät; kaikkien uusien jäsenvaltioiden toimijoiden osalta tuotujen eläinten on oltava lähtöisin maista, joita oli tuontivuonna mahdollista pitää heidän kannaltaan kolmansina maina,

sovelletaan maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä marraskuuta 1988 annettua komission asetusta (ETY) N:o 3719/88 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1199/95 (5), jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu,

edellä mainittujen sopimusten täytäntöön panemiseksi on tarpeen ennen 1 päivää heinäkuuta 1995 uudistaa naudanliha-alan tuontitodistusten järjestelmää koskevat yksityiskohtaiset erityissäännöt, jotka nyt annetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 2377/80 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1084/94 (7); ongelmien välttämiseksi näiden kiintiöiden käytännön soveltamisessa olisi suotavaa olla soveltamatta kyseistä asetusta ja antaa vaadittavia tuontitodistuksia koskevat tarvittavat yksityiskohtaiset erityissäännöt tässä asetuksessa,

yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, 82 artiklassa säädetään sellaisten tavaroiden tullivalvonnasta, jotka luovutetaan erityisen käyttötarkoituksensa vuoksi vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein; tuodut eläimet olisi asetettava valvontaan niiden teurastamisen estämiseksi tiettynä määräaikana sen takaamiseksi, ettei kyseisiä eläimiä teurasteta, olisi vaadittava vakuuden antamista, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Avataan tariffikiintiöt 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väliseksi ajaksi seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi pidetään muina kuin teuraseläimiksi tarkoitettuina 1 kohdassa tarkoitettuja eläimiä, joita ei teurasteta neljän kuukauden määräajassa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen vastaanottopäivästä.

Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää ylivoimaisen esteen vuoksi, josta on oltava asianmukaiset todisteet.

3. Järjestysnumeron 09.0003 osalta tariffikiintiön käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että eläimistä esitetään:

- sonnien osalta polveutumistodistus,

- naaraspuolisten eläinten osalta polveutumistodistus tai rodun puhtauden vahvistava todistus kantakirjaan merkitsemisestä.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kiintiön määrät jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäinen on suuruudeltaan 80 prosenttia eli 4 000 päätä ja toinen vastaavasti 20 prosenttia eli 1 000 päätä.

a) Ensimmäinen 80 prosentin suuruinen osa jaetaan tuojien kesken seuraavasti:

- yhteisön sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 1994 tuojat, jotka voivat todistaa tuoneensa eläimiä, joita nämä kiintiöt koskevat, 1 päivän heinäkuuta 1992 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 välisenä aikana, ja

- uusien jäsenvaltioiden tuojat, jotka voivat todistaa tuoneensa siihen jäsenvaltioon, johon he ovat sijoittautuneet, 1 päivän heinäkuuta 1992 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 välisen ajan aikana liitteessä I tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvia eläimiä maista, joita oli tuontivuonna pidettävä heidän kannaltaan kolmansina maina;

b) Toinen 20 prosentin suuruinen osa varataan hakijoille jotka voivat todistaa tuoneensa 1 päivän heinäkuuta 1994 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 välisenä aikana vähintään 15 CN-koodiin 0102 kuuluvaa elävää nautaeläintä maista, joita oli tuontivuonna pidettävä heidän kannaltaan kolmansina maina.

Tuojien on oltava merkitty kansalliseen alv-rekisteriin.

2. Ensimmäisen osan jakaminen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuojien kesken suoritetaan suhteessa näiden 1 päivän heinäkuuta 1992 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 välisenä aikana saman kiintiön rajoissa toteuttamaan tuontiin tai suhteessa näiden hakemiin määriin, jos nämä määrät ovat edellä tarkoitettuna aikana toteutettua tuontia pienemmät. Toinen osa jaetaan suhteessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kiintiökelpoisten tuojien hakemiin määriin. Jälkimmäisessä tapauksessa:

a) 50 päätä suurempien määrien tuontioikeutta koskevat hakemukset pienennetään ilman eri toimenpiteitä kyseisen pääluvun suuruisiksi;

b) 15 päätä pienempien määrien tuontioikeutta koskevia hakemuksia ei oteta huomioon;

c) määrien, jotka ovat jääneet myöntämättä vähintään 15 päätä koskevan rajoituksen vuoksi, myöntäminen toteutetaan arpomalla ne 15 päätä käsittävissä erissä.

3. Kummassa tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista saman tariffikiintiön osista mahdollisesti hakematta jääneet määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä toiseen kyseisen kiintiön osaan kuuluviksi.

4. Todisteena tuonnista on esitettävä yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva tulliasiakirja, jonka tulliviranomaiset ovat asianmukaisesti vahvistaneet.

3 artikla

1. Tuontioikeutta koskeva hakemus voidaan tehdä ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalliseen alv-rekisteriin hakija on merkitty.

2. Sama henkilö voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen, joka voi koskea ainoastaan jompaa kumpaa kulloinkin kyseisen tariffikiintiön osista.

Jos hakija tekee useampia samaa kiintiötä koskevia hakemuksia, kaikki tämän hakemukset on hylättävä.

3. Edellä 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi kaikkien hakemusten on oltava perillä toimivaltaisilla viranomaisilla viimeistään 24 päivänä heinäkuuta 1995 ja niissä on oltava liitteenä 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu todiste.

Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on viimeistään 11 päivänä elokuuta 1995 toimitettava komissiolle tiedot:

- hakijoiden lukumäärästä ja haetusta pääluvusta kunkin tuojaryhmän osalta,

- edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tuojille varattujen määrien osalta kunkin hakijan ilmoittamasta aiemmasta keskimääräisestä tuonnista.

4. Kaikki nämä tiedonannot, "nollailmoitukset" mukaan lukien, on toimitettava liitteessä II tarkoitettuun osoitteeseen.

4 artikla

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille mahdollisimman pian kullekin hakijalle myönnettävät määrät tarvittaessa tämän alkuperäisessä hakemuksessa olevan prosenttimäärän tai aiemman tuonnin perusteella.

5 artikla

1. Myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on tuontitodistusten esittäminen.

2. Tuontitodistushakemus voidaan jättää ainoastaan toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalliseen alv-rekisteriin tuoja on merkitty.

3. Komission tehtyä myöntämistä koskevat tiedonannot tuontitodistukset on annettava mahdollisimman pikaisesti tuontioikeuksia saaneiden toimijoiden pyynnöstä ja näiden nimellä. Todistusten antamisen edellytyksenä on, että hakija antaa 25 ecun suuruisen vakuuden päätä kohden.

Tämä vakuus vapautetaan heti, kun todistukset, joihin eläinten tuonnin todenneet tulliviranomaiset ovat tehneet merkintänsä, palautetaan antavalle elimelle.

4. Annettujen todistusten voimassaoloaika on 90 päivää niiden asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta antamisesta. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin 30 päivänä kesäkuuta 1996.

5. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3719/88 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti annettuja tuontitodistuksia ei kuitenkaan ole mahdollista siirtää toiselle henkilölle ja ne voivat oikeuttaa tariffikiintiön käyttöön ainoastaan, jos ne on laadittu samalle nimelle, joka on merkitty niiden liitteenä oleviin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeviin ilmoituksiin. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohtaa ja 14 artiklan 3 kohdan toista luetelmakohtaa ei sovelleta.

6 artikla

1. Sitä, ettei eläimiä teurasteta neljän kuukauden kuluessa niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä valvotaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 82 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Sen takaamiseksi, että velvoitetta olla teurastamatta eläimiä noudatetaan, tuojan on talletettava toimivaltaisten tulliviranomaisten haltuun takuu, jonka suuruus on 1 367 ecua tonnilta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2913/92 säännösten soveltamista.

Takuu on vapautettava välittömästi, jos asianomaisille tulliviranomaisille toimitetaan todiste, että:

a) eläimiä ei ole teurastettu ennen neljän kuukauden ajanjakson päättymistä niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä;

tai

b) eläimet on teurastettu ennen kyseisen ajanjakson päättymistä ylivoimaisena esteenä pidettävien syiden vuoksi tai terveyssyistä tai ne ovat kuolleet tautiin tai tapaturmaisesti.

7 artikla

Todistushakemukseen ja todistukseen on merkittävä:

a) niiden 8 kohtaan alkuperämaata koskeva maininta;

b) niiden 16 kohtaan liitteessä I esitetyt CN-koodit;

c) niiden 20 kohtaan yksi seuraavista maininnoista:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1485/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),

- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),

- ÁëðéêÝò êáé ïñåâßóéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1485/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1485/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1485/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1485/95],

- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1485/95).

8 artikla

Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen todistusten palauttamisen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kunkin kuukauden alussa tiedot edellisen kuukauden aikana tuotujen eläinten määristä ja alkuperästä.

Kyseiset tiedonannot lähetetään telekopiona liitteessä III vahvistettuun osoitteeseen.

9 artikla

1. Määrät, joilta ei ole jätetty tuontitodistushakemusta 31 päivään maaliskuuta 1996 mennessä, myönnetään lopulta niille asianomaisille tuojille, jotka ovat hakeneet tuontitodistuksia kaikille määrille, joihin heillä oli oikeus, ottamatta huomioon 2 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

2. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on toimitettava liitteessä II vahvistettuun osoitteeseen viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 1996 tiedot määristä, joille ei ole annettu tuontitodistuksia, sekä 3 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetyt tiedot. Komissio suorittaa määrien myöntämisen arpomalla ne 15 päätä käsittävissä erissä ja ilmoittaa arvonnan tuloksista jäsenvaltioille viimeistään 17 päivänä huhtikuuta 1996.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa sovelletaan 5, 6 ja 7 artiklan säännöksiä.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24

(2) EYVL N:o L 45, 1.3.1995, s. 2

(3) EYVL N:o L 91, 22.4.1995, s. 41

(4) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

(5) EYVL N:o L 119, 30.5.1995, s. 4

(6) EYVL N:o L 241, 13.9.1980, s. 5

(7) EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 30

(8) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Pääosasto XXI B-6 - Tullitalous

Telekopio: (32-2) 296 33 06

LIITE III

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Pääosasto VI D-2 - Naudan- ja lampaanliha-ala

Telekopio: (32-2) 295 36 13