31995R1475

Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin

Virallinen lehti nro L 145 , 29/06/1995 s. 0025 - 0034


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1475/95,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995,

perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 2 päivänä maaliskuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 19/65/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 1 artiklan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen (2),

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo, että

(1) asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla komissiolla on toimivalta asetuksia antamalla soveltaa perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohtaa tiettyihin sellaisten 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten ryhmiin, joiden osapuolina on ainoastaan kaksi yritystä ja joissa toinen osapuoli antaa toiselle sitoumuksen, että se toimittaa ainoastaan tälle yritykselle tiettyjä tavaroita myytäväksi edelleen yhteismarkkinoiden määrätyllä alueella; lukuisten moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskevien sopimusten käsittelystä saadun kokemuksen perusteella voidaan määritellä sellaisten sopimusten ryhmä, joiden voidaan yleisesti katsoa täyttävän 85 artiklan 3 kohdan määräyksissä määrätyt edellytykset; näiden sopimusten mukaan tavarantoimittajaosapuoli antaa määrätyksi tai määräämättömäksi ajaksi jälleenmyyjäosapuolen tehtäväksi edistää moottoriajoneuvoteollisuuden tuotteiden jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja määrätyllä alueella ja tavarantoimittaja sitoutuu sopimusalueella toimittamaan sopimustavaroita jälleenmyyntiä varten ainoastaan jakelijalle tai jakelijan lisäksi ainoastaan rajoitetulle määrälle jakeluverkkoon kuuluvia yrityksiä;

tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi määritellään tietyt ilmaisut 10 artiklassa,

(2) sen estämättä, että 1, 2 ja 3 artiklassa lueteltujen velvoitteiden tarkoituksena tai niiden seurauksena on tavallisesti kilpailun rajoittaminen, estäminen tai vääristyminen yhteismarkkinoilla ja että ne tavallisesti voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, voidaan perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan nojalla julistaa, ettei perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrätty kielto tiettyjen rajoittavien edellytysten täyttyessä koske näitä sopimuksia,

(3) perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltaminen moottoriajoneuvoteollisuuden jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskeviin sopimuksiin perustuu erityisesti siihen, että tämän asetuksen 1-4 artiklassa mainittuja valmistajan jakelujärjestelmään kuuluvia kilpailunrajoituksia ja velvoitteita sovelletaan tavallisesti samassa tai samanlaisessa muodossa koko yhteismarkkinoilla; moottoriajoneuvojen valmistajat ulottavat samanlaisia kilpailunrajoituksia sisältävien sopimusten joukon koskemaan koko yhteismarkkinoita tai niiden merkittävää osaa ja vaikuttavat tällä tavalla pelkän jäsenvaltion sisäisen jälleenmyynnin ja huoltopalvelujen järjestämisen lisäksi myös jäsenvaltioiden väliseen kauppaan,

(4) yksinomaista ja valikoivaa jakelua koskevia sopimusehtoja voidaan pitää moottoriajoneuvoteollisuudelle välttämättöminä järkeistämistoimenpiteinä, koska moottoriajoneuvot ovat kestokulutushyödykkeitä, jotka sekä säännöllisin että epäsäännöllisin väliajoin vaativat ammattilaisen suorittamaa huoltoa ja korjausta, jota ei välttämättä suoriteta samalla paikkakunnalla; moottoriajoneuvojen valmistajat ovat yhteistyössä valikoitujen jakelijoiden ja korjaamojen kanssa tarjotakseen erikoishuoltoa tuotteelle; jo toimituskykyyn ja tehokkuuteen liittyvät perusteet estävät tällaisen yhteistyön ulottamisen koskemaan rajoittamatonta määrää jakelijoita ja korjaamoja; huoltopalvelujen ja jälleenmyynnin yhdistämistä voidaan pitää tehokkaampana kuin sitä, että erotettaisiin toisistaan yhtäältä uusien ajoneuvojen jakelujärjestelmä ja toisaalta huoltopalvelujärjestelmä, joka huolehtisi myös varaosien jakelusta, varsinkin kun jakelujärjestelmään kuuluvan yrityksen on suoritettava uuden ajoneuvon tekninen tarkastus valmistajan vaatimusten mukaisesti ennen kuin se toimitetaan kuluttajalle,

(5) kuitenkaan valtuutetun verkon pakollinen käyttäminen ei kaikissa suhteissa ole välttämätöntä tehokkaan jälleenmyynnin varmistamiseksi; sen vuoksi olisi säädettävä, että sopimustavaroiden toimittamista jälleenmyyjille ei saa kieltää, jos

- nämä kuuluvat samaan jakelujärjestelmään (3 artiklan 10 alakohdan a alakohta),

tai

- ne hankkivat varaosia omaan käyttöönsä korjausten ja huollon suorittamista varten (3 artiklan 10 alakohdan b alakohta),

toimenpiteet, jotka valmistajat tai jakelujärjestelmään kuuluvat yritykset toteuttavat valikoivan jakelujärjestelmän suojaamiseksi, eivät ole ristiriidassa tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen kanssa; tämä koskee erityisesti jakelijan velvoitetta myydä ajoneuvoja välittäjän palveluksia käyttävälle kuluttajalle ainoastaan silloin, kun kuluttaja on valtuuttanut kyseisen välittäjän toimimaan edustajanaan (3 artiklan 11 alakohta),

(6) olisi estettävä, että jakeluverkkoon kuulumattomat tukkukauppiaat harjoittavat moottoriajoneuvon valmistajalta peräisin olevien osien jälleenmyyntiä; on todennäköistä, että tätä kuluttajien kannalta edullista järjestelmää ei voida ylläpitää ilman myyntiehtoja sopimusvalikoimaan kuuluvien varaosien nopeaksi käyttöönottamiseksi siten myös, että hitaasti vaihtuvien varaosien saatavuutta ylläpidetään ilman pakkoa käyttää valtuutettua verkkoa,

(7) poikkeus voi koskea kilpailevien tuotteiden jakelua koskevaa kieltoa siltä osin, kuin se ei estä jakelijaa jakelemasta muita moottoriajoneuvomerkkejä siten, ettei eri ajoneuvomerkkejä voida sekoittaa (3 artiklan 3 kohta); velvoite myydä muiden valmistajien tuotteita ainoastaan erillisissä, erillisen johdon alaisissa myyntitiloissa, johon yleinen velvoite välttää ajoneuvomerkkien sekoittamista liittyy, varmistaa sen, että kussakin toimitilassa jaellaan yksinomaisesti yhtä ajoneuvomerkkiä; jakelijan on pantava tämä jälkimmäinen velvoite täytäntöön vilpittömässä mielessä siten, ettei myynninedistäminen, jälleenmyynti ja huoltopalvelu millään tavalla aiheuta kuluttajalle sekaannusta tai johda jakelijaa menettelemään vilpillisesti kilpailevien ajoneuvomerkkien toimittajia kohtaan; kilpailevien tuotteiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi eri toimitilojen on myös toimittava erillisenä oikeushenkilönä olevan erillisen johdon alaisena; tällaiset velvoitteet antavat jakelijalle aiheen kehittää sopimustavaroiden myyntiä ja huoltopalveluja ja edistävät siten kilpailua mainittujen tuotteiden tarjonnassa sekä niiden ja kilpailevien tuotteiden välillä; näiden säännösten noudattaminen ei kuitenkaan rajoita jakelijan oikeutta tarjota ja toteuttaa kilpailevien moottoriajoneuvomerkkien huolto- ja korjauspalveluja samassa korjaamossa, jos jakelija voidaan velvoittaa estämään kolmansien aiheeton hyötyminen toimittajan tekemistä investoinneista (3 artiklan 4 kohta),

(8) kuitenkaan kilpailevien tuotteiden jakelua koskevia kieltoja ei voida pitää tehokkaan jälleenmyynnin kannalta välttämättöminä kaikissa olosuhteissa; jakelijoiden olisi saatava hankkia muualta osia, jotka laadultaan vastaavat valmistajan tarjoamia osia, sekä käyttää ja myydä niitä; tässä tapauksessa on kaikkia samasta tuotantolähteestä tulevia osia pidettävä toisiaan vastaavina ja alkuperältään samanlaisina; varaosia jakelijoille tarjoavien tuottajien velvollisuutena on tarvittaessa vahvistaa, että kyseiset osat ovat ajoneuvon valmistajalle toimitettuja osia vastaavia; jakelijoiden on saatava vapaasti valita osia, joita voidaan käyttää sopimusvalikoimaan kuuluvissa moottoriajoneuvoissa ja jotka ovat laatuvaatimusten mukaisia tai laadultaan parempia; tällainen kilpailevien tuotteiden jakelua koskevan kiellon rajoittaminen ottaa huomioon sekä ajoneuvojen turvallisuuden tärkeyden että tehokkaan kilpailun turvaamisen vaatimukset (3 artiklan 5 kohta sekä 4 artiklan 1 kohdan 6 ja 7 alakohta),

(9) rajoitukset, jotka koskevat jakelijan toimintaa hänelle osoitetun alueen ulkopuolella, tehostavat jälleenmyyntiin ja huoltopalveluihin liittyviä ponnistuksia helposti valvottavalla sopimusalueella, lisäävät markkinoiden tuntemusta läheisempien kuluttajasuhteiden ansiosta ja johtavat tarjonnan suurempaan suuntautumiseen kysynnän perusteella (3 artiklan 8 ja 9 kohta); sopimustavaroiden kysynnän tulee kuitenkin säilyä joustavana, eikä sitä tulisi rajoittaa alueellisesti; jakelijoiden ei tule ainoastaan tyydyttää sopimustavaroiden kysyntää sopimusalueella, vaan heidän tulee myös voida vastata yhteismarkkinoiden muilta alueilta olevilta henkilöiltä ja yrityksiltä tulevaan kysyntään; jakelijoiden harjoittamaa mainontaa tiedotusvälineissä, jotka on suunnattu kuluttajalle sopimusalueen ulkopuolella ei tulisi estää, koska se ei ole vastoin velvoitetta edistää myyntiä sopimusalueella; sallittuun mainostamiseen ei sisälly suorat henkilökohtaiset yhteydenotot asiakkaisiin riippumatta siitä, tapahtuvatko ne ovelta ovelle myyntinä, puhelinmyyntinä tai muulla televiestinnällä taikka henkilökohtaisella kirjeellä,

(10) yritysten oikeusturvan parantamiseksi olisi määriteltävä tietyt jakelijaa koskevat velvoitteet, jotka eivät ole poikkeuksen esteenä, jälleenmyynnissä ja huoltopalvelussa sovellettavien vähimmäisvaatimusten noudattamisen (4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta), tilausten määräaikojen (4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta), osapuolten sopimusten tai, jos asiasta on erimielisyyttä, asiantuntevan kolmannen osapuolen välityksellä vahvistettujen, myynnin ja varastoinnin määrällisten tavoitteiden (4 artiklan 1 kohdan 3-5 alakohta) sekä huoltopalveluihin liittyvien järjestelyjen (4 artiklan 1 kohdan 6-9 alakohta) osalta; nämä velvoitteet liittyvät suoraan 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuihin velvoitteisiin, ja niillä on vaikutusta mainituista velvoitteista aiheutuvaan kilpailurajoitukseen; poikkeusta voidaan soveltaa kyseisiin velvoitteisiin samoista syistä kuin näihin jälkimmäisiin, kun ne kuuluvat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa olevan kiellon soveltamisalaan kuuluviin yksittäistapauksiin (4 artiklan 2 kohta),

(11) asetuksen N:o 19/65/ETY mukaisesti on täsmennettävä edellytykset, jotka on täytettävä, jotta ilmoitusta tämän asetuksen soveltamattomuudesta voitaisiin soveltaa,

(12) poikkeuksen edellytyksenä ajoneuvon yhteisössä olevasta ostopaikasta on 5 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohdan mukaan, että yritys noudattaa takuuehtoja sekä tarjoaa ilmaishuoltoa ja huoltoa ajoneuvon takaisintoimituksen yhteydessä kuin myös ylläpitää tarpeellisia korjaus- ja huoltopalveluja ajoneuvon turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi; näiden säännösten tarkoituksena on estää kuluttajan vapauden rajoittaminen ostaa mistä tahansa yhteismarkkinoilla,

(13) 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a alakohdan tarkoituksena on yhtäältä mahdollistaa, että valmistajat rakentavat yhtenäisen jakelujärjestelmän ja toisaalta, ettei haitata jakelijoiden ja alajakelijoiden välistä luottamuussuhdetta; tämän vuoksi pidättäessään itsellään oikeuden olla hyväksymättä jakelijoiden tekemiä, näiden alajakelijoita koskevia valintoja, tavarantoimittaja ei saa käyttää oikeuttaan mielivaltaisesti,

(14) 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan b alakohdan mukaan tavarantoimittajan jakeluverkkoon kuuluviin jakelijoihin soveltamat 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset eivät saa olla syrjiviä tai kohtuuttomia,

(15) 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdan tarkoituksena on ehkäistä sellaista jakelijan kysynnän keskittymistä tavarantoimittajalle, joka johtuu kertyvistä alennuksista; tällä pyritään turvaamaan tasavertaiset kilpailun edellytykset varaosien toimittajille, joiden tarjoama tavaravalikoima ei ole yhtä laaja kuin valmistajalla,

(16) 5 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan d alakohdan mukaan edellytyksenä poikkeukselle on, että jakelijan on voitava hankkia yhteismarkkinoiden kuluttajia varten sarjatuotantona valmistettuja henkilöautoja, jotka täyttävät heidän asuinpaikkansa tai ajoneuvon rekisteröintipaikan edellyttämät vaatimukset, sikäli kuin valmistaja toimittaa vastaavaa mallia tuolle alueelle jakelujärjestelmään kuuluvien yritysten kautta (10 artiklan 10 kohta); tällä säännöksellä torjutaan se vaara, että valmistaja ja jakeluverkkoon kuuluvat yritykset eriyttäisivät tuotteet yhteismarkkinoiden eri osiin markkinoiden jakamiseksi,

(17) 5 artiklan 2 kohdan mukaan poikkeus riippuu muista vähimmäisehdoista, joiden tarkoituksena on estää jakelijaa tulemasta kyseisten velvoitteiden vuoksi taloudellisesti liian riippuvaksi tavarantoimittajasta ja luopumasta edeltäkäsin mahdollisesta kilpailevasta toiminnasta sen takia, että sen harjoittaminen olisi valmistajan tai jakeluverkkoon kuuluvien muiden yritysten etujen vastaista,

(18) 5 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan mukaan jakelija voi asiallisista syistä vastustaa sellaisten liiallisten velvoitteiden soveltamista, joita 3 artiklan 3 kohta koskee,

(19) 5 artiklan 2 kohdan 2 ja 3 kohdassa vahvistetaan vähimmäisedellytykset jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten kestoa ja purkamista koskevalle poikkeukselle, koska jakelijan sopimustavaroiden jälleenmyynnin ja huoltopalvelujen parantamiseksi tekemien investointien ja lyhytaikaisten tai lyhyellä irtisanomisajalla purettavien sopimusten yhteisvaikutus lisää huomattavasti jakelijan riippuvuutta tavarantoimittajasta; joustavien ja tehokkaiden jakelujärjestelmien kehityksen edistämisen varmistamiseksi tavarantoimittajalle olisi kuitenkin myönnettävä oikeus irtisanoa sopimus, jos tämä jakeluverkko tai tärkeä osa siitä on tarpeen järjestää uudelleen; riitaisuuksien nopeaksi ratkaisemiseksi olisi säädettävä ulkopuoliseen asiantuntijaan tai välimieheen, joka erimielisyyden syntyessä ratkaisee asian, turvautumisesta, rajoittamatta kuitenkaan osapuolien oikeutta saattaa asia toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti,

(20) asetuksen N:o 19/65/ETY mukaisesti on täsmennettävä ne rajoitukset ja määräykset, joita ei saa olla sopimuksissa, jotta tähän asetukseen sisältyvää julistusta 85 artiklan 1 kohdan soveltamatta jättämisestä voitaisiin soveltaa (6 artiklan 1 kohdan 1-5 alakohta); edelleen sellaiset osapuolten järjestelmällisesti ja toistuvasti seuraamat käytännöt, joista seuraa poikkeuksen ilman eri toimenpiteitä tapahtuva pidättäminen, on määriteltävä (6 artiklan 1 kohdan 6-12 alakohta),

(21) sopimukset, joiden mukaan moottoriajoneuvojen valmistaja antaa tuotteidensa jakelun toisen valmistajan tehtäväksi, on suljettava pois ryhmäpoikkeuksen soveltamisalasta niiden laajojen vaikutusten takia, joita tällaisilla sopimuksilla on kilpailuun (6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta),

(22) sen varmistamiseksi, että osapuolet noudattavat tätä asetusta, olisi säädettävä, ettei poikkeusta sovelleta muita kuin 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita tai palveluja koskeviin sopimuksiin tai sopimuksiin, joissa määrätään kilpailurajoituksista, joita tässä asetuksessa tarkoitettu poikkeus ei koske (6 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohta),

(23) poikkeusta ei voida soveltaa myöskään silloin, kun osapuolet sopivat keskenään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden osalta velvoitteista, jotka olisivat hyväksyttäviä velvoitteiden yhdistelminä, joihin sovelletaan poikkeusta komission asetuksella (ETY) N:o 1983/83 (3) tai (ETY) N:o 1984/83 (4), sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, sovellettaessa perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohtaa yksinmyyntisopimusten ja vastaavasti yksinostosopimusten ryhmiin, mutta jotka ovat laajempia kuin ne velvoitteet, joita tässä asetuksessa säädetty poikkeus koskee (6 artiklan 1 kohdan 4 alakohta),

(24) jakelijoiden investointien suojelemiseksi ja sen estämiseksi, että tavarantoimittajat kiertävät sopimusten purkamista koskevia sääntöjä, olisi vahvistettava, että poikkeusta ei sovelleta, jos tavarantoimittaja on varannut itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti jakelijalle myönnetyn yksinomaisen alueellisen jakelusopimuksen ehtoja sopimuksen voimassaoloaikana (6 artiklan 1 kohdan 5 alakohta),

(25) tehokkaan kilpailun säilyttämiseksi jakeluvaiheessa on tarpeen säätää, että valmistaja tai tavarantoimittaja menettää edun poikkeukseen rajoittaessaan jakelijan vapautta harjoittaa omaa hintapolitiikkaansa jälleenmyynnissä (6 artiklan 1 kohdan 6 alakohta),

(26) yhteismarkkinoiden periaatteessa edellytetään, että kuluttajat voivat ostaa moottoriajoneuvoja siinä osassa yhteisöä, missä hinnat ja myyntiehdot ovat edullisimmat ja jälleenmyydä niitä, ellei myynti tapahdu kaupallisessa tarkoituksessa; tämän asetuksen etuja ei sen vuoksi voida myöntää valmistajille tai tavarantoimittajille, jotka estävät rinnakkaista tuontia tai vientiä kuluttajiin, valtuutettuihin välittäjiin tai jakeluverkkoon kuuluviin yrityksiin kohdistuvilla toimenpiteillä (6 artiklan 1 kohdan 7 ja 8 alakohta),

(27) tehokkaan kilpailun varmistamiseksi kuluttajien eduksi huolto- ja korjauspalvelumarkkinoilla olisi poikkeus evättävä myös niiltä valmistajilta tai tavarantoimittajilta, jotka estävät varaosien riippumattomien tuottajien tai jakelijoiden pääsyn markkinoille tai rajoittavat jakeluverkkoon kuuluvien tai siihen kuulumattomien jälleenmyyjien taikka korjaamojen vapautta ostaa ja käyttää kyseisiä varaosia, jos ne laadultaan vastaavat alkuperäisiä osia; jakelijan oikeutta hankkia laadultaan alkuperäisiä vastaavia varaosia miltä tahansa kolmannelta yritykseltä ja näiden yritysten oikeutta vastaavasti toimittaa kyseisiä tuotteita mille tahansa jälleenmyyjälle sekä niiden oikeutta kiinnittää tuotteisiin tavaramerkkinsä tai muun tunnuksensa, sovelletaan näitä varaosia koskevia teollisoikeuksia noudattaen (6 artiklan 1 kohdan 9-11 alakohta),

(28) todellisen vapauden tarjoamiseksi kuluttajille valita jakeluverkkoon kuuluvan ja riippumattoman korjaamon välillä, valmistajat olisi velvoitettava antamaan jakeluverkkoon kuulumattomille korjaajille kyseisten ajoneuvomerkkien korjaukseen ja huoltoon tarvittavat tekniset tiedot, ottaen kuitenkin huomioon valmistajan perusteltu etu saada itse päättää immateriaalioikeutensa sekä eritellyn, huomattavan ja salaisen taitotietonsa käytöstä antaessaan toimilupia kolmansille; näitä oikeuksia käytettäessä on kuitenkin vältettävä kaikenlaista syrjintää tai muita väärinkäytöksiä (6 artiklan 1 kohdan 12 alakohta),

(29) selkeyden vuoksi olisi määriteltävä oikeudelliset vaikutukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei poikkeusta ole sovellettu tässä asetuksessa tarkoitetuissa eri tilanteissa (6 artiklan 2 ja 3 kohta),

(30) jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskevien sopimusten osalta voidaan soveltaa poikkeusta 5 ja 6 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti niin kauan kuin 1-4 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden soveltaminen parantaa jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja kuluttajien eduksi ja kilpailu on tehokasta, ei ainoastaan valmistajien jakelujärjestelmien välillä, vaan tietyssä määrin myös kunkin järjestelmän sisällä yhteismarkkinoilla; 1 artiklassa tarkoitettujen tuoteryhmien osalta tehokkaan kilpailun, mukaan luettuna kilpailu jäsenvaltioiden välisessä kaupassa, välttämättömien edellytysten voidaan nykyisin katsoa olevan olemassa, joten eurooppalaisten kuluttajien voidaan yleensä katsoa saavan kohtuullisen osuuden tällaisesta kilpailusta aiheutuvasta hyödystä,

(31) sellaisia ennen tämän asetuksen soveltamista olemassa olleita sopimuksia varten, jotka täyttävät perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskevien sopimusten ryhmiin 12 päivänä joulukuuta 1984 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 123/85 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, 7 artiklassa säädetyt poikkeuksen edellytykset, olisi otettava käyttöön siirtymävaiheen järjestelyt; olisi selvästi määriteltävä komission toimivalta evätä poikkeuksesta saatava hyöty tai muuttaa sen soveltamisalaa yksittäisissä tapauksissa ja esitettävä useita tärkeitä tapausluokkia esimerkkinä (8 artikla); jos komissio käyttää 8 artiklan 2 kohdassa säädettyä eväämisoikeutta, sen on arvioinnissaan otettava huomioon hintaerot, jotka eivät pääasiallisesti aiheudu kansallisista verotuksellisista toimenpiteistä taikka nimellisarvoisten kurssien vaihtelusta jäsenvaltioiden välillä (8 artikla),

(32) asetuksen N:o 19/65/ETY mukaisesti on poikkeus säädettävä rajoitetuksi ajaksi; seitsemän vuoden pituinen ajanjakso on asianmukainen ottaen huomioon moottoriajoneuvoalan erityiset olosuhteet ja odotettavissa olevat muutokset kilpailussa; komissio kuitenkin säännöllisesti arvioi asetuksen soveltamisen ja laatii siitä kertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 (11 ja 13 artikla),

(33) tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttäviä sopimuksia ei tarvitse ilmoittaa; yritykset, jotka ovat epätietoisia, voivat kuitenkin vapaasti ilmoittaa sopimuksensa komissiolle neuvoston asetuksen N:o 17 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, mukaisesti,

(34) alan erityisluonne huomioonottaen moottoriajoneuvojen jakelun ryhmäpoikkeus sulkee periaatteessa pois sellaisten ryhmäpoikkeusasetusten sovellettavuuden, joissa on yleisiä jakelua koskevia poikkeuksia; tämä poissulkeminen olisi vahvistettava koskemaan myös perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta luvakesopimusten ryhmiin 30 päivänä marraskuuta 1988 annettua komission asetusta (ETY) N:o 4087/88 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, rajoittamatta kuitenkaan yritysten oikeutta hakea asetuksen N:o 17 nojalla yksittäisiä poikkeuksia; siltä osin kuin on kyse asetuksista (ETY) N:o 1983/83 ja (ETY) N:o 1984/83, joissa säädetään puitteista rajoitetumman poikkeuksen myöntämisestä yrityksille, olisi oltava mahdollista antaa yritysten valita; komission asetusten (ETY) N:o 417/85 (8) ja (ETY) N:o 418/85 (9), sellaisena kuin ne ovat viimeksi muutettuina Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, jotka asetukset koskevat perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamista erikoistumissopimusten ryhmiin sekä tutkimus- ja kehityssopimusten ryhmiin, sovellettavuutta ei tulisi kyseenalaistaa, koska niiden pääasiallinen merkitys ei ole jakelussa (artikla 12), ja

(35) tällä asetuksella ei rajoiteta perustamissopimuksen 86 artiklan soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan nojalla julistetaan, että perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohta ei koske tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin sopimuksia, joiden osapuolina on ainoastaan kaksi yritystä ja joissa toinen sopimuksen osapuoli antaa sitoumuksen siitä, että hän toimittaa yhteismarkkinoiden määrätyllä alueella

1. ainoastaan toiselle osapuolelle,

tai

2. ainoastaan toiselle osapuolelle sekä tietylle määrälle muita jakeluverkkoon kuuluvia yrityksiä

jälleenmyyntiä varten tiettyjä kolmella tai useammalla pyörällä varustettuja uusia moottoriajoneuvoja, jotka on tarkoitettu yleisillä teillä käytettäviksi, sekä niiden varaosia.

2 artikla

Poikkeusta sovelletaan myös, jos 1 artiklassa tarkoitettu velvoite on yhdistetty tavarantoimittajan velvoitteeseen olla sopimusalueella myymättä sopimustavaroita kuluttajille ja tarjoamatta heille sopimustavaroiden huoltopalveluja.

3 artikla

Poikkeusta sovelletaan myös, jos 1 artiklassa tarkoitettu velvoite on yhdistetty jakelijan velvoitteeseen:

1. olla ilman tavarantoimittajan suostumusta muuttamatta sopimustavaroita tai vastaavia tavaroita, jollei tällainen muutos perustu kuluttajan kanssa tehtyyn sopimukseen ja koske tiettyä kyseisen kuluttajan ostamaa sopimusvalikoimaan kuuluvaa ajoneuvoa;

2. olla valmistamatta tuotteita, jotka kilpailevat sopimustavaroiden kanssa;

3. olla myymättä muualla kuin erillisissä myyntitiloissa muiden valmistajien uusia moottoriajoneuvoja, erillisenä oikeushenkilönä olevan johdon alaisena, tavalla, jolla estetään eri ajoneuvomerkkien sekaannus;

4. olla sallimatta kolmansien aiheeton hyötyminen yhteisessä korjaamossa suoritettujen huoltopalveluiden yhteydessä tavarantoimittajan tekemistä investoinneista erityisesti laitteiston tai henkilöstön koulutuksen osalta;

5. olla myymättä sopimustavaroiden kanssa kilpailevia varaosia, jotka eivät ole laadultaan vastaavia, sekä olla käyttämättä niitä sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden korjaukseen ja huoltoon;

6. olla ilman tavarantoimittajan suostumusta tekemättä sopimusalueella toimivien yritysten kanssa sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden jälleenmyyntiä tai huoltopalveluja koskevia sopimuksia sekä olla muuttamatta tai irtisanomatta tällaisia sopimuksia;

7. määrätä yrityksille, joiden kanssa jakelija tekee sopimuksia 6 alakohdan mukaisesti, jakelijan suhteessaan tavarantoimittajaan hyväksymiä velvoitteita vastaavat velvoitteet, jotka kuuluvat 1-4 artiklan soveltamisalaan ja ovat 5 ja 6 artiklan mukaisia;

8. olla sopimusalueen ulkopuolella;

a) pitämättä sivuliikkeitä tai jakeluvarastoja sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden jälleenmyyntiä varten,

b) hankkimatta asiakkaita sopimustavaroille tai vastaaville tavaroille henkilökohtaisella mainonnalla;

9. olla antamatta kolmansille tehtäväksi sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden jälleenmyyntiä tai huoltopalvelujen järjestämistä sopimusalueen ulkopuolelle;

10. olla toimittamatta jälleenmyyjälle:

a) sopimustavaroita tai vastaavia tavaroita, jollei jälleenmyyjä ole jakeluverkkoon kuuluva yritys;

tai

b) sopimusvalikoimaan kuuluvia varaosia, jollei jälleenmyyjä käytä niitä moottoriajoneuvon korjaukseen tai huoltoon;

11. olla myymättä sopimusvalikoimaan kuuluvia moottoriajoneuvoja tai vastaavia tuotteita välittäjän palveluksia käyttäville kuluttajille ainoastaan, jollei kyseiselle välittäjälle ole etukäteen annettu valtakirjaa tietyn ajoneuvon ostamiseen sekä mahdollisesti sen toimituksen hyväksymiseen kuluttajan puolesta.

4 artikla

1. Poikkeusta sovelletaan sen estämättä, että jakelijalla on velvoite:

1) noudattaa myynnin ja jälleenmyynnin huoltopalvelun järjestämisessä vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat erityisesti:

a) liiketilojen ja huoltopalvelussa käytettävien teknisten laitteistojen varustusta;

b) henkilökunnan erikoistumiskoulutusta ja teknistä koulutusta:

c) mainontaa;

d) sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden noutamista, varastointia ja luovutusta sekä myynnin ja jälleenmyynnin huoltopalvelua;

e) sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden korjausta ja huoltoa, erityisesti kun on kyse moottoriajoneuvojen turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta;

2) tilata sopimustuotteet tavarantoimittajalta ainoastaan määrättyinä ajankohtina tai noudattaen määrättyjä ajanjaksoja, jollei tilauspäivämäärien välinen aika ole enemmän kuin kolme kuukautta;

3) tehdä parhaansa myydäkseen tiettynä ajanjaksona sopimusalueella osapuolten yhdessä sopiman vähimmäismäärän sopimustavaroita tai, jos sopimuspuolten välillä on erimielisyyttä vuosittain myytävästä sopimustavaroiden vähimmäismäärästä, ulkopuolisen asiantuntijan määrittämän määrän, ottaen huomioon erityisesti aiempi myynti alueella sekä alueellisen ja kansallisen tason myyntiennusteet;

4) pitää varastossa sellainen määrä sopimustavaroita, joka voidaan määrittää 3 alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti;

5) pitää sellaisia sopimusvalikoimaan kuuluvia esittelyajoneuvoja tai sellainen määrä niitä, kuin voidaan määrittää 3 alakohdan menettelyn mukaisesti;

6) suorittaa sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden takuukorjaukset, ilmaishuollot ja ajoneuvon takaisintoimituspyyntöön perustuvat työt;

7) käyttää ainoastaan sopimusvalikoimaan kuuluvia varaosia tai vastaavia tuotteita sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden takuukorjauksien, ilmaishuoltojen ja ajoneuvon takaisintoimituspyyntöön perustuvien töiden suorittamisessa;

8) ilmoittaa asiakkaille yleisluontoisesti, missä määrin muualta peräisin olevia varaosia voidaan käyttää sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden korjauksessa ja huollossa;

9) ilmoittaa asiakkaille aina kun muualta peräisin olevia varaosia on käytetty sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden korjauksessa ja huollossa.

2. Poikkeusta sovelletaan myös 1 kohdassa mainittuihin velvoitteisiin jos tällaiset velvoitteet kuuluvat yksittäisissä tapauksissa 85 artiklan 1 kohdassa määrätyn kiellon soveltamisalaan.

5 artikla

1. Kaikissa tapauksissa poikkeusta sovelletaan ainoastaan, jos

1) jakelija sitoutuu

a) sellaisten sopimusvalikoimaan kuuluvien tai niitä vastaavien moottoriajoneuvojen osalta, jotka yhteismarkkinoilla on toimittanut jakeluverkkoon kuuluva muu yritys:

- täyttämään takuut sekä suorittamaan ilmaishuollot ja takaisintoimituspyyntöön perustuvat työt jakelijan 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia velvoitteita vastaavasti;

- suorittamaan huolto- ja korjaustyöt 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan e alakohdan mukaisesti;

b) velvoittamaan sellaiset sopimusalueella toimivat yritykset, joiden kanssa jakelija on tehnyt jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskevia 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia, täyttämään takuut sekä suorittamaan ilmaishuollot ja takaisintoimituspyyntöön perustuvat työt ainakin jakelijan omia velvoitteita vastaavasti;

2) tavarantoimittaja

a) ei ilman asiallisia perusteita kieltäydy suostumasta 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettujen alisopimusten tekemiseen, muuntamiseen tai irtisanomiseen;

b) ei sovella 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin jakelijan velvoitteisiin liittyviä vähimmäisvaatimuksia tai arviointiperusteita siten, että jakelijaa kohdellaan kohtuuttomasti tai syrjitään ilman asiallisia perusteita;

c) soveltaessaan jakelijan tavarantoimittajalta ja sidossuhteessa olevilta yrityksiltä hankkimien tavaroiden kokonaismäärän tai -arvon laskentamenetelmää erittelee alennusten laskemiseksi tietyltä ajanjaksolta ainakin seuraavat toimitukset:

- sopimusvalikoimaan kuuluvat moottoriajoneuvot,

- sopimusvalikoimaan kuuluvat varaosat, joiden toimitusten osalta jakelija on sidoksissa jakeluverkkoon kuuluviin yrityksiin, ja

- muut tuotteet;

d) toimittaa jakelijalle tämän ja yhteismarkkinoilta olevan kuluttajan välisen kauppasopimuksen täyttämistä varten henkilöauton, joka vastaa sopimusvalikoimaan kuuluvaa mallia ja jota valmistaja markkinoi tai jota markkinoidaan valmistajan suostumuksella siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseinen ajoneuvo on määrä rekisteröidä.

2. Jos jakelija on 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksynyt velvoitteet jälleenmyynnin ja huoltopalvelujen rakenteiden parantamiseksi, poikkeusta sovelletaan, jos:

1) tavarantoimittaja vapauttaa jakelijan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista velvoitteista, kun jakelija osoittaa, että siihen on asiallisesti pätevät perusteet;

2) sopimus tehdään ainakin viideksi vuodeksi, tai, kun sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi, sen säännöllinen irtisanomisaika on molemmille osapuolille ainakin kaksi vuotta; tämä aika lyhennetään vähintään yhteen vuoteen, jos:

- tavarantoimittajan on lain mukaan tai erityisen sopimuksen perusteella maksettava aiheellinen korvaus sopimuksen irtisanomisesta, tai

- jakelija on uusi jäsen jakeluverkossa ja hän sopii ensimmäistä kertaa sopimuskaudesta tai sopimuksen säännöllisestä irtisanomisajasta;

3) kumpikin osapuoli sitoutuu ainakin kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ilmoittamaan toiselle osapuolelle aikeistaan olla uudistamatta määrätyksi ajaksi tehtyä sopimusta.

3. Edellä 1-2 kohdassa säädetyt poikkeuksen edellytykset eivät vaikuta:

- tavarantoimittajan oikeuteen irtisanoa sopimus vähintään yhden vuoden irtisanomisajalla, jos koko verkko tai merkittävä osa sitä on järjestettävä uudelleen,

- osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus, jos toinen osapuoli ei täytä kaikkia perusvelvoitteitaan.

Kaikissa tapauksissa osapuolten on riitaisuuksien varalta hyväksyttävä järjestelmä riidan pikaisesta ratkaisemisesta, kuten turvautuminen ulkopuoliseen asiantuntijaan tai välimieheen, rajoittamatta kuitenkaan osapuolten oikeutta saattaa asia toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6 artikla

1. Poikkeusta ei sovelleta, jos:

1) sopimuksen molemmat osapuolet tai niihin sidossuhteessa olevat yritykset ovat moottoriajoneuvojen valmistajia, tai

2) osapuolet yhdistävät sopimuksensa määräyksiin, jotka koskevat muita kuin tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tai palveluja tai soveltavat sopimustaan tällaisiin tuotteisiin tai palveluihin, tai

3) osapuolet sopivat kilpailun rajoituksista, joihin ei erityisesti sovelleta poikkeusta tämän asetuksen mukaan, kolmella tai useammalla pyörällä varustettujen ajoneuvojen, niiden varaosien tai huoltopalvelun osalta, tai

4) osapuolet tekevät kolmella tai useammalla pyörällä varustettujen moottoriajoneuvojen tai niiden varaosien osalta sellaisen sopimuksen tai ryhtyvät sellaiseen yhdenmukaistettuun menettelytapaan, jota asetuksessa (ETY) N:o 1986/83 tai (ETY) N:o 1984/83 säädetty poikkeus perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrätystä kiellosta koskee laajemmin kuin tässä asetuksessa säädetään, tai

5) osapuolet sopivat, että tavarantoimitsija varaa itselleen oikeuden tehdä sopimustavaroita koskevia jälleenmyynti- ja huoltosopimuksia määrättyjen sopimusalueella toimivien muiden yritysten kanssa, tai muuttaa sopimusaluetta, tai

6) valmistaja, tavarantoimittaja tai verkkoon kuuluva muu yritys suoraan tai epäsuoraan rajoittaa jakelijan vapautta määrittää sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden jälleenmyynnissä käytettäviä hintoja ja alennuksia, tai

7) valmistaja, tavarantoimittaja tai verkkoon kuuluva muu yritys suoraa tai epäsuoraan rajoittaa kuluttajien, valtuutettujen välittäjien tai jakelijoiden vapautta hankkia yhteismarkkinoilla toimivalta valintansa mukaiselta verkkoon kuuluvalta yritykseltä sopimustavaroita tai vastaavia tavaroita tai saada huoltopalveluja tällaisille tavaroille, tai kuluttajien vapautta myydä edelleen sopimustavarat tai vastaavat tavarat, jos myynti ei tapahdu kaupallisissa tarkoituksissa, tai

8) tavarantoimittaja ilman asiallista syytä myöntää jakelijoille korvauksia, jotka lasketaan uudelleen myytyjen moottoriajoneuvojen määräpaikan tai ostajan asuinpaikan perusteella, tai

9) tavarantoimittaja suoraan tai epäsuoraan rajoittaa jakelijan vapautta 3 artiklan 5 kohdan mukaan hankkia kolmannelta valintansa mukaiselta yritykseltä sopimustavaroiden kanssa kilpailevia ja niiden laatua vastaavia varaosia, tai

10) valmistaja suoraan tai epäsuoraan rajoittaa varaosien toimittajien vapautta toimittaa tällaisia tuotteita valintansa mukaisille jälleenmyyjille, jakelujärjestelmään kuuluvat yritykset mukaan lukien, siinä määrin kuin tällaiset varaosat vastaavat laadultaan sopimustavaroita, tai

11) valmistaja suoraan tai epäsuoraan rajoittaa valmistajien vapautta asettaa toimivasti ja helposti nähtävästi tavaramerkkinsä tai muu tunnuksensa osiin, jotka toimitetaan sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden alkuperäiseen kokoamiseen tai niiden korjaukseen tai huoltoon, tai

12) valmistaja kieltäytyy, maksua vastaan, antamasta korjaajille, jotka ovat jakeluverkkoon kuulumattomia yrityksiä, sopimustavaroiden tai vastaavien tavaroiden korjauksessa tai huollossa tai ympäristönsuojelullisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa vaadittavaa teknistä tietoa, paitsi jos tämä tieto ei kuulu immateriaalioikeuden alaan tai jos se ei ole eriteltyä, huomattavaa ja salaista taitotietoa; oikeutta kieltäytyä antamasta teknistä tietoa ei saa tässä tapauksessa väärinkäyttää.

2. Rajoittamatta sopimuksen muista määräyksistä johtuvia seurauksia 1 kohdan 1-5 alakohdassa eritellyissä tapauksissa poikkeuksen soveltamatta jättämistä sovelletaan kaikkiin kyseisissä sopimuksissa oleviin kilpailun rajoittamista koskeviin lausekkeisiin; edellä 1 kohdan 6-12 alakohdassa eriteltyjen tapausten osalta sitä sovelletaan ainoastaan sellaisiin kilpailun rajoittamista koskeviin lausekkeisiin, jotka on sovittu valmistajan, tavarantoimittajan tai muun yrityksen puolesta, joka toimii sellaisessa verkossa, jonka käytäntöä on vastustettu.

3. Rajoittamatta sopimuksen muiden määräysten seurauksia 1 kohdan 6-12 alakohdassa eritellyissä tapauksissa poikkeuksen soveltamatta jättämistä sovelletaan ainoastaan sellaisiin kilpailun rajoittamista koskeviin lausekkeisiin, jotka on sovellettu verkkoon kuuluvan valmistajan, tavarantoimittajan tai muun yrityksen eduksi ja jotka ilmenevät jälleenmyynti- ja huoltopalvelusopimuksissa sellaista yhteismarkkinoiden maantieteellistä aluetta varten, jossa vastustettu käytäntö vääristää kilpailun edellytyksiä, ja ainoastaan vastustettavan käytännön keston ajan.

7 artikla

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta ajanjaksona 1 päivästä lokakuuta 1995 30 päivään syyskuuta 1996 sopimuksiin, jotka ovat jo voimassa 1 päivänä lokakuuta 1995 ja jotka täyttävät komission asetuksessa (ETY) N:o 123/85 säädetyt poikkeusta koskevat edellytykset.

8 artikla

Komissio voi asetuksen N:o 19/65/ETY 7 artiklan mukaisesti peruuttaa tämän asetuksen soveltamisen, jos se havaitsee, että yksittäisessä tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalla sopimuksella on sellaisia vaikutuksia, jotka eivät ole yhteensopivia perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan kanssa, ja erityisesti jos

1. yhteismarkkinoilla tai huomattavassa osassa niitä sopimustavaroiden tai niitä vastaavien tavaroiden kanssa eivät kilpaile tuotteet, joita kuluttajat pitävät vastaavina niiden ominaispiirteiden, hinnan ja aiotun käytön vuoksi,

2. merkittävänä ajanjaksona sopimustavaroihin tai vastaaviin tavaroihin sovelletaan hintoja tai ehtoja, jotka vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioissa, ja jos tällaiset huomattavat vaihtelut ovat pääasiallisesti sellaisten velvoitteiden seurausta, joihin tämän asetuksen mukaisesti sovelletaan poikkeusta,

3. valmistaja tai jakelujärjestelmään kuuluva yritys toimittaessaan jakelijoille sopimustavaroita tai vastaavia tavaroita ilman asiallisia perusteita soveltaa hintoja tai ehtoja.

9 artikla

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen ryhmien yhteensovitettuihin käytäntöihin.

10 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. "jälleenmyynnillä ja huoltopalveluja koskevilla sopimuksilla" kahden yrityksen välisiä määrätyksi tai määräämättömäksi ajaksi tehtyjä puitesopimuksia, joissa tavaroita toimittava osapuoli antaa toisen osapuolen tehtäväksi kyseisten tavaroiden jälleenmyynnin ja huoltopalvelut;

2. "osapuolilla" 1 artiklassa tarkoitettuja sopimuksen osapuolia; "tavarantoimittajalla" yritystä, joka toimittaa sopimustavarat, ja "jakelijalla" yritystä, jonka tehtäväksi tavarantoimittaja on antanut sopimustavaroiden jälleenmyynnin ja huoltopalvelut;

3. "sopimusalueella" yhteismarkkinoiden määrättyä aluetta, jota 1 artiklassa tarkoitettu yksinomainen toimitusvelvoite koskee;

4. "sopimustavaroilla" 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen kohteena olevia uusia kolmella tai useammalla pyörällä varustettuja moottoriajoneuvoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä, sekä niiden varaosia;

5. "sopimusvalikoimalla" kaikkia sopimustavaroita yhdessä;

6. "varaosilla" osia, jotka asennetaan moottoriajoneuvoon korvaamaan kyseisen ajoneuvon osia. Ne erotetaan muista osista tai tarvikkeista alan tavanmukaisen käytännön mukaisesti;

7. "valmistajalla" yritystä, joka

a) valmistaa tai valmistuttaa sopimusvalikoimaan kuuluvat ajoneuvot

tai

b) on sidossuhteessa a alakohdassa tarkoitettuun yritykseen;

8. "sidossuhteessa olevilla yrityksillä":

a) yrityksiä, joista yhdellä yrityksellä suoraan tai välillisesti on

- enemmän kuin puolet toisen yrityksen pääomasta tai liikevaroista;

- mahdollisuus käyttää yli puolta toisen yrityksen äänimäärästä;

- mahdollisuus asettaa enemmän kuin puolet toisen yrityksen hallintoneuvoston, hallituksen tai sitä lain mukaan edustavien toimielinten jäsenistä;

tai

- oikeus johtaa toisen yrityksen liiketoimintaa;

b) yrityksiä, joissa kolmas yritys voi suoraan tai välillisesti käyttää a alakohdassa lueteltuja oikeuksia tai valtaoikeuksia;

9. "jakeluverkkoon kuuluvilla yrityksillä" sopimuksen osapuolten lisäksi valmistaja ja yritykset, joiden tehtäväksi valmistaja on antanut tai joiden tehtäväksi on valmistajan suostumuksella annettu sopimustavaroiden jälleenmyynti ja huoltopalvelut;

10. "sopimusvalikoimaan kuuluvalla mallia vastaavalla henkilöautolla" henkilöautoa,

- jonka valmistaja on valmistanut tai koonnut sarjassa

ja

- joka on korimallin, voimansiirron, alustan ja moottorin osalta samanlainen kuin sopimusvalikoimaan kuuluva henkilöauto;

11. "vastaavilla tavaroilla", "vastaavilla moottoriajoneuvoilla" ja "vastaavilla osilla" laadultaan samankaltaisia kuin sopimusvalikoimaan kuuluvat tavarat, ajoneuvot ja osat, niitä jakelee valmistaja tai niitä jaellaan tämän suostumuksella ja ne ovat jakelujärjestelmään kuuluvan yrityksen kanssa tehdyn jälleenmyyntiä ja huoltopalveluja koskevan sopimuksen kohteena;

12. "jälleenmyynnillä" mitä tahansa liiketoimea, jolla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, "jälleenmyyjä" myy aiemmin omaan nimiinsä hankkimansa uudenlaatuisen ajoneuvon riippumatta siviilioikeudellisesta muodosta tai kyseisen jälleenmyynnin suoritustavasta. Kaikki leasing-sopimukset, joissa omistus- tai osto-oikeus siirtyy ennen sopimuksen päättymistä, rinnastetaan jälleenmyyntiin;

13. "jakelulla" ja "myynnillä" käsitetään myös muita kauppiaan kaupan pitämisen muotoja, esimerkiksi leasing.

11 artikla

1. Komissio arvioi säännöllisesti tämän asetuksen soveltamista erityisesti siltä osin, miten poikkeuksen alainen jakelujärjestelmä vaikuttaa kuluttajille tarjottavien palvelujen laatuun ja tavaroiden hintoihin eri jäsenvaltioissa.

2. Komissio laatii koonnelman eri asianomaisten järjestöjen, erityisesti kuluttajajärjestöjen, ja asiantuntijoiden lausunnoista.

3. Komissio laatii kertomuksen tämän asetuksen arvioimisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 ottaen erityisesti huomioon 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

12 artikla

Asetusta (ETY) N:o 4087/88 ei sovelleta tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tai palveluja koskeviin sopimuksiin.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1995 30 päivään syyskuuta 2002.

Asetusta (ETY) N:o 123/85 säännöksiä sovelletaan edelleen 30 päivään syyskuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta

Karel VAN MIERT

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 36, 6.3.1965, s. 533/65

(2) EYVL N:o C 379, 31.12.1994, s. 16

(3) EYVL N:o L 173, 30.6.1983, s. 1

(4) EYVL N:o L 173, 30.6.1983, s. 5

(5) EYVL N:o L 15, 18.1.1985, s. 16

(6) EYVL N:o 13, 21.2.1962, s. 204/62

(7) EYVL N:o L 359, 28.12.1988, s. 46

(8) EYVL N:o L 53, 22.2.1985, s. 1

(9) EYVL N:o L 53, 22.2.1985, s. 5