31995R1443

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1443/95, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden ja markkinointivuoden 1995 osalta arvioidun tulonmenetyksen sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun tason määrittämisestä sekä tämän palkkion ensimmäisen ennakkomaksun ja tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla lampaan ja vuohen kasvatukselle maksettavan erityisen tuen ennakkomaksun vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 143 , 27/06/1995 s. 0031 - 0032


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1443/95,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

jäsenvaltioiden ja markkinointivuoden 1995 osalta arvioidun tulonmenetyksen sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun tason määrittämisestä sekä tämän palkkion ensimmäisen ennakkomaksun ja tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla lampaan ja vuohen kasvatukselle maksettavan erityisen tuen ennakkomaksun vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1265/95 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 3290/94 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (6), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 1 ja 5 kohdassa säädetään palkkion myöntämisestä lampaanlihan ja tietyillä alueilla vuohenlihan tuottajille mahdollisen tulonmenetyksen korvaamiseksi; nämä alueet määritetään liitteessä I ja vuoristoalueista, joilla myönnetään vuohenlihan tuottajapalkkiota 11 päivänä huhtikuuta 1986 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1065/86 (7), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3519/86 (8), 1 artiklassa,

asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti ja jotta ennakkomaksu voidaan maksaa lampaanlihan ja vuohenlihan tuottajille, ennakoitavissa oleva tulonmenetys olisi arvioitava ennakoitavien markkinahintojen kehitysnäkymien mukaan,

asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti painavien karitsojen tuottajille uuhta kohden maksettavan palkkion määrä saadaan kertomalla kyseisen artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tulonmenetys kertoimella, joka kuvaa keskimääräistä vuosittaista karitsanlihan 100 teuraspainokiloa kohden ilmaistavaa tuotantoa näitä painavia karitsoja tuottavaa uuhta kohden; yhteisön tilastotietojen puuttuessa vuoden 1995 kerrointa ei ole vielä vahvistettu; tämän kertoimen vahvistamista odotellessa olisi käytettävä väliaikaista kerrointa; mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan myös kevyiden lampaiden tuottajille uuhta kohden ja vuohien tuottajille naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion suuruus 80 prosentiksi painavien lampaiden tuottajille maksettavasta palkkiosta,

asetuksen (ETY) N:o 3013/89 8 artiklan mukaisesti palkkion määrää on vähennettävä määrällä, joka on kyseisen artiklan 2 kohdassa säädetyn kertoimen vaikutus perushintaan; tämä kerroin vahvistetaan 8 artiklan 4 kohdassa seitsemäksi prosentiksi,

asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti puolivuosittain maksettava ennakkopalkkio vahvistetaan 30 prosentiksi oletetusta palkkiosta; komission asetuksen (ETY) N:o 2700/93 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 279/94 (10), 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennakkomaksu maksetaan ainoastaan, jos sen suuruus on 1 ecua tai sitä suurempi,

vuoden 1995 helmikuun 1 päivänä tapahtuneiden ja hallinnon yksinkertaistamiseen pyrkivien maatalouden rahoitukseen liittyvien muutosten vuoksi on ennakkomaksujen osalta aiheellista soveltaa, poiketen siitä mitä asetuksen (ETY) N:o 2700/93 6 artiklassa säädetään, edellä mainittuna päivänä voimassa olevaa maatalouden muuntokurssia,

toukokuun 14 päivänä 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1323/90 (11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 363/93 (12), neuvosto otti käyttöön lampaiden ja vuohien kasvatukselle maksettavan erityisen tuen tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla; siinä säädetään, että tuki on annettava samoin edellytyksin kuin lampaanlihan ja vuohenlihan tuottajille maksettava palkkio; sen vuoksi olisi täsmennettävä, että asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 7 kohdassa säädetyn maksun rajoja ja määriä sovelletaan samoin tähän erityiseen tukeen; ottaen huomioon odotettavissa oleva vaikea markkinatilanne tietyissä jäsenvaltioissa vuoden 1995 toisella puoliskolla jäsenvaltioille olisi annettava lupa maksaa välittömästi markkinointivuoden 1995 osalta 90 prosenttia tuen määrästä,

asetuksessa (ETY) N:o 1601/92 säädetään Kanariansaarten maataloustuotantoa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamisesta; näihin toimenpiteisiin kuuluu lisäpalkkion myöntäminen kevyiden karitsojen ja naaraspuolisten vuohien tuottajille samoin edellytyksin kuin asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklassa tarkoitetun palkkion myöntämisen edellytyksistä on säädetty; näissä edellytyksissä säädetään, että Espanja saa maksaa ennakolta mainittua lisäpalkkiota, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden ja vuohien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvioidaan, että perushinnan, vähennettynä asetuksen (ETY) N:o 3013/89 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn kertoimen vaikutuksella, ja vuoden 1995 ennakoitava markkinahinta on 162,785 ecua 100 kilogrammaa kohden.

2 artikla

1. Uuhta kohden maksettavan palkkion arvioitu suuruus on seuraava:

- painavien karitsojen tuottajat: 26,046 ecua

- kevyiden karitsojen tuottajat: 20,837 ecua

2. Asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti ensimmäinen ennakkomaksu, joka jäsenvaltioiden sallitaan maksaa tuottajille, on seuraava:

- painavien karitsojen tuottajat: 7,814 ecua karitsaa kohden,

- kevyiden karitsojen tuottajat: 6,251 ecua karitsaa kohden.

3 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 3013/89 liitteessä I ja asetuksen (ETY) N:o 1065/86 1 artiklassa määritellyillä alueilla naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioitu määrä on: 20,837 ecua.

2. Asetuksen (ETY) N:o 3013/89 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti ensimmäinen ennakkomaksu, joka jäsenvaltioiden sallitaan maksaa 1 kohdassa määritellyillä alueilla sijaitseville vuohenlihan tuottajille, on seuraava: 6,251 ecua naaraspuolista vuohta kohden.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2700/93 6 artiklassa säädetään, markkinointivuonna 1995 uuhelle ja naaraspuoliselle vuohelle maksettavan palkkion ennakkomaksut on muunnettava 1 päivänä helmikuuta 1995 voimassa olevaa muuntokurssia käyttäen.

5 artikla

Erityisen tuen ennakkomaksu, jota jäsenvaltioiden sallitaan maksaa lampaanlihan ja vuohenlihan tuottajille epäsuotuisilla alueilla neuvoston direktiivin 75/268/ETY (13) merkityksessä asetuksen (ETY) N:o 1323/90 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on seuraava:

- 5,977 ecua uuhta kohden mainitun asetuksen 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta,

- 4,130 ecua uuhta kohden mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta,

- 4,130 ecua naaraspuolista vuohta kohden mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta.

6 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1601/92 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti Kanariansaarten kevyiden karitsojen ja naaraspuolisten vuohien tuottajille markkinointivuonna 1995 maksettavan lisäpalkkion ensimmäinen ennakko neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3493/90 (14) 1 artiklan 1 kohdassa säädetyin rajoin ja säädettyjä määriä on seuraava:

- 3,410 ecua uuhta kohden mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta,

- 3,410 ecua naaraspuolista vuohta kohden mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 289, 7.10.1989, s. 1

(2) EYVL N:o L 123, 3.6.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13

(4) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(5) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

(6) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

(7) EYVL N:o L 97, 12.4.1986, s. 25

(8) EYVL N:o L 325, 20.11.1986, s. 17

(9) EYVL N:o L 245, 1.10.1993, s. 99

(10) EYVL N:o L 37, 9.2.1994, s. 1

(11) EYVL N:o L 132, 23.5.1990, s. 17

(12) EYVL N:o L 42, 19.2.1993, s. 1

(13) EYVL N:o L 128, 19.5.1975, s. 1

(14) EYVL N:o L 337, 4.12.1990, s. 7