31995R0354

Neuvoston asetus (EY) N:o 354/95, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 041 , 23/02/1995 s. 0001 - 0001


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 354/95,

annettu 20 päivänä helmikuuta 1995,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 1994 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 169 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

asetuksella (ETY) N:o 337/75 (1) on perustettu Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, ja

kyseisen keskuksen hallintoneuvoston kokoonpanoa on muutettava Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 337/75 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

1. korvataan johdantokappaleessa sana "39-jäseninen" sanalla "48-jäseninen";

2. korvataan a, b ja c alakohdassa sana "kaksitoista" sanalla "viisitoista".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 1995.

Neuvoston puolesta

E. ALPHANDÉRY

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 39, 13.2.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 251/95 (EYVL N:o L 30, 9.2.1995, s. 1)