31995L0047

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/47/EY, annettu 24 lokakuuta 1995, televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä

Virallinen lehti nro L 281 , 23/11/1995 s. 0051 - 0054


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/47/EY,

annettu 24 lokakuuta 1995,

televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 66 artiklan ja 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

toimivat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen (3),

sekä katsovat, että

neuvoston päätöksillä 89/337/ETY (4) ja 89/630/ETY (5) yhteisö tunnustaa kehittyneiden televisio- ja teräväpiirtotelevisiopalveluiden (HDTV) merkityksen Euroopan kulutuselektroniikkateollisuudelle ja Euroopan elokuva- ja televisioteollisuudelle ja luo strategisen kehyksen kehittyneiden televisio- ja HDTV-palveluiden käyttöönottamiseksi Euroopassa,

HDTV:n käyttöönottamiseksi Euroopassa laaditun strategian tavoitteet ovat keskeinen osa yhteisön audiovisuaalisen alan politiikkaa, minkä johdosta olisi korostettava televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (6) merkitystä; jäsenvaltioiden on otettava huomioon Euroopan audiovisuaalisen alan kehitysnäkymiin sisältyvät muut tämän politiikan tavoitteet, joihin sisältyy rakenteellisia tavoitteita, kuten tuotannon kehittäminen sellaisissa maissa tai sellaisilla alueilla, joilla on rajoitetummat mahdollisuudet audiovisuaalisella alalla,

yleisradiosatelliittien televisiolähetyksiä koskevien standardien käyttöön ottamisesta 11 päivänä toukokuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/38/ETY (7) vahvistetaan televisio-ohjelmien kehittyneisiin lähetyspalveluihin sovellettavat standardisäännöt, jotka perustuvat HD-MAC-standardiin (8) Euroopan kaapeli- ja satelliittilähetystoiminnan osalta, kun on kyseessä ei täysin digitaalinen HDTV, ja D2-MAC-standardiin (9) muiden ei täysin digitaalisten satelliitti- ja kaapelilähetysten osalta, joissa laajakuvan sivusuhde on 16:9,

toimintasuunnitelmasta kehittyneiden televisiopalveluiden luomiseksi Eurooppaan 22 päivänä heinäkuuta 1993 annettu neuvoston päätös 93/424/ETY (10) pyrkii edistämään laajakuvaformaatin 16:9 (625 tai 1 250 juovaa) käyttöä riippumatta käytössä olevasta eurooppalaisesta televisiostandardista ja riippumatta lähetystavasta (maa-, satelliitti- tai kaapelilähetys),

direktiivin 92/38/ETY 7 artiklassa kehotetaan komissiota esittämään kertomus direktiivin soveltamisen vaikutuksista markkinoiden kehitykseen, erityisesti markkinoille pääsystä puolueettomin perustein mitattuna, ja yhteisön rahoituksen käytöstä sekä tekemään tarvittaessa neuvostolle ehdotuksia kyseisen direktiivin mukauttamiseksi tähän kehitykseen,

edellä mainituissa päätöksissä ilmaistujen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotta sisäisten markkinoiden toimivuus edistyisi televisiosignaalien lähetystoiminnan alalla 7a artiklan edellyttämällä tavalla, on tarpeen toteuttaa toimenpiteet yhteisen laajakuvaformaatin hyväksymiseksi,

Kansainvälinen teleliitto (ITU) (11) on maailmanlaajuisesti hyväksynyt laajakuvaformaatin, jonka sivusuhde on 16:9; on toivottavaa ja mahdollista luoda markkinat kehittyneille televisiopalveluille ja tuotteille, joilla on sama laajakuvan sivusuhde 16:9,

tämän direktiivin mukaisesti laajakuvatelevisiopalvelun on täytettävä vähimmäisvaatimukset siten, että käytetty lähetysjärjestelmä tarjoaa riittävästi tietoa, jotta erillisvastaanotin pystyy näyttämään vastaanottimen koko kuva-alan täyttävän lähetyksen täydellä pystyresoluutiolla; samoin "letterbox"-tyyppistä sivusuhdetta 4:3 käyttävää televisiopalvelua, joka ei täytä edellä mainittua kriteeriä, ei voida pitää laajakuvatelevisiona,

televisiopalvelut toimitetaan tällä hetkellä vastaanottajille maajärjestelmillä, satelliittijärjestelmillä ja kaapelijärjestelmillä; on tärkeää, että kehittyneet laajakuvapalvelut tulevat mahdollisimman suuren katsojajoukon saataville,

kaapelitelevisioverkot ja jäsenvaltioiden niille määrittelemät tekniset ominaisuudet ovat monien jäsenvaltioiden televisioinfrastruktuurin tärkeä osa; niillä on keskeinen merkitys kehittyneiden televisiopalveluiden tulevaisuudelle,

tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden määrittelemiin yhteisantennijärjestelmiin,

on olennaista antaa yhteiset standardit televisiosignaalien digitaaliselle lähetystoiminnalle, tapahtuipa se kaapelin, satelliitin tai maalähetysverkkojen kautta, tehokkaan vapaan markkinakilpailun varmistamiseksi; tämä saavutetaan parhaiten valtuuttamalla tätä varten tunnettu eurooppalainen standardisointilaitos, ottaen tarvittaessa huomioon markkinoiden toimijoiden keskuudessa muodostumassa olevan yksimielisyyden tulokset,

standardit on laadittava hyvissä ajoin, ennen kuin digitaaliseen televisioon liittyvät palvelut tulevat markkinoille,

rajoitettu saatavuus on tärkeää kuluttajien ja maksutelevisiopalvelujen tarjoajien sekä niiden kannalta, joilla on oikeudet ohjelmiin,

laajapohjainen neuvotteluprosessi, johon ovat osallistuneet Euroopan markkinoiden asianomaiset taloudelliset toimijat, on johtanut sopimuksiin useista maksullisten digitaalitelevisiopalveluiden rajoitettuun saatavuuteen liittyvistä kysymyksistä,

saatavuudeltaan rajoitettujen palvelujen ylläpitäjillä olisi oltava mahdollisuus saada tuottoa sijoituksilleen ja palvelujen tarjoamisesta yleisradiolähetystoiminnan harjoittajille houkuttimena sijoitusten jatkumiselle,

yhteisössä olisi vaadittava yhteisen eurooppalaisen salausalgoritmin sisällyttämistä asianmukaisiin kuluttajalaitteisiin sen varmistamiseksi, että kaikki maksutelevisiopalveluiden tuottajat voivat periaatteessa tarjota ohjelmiaan täysdigitaalisen maksutelevision Euroopan yhteisön kuluttajille,

lisäksi on suotavaa antaa määräyksiä kaapelitelevisioverkon vahvistinasemien rajoitettuun saatavuuteen kohdistuvasta siirronvalvonnasta ja rajoitetun saatavuuden teknologian lisenssien myöntämisestä valmistajille,

laittoman kopioinnin ongelmat tulevat lisääntymään Euroopan audiovisuaalisessa digitaaliympäristössä aiheuttaen kielteisiä seurauksia toimijoille ja ohjelmien toimittajille; parannetun ja tehokkaamman laittoman kopioinnin vastaisen lainsäädännön käyttöönotto Euroopan tasolla tulee yhä tarpeellisemmaksi,

näiden markkina- ja teknologiamuutosten vuoksi on tarpeen kumota direktiivi 92/38/ETY ja antaa uusi direktiivi,

kehittyneet televisiopalvelut kehittyvät nopeasti, ja niiden kehittämiseen tarvitaan yhteistä lähestymistapaa; jäsenmaiden useat ja erilliset toimet voisivat johtaa tuote- ja palvelumarkkinoiden epäedulliseen pirstoutumiseen ja ponnistusten moninkertaistumiseen; näin ollen tällaiset toimet voitaisiin hoitaa paremmin yhteisön tasolla, ja

seitsemän johtavan teollisuusmaan (G7) Brysselissä 25.-26. helmikuuta 1995 pitämän tietoyhteiskuntaa käsitelleen konferenssin puheenjohtajuutta hoitavan valtion johtopäätöksissä korostettiin säädöskehysten tarvetta, jotka takaisivat avoimen pääsyn verkkoihin ja kilpailuoikeutta koskevien sääntöjen kunnioittamisen;

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet edistääkseen kehittyneiden televisiopalveluiden nopeaa kehitystä, mukaan lukien laajakuvatelevisio, teräväpiirtotelevisio ja täysin digitaalisia lähetysjärjestelmiä käyttävät televisiopalvelut.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava sen mahdollistamisesta, että jo toimivat laajakuvatelevisiopalvelut voidaan muuttaa yleisölle avoimiksi digitaalilähetysverkoiksi erityisesti direktiivin 92/38/ETY ja päätöksen 93/424/ETY mukaisesti niiden toimijoiden ja katsojien etujen suojelemiseksi, jotka ovat sijoittaneet tällaisten palveluiden tuottamiseen tai vastaanottamiseen.

2 artikla

Kaikkien yhteisössä katselijoille kaapelitse, satelliittia tai maalähetysverkkoja käyttäen välitettävien televisiopalveluiden on:

a) jos ne ovat laajakuvaformaatissa ja niissä on 625 juovaa, eivätkä ne ole täysin digitaalisia, käytettävä 16:9 D2-MAC-lähetysjärjestelmää tai 16:9-järjestelmää, joka on täysin PAL- tai SECAM-yhteensopiva.

Laajakuvatelevisiopalvelu koostuu ohjelmista, jotka on tuotettu ja leikattu julkisesti esitettäväksi laajakuvamuodossa.

Laajakuvatelevisiopalveluiden kuvasuhdeluku on 16:9,

b) jos ne ovat teräväpiirtopalveluita, eivätkä ne ole täysin digitaalisia, käytettävä HD-MAC-lähetysjärjestelmää;

c) jos ne ovat täysin digitaalisia, käytettävä lähetysjärjestelmää, jonka on standardoinut tunnettu eurooppalainen standardointielin. Tässä yhteydessä lähetysjärjestelmä käsittää seuraavat osat: ohjelmasignaalien muodostus (äänisignaalin lähdekoodaus, kuvasignaalin lähdekoodaus, signaalien multipleksointi) ja sovittaminen lähetysmediaan (kanavakoodaus, modulaatio ja, tarvittaessa, energian hajauttaminen).

Täysin digitaalisten lähetysverkkojen, jotka ovat yleisesti käytettävissä televisiopalvelujen levitykseen, on sovelluttava laajakuvapalveluiden levitykseen.

3 artikla

Televisiovastaanotin, jonka sisäisen kuvaruudun näkyvä lävistäjä on suurempi kuin 42 cm ja joka saatetaan markkinoille myyntiin tai vuokrattavaksi yhteisössä, on varustettava vähintään yhdellä avoimella (tunnetun eurooppalaisen standardointielimen standardoimalla) pistokeliitännällä, johon voidaan helposti kytkeä oheislaitteita, erityisesti koodauksen purkulaitteita ja digitaalivastaanottimia.

4 artikla

Seuraavia ehtoja sovelletaan yhteisössä katselijoille lähetettyjen digitaalitelevisiopalvelujen rajoitettuun saatavuuteen siirtotavasta riippumatta:

a) kaikilla kuluttajalaitteilla, jotka ovat yhteisössä myynnissä, vuokrattavana tai muuten saatavilla ja joilla voidaan purkaa digitaalisen televisiosignaalin salaus, on oltava mahdollista:

- purkaa tällaisen signaalin salaus tunnetun eurooppalaisen standardointielimen määrittelemän Euroopan yleisen salausalgoritmin mukaisesti;

- näyttää signaaleja, jotka on lähetetty koodaamattomina edellyttäen että, jos kyseessä ovat vuokratut laitteet, niiden vuokraus on asiaa koskevan vuokrasopimuksen mukainen;

b) yhteisön markkinoilla toimivissa saatavuudeltaan rajoitetuissa järjestelmissä on oltava teknisesti mahdollista suorittaa kustannuksiltaan kannattava siirronvalvonta kaapelin vahvistinasemissa, jolloin kaapelitelevisiotoiminnan harjoittaja voi täysin hallita tällaisia saatavuudeltaan rajoitettuja palvelujärjestelmiä paikallisella tai alueellisella tasolla;

c) Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirtotavasta riippumatta saatavuudeltaan rajoitettujen palvelujen ylläpitäjät, jotka tuottavat ja markkinoivat digitaalitelevisiopalvelujen pääsypalveluita:

- tarjoavat kaikille yleisradiolähetystoiminnan harjoittajille oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja tasapuolisin perustein teknisiä palveluita mahdollistamaan, että palvelujen tarjoajien hallitsemilla koodauksen purkulaitteilla valtuutetut katsojat voivat vastaanottaa yleisradiolähetystoiminnan harjoittajien digitaalilähetyspalveluja, sekä noudattavat yhteisön kilpailuoikeutta, erityisesti, jos ne ovat hallitsevassa asemassa;

- pitävät erillistä kirjanpitoa toiminnastaan saatavuudeltaan rajoitettujen palvelujen tarjoajina.

Yleisradiolähetystoiminnan harjoittajat julkaisevat katsojille tarkoitetun tariffiluettelon, josta käy ilmi, sisältyvätkö myös lisälaitteet sopimukseen.

Digitaalitelevisiopalvelussa voidaan vedota näihin määräyksiin ainoastaan, jos tarjottavat palvelut ovat Euroopassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

d) Myöntäessään lupia kuluttajille tarkoitettujen laitteiden valmistajille rajoitettuun saatavuuteen perustuvien tuotteiden teollisten omistusoikeuksien haltijoiden on varmistettava, että luvat myönnetään oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin. Ottaen huomioon tekniset ja kaupalliset tekijät oikeuksien haltijat eivät saa asettaa lupien myöntämiselle ehtoja, jotka kieltävät, estävät tai yrittävät rajoittaa liittämästä samaan tuotteeseen

- yhteistä käyttöliittymää, jonka avulla voi saada yhteyden useisiin muihin järjestelmiin; tai

- toiselle järjestelmälle tyypillisiä keinoja, edellyttäen, että luvan haltija noudattaa aiheellisia ja kohtuullisia ehtoja, jotka koskevat saatavuudeltaan rajoitettujen järjestelmien ylläpitäjien suorittamien siirtojen turvallisuutta;

Jos televisiolaite sisältää integroidun digitaalisen koodauksen purkulaitteen, siihen pitäisi olla mahdollista asentaa vähintään yksi normien mukainen pistorasia, jonka avulla digitaalitelevisiojärjestelmän rajoitettu saatavuus tai muut osat liitetään digitaaliseen koodauksen purkulaitteeseen.

e) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisella tämän artiklan sääntöjen mukaisten määräysten soveltamista koskevan ratkaisemattoman kiistan osapuolella on käytettävissään helposti saatavilla olevat ja periaatteessa edulliset menettelyt, jotta tällaiset kiistat voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti, oikeaan aikaan ja avoimesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission tai jäsenvaltion perustamissopimuksen mukaisesti toteuttamia toimia.

Tämä menettely ei sulje pois kummankaan osapuolen vahingonkorvausvaateita. Jos komissiota pyydetään antamaan lausunto sopimuksen soveltamisesta, se tekee niin välittömästi.

5 artikla

Direktiivin 2 artiklassa tarkoitetut laajakuva 16:9-televisiopalvelut, jotka vastaanotetaan ja edelleen jaellaan kaapelitelevisiojärjestelmissä, on edelleen jaeltava näissä järjestelmissä ainakin laajakuvaformaatissa 16:9.

6 artikla

Komissio tarkastelee 1 päivään heinäkuuta 1997 mennessä ja tämän jälkeen kahden vuoden välein tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja digitaalitelevisiopalvelujen markkinoiden kehitystä Euroopan unionin alueella ja antaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle. Tässä kertomuksessa on käsiteltävä markkinoiden ja teknologian kehitystä, erityisesti digitaalitekniikan ja -palvelujen sekä digitaalisiin televisiopalveluihin liittyvän rajoitetun saatavuuden markkinoiden teknistä ja kaupallista kehitystä.

Tarvittaessa komissio tekee ehdotuksia neuvostolle direktiivin mukauttamiseksi tähän kehitykseen.

7 artikla

Kumotaan direktiivi 92/38/ETY siten, että kumoaminen tulee voimaan yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan yhdeksän kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä lokakuuta 1995.

Euroopan parlamentin puolesta

K. HÄNSCH

Puhemies

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 341, 18.12.1993, s. 18 ja EYVL N:o C 321, 18.11.1994, s. 4

(2) EYVL N:o C 148, 30.5.1994, s. 1

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19 päivänä huhtikuuta 1994 (EYVL N:o C 128, 9.5.1994, s. 54), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 22 päivänä joulukuuta 1994 (EYVL N:o C 384, 31.12.1994, s. 36) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 1995 (EYVL N:o C 166, 3.7.1995)

(4) EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 1

(5) EYVL N:o L 363, 13.12.1989, s. 30

(6) EYVL N:o L 298, 17.10.1989, s. 23

(7) EYVL N:o L 137, 20.5.1992, s. 17

(8) ETSIn standardiviite: ETS 300 352

(9) ETSIn standardiviite: ETS 300 250

(10) EYVL N:o L 196, 5.8.1993, s. 48

(11) ITU-R suositus 709 määrittelee "kuvan ominaisuudet", joihin sisältyy laajakuvan 16:9-sivusuhde.